Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O VLADI: Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 obrazovan u skladu sa Zakonom


Vlada Republike Srbije je 13. marta 2020. godine donela Zaključak o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Navedenim aktom utvrđen je zadatak Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i njegov sastav.

Pravni osnov za donošenje Zaključka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sadržan je u Zakonu o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon) (čl. 33 i 43).

U članu 33 stav 2 Zakona o Vladi utvrđeno je da Vlada može da obrazuje povremena radna tela radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, u članu 33 stav 3 da se aktom o obrazovanju takvog tela utvrđuje i njegov zadatak i sastav, a u članu 43 stav 3 istog zakona ‒ da kad ne donosi druge akte, Vlada donosi zaključke.

Po Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji (član 122 Ustava). Vlada utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije, izvršava zakone Narodne skupštine, donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, predlaže Narodnoj skupštini zakone, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom (član 123 Ustava). Navedene nadležnosti Vlada ostvaruje u svim oblastima društvenog života, pa i u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Na primer, po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), u slučaju opasnosti od zarazne bolesti koja u većoj meri može ugroziti stanovništvo Republike Srbije, Vlada može takvu bolest proglasiti zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju i odrediti odgovarajuće mere, uslove, način sprovođenja, izvršioce i sredstva za sprovođenje (član 6 stav 1 navedenog zakona).

Radi uspešnijeg vršenja svojih nadležnosti, Vlada može, u skladu sa navedenim odredbama člana 33 st. 2 i 3 Zakona o Vladi, u svim oblastima, pa i u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, obrazovati radna tela koja razmatraju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade i koja daju Vladi predloge, mišljenja i stručna obrazloženja. Ta mogućnost precizirana je i u Poslovniku Vlade, pa je u članu 22 stav 1 predviđeno da Vlada može da obrazuje povremeno radno telo (savet, radnu grupu, ekspertsku grupu itd.) da bi razmatralo pojedina pitanja iz njene nadležnosti i davalo predloge, mišljenja i stručna obrazloženja.

Izvor: Vebsajt Vlada, 27.07.2020.
Naslov: Redakcija