Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Tekst propisa


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranične konsultacije za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu druge države, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na projekte čija je svrha odbrana zemlje, ili odgovor na stanje neposredne opasnosti, vanredni događaj, odnosno rizike, pretnje ili nastale posledice u vanrednim situacijama, ukoliko bi njegova primena imala negativne posledice na ostvarivanje navedenih svrha.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;

2)         nosilac projekta jeste podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta ili organ javne vlasti koji pokreće projekat;

3)         projekat jeste:

-           izgradnja objekta, rekonstrukcija objekta, proširenje kapaciteta ili prestank rada, ugradnja ili izvođenje instalacija, postrojenja i opreme njihova rekonstrukcija, uklanjanje i/ili promena tehnologije, tehnologije procesa rada, sirovine, repromaterijala, energenata i otpada;

-           planiranje, izgradnja ili izvođenje više vremenski i/ili prostorno povezanih objekata, zahvata i/ili složenih sistema koji predstavljaju jedinstvenu ekonomsku i/ili tehničko-tehnološku celinu, koji se smatraju jednim projektom u smislu ovog zakona;

-           ostale aktivnosti, radovi i intervencije u prirodi i prirodnom okruženju uključujući radove i aktivnosti koji obuhvataju eksploataciju mineralnih sirovina i geološka istraživanja;

4)         odobrenje za izvođenje projekta jeste akt nadležnog organa, izdat u skladu sa posebnim propisom, kojim se odobrava izvođenje, nastavak, odnosno puštanje u rad projekta, ili utvrđuju uslovi od čijeg izdavanja zavisi donošenje konačnog upravnog akta kojim se odobrava izvođenje, nastavak ili puštanje u rad projekta, a naročito akata na osnovu kojih se ostvaruje pravo na izgradnju i korišćenje objekata, izvođenje geoloških istraživanja, eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, izgradnju, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, upravljanje rudarskim otpadom, vodni akti, itd.;

5)         organ nadležan za odobravanje projekta je organ, organizacija ili drugi nosilac javnih ovlašćenja koji je nadležan za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta;

6)         studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi (u daljem tekstu: studija o proceni uticaja projekta);

7)         zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju projekat utiče ili je verovatno da će uticati, ili na čije pravo ili interes zasnovan na zakonu odluka u postupku procene uticaja ili odobrenje za izvođenje projekta može uticati. Za udruženja građana koja zastupaju interese zaštite životne sredine i evidentirana su kod nadležnog organa, postojanje interesa zasnovanog na zakonu na koje odluka u postupku procene uticaja ili odobrenje kojim se odobrava izvođenje projekat može uticati se podrazumeva;

8)         zainteresovani organi i organizacije su organi i organizacije Republike, odnosno autonomne pokrajine i lokalne samouprave i preduzeća, koji su ovlašćeni za utvrđivanje uslova i izdavanje dozvola, odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekata, planiranje i uređenje prostora, praćenje stanja životne sredine, obavljanje delatnosti i zaštitu i korišćenje prirodnih i radom stvorenih vrednosti;

9)         ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocenjuju mogući uticaji koje projekat sam ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima može imati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže, a sastoji se iz prethodne i glavne ocene prihvatljivosti;

10)       ekološka mreža je koherentna, funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavljena radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune, a čine je ekološki značajna područja, ekološki koridori i zaštitna zona tamo gde je potrebna da štiti ekološki značajna područja i ekološke koridore od mogućih štetnih spoljnih uticaja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode;.

11)       Seveso postrojenje i kompleks je postrojenje i kompleks u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance;

12)       javni uvid je postupak objavljivanja dokumentacije koja je predmet postupka procene uticaja, stavljanja dokumentacije na uvid javnosti u elektronskom i štampanom formatu i pružanja stručne podrške nadležnog organa svim učesnicima u javnom uvidu;

13)       javna rasprava i prezentacija je javni skup kome prisustvuju predstavnici nadležnog organa, nosioca projekta, izrađivača studije o proceni uticaja projekta, zainteresovanih organa i organizacija i javnosti na kojoj izrađivač studije predstavlja studiju i na kome učesnici skupa razmenjuju mišljenja i iznose primedbe, komentare i sugestije u vezi sa materijalom koji je predmet javne rasprave;

14)       javne konsultacije predstavljaju obaveštavanje, prikupljanje podataka i informacija kroz razmenu mišljenja i dijalog između nadležnog organa, drugih organa i organizacija i javnosti u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta.

Procena uticaja projekta na životnu sredinu

Član 3.

Procena uticaja projekta na životnu sredinu obuhvata utvrđivanje, opis i procenu neposrednih i posrednih značajnih uticaja određenog projekta na sledeće činioce životne sredine:

1.         stanovništvo i zdravlje ljudi;

2.         biološku raznovrsnost, posebno vrste staništa i njihovu funkcionalnu povezanost, područja i druga prirodna dobra obuhvaćena posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode;

3.         ekološku mrežu, ekološki značajna područja i ekološke koridore;

4.         ekosisteme i ekosistemske usluge (ublažavanje bujica i poplava, prešišćavanje i zadržavanje vode, regulacije klime, stabilizacija zemljišta i sl);

5.         zemlju, tlo, vodu, i vazduh;

6.         klimu, klimatske promene i prilagođavanje činilaca životne sredine klimatskim promenama;

7.         materijalna dobra, kulturnu baštinu i predele; i

8.         interakciju između činioca iz tačaka (1) do (7).

Procena uticaja projekta na životnu sredinu uključuje utvrđivanje, opis i procenu očekivanih rizika od velikih udesa usled realizacije projekta kao i uticaj projekta na životnu sredinu u slučaju prirodnih katastrofa.

Procena uticaja projekta na životnu sredinu uključuje utvrđivanje, opis i procenu očekivanih rizika koji potiču od izloženosti projekta velikim udesima ili prirodnim katastrofama.

Postupak procene uticaja projekta na životnu sredinu se sprovodi pre izdavanje odobrenja za izvođenje projekta organa nadležnog za odobravanje projekta.

Predmet procene uticaja

Član 4.

Predmet procene uticaja su projekti koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu imajući u vidu naročito njihovu veličinu, osobine ili mesto izvođenja i utvrđeni su u skladu sa članom 5. stav 1. ovog zakona.

Predmet procene uticaja su projekti koji sami, ili zajedno sa drugim izvedenim, odobrenim ili planiranom projektima, mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu imajući u vidu naročito njihovu veličinu, osobine ili mesto izvođenja.

Predmet procene uticaja su i projekti koji sami, ili zajedno sa drugim projektima, radovima ili aktivnostima, mogu imati značajan uticaj na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Predmet procene uticaja su i strateški investicioni projekti u oblasti energetike koji su određeni kao projekti od interesa za Energetsku zajednicu i projekti od zajedničkog interesa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Projekti iz stava 1 - 4. ovog člana mogu biti predmet procene uticaja ako je njihovo izvođenje, odnosno upotreba u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja, zaštita prirode i životne sredine i drigim važećim propisima Republike Srbije.

Projekti za koje se vrši procena uticaja

Član 5.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje:

1)         listu projekata za koje je obavezna procena uticaja;

2)         listu projekata za koje postoji obaveza podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Propisom iz stava 1. ovog člana opisuju se projekti i utvrđuju kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja za projekte iz stava 1. tačka 2) ovog člana koji se odnose naročito na veličinu i osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta i vrstu i osobine mogućih uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi procene uticaja za projekte iz stava 1. tačka 2) ovog člana primenom propisanih kriterijuma.

Nadležnost

Član 6.

Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovodi postupak procene uticaja u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom:

1)         za sve projekte koji se nalaze na listi projekata za koje je obavezna procena uticaja u skladu sa članom 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2)         za postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola industrijskog zagađenja i emisija;

3)         za seveso postrojenja i seveso komplekse;

4)         za sve projekte koji se izvode na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave;

5)         za sve projekte koji podležu obavezi sprovođenja ocene prihvatljivosti u skladu sa posebnim zakonom;

6)         za sve projekte sa prekograničnim uticajem;

7)         za sve međunarodne ili prekogranične projekte;

8)         za sve projekte u oblasti energetike koji su određeni kao projekti od interesa za Energetsku zajednicu i projekte od zajedničkog interesa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim ugovorom;

9)         za sve druge projekte za koje odobrenje za izvođenje projekta izdaje republički organ.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove zaštite životne sredine sprovodi postupak procene uticaja u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom za sve projekte u stavu 1. tačka 1) - 5) koji se u celosti sprovode na teritoriji autonomne pokrajine kao zakonom poverene poslove.

Za projekte navedne u stavu 1. tačke 1) - 5) koji se samo jednim delom realizuju na prostoru autonomne pokrajine, Ministarstvo sprovodi postupak procene uticaja u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom.

 

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine sprovodi postupak procene uticaja u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom za sve projekte koji nisu navedeni u st. 1 i 2. ovog člana.

Nadležnost u posebnim slučajevima

Član 7.

Kada je nadležni organ za sprovođenje postupka procene uticaja istovremeno i nosilac projekta koji je predmet odlučivanja, postupak procene uticaja, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, sprovodi:

-           Ministarstvo, kada je nosilac projekta jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina;

-           Organ autonomne pokrajine kada je nosilac projekta jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine;

-           Vlada, kada je nosilac projekta Ministarstvo.

Obaveza pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja

Član 8.

Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja i predložene mere.

Nosilac projekta za koji postoji obaveza podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez odluke nadležnog organa kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Odobrenja za izvođenje projekta koje je izdato suprotno odradbama st. 1. i 2. ovog člana je ništavo.

II.         POSTUPAK PROCENE UTICAJA

Faze u postupku procene uticaja

Član 9.

