Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana pozdravlja izradu Nacrta zakona o Zaštitniku građana i ocenjuje da će novim normativnim rešenjima biti unapređena prava građana, efikasnost postupanja Zaštitnika građana, unapređena nezavisnost ove institucije kao i implementiranje međunarodnih standarda koji se odnose na status i ovlašćenja institucije ombudsmana a posebno "Venecijanskih principa".

U Mišljenju na tekst Nacrta zakona o Zaštitniku građana, koji mu je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo 9. avgusta 2021. godine, Zaštitnik građana navodi je na potrebu izmene ovog zakona ukazivao godinama unazad na osnovu višegodišnje prakse ove institucije.

Zaštitnik građana podseća da je izmena Zakona o Zaštitniku građana obaveza Republike Srbije u postupku pridruživanja Evropskoj Uniji i da je zbog toga uzeo učešće u radu posebne radne grupe koja je pripremila Nacrt zakona o Zaštitniku građana, koju je formiralo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u decembru 2020. godine.

Radi unapređenja teksta Nacrta zakona, Zaštitnik građana upućuje sledeće komentare i sugestije:

U cilju pravljenja razlike između postupka izbora Zaštitnika građana kao radnje koju sprovodi Narodne skupštine i dužine trajanja mandata, kao i potrebe jezičkog usklađivanja člana 6. stav 2. Nacrta zakona sa članom 10. Nacrta zakona koji govori o tome kada mandat Zaštitnika građana počinje da teče, predlažemo da se član 6. stav 2. Nacrta zakona koji glasi: "Zaštitnik građana se bira za vreme od osam godina, bez mogućnosti ponovnog izbora na ovu funkciju", izmeni tako da glasi : "Mandat Zaštitnika građana traje osam godina, bez mogućnosti obnavljanja mandata".

Takođe, predlažemo da se u nazivu Glave II, dopuni naziv tako da umesto: "Izbor i prestanak funkcije", glasi: "Izbor, mandat i prestanak funkcije".

Analogno odredbama koje se odnose na Zaštitnika građana i iz istih razloga, predlažemo da se izvrši izmena i u delu koji se odnosi na zamenike Zaštitnika građana, i to član 8. stav 9. Nacrta zakona koji glasi: "Zamenici Zaštitnika građana biraju se za vreme od osam godina, bez mogućnosti ponovnog izbora na ovu funkciju", izmeni tako da glasi: "Mandat zamenika Zaštitnika građana traje osam godina, bez mogućnosti obnavljanja mandata".

Ovakvim izmenama člana 6. stav 2. i člana 8. stav 9. Nacrta zakona bi se izvršilo i jezičko usklađivanje ovih članova sa članom 10. Nacrta zakona koji glasi: "Mandat Zaštitnika građana počinje da teče danom polaganja zakletve".

U članu 13. Nacrta zakona, predlažemo izmenu i doslovno preuzimanje odredbe "Venecijanskih principa", tako da umesto "Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu davati izjave političke prirode koje nisu u skladu sa nezavisnošću i nepristrasnošću funkcije Zaštitnika građana", treba da glasi: "Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu učestvovati u političkim, administrativnim ili profesionalnim aktivnostima koje nisu u skladu sa nezavisnošću ili nepristrasnošću Zaštitnika građana".

Zaštitnik građana koristi ovu priliku da ponovi svoj predlog koji je više puta isticao tokom rada u posebnoj radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, a koji se odnosi na predlaganje dodavanja novih odredaba kojima bi se regulisala primanja (zarade) zaposlenih u stručnoj službi Zaštitnika građana. Zaštitnik građana ukazuje da je Zaštitnik građana državni organ ustavnog ranga, uz Ustavni sud i Državnu revizorsku instituciju. Kako je za državne službenike zaposlene u Ustavnom sudu i Državnoj revizorskoj instituciji, kao i u Agenciji za sprečavanje korupcije, predviđena mogućnost uvećanja zarade, to isto predlažemo da važi i za državne službenike zaposlene u stručnoj službi Zaštitniku građana.

Zaštitnik građana je mišljenja da bi mogućnost uvećanja zarade motivisala zapošljavanje i zadržavanje kvalitetnog kadra u Zaštitniku građana, kao jednog od uslova za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana.

Stoga predlažemo da se u članu 44. Nacrta zakona doda novi stav 2. koji bi glasio: " Na primanja zaposlenih u stručnoj službi Zaštitnika građana primenjuju se propisi kojima se uređuju plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika", kao i da se doda novi stav 3. koji bi glasio: "Zaposlenima u stručnoj službi Zaštitnika građana plata se može uvećati do 30% o čemu odlučuje Zaštitnik građana".

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 27.08.2021.
Naslov: Redakcija