Postupak procene uticaja sastoji se od sledećih faza:

1)         odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte iz člana 5. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2)         određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja;

3)         odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Prikupljanje podataka i dokumentacije

Član 10.

Nadležni organi i drugi organi i organizacije dužni su da, na zahtev nosioca projekta, obezbede potrebne podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih neposrednih i posrednih uticaja projekta na životnu sredinu u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Ako organ i organizacija ne raspolaže traženim podacima, obaveštenjima i dokumentacijom, o tome pisanim putem obaveštava nosioca projekta u roku iz stava 1. ovog člana.

1.         Odlučivanje o potrebi procene uticaja

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Član 11.

Nosilac projekta za koji postoji obaveza podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja (u daljem tekstu: zahtev o potrebi procene uticaja) nadležnom organu.

Zahtev o potrebi procene uticaja podnosi se na propisanom obrascu u štampanom i elektronskom obliku i sadrži:

1)         podatke o nosiocu projekta;

2)         opis lokacije, naročito u pogledu osetljivosti životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta i području koje može biti izloženo uticajima;

3)         opis karakteristika projekta u toku celokupnog trajanja, uključujući po potrebi, opis radova na njegovom zatvaranju, odnosno uklanjanju;

4)         prikaz razumnih glavnih alternativa koje su razmatrane;

5)         opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;

6)         opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na činioce životne sredine, u toku celokpunog trajanja projekta, uključujući naročito uticaje koji potiču od:

-           očekivanih emisija i očekivane proizvodnje otpada;

-           buke, vibracija, jonizujućih i nejonizujućih zračenja, svetlosti, toplote;

 

-           prirode i količine emisija gasova sa efektom staklene bašte;

-           korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, vode i biodiverziteta u toku izvođenja i eksploatacije;

-           kumulativnih uticaja projekta i drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili planiranih projekata;

7)         predlog mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;

8)         druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa;

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se sledeća dokumentacija:

1)         lokacijski uslovi za projekte za koje se izdaje građevinska dozvola, odnosno odobrenje za izvođenje građevinskih radova, ili informacija o lokaciji za ostale projekte ili drugi dokument kojim se dokazuje usklađenost projekta sa prostorno planskim dokumentom;

2)         uslovi zaštite prirode;

3)         odluka nadležnog organa doneta u postupku prethodne ocene prihvatljivosti za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže;

4)         uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;

5)         idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta ili studiju izvodljivosti eksploatacije mineralnih sirovina ili izvod iz studije, ili projekat geoloških istraživanja mineralnih sirovina ili izvod iz projekta;

6)         grafički prikaz mikro i makro lokacije;

7)         dokaz o uplati republičke administrativne takse;

8)         drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje sadržinu zahteva o potrebi procene uticaja.

Razmatranje zahteva o potrebi procene uticaja

Član 12.

Ako je zahtev o potrebi procene uticaja neuredan nadležni organ zahteva od nosioca projekta dodatne podatke i dokumentaciju i određuje rok za njihovo dostavljanje.

 

Ako nosilac projekta o potrebi procene uticaja ne dostavi dodatne podatke, obaveštenja i dokumentaciju u ostavljenom roku, nadležni organ odbacuje zahtev kao neuredan, osim u slučaju iz člana 10. stav 2. ovog zakona.

Odlučivanje o zahtevu o potrebi procene uticaja

Član 13.

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja u roku od petnaest dana od dana prijema urednog zahteva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1)         nosiocu projekta;

2)         nazivu, vrsti i lokaciji projekta čije se izvođenje planira;

3)         mestu i vremenu mogućnosti uvida u podatake, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta uključujući potrebne informacije koja omogućavaju ostvarivanje elektronskog pristupa podacima, obaveštenju i dokumentaciji iz zahteva u skladu sa članom 36. ovog zakona;

4)         odluci koja bi mogla biti doneta na osnovu podnetog zahteva;

5)         nazivu i adresi nadležnog organa.

Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu u roku od 15 dana od dana obaveštavanja dostaviti svoje mišljenje na podneti zahtev.

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka utvrđenog u stavu 3. ovog člana, odlučuje o podnetom zahtevu primenom kriterijuma iz člana 5. stav 2. ovog zakona koji se odnose naročito na veličinu i specifične osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta i vrstu i osobine mogućih uticaja, uzimajući u obzir podatke, dokumentaciju i obaveštenja iz zahteva, dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i, ako je to primenjivo, rezultate prethodnih provera ili procena uticaja na životnu sredinu sprovedenih u skladu sa zakonima i propisima kojima se uređuje ova oblast.

Odlukom kojom utvrđuje da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može odrediti i obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Odlukom kojom utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može odrediti mere sprečavanja, smanjenja i/ili otklanjanja značajnih štetnih uticaja i/ili druge minimalne uslove zaštite životne sredine kojima se isključuje mogućnost nastajanja značajnih neposrednih ili posrednih uticaja na životnu sredinu.

 

Mere sprečavanja, smanjenja i/ili otklanjanja značajnih štetnih uticaja i/ili minimalni uslovi zaštite životne sredine određeni odlukom iz prethodnog stava ovog člana sastavni su deo odobrenja za izvođenje projekta.

Odobrenje za izvođenje projekta koje je izdato suprotno odradbama st. 6. i 7. ovog člana je ništavno.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku iz stava 4. ovog člana i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost, organ nadležan za odobravanje projekta i nadležnu inspekciju za zaštitu životne sredine u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Obaveštenje iz prethodnog stava sadrži naročito razloge zbog kojih je doneta odluka da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, odnosno zbog kojih je doneta odluka da nije potrebna procena uticaja, zasnovane na kriterijumima propisanim u skladu sa članom 5. stav 2. ovog zakona i na sve osobine projekta i/ili mere sprečavanja, smanjenja i/ili otklanjanja značajnih uticaja projekta utvrđene odlukom kojima se isključuje mogućnost nastupanja značajnih uticaja projekta na životnu sredinu.

Ukoliko nosilac projekta u roku od dve godine od dana dostavljanja odluke iz stava 6. ovog člana ne otpočne sa realizacijom projekta za koji se odluka doneta, dužan je da podnese novi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Prethodna ocena prihvatljivosti

Član 14.

Prilikom odlučivanja o zahtevu o potrebi procene uticaja u skladu sa članom 13. ovog zakona nadležni organ naročito uzima u obzir veličinu, specifične osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta, vrstu i osobine mogućih uticaja projekata posebno u odnosu na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Nadležni organ može doneti odluku iz člana 13. stav 6. ovog zakona kada na osnovu sprovedenog postupka i odluke donete u postupku prethodne ocene prihvatljivosti utvrdi da projekat neće imati značajne negativne uticaje na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Odlukom da nije potrebno procena uticaja nadležni organ će odrediti mere ublažavanja i/ili sprečavanja uticaja kojima se isključuje mogućnost nastupanja negativnih uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Mere ublažavanja i/ili sprečavanja uticaja projekta određene odlukom nadležnog organa u skladu sa prethodnim stavom ovog člana sastavni su deo odobrenja za izvođenje projekta.

Pravo na žalbu

Član 15.

 

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Žalba iz stava 1. ovog člana izjavljuje se nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

2.         Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Član 16.

Nosilac projekta za koje se obavezno vrši procena uticaja i za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja (u daljem tekstu: zahtev za određivanje obima i sadržaja).

Zahtev za određivanje obima i sadržaja podnosi se na propisanom obrascu u štampanoj i elektronskoj formi, i sadrži:

1)         podatke o nosiocu projekta;

2)         opis lokacije, naročito u pogledu osetljivosti životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta i području koje može biti izloženo uticajima;

3)         opis karakteristika projekta u toku celokupnog trajanja, uključujući po potrebi radove na njegovom zatvaranju, odnosno uklanjanju;

4)         prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;

5)         opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;

6)         opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na činioce životne sredine, u toku celokpunog trajanja projekta, uključujući naročito uticaje koji potiču od:

-           očekivanih emisija i očekivane proizvodnje otpada;

-           prirode i količine emisija gasova sa efektom staklene bašte;

-           buke, vibracija, jonizujućih i nejonizujućih zračenja, svetlosti, toplote;

-           korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, vode i biodiverziteta u toku izvođenja i eksploatacije;

-           kumulativnih uticaja projekta i drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili planiranih projekata;

 

7)         predlog mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;

8)         netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 7);

9)         podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;

10)       druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se sledeća dokumentacija:

1.         Lokacijski uslovi za projekte za koje se izdaje građevinska dozvola, odnosno odobrenje za izvođenje građevinskih radova, ili informacija o lokaciji za ostale projekte ili drugi dokument kojim se dokazuje usklađenost projekta sa prostorno planskim dokumentom;

2.         uslovi zaštite prirode;

3.         odluka nadležnog organa doneta u postupku prethodne ocene prihvatljivosti za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže;

4.         uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;

5.         idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta ili studiju izvodljivosti eksploatacije mineralnih sirovina ili izvod iz studije, ili projekat geoloških istraživanja mineralnih sirovina ili izvod iz projekta;

6)         grafički prikaz mikro i makro lokacije;

7)         dokaz o uplati republičke administrativne takse;

8)         drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Razmatranje zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Član 17.

Po prijemu zahteva za određivanje obima i sadržaja nadležni organ postupa na način utvrđen u članu 12. ovog zakona.

Odlučivanje o zahtevu

Član 18.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva za određivanje obima i sadržaja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu.

Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu u roku od 15 dana od dana obaveštavanja dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu.

Nadležni organ najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana, donosi odluku o određivanju obima i sadržaja, uzimajući u obzir naročito cilj i svrhu postupka procene uticaja, veličinu i specifične osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta i vrstu i osobine mogućih uticaja, podatke, dokumentaciju i obaveštenja iz zahteva kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

U cilju izbegavanja dvostruke procene uticaja projekta na životnu sredinu, prilikom utvrđivanja obima i sadržaja, nadležni organ razmatra mogućnost uključivanja u studiju o proceni uticaja već dostupnih rezultata prethodnih procena uticaja na životnu sredinu sprovedenih u skladu sa ovim zakonom, ukoliko se na osnovu njih mogu pouzdano utvrditi, opisati i proceniti određeni uticaji projekta na činioce životne sredine.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku iz stava 3. ovog člana i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Pravo na žalbu protiv odluke o zahtevu za određivanje obima i sadržaja

Član 19.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Žalba iz stava 1. ovog člana izjavljuje se nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

3.         Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere

Član 20.

Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere (u daljem tekstu: zahtev za saglasnost) nadležnom organu.

 

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1)         najmanje tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;

2)         odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka.

Nosilac projekta dužan je da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj.

Ako nosilac projekta podnese zahtev za saglasnost po isteku roka iz stava 3. ovog člana, nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Po prijemu zahteva za saglasnost nadležni organ postupa na način utvrđen u članu 12. ovog zakona.

Sadržaj studije o proceni uticaja projekta

Član 21.

Studija o proceni uticaja projekta obavezno sadrži:

1)         podatke o nosiocu projekta;

2)         opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta sa navedenim katastarskim parcelama i koordinatama eksplotacionog polja odnosno istražnog polja kada se radi o projektima istraživanja odnosno ekeplotacije mineralnih sirovina;

3)         opis projekta, uključujući veličinu, tehnologiju, projektovane kapacitete i druge karakteristike projekta koje su relevantne za utvrđivanje i procenu značajnih uticaja i rizika u toku trajanja projekta;

4)         prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao koje su relevantne za svrhu i specifične karakteristike projekta, uključujući obrazloženje glavnih razloga za odabrano rešenje uzimajući u obzir moguće značajne uticaje;

5)         opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu koji su posledica građenja i korišćenja projekta, uključujući po potrebi opis radova na zatvaranju, odnosno uklanjanju, kao i rizika za zdravlje ljudi, kulturnu baštinu ili životnu sredinu;

6)         prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija) i procena verovatnih promena činilaca životne sredine bez realizacije projekta na osnovu dostupnih informacija o stanju životne sredine na području izvođenja projekta i naučnih saznanja;

7)         opis činilaca životne sredine navedenih u članu 3. ovog zakona na koje bi projekat mogao uticati i vrste i procena mogućih neposrednih i posrednih, sekundarnih, kumulativnih, prekograničnih, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih, trajnih i privremenih, pozitivnih i negativnih uticaja projekta na činioce životne sredine na

 

području izvođenja projekta i području koje može biti obuhvaćeno njegovim uticajem, u toku celokpunog trajanja projekta, uključujući naročito dejstva koja potiču od:

-           primenjene tehnologije, upotrebljenog materijala, projektovanog kapaciteta, konstrukcije, opreme, itd. u toku izvođenja i eksploatacije;

-           emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu, zemljište, buke, vibracija,

jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, svetlosti, toplote, neprijatnosti u toku izvođenja i eksploatacije;

-           štetnog delovanja očekivanih ostataka, nastanka, odlaganja i ponovnog iskorišćavanja otpada u toku izvođenja i eksploatacije;

-           vrste i očekivane količine emisija gasova sa efektom staklene bašte u toku izvođenja i eksploatacije;

-           podložnosti projekta klimatskim promenama u toku izvođenja i eksploatacije;

-           korišćenja prirodnih dobara, posebno tla, zemljišta, vode i biodiverziteta u toku izvođenja i eksploatacije, uzimajući naročito u obzir uticaj na njihovu održivu dostupnost i sposobnost prilagođavanja činilaca životne sredine na izmenjene klimatske uslove;

-           kumulativnih uticaja projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili plairanih projekata na području mesta izvođenja projekta;

8)         opis i procenu očekivanih rizika od velikih udesa i prirodnih katastrofa po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji mogu nastati usled realizacije projekta, ili potiču od izloženosti projekta rizicima od velikih udesa i/ili katastrofa;

9)         predlog mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja značajnih štetnih uticaja projekta na činioce životne sredine ;

10)       predlog programa praćenja značajnih uticaja projekta na činioce životne sredine;

11)       netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9) - netehnički rezime;

12)       opis metoda predviđanja ili dokaza korišćenih za utvrđivanje i procenu značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, uključujući podatke o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.

Nosilac projekta je u obavezi da usaglasi obim i sadržaj informacija u tačkama 2)-10) prethodnog stava ovog člana sa odlukom nadležnog organa iz člana 18. stav 3. ovog zakona.

Pri izradi studije o proceni uticaja projekta, proceni očekivanih neposrednih i posrednih značajnih uticaja projekta na činioce životne sredine i utvrđivanju predloga mera i/ili karakteristika projekta relevantnih za procenjene uticaje projekta, nosilac projekta će uzeti u obzir zahteve i ciljeve zaštite životne sredine utvrđene u skladu sa propisima u oblasti zaštite životne sredine koji su relevantni za izvođenje i očekivana dejstva projekta na životnu sredinu u toku njegove eksploatacije, uključujući gde je potrebno i njegovo zatvaranje, odnosno uklanjanje.

Nosilac projekta može, za potrebe izrade studije o proceni uticaja projekta, iskoristiti rezultate i/ili podatke koje su relevantni za projekt iz već sprovedenih postupaka procena uticaja na životnu sredinu, postupaka procena rizika od velikih nesreća nezgoda i/ili katastrofa sprovedenih u skladu sa posebnim zakonom, ukoliko se na osnovu njih mogu pouzdano utvrditi, opisati i proceniti određeni uticaji projekta na činioce životne sredine.

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže uz studiju se prilaže i odluka nadležnog organa doneta u postupku glavne ocene prihvatljivosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Nadležni organ može zahtevati od nosioca projekta da uz studiju o proceni uticaja projekta dostavi dodatne dokumente, obaveštenja, razjašnjenja i/ili podatke ukoliko je to neophodno za utvrđenje i procenu određenih uticaja projekta na činioce životne sredine, procenu podobnosti predloženih mera i/ili karakteristike projekta i/ili ocenu usaglašenosti projekta sa zahtevima iz posebnih propisa u oblasti zaštite životne sredine.

Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikacija lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade i potpis odgovornog lica.

Ministar bliže propisuje sadržinu studije o proceni uticaja.

Glavna ocena prihvatljivosti

Član 22.

Postupak glavne ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu sprovodi se pre postupka odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Nosilac projekta je u obavezi da u studiji o proceni uticaja projekta, posebno prikaže posredne i neposredne uticaje projekta na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, mere za sprečavanje i/ili ublažavanje negativnih uticaja projekta i načinu praćenja značajnih uticaja projekta na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološpke mreže.

 

Obaveza izrade studije o proceni uticaja projekta u postupku pribavljanja dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta

Član 23.

Saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta u skladu sa posebnim zakonom.

Ovlašćenje za izradu studije o proceni uticaja projekta

Član 24.

Studiju o proceni uticaja projekta može da izrađuje pravno lice i preduzetnik ako je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti projektovanja, inženjeringa i izrade studija i analiza.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužno je da za izradu studije o proceni uticaja projekta obrazuje multidisciplinarni tim sastavljen od lica koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za izradu studije o proceni uticaja projekta, odnosno za oblasti koje su predmet studije u čijoj izradi učestvuju.

Lice je kvalifikovano za izradu studije o proceni uticaja projekta ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta.

Studija mora biti izrađena na osnovu najnovijih, verodostojnih i dostupnih podataka.

Obaveštavanje javnosti i organa i dostavljanje mišljenja

Član 25.

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu za saglasnost u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1)         nosiocu projekta;

2)         nazivu, vrsti i lokaciji projekta čije se izvođenje planira;

3)         mestu i vremenu ostvarivanja javnog uvida u zahtev za saglasnost, studiju o proceni uticaja projekta, netehnički rezime, i druge podatake, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva za saglasnost nosioca projekta;

4)         načinu ostvarivanja elektronskog pristupa podacima, obaveštenjima i dokumentaciji iz tačke 3);

 

5)         mestu i vremenu održavanja javne prezentacije projekta i javnih konsultacija;

6)         odluci koja bi mogla biti doneta na osnovu podnetog zahteva;

7)         poziv zainteresovanim organim i organizacijama i javnosti da dostave mišljenja i primedbe na nacrt projekta i studiju o proceni uticaja projekta sa uputstvom o svrsi, načinu i rokovima za njihovo dostavljanje;

8)         nazivu i adresi nadležnog organa.

Nadležni organ je dužan da omogući zainteresovanim organima i organizacijama i javnosti elektronski pristup informacijama iz tačke 3. prethodnog stava kao i drugim podacima, obaveštenjima i dokumentaciji iz zahteva u skladu sa članom 36. ovog Zakona najkasnije istovremeno sa datumom objave obaveštenja iz stava 1.

Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu u roku od 30 dana od dana obaveštavanja dostaviti svoje mišljenje na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Nadležni organ može odrediti duži rok za dostavljanje mišljenja ukoliko proceni da je to potrebno zbog složenosti projekta. Rok za dostavljanje mišeljenja na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ne može biti duži od 60 dana.

Prezentacija, javna rasprava i javne konsultacije o studiji o proceni uticaja projekta i predloženim merama

Član 26.

Nadležni organ sprovodi javne konsultacije o studiji o proceni uticaja projekta i predloženim merama (u daljem tekstu: javne konsultacije).

Nadležni organ u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za davanje saglasnosti obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javne prezentacije i održavanja javnih konsultacija.

Javne konsultacije se mogu održati po isteku roka ostavljenog za dostavljanje mišljenja na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Prezentacija i javna rasprava se mogu održati najranije 30 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Nosilac projekta učestvuje u javnoj prezentaciji, raspravi i javnim konsultacijama i dužan je da izloži utvrđene, opisane i procenjene značajne neposredne i posredne uticaje projekta na činioce životne sredine u studiji o proceni uticaja projekta, elemente, karakteristike i druge osobine projekta i/ili mera predviđene u cilju izbegavanja, sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijnog štetnog uticaja

 

na životnu sredinu utvrđenog studijom, način praćenja značajnih uticaja projekta, glavne alternative koje je razmatrao i glavne razloge za odabrano rešenje.

Nosilac projekta je u obavezi da obezbedi učešće na javnoj prezentaciji, raspravi i konultaciji lica koje je angažovao za izradu studije o proceni uticaja projekta neposredno i/ili putem video linka koji omogućava javnosti neposredno upućivanje pitanja i saopštavanje komentara, sugestija, primedbi i mišljenja izrađivačima studije.

Za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže, nosilac projekta je u obavezi da u okviru javne prezentacije projekta, rasprave i javnih konsultacija izloži i informacije o mogućim uticajima projekta na ciljeve očivanja i celovitost područja ekološpke mreže.

Prezentacija i javna rasprava se održavaju u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se izvodi projekat.

U slučajevima kada postoji značajni rizici po zdravlje i bezbednost učesnika javnih konsultacija i rasprave, nadležni organ će obezbediti održavanje javne konsultacije i rasprave upotrebom tehničke opreme koja omogućava komunikaciju na daljinu preko video linka putem internet mreže

Nadležni organ će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i konsultacijama sa rezultatima u roku od 7 dana od datuma njenog održavanja, koji će biti dostavljen preko centralnog veb portal i internet stranici organa koja je namenjena obaveštavanju javnosti o postupcima procene uticaja.

Ministar bliže propisuje postupak javnog uvida, javne prezentacije, javnih konsultacija i izradu izveštaja o sprovedenim javnim kunsultacijama.

Odobravanje studije o proceni uticaja projekta i predloženih mera Tehnička komisija

Član 27.

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja projekta.

Predsednik tehničke komisije imenuje se iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu.

Za članove tehničke komisije mogu biti imenovana lica sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućim stručnim rezultatima, iz reda:

1)         zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu;

2)         zaposlenih ili postavljenih lica u zainteresovanim organima i organizacijama;

3)         nezavisnih stručnjaka;

 

Članovi tehničke komisije ne mogu biti lica koja su:

1)         učestvovala u izradi studije o proceni uticaja projekta koja je predmet ocene;

2)         osnivači pravnog lica ili preduzetnik koji je izradio studiju o proceni uticaja ili zaposleni kod tih lica;

3)         osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta;

4)         bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. 1) do 3).

4a) zaposlena kao inspektori, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor nad projektom za koji je izrađena studija o proceni uticaja projekta.

Nadležni organ može obrazovati jednu ili više tehničkih komisija.

Dostavljanje studije o proceni uticaja tehničkoj komisiji

Član 28.

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja projekta tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnim konsultacijama, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja i primedbi zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

Postupak ocene studije o proceni uticaja

Član 29.

Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja projekta, razmatra izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja i primedbi zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i ocenjuje neposredne i posredne uticaje projekta na činioce životne sredine i podobnost predloženih karakteristika projekta i/ili mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, u toku izvođenja projekta, rada projekta, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Predsednik tehničke komisije može na sednicu komisije pozvati nosioca projekta, obrađivače studije o proceni uticaja projekta, kao i predstavnike nadležnih organa i organizacija koji su izdali uslove, saglasnosti i mišljenja u prethodnom postupku.

Na predlog tehničke komisije, nadležni organ može zahtevati od nosioca projekta da u određenom roku izvrši izmene i dopune u dostavljenoj studiji o proceni uticaja projekta.

Ako nosilac projekta ne postupi u svemu po zahtevu iz stava 3. ovog člana, nadležni organ može, na predlog tehničke komisije, odobriti najviše jedan dodatni rok za izmene i dopune studije o proceni uticaja projekta.

 

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja projekta, neposrednih i posrednih uticaja projekta na činioce životne sredine i podobnosti predloženih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na činioce životne sredine i predlog odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja sa pregledom mišljenja i primedbi zainteresovanih organa, organizacija i javnosti iz člana 28. stav 2. ovog zakona, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije od nadležnog organa.

Za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, strategijom, planom, programom radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže predlog odluke tehničke komisije sa ocenom mogućih uticaja projekta na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže se dostavlja organu koji je doneo odluku u postupku glavne ocene prihvatljivosti radi pribavljanja mišljenja na predloženu odluku.

Nadležni organ je u obavezi da zainteresovanim organima i organizacijama i javnosti omogući elektronski pristup izveštaju tehničke komisije u skladu sa članom 36. ovog zakona.

Ministar bliže propisuje način rada tehničke komisije.

Dopuna ispitnog postupka

Član 30.

Nadležni organ u svrhe pravilnog i potpunog utvrđivanja odlučnih činjenica za donošenje odluke može zahtevati od nosioca projekta, dodatna razjašnjenja ili podnošenje dodatne dokumentacije.

Nadležni organ će, ukoliko je to neophodno za pravilnu ocenu uticaja projekta na činioce životne sredine zahtevati dostavljanje razjašnjenja, informacija i podataka od drugih organa i orgaizacija.

Nadležni organ će odrediti izvođenje dodatnih dokaza, uključujući po potrebi veštačenje, na okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke, ukoliko na osnovu sprovedenog postupka, nije moguće izvesti potpunu procenu određenih uticaja projekta na činioce životne sredine i/ili podobnost predloženih mera ili karakteristika projekta da spreče, smanje ili otklone utvrđene značajne uticaje projekta na određene činioce životne sredine.

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere

Član 31.

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju, na osnovu

 

sprovedenog postupka javnih konsultacija i izveštaja tehničke komisije i dostavlja je nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja tehničke komisije.

Dispozitivom odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere određuju se uslovi i mere za otklanjanje sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu, rok u kojem nosilac projekta mora otpočeti izvođenje projekta, mere praćenja sprovođenja uslova i mere praćenja značajnih uticaja projekta na činioce životne sredine.

Obrazloženje odluke iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće elemente:

-           opis i procenu svih neposrednih i posrednih značajnih uticaja projekta na činioce životne sredine koji su utvrđeni u postupku;

-           ocenu podobnosti predloženih mera za sprečavanje, smanjenje i/ili otklanjanja značajnih neposrednih ili posrednih uticaja na činioce životne sredine koji su utvrđeni, opisani i procenjeni u postupku;

-           ocenu predloženih mera praćenja značajnih uticaja projekta na činioce životne sredine;

-           izjašnjenje o dostavljenim mišljenjima i primedbama zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i rezultatima sprovedenih javnih konsultacija i prekograničnih konsultacija; i

-           glavne razloge odluke o davanju saglasnosti, odnosno o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Rok za otpočinjanje izvođenja projekta ne može biti duži od 3 godine od dana dostavljanja odluke nosiocu projekta.

Nadležni organ će odlukom odbiti zahtev za davanje saglasnosti kada na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije, utvrdi da predložene karakteristike projekta i/ili mere nisu podobne da spreče, smanje i/ili otklone značajne neposredne ili posredne uticaje na određene činioce životne sredine koji su utvrđeni, opisani i procenjeni u postupku procene uticaja, i/ili projekat nije usaglašen sa propisanim zahtevima zaštite životne sredine, i/ili bi sprovođenje projekte sprečilo ili značajno otežalo ostvarivanje ciljeva zaštite životne sredine utvrđene u skladu sa propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Odluku iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine i organu nadležnom za odobravanje projekta.

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta koji može imati uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže

Član 32.

 Za projekat koji sam ili zajedno sa drugim projektom, radovima i aktivnostima može uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže, nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ukoliko na osnovu sprovedenog postupka, predloga tehničke komisije i mišljenja organa koji je sproveo postupak glavne ocene prihvatljivosti može izvesti ocenu da projekat sam ili s drugim projektom, radovima ili aktivnostima neće imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere nadležni organ će odrediti, pored uslova i mera iz člana 31. stav 2. ovog zakona, uslove i mere ublažavanja i sprečavanja značajnih uticaja projekta na područje ekološke mreže, mere praćenja sprovođenja uslova i mera i, prema potrebi, mere praćenja značajnih uticaja projekta na područje ekološke mreže.

Uslovi i mere određene odlukom iz stava 2. ovog člana sastavni su deo pojedinačnog akta kojim se odobrava izvođenje projekta.

Ako se na osnovu glavne ocene prihvatljivosti utvrdi da projekat može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, nadležni organ će odbiti zahtev za davanje saglasnosti.

U slučaju sumnje smatra se da projekat može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Obaveza organa nadležnog za odobravanje projekta

Član 33.

Organ nadležan za odobravanje projekta je u obavezi da izda odobrenje za izvođenje projekta koje je u svemu usaglašeno sa uslovima iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i preloženim merama.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta je u obavezi da odbije zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta za koji je nadležni organ odbio zahtev za davanje saglasnosti i/ili za koji utvrdi da nije usaglašen sa uslovima iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predloženim merama i/ili je podnet nakon proteka roka za početak izvođenja projekta.

Odobrenja za izvođenje projekta koje je izdato suprotno odradbama u stavu 1. i stavu 2. ovog člana je ništavo.

Obaveštavanje zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i dostavljanje odluke

Član 34.

 

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ili odluci o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti, nadležni organ je dužan da u roku od deset dana od dana njenog donošenja obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)         odluku;

2)         podatke o glavnim razlozima na kojima se odluka zasniva;

2) uslove i mere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja.

Nadležni organ je u obavezi da obezbedi javnosti elektronski pristup sadržaju obaveštenja u skladu sa članom 36. ovog zakona.

Pravo vođenja upravnog spora

Član 35.

Odluka nadležnog organa iz člana 31. ovog zakona je konačna.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

Elektronski pristup javnosti podacima vezanim za odlučivanje u postupku procene, stavljanje dokumentacije na uvid i zaštićeni podaci

Član 36.

Nadležni organ je dužan da omogući elektronski pristup javnosti zahtevu iz čl. 11, 16, 20, 37. i 39. ovog zakona, studiji o proceni uticaja projekta, drugim podacima, obaveštenjima, dokumentaciji koje nosilac projekta dostavi uz zahtev i kompletnoj dokumentaciji od značaja za odlučivanje u postupku procene uticaja uključujući i izveštaj o učešću javnosti u javnim konsultacijama, izveštaj tehničke komisije i mišljenja i primedbe dostavljene od strane zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i o donetoj odluci iz čl. 13, 18, 31, 37. i 39.

Nadležni organ je dužan da, u svrhe što lakšeg, blagovremenog i efikasnog ostvarivanja prava javnosti na učešće u postupku odlučivanja omogući pristup dokumentaciji iz prethodnog stava čim one postanu dostupne nadležnom organu putem internet veb stranice namenjene za svrhe obaveštavanja javnosti o podnetim zahtevima i drugim podacima od značaja za odlučivanje u postupku procene uticaja.

Nadležni organ je dužan da zainteresovanim organima i organizacijama i predstavnicima javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja, na zahtev podnet u pisanoj formi, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Od obaveze omogućavanja elektronskog pristupa javnosti i stavljanja na uvid dokumentacije iz st. 1. i 3. ovog člana izuzimaju se podaci zaštićeni intelektualnom svojinom, poslovnom, ili državnom tajnom ukoliko nosilac projekta učini verovatnim mogućnost nastanka znatne štete zbog otkrivanja izvora podataka, odnosno podataka na koje se zahtev odnosi.

Nosilac projekta je dužan da u zahtevu za isključenje podataka iz sadržaja obaveštenja učini verovatnim mogućnost nastanka znatne štete zbog otkrivanja izvora podataka, odnosno podataka na koje se zahtev odnosi.

Pravom intelektualne svojine, poslovnom ili državnom tajnom iz stava 3. ovog člana ne mogu biti zaštićeni podaci koji se odnose na stanje životne sredine, emisije i moguće negativne uticaje i posledice, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijski nadzor.

Ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Član 37.

Nosilac projekta dužan je da sa realizacijom, odnosno izgradnjom i izvođenjem projekta otpočne u roku utvrđenom u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, nosilac projekta je dužan da podnese zahtev za odlučivanje o potrebi izrade nove studije ili ažuriranja postojeće studije o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Nosilac projekta je dužan da podnese zahtev za odlučivanje o ažuriranju postojeće studije i ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja projekta dođe do bitne izmene činilaca životne sredine, odnosno ako nosilac projekta mora da odstupi od uslova određenih odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se pre podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta po izmenjenoj dokumentaciji.

Zahtev iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži podatke propisane za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Uz zahtev iz st. 2. i 3. dostavlja se studija o proceni uticaja na životnu sredinu i predložene mere sa rešenjem o saglasnosti, a uz zahtev iz stava 3. ovog člana se umesto dokumentacije navedene u članu 11. stav 3. tačka 5. dostavlja izmenjen projekat ili izvod iz izmenjenog projekta.

Postupak iz st. 2. i 3. ovog člana sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona koje uređuju postupak po zahtevu o potrebi procene uticaja.

Odlučujući po zahtevu iz st. 2. i 3. ovog člana nadležni organ može doneti odluku o izradi nove studije o proceni uticaja, ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja ili odluku da nije potrebno ažuriranje postojeće studije.

Prilikom donošenja odluke iz prethodnog stava ovog člana nadležni organ utvrđuje da li je u međuvremenu došlo do izmena činilaca životne sredine iz člana 3. ovog zakona i da li su predložene mere i dalje odgovarajuće.

Odlukom kojom utvrđuje da je potrebna izrada nove studije, odnosno ažuriranje postojeće studije nadležni organ određuje i njen obim i sadržaj.

Postupak davanja saglasnosti na studiju, odnosno ažuriranu studiju sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Način obaveštavanja javnosti

Član 38.

Nadležni organ je dužan da javnost obaveštava o podnetim zahtevima nosioca projekta iz čl. 11, 16, 20. i 37. ovog zakona putem najmanje jednih štampanih dnevnih novina na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta.

Nadležni organ je dužan da o svojim odlukama iz čl. 13, 18, 31, 32. i 37. ovog zakona obavesti javnost putem najmanje jednih štampanih dnevnih novina na svakom od službenih jezika koje izlaze na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta.

Nadležni organ obaveštava javnost o podnetim zahtevima iz stava 1. i donetim odlukama iz stava 2. ovog člana i:

-           objavljivaljem na internet veb stranici nadležnog organa;

-           objavljivanjem na oglasnoj tabli nadležnog organa, jedinice lokalne samouprave na području koje može biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta;

-           objavljivanjem na oglasnoj tabli mesne zajednice na području koje može biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta.

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije u pisanoj formi. Obaveštavanje iz st. 1. i 2. ovog člana može se vršiti i putem elektronskih medija.

Nadležni organ će omogućiti elektronski pristup podnetim zahtevima i donetim odlukama iz st. 1. i 2. ovog članana i drugim podacima od značaja za odlučivanje u postupku procene uticaja putem internet veb stranice posebno namenjene za svrhe obaveštavanja javnosti, u najkraćem mogućem roku od trenutka kada one postanu dostupne nadležnom organu.

Rokovi za dostavljanje mišljenja na podnete zahteve, odnosno izjavljivanje žalbe ili tužbe na donete odluke, teku od dana objavljivanja obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana u štampanim dnevnim novinama.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Član 39.

Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama ovog zakona vrši procena uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, dužan je da podnese zahtev za:

1)         određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija zatečenog stanja) za projekte iz člana 5. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2)         odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja za projekte iz člana 5. stav 1. tačka 2. ovog zakona.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1)         obaveštenje o mogućnosti usklađivanja sa planskom dokumentacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;

2)         izvod iz projekta izvedenog objekta;

3)         izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;

4)         grafički prikaz mikro i makro lokacije;

5)         dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Studija zatečenog stanja izrađuje se na osnovu projekta izvedenog objekta, podataka o emisiji i rezultata merenja i ispitivanja činilaca životne sredine i ima sadržaj propisan ovim zakonom za studiju o proceni uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade studije zatečenog stanja, obimu i sadržaju studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po postupku propisanom ovim zakonom.

Provera ispunjenosti uslova iz saglasnosti na procenu uticaja

Član 40.

U postupku tehničkog pregleda za projekte za koje je data saglasnost na studiju o proceni uticaja i predložene mere utvrđuje se da li su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i zakonom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.

Nadležni organ koji je vodio postupak procene uticaja imenuje lice koje učestvuje u radu komisije za tehnički pregled.

Lice iz stava 2. ovog člana može biti zaposleno ili postavljeno u nadležnom organu, odnosno u drugom organu i organizaciji ili nezavisni stručnjak koji poseduje dokaze o kvalifikaciji za učešće u radu tehničke komisije iz člana 27. ovog zakona.

Upotrebna dozvola ne može se izdati ako lice iz stava 2. ovog člana ne potvrdi da su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere.

Prekogranične konsultacije

Član 41.

Ako projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo u što kraćem roku, a najkasnije kada ono ili nadležni organ bude obavestio svoju javnost, dostavlja drugoj državi:

1)         opis projekta zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim prekograničnim uticajima;

2)         prirodi odluke koja može biti doneta;

3)         obaveštenje o roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku procene uticaja.

U slučaju da druga država saopšti nameru da učestvuje u postupku procene uticaja Ministarstvo će drugoj državi dostaviti informacije iz člana 20. ovog zakona.

Nadležni organ će, na obrazložen zahtev nosioca projekta, izdvojiti podatke zaštićene intelektualnom svojinom, poslovnom i državnom tajnom iz informacije iz prethodnog stava ovog člana, ukoliko nosilac projekta učini verovatnim mogućnost nastanka znatne štete zbog otkrivanja izvora podataka, odnosno podataka na koje se zahtev odnosi.

Pravom intelektualne svojime, poslovnom ili državnom tajnom iz stava 3. ovog člana ne mogu biti zaštićeni podaci koji se odnose na stanje životne sredine, emisije i moguće negativne uticaje i posledice, rizike od udesa i rezultate monitoringa.

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti Ministarstvo obaveštava državu koja je učestvovala u postupku procene uticaja dostavljanjem obaveštenja o sadržini odluke i uslovima koji su određeni; glavnim razlozima na kojima je odluka zasnovana, uključujući razloge o prihvatanju ili odbijanju pribavljenih mišljenja zainteresovanih organa, organizacija i zainteresovane javnosti; merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo je u obavezi da zatraži od druge države učešće u postupku odlučivanja u slučaju projektata koji mogu imati značajan prekogranični uticaj na činioce životne sredine na teritoriji Republike Srbije.

O primljenim obaveštenjima o prekograničnim uticajima predloženog projekta druge države Ministarstvo obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost.

Ministarstvo će omogućiti elektronski pristup informacijama od značaja za procenu prekograničnih uticaja predloženog projekta druge države zainteresovane organe i organizacije i javnost u najkraćem roku od trenutka kada mu obaveštenja i informacije postanu dostupna.

Ministarstvo dostavlja svoje mišljenje i/ili pribavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti nadležnom organu druge države.

Pribavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države.

Na prekogranične konsultacije zainteresovanih organa i javnosti druge države, odnosno zainteresovanih organa i javnosti Srbije, shodno se primenjuju odredbe iz čl. 25, čl. 26, čl. 34, čl. 36. i čl. 38. ovog zakona.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na međunarodne i/ili prekogranične projekte za koje postoji obaveza sprovođenja postupka procene uticaja u skladu sa Zakonom.

Troškovi nosioca projekta

Član 42.

Nosilac projekta snosi troškove izrade, izmene i dopune i ažuriranja studije o proceni uticaja projekta, izrade studije zatečenog stanja, obaveštavanja i učešća javnosti u postupku procene uticaja i rada tehničke komisije i izvođenja drugih dokaza u postupku procene uticaja.

Visinu troškova rada tehničke komisije i veštačenja utvrđuje ministar.

Obaveza vođenja evidencije

Član 43.

Nadležni organ vodi evidenciju o pokrenutim, sprovedenim postupcima i donetim odlukama kao javnu knjigu.

Ministar propisuje sadržinu, izgled i način vođenja javne knjige.

Nadležni organ unosi podatke iz javne knjige u centralnu elektronsku bazu podataka o pokrenutim, sprovedenim postupcima procene uticaja i donetim odlukama koji vodi Ministarstvo.

Centralna baza podataka i centralni veb portal

Član 44.

Nadležni organ je u obavezi da u roku od 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona uspostavi internet stranicu preko koje će obaveštavati javnost o pokrenutim postupcima procene uticaja, fazama postupka procene uticaja i omogućiti neposredan elektronski pristup dokumentaciji u skladu sa zakonom.

Ministrarvo je dužno da u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovog zakona uspostavi centralnu bazu podataka i centralni veb portal preko kojeg će nadležni organi obaveštavati zainteresovane organe i organizacije, javnost i zainteresovanu javnost o pokrenutim postupcima procene uticaja, fazama postupka procene uticaja, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, mestu i vremenu održavanja javnih konsultacija, prekograničnim konsultacijama i omogućiti elektronski pristup dokumentaciji u skladu sa zakonom.

Nadležni organ je dužan da po uspostavljanju centralne baze podataka i centralnog veb portala unosi u centralnu bazu podataka sve informacije, obaveštenja i dokumentaciju, odnosno postavlja na centralnom veb portalu sve podatke i informacije o toku postupka procene uticaja u skladu sa zakonom.

Ministarstvo je dužno da omogući nesmetan elektronski pristup javnosti centralnoj bazi podataka u skladu sa zakonom.

Shodna primena zakona

Član 45.

Na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka procene uticaja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

III.        NADZOR

Član 46.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko inspektora za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: inspektor) u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.

Prava i dužnosti inspektora

Član 47.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje:

1)         da li je izvršena obaveza podnošenja zahteva za dobijanje saglasnosti na procenu uticaja za projekte iz člana 5. stav 1. tač. 1) ovog zakona;

2)         da li je izvršena obaveza podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte iz člana 5. stav 1 tač. 2) ovog zakona;

3)         da li je izvršena obaveza nosioca projekta iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere;

4)         da li je izvršena obaveza nosioca projekta za podnošenje zahteva za izradu nove, odnosno ažuriranje postojeće studije o proceni uticaja projekta i predložene mere

5)         da li je izvršena obaveza nosioca izvedenog projekta za podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja;

6)         da li je izvršena obaveza nosioca izvedenog projekta iz odluke o saglasnosti na studiju zatečenog stanja.

Ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine

Član 48.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1)         naloži podnošenje zahteva za određivanje obima i sadržaja;

2)         naloži podnošenje zahteva za utvrđivanje potrebe procene uticja;

3)         naloži podnošenje zahteva za izradu nove, odnosno ažuriranje postojeće studije o proceni uticaja projekta i predložene mere;

4)         naloži podnošenje zahteva za pokretanje postupka procene uticaja zatečenog stanja;

5)         zabrani izvođenje projekta i obavljanje delatnosti dok se ne pribavi saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja i predložene mere, odnosno studiju zatečenog stanja;

6)         zabrani izvođenje projekta i obavljanje delatnosti dok se ne pribavi odluka nadležnog organa o potrebi procene uticaja ili određivanju obima i sadržaja;

7)         zabrani izvođenje projekta i obavljanja delatnosti čija je realizacija započeta nakon proteka roka iz odluke nadležnog organa o saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere;

8)         naloži ispunjenje uslova utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predloga mera i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja, odnosno odluci kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja;

9)         zabrani obavljanje delatnosti do ispunjenja uslova i sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja, odnosno odluci kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja;

10)       zabrani izvođenje projekta i obavljanje delatnosti ako je odbačen ili odbijen zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta, ili studiju zatečenog stanja;

11)       podnese prijavu za učinjeni privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, po odredbama ovog zakona;

Protiv rešenja inspektora iz stava 1. ovog člana može se u roku od 15 dana od dana prijema rešenja izjaviti žalba ministru.

Žalba na rešenje inspektora ne odlaže njegovo izvršenje.

Saradnja nadležnih inspekcijskih i drugih organa

Član 49.

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadžora inspektor zaštite životne sredine oceni da su povređeni drugi zakoni, dužan je da bez odlaganja obavesti organ nadležan za sprovođenje tih zakona.

Poveravanje inspekcijskog nadzora

Član 50.

Autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave poveravaju se poslovi inspekcijskog nadžora nad primenom odredaba ovog zakona za projekte za koje je organ autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave nadležan za vođenje postupka procene uticaja.

Protiv rešenja inspektora iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

IV.        KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 51.

Novčanom kaznom od 150.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - nosilac projekta ako:

1)         pristupi izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja (član 5. stav 1);

2)         pristupi izvođenju projekte bez odluke nadležnog organa kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja (član 5. stav 2);

3)         ne sprovede mere sprečavanja, smanjenja i/ili otklanjanja značajnih štetnih uticaja i/ili druge minimalne uslove zaštite životne sredine iz odluke nadležnog organa da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu (član 13);

4)         ne ispuni uslove ili ne sprovede mere iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere (član 31. stav 2);

4) ne podnese zahtev za određivanje obima i sadržaja studije zatečenog stanja ili zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja (član 39. stav 1).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu - nosiocu projekta novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave - nosiocu projekta novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Član 52.

Novčanom kaznom od 150.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - izrađivač studije ako studiju o proceni uticaja projekta izradi suprotno članu 24. stav 4. ovog zakona na osnovu neistinitih i nepotpunih podataka ili ako prikrije činjenice i podatke neophodne za procenu uticaja projekta na životnu sredinu i predložene mere.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu

- izrađivaču studije novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Zaštitne mere

Član 53.

Za privredni prestup iz čl 51. i 52. ovog zakona, pored propisane novčane kazne, pravnom licu se može izreći mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju do 10 godina, a odgovornom licu mera zabrane vršenja određene dužnosti u trajanju do 10 godina.

Prekršaji

Član 54.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini neku od radnji iz člana 51. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored propisane novčane kazne, preduzetniku se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine.

Član 55.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - nosilac projekta ako:

1)         ne podnese zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja ili zahev za određivanje obim i sadržaja (čl. 11. i 16);

2)         ne podnese zahtev za odlučivanje o potrebi izrade nove studije, odnosno zahtev za odlučivanje o ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja projekta i predložene mere (član 37. st. 2. i 3);

3)         ne podnese zahtev za određivanje obima i sadržaja studije zatečenog stanja ili zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja (član 39. stav 1);

4)         ne podnese zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere, zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju ili zahtev za saglasnost na studiju zatečenog stanja (čl. 20, 37. i 39);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu - nosiocu projekta novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave - nosiocu projekta novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik - nosilac projekta novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara.

član 56.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik - izrađivač studije, ako studiju o proceni uticaja projekta izradi suprotno članu 24. stav 4. ovog zakona, na osnovu neistinitih i nepotpunih podataka ili ako prikrije činjenice i podatke neophodne za procenu uticaja projekta na životnu sredinu i predložene mere.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored propisane novčane kazne, preduzetniku se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine.

Prekršajna odgovornost odgovornog lica u nadležnom organu

Član 57.

Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu ako:

1)         ne donese odluku o potrebi procene uticaja, odnosno odluku o potrebi procene uticaja zatečenog stanja, odluku o obimu i sadržini studije o proceni uticaja, odnosno studije zatečenog stanja, odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, odluku o potrebi izrade nove, odnosno ažuriranju postojeće studije ili odluku o saglasnosti na studiju zatečenog stanja, u skladu sa ovimg zakonaom (čl. 13, 18, 31, 37. i 39);

2)         ne stavi na uvid dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja (član 36);

3)         ne obavesti javnost o podnetim zahtevima i donetim odlukama na propisan način (član 39);

4)         ne sprovede postupak prekograničnih konsultacija (član 41);

4)         ne vodi propisane evidencije (član 43);

5)         ne unese podatke, informacije, obaveštenja i dokumentaciju o postupku procene uticaja u centralnu bazu podataka (član 44. st. 3).

V.         PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

Odredbe čl. 11, 14, 16, 22, 26, 29. i 32. ovog zakona u delu koji se odnosi na ocenu prihvatljivosti, primenjivaće se po stupanju na snagu propisa kojim se uređuje ocena prihvatljivosti.

Rešavanje ranije podnetih zahteva

Član 59.

Rešavanje zahteva podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09).

Prestanak važnosti propisa

Član 60.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnikRS,” broj 135/04, 36/09).

Do donošenja akta iz člana 5. stav 1., člana 11. stav 4, člana 16 stav 4, člana 21. stav 9., člana 26. stav 11, člana 29 stav 8, člana 42 stav 2 i člana 43 stav stav 2 ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09).

Završna odredba

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENjE

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa Ustavom, Republika Srbija uređuje sistem zaštite životne sredine Zakonom o zaštiti životne sredine(“Službeni glasnik RS,” broj 135/04, 36/09,36/09-dr. zakon, 72/09-dr. Zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon) i posebnim zakonima i podzakonskim aktima, gde najznačajnije mesto zauzima Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu.

Sistem procene uticaja na životnu sredinu uređen je Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i podzakonskim aktima.

Potreba dodatnog usklađivanja zakona o proceni uticaja na životnu sredinu sa propisima EU, stvorili su preduslove za usvajanje novog Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

Prvi Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu je usvojen 2004. godine sa ciljem prenosa Direktive 85/337/EEZ izmenjene Direktivom 2003/35/EZ.

Izmenama i dopunama Zakona od 15. maja 2009. godine razrađena su i dopunjena postojeća rešenja u pogedu nivoa informacija koje nosilac projekta dostavlja nadležnom organu, mogućnost organa da u skrining fazi utvrđuje o obimu studije o proceni uticaja, minimalne uslove zaštite životne sredine za projekat za koji nije potrebna procena uticaja, obaveštavanje javnosti o odluci o potrebi sprovođenja postupka procene uticaja, itd.

Međutim, Zakonom i Uredbom o potvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, nisu prenete sve izmena i dopune Direktive od 2009. godine:

-           Direktiva 2009/31/EC kojom su na listu Aneks I i Aneks II projekata Direktive 85/337/EEZ unete instalacija za zarobljavanje emisija ugljen dioksida (CO2), prenos CO2 za potrebe geološkog skladištenja i geološko skladištenje CO2,

-           nova Direktiva 2011/92/EU kojom je ukinuta Direktive 85/337/EEZ; i

-           Direktiva 2014/52/EU kojom je izmenjena Direktiva 2011/92/EU.

Naime, prema monitoring izveštaju ECRAN iz 2015. godine ocena stepena prenosa je smanjena sa 95% na 80% usled izmena Direktive iz 2014. godine.

S tim u vezi, Zakonom nisu prenete u celosti sledeći zahtevi Direktive:

1.         Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje jedinstvene ocene projekata i/ili koordinacije različitih postupaka procene uticaja koji istovremeno podležu obavezi procene uticaja iz Direktive i ocene prihvatljivosti (engl. Appropriate assessment) članova

6.3 i 7. Direktive o staništima (čl. 2.3 Direktive),

2.         Zahtev da rezultati konsultacija budu uzeti u obzir u postupku izdavanja odobrenja za izvođenje projekta (Čl. 8, Direktive),

3.         Zahtev da relevantne informacije, uslovi zaštite i mere ograničenja uticaja projekta budu uključene u odobrenje za izvođenje projekta (Čl. 8a, Direktive),

4.         Uspostavljanje mera za obaveštavanje javnosti i zainteresovanih organa o ishodu odluke o zahtevu za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta i načinu uključivanja uslova zaštite i mera ograničenja uticaja projekta na životnu sredinu u odobrenje za izvođenje projekta (Čl. 9, Direktive)

Sa stanovišta novih rešenja predloženih ovim zakonom, relevantni su određeni propisi, i to:

Direktiva 2014/52/EU za procenu uticaja određenih privatnih i javnih projekata na životnu sredinu,

Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS,” broj 135/04, 36/09,36/09-dr. zakon, 72/09-dr. Zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon)

Zakono zaštiti prirode (,,Službeniglasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr. zakoni 71/21)

Zakon o energetici

Zakon o geološkim istraživanjima i rudarstvu Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o vodama

2. Razlozi za donošenje i ciljevi

Razlozi za donošenje zakona sastoje se u potrebi za:

- usklađivanjem Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu sa drugim propisima u oblasti zaštite životne sredine i propisima koji regulišu oblasti planiranja i izgradnje, geoloških istraživanja i eksplotacije mineralnih resursa.

Kao posebno pitanje koje treba urediti navedena je neophodnost rešavanja odnosa postupka procene uticaja sa postupkom ocene prihvatljivosti projekata za ekološki značajna područja u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Na taj način obezbeđuje se efikasnije implementacije zakona i preciziranje i međusobno usklađivanje odredaba ovog i važećih propisa u oblasti zaštite životne sredine.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

OSNOVNE ODREDBE

-           Ovim odredbama definisan je predmet uređenja Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i izuzeci od primene odredbi ovog zakona (član 1).

 

Dato je značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu (član 2.) dok je u članu 3 definisano šta obuhvata procena uticaja na životnu sredinu, šta uključuje procena uticaja na životnu sredinu sa imperativnim zaključkom u poslednjem stavu koji govori da se procena uticaja na životnu sredinu sprovodi pre izdavanja odobrenja za izvođenje projekta organa nadležnog za odobravanje projekta.

-           U Članu 4 definisano je da su predmet procene uticaja na životnu sredinu projekti koji sami, ili zajedno sa drugim izvedenim, odobrenim ili planiranom projektima, mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu imajući u vidu naročito njihovu veličinu, osobine ili mesto izvođenja. Predmet procene uticaja mogu biti projekti koji zajedno sa izvedenim, postojećim, odobrenim ili planiranim projektima mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Odredba je svojom definicjom obuhvatila situacije (1) namernog cepanja projekta od strane jednog nosioca (“spliting”) u cilju izbegavanja Zakona i (2) situacije kada više manjih projekata koji nemaju značajno dejstvo, kumuliraju značajan uticaj (“small scale projects”), bez obzira, da li je sam nosilac projekta postupa nesavesno;

Uređenje pitanja strateških energetskih projekata koji se sprovode u skladu sa Ugovorom o Energetskoj zajednici takođe je regulisano u članu 4. Radi se o strateškim energetskim projektima iz člana 37a st 2. Zakona o energetici, određeni kao projekti od interesa za Energetsku zajednicu (PECI) i projekti od zajedničkog interesa (PMI) odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice.

-           U članu 5 Zakona definisani su projekti za koje se za koje se vrši procena uticaja. Vlada Republike Srbije propisuje listu projekata za koje je obavezna procena uticaja i listu projekata za koje postoji obaveza podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja. Propisom iz stava 1. ovog člana opisuju se projekti i utvrđuju kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja za projekte iz stava 1. tačka

2)         ovog člana koji se odnose naročito na veličinu i osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta i vrstu i osobine mogućih uticaja.

-           Članom 6. Zakona određeni su nadležni organi i utvrđene su nadležnosti za sprovođenje obaveza koje su propisane ovim zakonom.

-           U članu 7 određena je posebna nadležnost kada je nadležni organ za sprovođenje postupka procene uticaja istovremeno i nosilac projekta koji je predmet odlučivanja.

-           U članu 8 propisana je obaveza pribavanja saglasnosti na procenu uticaja. Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja i predložene mere odnosno bez odluke nadležnog organa kojom se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

II. POSTUPAK PROCENE UTICAJA

-           U Članu 9 utvrđene su faze koje čine postupak procene uticaja:

1)         odlučivanje o potrebi procene uticaja;

2)         određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja;

3)         odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere.

- Član 10 definiše prikupljanje podataka i dokumentacije od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih neposrednih i posrednih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i dužnosti nadležnih organa i drugi organi i organizacije za postupanje u tom smislu.

-           U članovima 11, 12 i 13, 14 i1 5 opisan je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Članom 11 je propisano kako se i na koji način podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nadležnom organu i precizira šta treba da sadrži, dok članom 12 je opisan postupak razmatranja zahteva što uključuje i postupak ispravke i dopune zahteva ukoliko nadležni organ utvrdi da je isti nekompletan što na kraju dovodi do odbacivanja zahteva kada nosilac projekta u traženom roku ne odgovori na zahtev nadležnog organa. Članom 13 je propisan način obaveštavnja javnosti i zanteresovanih organa i organizacija, sa datim rokom za vršenje javnog uvida u zahtev i prateću dokuementaciju, razmatranje prispelih komentara, donošenje odluke tj. izradom akta u vezi sa zahtevom u skladu sa kriterijumima na osnovu kojih se donosi odluka o izradi ili neizradi studije o proceni uticaja, propisivanje mera zaštite životne sredine u dispozitivu rešenja, mogućnost određivanja obima i sadržaja u rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna studija. Prilikom odlučivanja o zahtevu o potrebi procene uticaja u skladu sa članom 14. ovog zakona nadležni organ naročito uzima u obzir veličinu, specifične osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta, vrstu i osobine mogućih uticaja projekata posebno u odnosu na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže. Članom 15 definisan je žalbeni postupak, gde je nosiocu projekta i zainteresovanoj javnosti omogućeno da izjave žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

-                       U članovima 16, 17, 18 i 19 opisan je postupak za određivanje obima i sadržaja studije o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Članom 16 je propisano kako se i na koji način podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nadležnom organu i precizira šta treba da sadrži, dok članom 17 je opisan postupak razmatranja zahteva što uključuje i postupak ispravke i

-           dopune zahteva ukoliko nadkežni organ utvrdi da je isti nekompletan, i na kraju odbacivanje zahteva kada nosilac projekta u traženom roku ne odgovori na zahtev nadležnog organa.

-           Članom 18 je propisan način obaveštavnja javnosti i zanteresovanih organa i organizacija, sa datim rok za vršenje javnog uvida u zahtev i prateću dokuementaciju, razmatranje prispelih komentara, donošenje odluke tj. izradom akta u vezi sa zahtevom, propisivanje uslova i mera zaštite životne sredine u dispozitivu rešenja. Prilikom odlučivanja o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije u skladu sa članom 18. ovog zakona nadležni organ naročito uzima u obzir veličinu, specifične osobine projekta, osetljivost životne sredine u mestu izvođenja projekta, vrstu i osobine mogućih uticaja projekata posebno u odnosu na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

-           Članom 19 definisan je žalbeni postupak, gde je nosiocu projekta i zainteresovanoj javnosti omogućeno da izjave žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za određivanje obim i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

-                       Član 20 precizira kako se i na koji način podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere i koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se dostavila studija i predložene mere nadležnom organu. Studija mora da sadrži 11 obaveznih poglavlja i uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

-           Član 21. reguliše sagržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, podatke o nosiocu projekta, opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta, opis projekta, prikaz glavnih alternativa, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, prikaz stanja životne sredine, opis činilaca životne sredine.

-           Za projekte koji sami ili zajedno sa drugim projektom, strategijom, planom, programom radovima i aktivnostima mogu uticati na očuvanje i celovitost područja ekološke mreže uz studiju se prilaže i odluka nadležnog organa doneta u postupku glavne ocene prihvatljivosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode (član 22)

-                       U članu 23 je propisano da saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta u skladu sa posebnim zakonom, dok je članom 24 definisano ko može da izrađuje studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

-           Član 24. propisuje ovlašćenje za izradu studije o proceni uticaja.

-                       Članovima 25 i 26 je opisan je način obaveštavanja javnosti, zainteresovanih organa i organizacija o podnetom zahtevu za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i predložene mere, sa utvrđenim rokom za dostavljanje mišljenja i komentara, zatim postupak javnog uvida, javne prezentacije, javnih konsultacija i izrade izveštaja o sprovedenim javnim kunsultacijama.

-                       Članovima 27, 28 i 29 definisan je postupak za formiranja Tehničke komisije i ko ispunjava uslove da bude član te komisije, rok za dostavljanje Tehničkoj komisiji studije sa izveštajem sa pregledom mišljenja i primedbi zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti od strane nadležnog organa. U članu 29 definisan je postupak ocene studije o proceni uticaja na životnu sredinu i predložene mere od strane tehničke komisije, sa utvrđenim rokom za dostavljanje izveštaja o oceni studije nadležnom organu.

-                       Član 30 propisuje dopunu ispitnog postupka što uključuje dostavljanje razjašnjenja, informacija i podataka od drugih organa i orgaizacija i izvođenje dodatnih dokaza, uključujući po potrebi veštačenje, na okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke, ukoliko na osnovu sprovedenog postupka, nije moguće izvesti potpunu procenu određenih uticaja projekta na činioce životne sredine.

-                       Članovima 31 i 32 definisan je postupak davanja saglasnosti na studiju i predložene mere odnosno postupak odbijanja zahteva za davanje saglasnosti na studiju i predložene mere u slučaju sumnje da projekat može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja (član 32). Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije, uzimajući u obzir mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i dostavlja je nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja tehničke komisije. Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predložene mere ukoliko na osnovu sprovedenog postupka, predloga tehničke komisije i mišljenja, organa koji je sproveo postupak glavne ocene prihvatljivosti može izvesti ocenu da projekat sam ili s drugom strategijom, planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima neće imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

-                       Član 33 propisuje obavezu organu nadležnom za odobravanje projekta da odbije zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta za koji je nadležni organ odbio zahtev za davanje saglasnosti i/ili za koji utvrdi da nije usaglašen sa uslovima iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta i predloženim merama i/ili je podnet nakon proteka roka za početak izvođenja projekta.

-                       Član 34 definiše postupak obaveštavanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i dostavljanje odluke i šta obavezno mora da sadrži, dok član 35 ukazuje da protiv odluke nadležnog organa, podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

-           Član 35. propisuje pravo vođenja upravnog spora.

-                       Član 36 definiše obavezu nadležnom organu da omogući elektronski pristup javnosti zahtevima iz člana 11, člana 12. i člana 16. ovog Zakona, nacrtu projekta, studiji o proceni uticaja projekta, drugim podacima, obaveštenjima, dokumentaciji koje nosilac projekta dostavi uz zahteve i kompletnoj dokumentaciju od značaja za odlučivanje u postupku procene uticaja, a naročito izveštajima o učešću javnosti u javnim konsultacijama, izveštajima tehničke komisije i mišljenjima i primedbama dostavljenim od strane zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

-                       U članu 37 “Ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu”, preciziran je rok u smislu kada je nosilac projekta dužan da sa realizacijom, odnosno izgradnjom i izvođenjem projekta otpočne, i taj rok koji se utvrđuje u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere, iznosiće tri godine. Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, nosilac projekta je dužan da podnese zahtev za odlučivanje o potrebi izrade nove studije ili ažuriranja postojeće studije o proceni uticaja projekta i predložene mere.

Nosilac projekta je dužan da podnese zahtev za odlučivanje o ažuriranju postojeće studije i ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja projekta mora da odstupi od uslova određenih odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere.

Zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se pre podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izvođenje projekta po izmenjenoj dokumentaciji.

-                       U članu 38 definisan je način obaveštavanja javnosti o podnetim zahtevima nosioca projekta iz čl. 11, 16, 20. i 37. ovog zakona.

-                       Član 39 definiše postupak procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu. Precizirano je koja se vrsta dokumentacije prilaže uz zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja projekta. Provera ispunjenosti uslova iz saglasnosti na procenu uticaja vršiće se imenovanjem lica od strane nadležnog organa za rad u komisijama za tehnički pregled, koje se formiraju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i zakonom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.

-           Član 40 propisuje proveru ispunjenosti uslova iz saglasnosti na procenu uticaja.

-                       Član 41 definiše postupak prekograničnih konsultacija ako projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži. Precizirana je vrsta informacija koja se dostavlja susednoj (ili susednim) državi. Za sve projekte, za koje se primenjuje Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu projekata u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo zaštite životne sredine je nadležni organ za vođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu. Regulisano je da o odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i predložene mere ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti Ministarstvo obaveštava državu koja je učestvovala u postupku procene uticaja dostavljanjem obaveštenja o sadržini odluke i uslovima koji su određeni; glavnim razlozima na kojima je odluka zasnovana, uključujući razloge o prihvatanju ili odbijanju pribavljenih mišljenja zainteresovanih organa, organizacija i zainteresovane javnosti; merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu.

-                       Članom 42 je propisano da nosilac projekta snosi troškove izrade, izmene i dopune i ažuriranja studije o proceni uticaja projekta, izrade studije zatečenog stanja, obaveštavanja i učešća javnosti u postupku procene uticaja i rada tehničke komisije i izvođenja drugih dokaza u postupku procene uticaja, doke je članom 43 propisana obaveza nadležnom organu da vodi evidenciju o pokrenutim, sprovedenim postupcima i donetim odlukama kao javnu knjigu.

-                       U članu 44 definisana je obaveza da je nadležni organ u obavezi da u roku od 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona uspostavi posebnu internet stranicu preko koje će obaveštavati javnost o pokrenutim postupcima procene uticaja, fazama postupka procene uticaja i omogućiti neposredan elektronski pristup dokumentaciji u skladu sa zakonom a da je Ministrarvo dužno da u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovog Zakona uspostavi centralnu bazu podataka i centralni veb portal preko kojeg će nadležni organi obaveštavati zainteresovane organe i organizacije, javnost i zainteresovanu javnost o pokrenutim postupcima procene uticaja, fazama postupka procene uticaja, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, mestu i vremenu održavanja javnih konsultacija, prekograničnim konsultacijama i omogućiti elektronski pristup dokumentaciji u skladu sa zakonom.

 

-           Prema članu 45 na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka procene uticaja koja nisu uređena ovim zakonom shodno će se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

-                       Članom 46. uređen je inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo, preko inspektora za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: inspektor) u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.

-           Članovima 47, 48, 49 i 50 definisana su prava i dužnosti inspektora, ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine, saradnja nadležnih inspekcijskih i drugih organa i poveravanje inspekcijskog nadzora.

-                       Članovima 51, 52, 53, 54, 55, 56 definisane su kaznene odredbe za privredni prestup i prekršajna odgovornost nosioca projekta.

-           Utvrđeni su novčani iznosi za svaki od pojedinačno iskazanih prekršaja u članovima 51, 53, 54 s tim da je u članu 52 propisano da za privredni prestup iz člana 40. ovog zakona, pored propisane novčane kazne, pravnom licu se može izreći mera zabrane obavljanja određene delatnosti, a odgovornom licu mera zabrane vršenja određene dužnosti u trajanju do pet godina.

-           Član 57 propisuje prekršajnu odgovornost odgovornog lica u nadležnom organu.

-                       U prelaznim i završnim odredbama propisano je da odredbe čl. 11, 14, 16, 22, 26, 29, i 32. ovog zakona u delu koji se odnosi na ocenu prihvatljivosti primenjivaće se po stupanju na snagu propisa kojim se uređuje ocena prihvatljivosti (čl. 58.) i da će se rešavanje zahteva podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09) (član 59).

-           Član 60 propisuje prestanak važnosti ranijih propisa.

-           Član 61 propisuje dan stupanja na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zaštite životne sredine, 24.12.2021.