Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Tekst propisa


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet i ciljevi

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procena), radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

Izuzeci od primene

Član 2.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na planove i programe namenjene odbrani zemlje, na planove i programe namenjene ublažavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i na finansijske i budžetske planove.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje:

1)         planovi i programi jesu svi razvojni ili drugi planovi i programi, osnove, strategije, uključujući i njihove izmene, koje priprema i/ili usvaja organ na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, ili koje nadležni organ priprema za odgovarajući postupak usvajanja u Narodnoj skupštini ili Vladi, odnosno skupštini ili izvršnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, planski dokumenti javnih politika koji se donose na osnovu zakona kojim se uređuje planski sistem, planovi i programi čija se izrada sufinansira iz predpristupnih fondova Evropske unije, kao i planovi i programi koji se donose na osnovu propisa (u daljem tekstu: planovi i programi);

2)         strateška procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o strateškoj proceni, sprovođenje postupka konsultacija javnosti i zainteresovanih organa i organizacija, uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa, kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci javnosti i zainteresovanim organima i organizacijama;

3)         izveštaj o strateškoj proceni je sastavni deo planaske dokumentacije koja se prilaže uz plan ili program i sadrži identifikaciju, opis, vrednovanje i procenu mogućih neposrednih i posrednih značajnih uticaja na životnu sredinu realizacije plana i programa, kao i razumne varijante koje je organ nadležan za pripremu plana i programa razmatrao u odnosu na cilj i geografski obuhvat plana ili programa čije donošenje predlaže;

4)         zainteresovani organi i organizacije jesu organi i organizacije Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji, u skladu sa svojim nadležnostima, imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi;

5)         javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;

6)         zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju utiče ili može uticati plan ili program i/ili koja ima interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine, uključujući udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine i koja su registrovana u skladu sa posebnim zakonom;

7)         ekološka mreža je koherentna, funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavljena radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune, a čine je ekološki značajna područja, ekološki koridori i zaštitna zona tamo gde je potrebna da štiti ekološki značajna područja i ekološke koridore od mogućih štetnih spoljnih uticaja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode;

8)         ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se utvrđuju, opisuju i procenjuju mogući značajni uticaji koje plan i program samostalno ili u sticaju sa drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, može imati na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, a sastoji se iz prethodne i glavne ocene prihvatljivosti;

9)         mrežna energija je deo tržišta Energetske zajednice u oblasti proizvodnje, distribucije, snabdevanja i prenosa električne energije, gasa i nafte u skladu sa članom

2.         Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Načela strateške procene

Član 4.

Osnovna načela strateške procene jesu:

1)         Načelo održivog razvoja - održivi razvoj jeste usklađen sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kome se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Razmatranjem i uključivanjem bitnih aspekata životne sredine u pripremu i usvajanje određenih planova i programa i utvrđivanjem uslova za očuvanje vrednosti prirodnih resursa i dobara, predela, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti, divljih biljnih i životinjskih vrsta i autohtonih ekosistema, ciljeva očuvanja i celovitosti ekološke mreže, odnosno racionalnim korišćenjem prirodnih resursa doprinosi se ciljevima održivog razvoja.

2)         Načelo integralnosti - politika zaštite životne sredine koja se realizuje donošenjem planova i programa zasniva se na uključivanju uslova zaštite životne sredine, odnosno očuvanja i održivog korišćenja biološke, geološke i predeone raznovrsnosti u odgovarajuće sektorske i međusektorske programe i planove.

3)         Načelo predostrožnosti - svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se spreče ili smanje negativni uticaji određenih planova i programa na životnu sredinu pre njihovog usvajanja, obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa i svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra uzimajući u obzir dostupne naučne činjenice koje ukazuju na moguće rizike. Gde postoji opasnost nastanka nepovratne štete, nedostatak pune naučne izvesnosti u pogledu rizika neće biti uzet kao osnov za odustajanje od planiranja sprovođenja srazmernih mera koje mogu sprečiti nastupanje štete po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

4)         Načelo hijerarhije i koordinacije - procena uticaja planova i programa vrši se na različitim hijerarhijskim nivoima na kojima se donose planovi i programi.

U postupku strateške procene planova i programa povećani stepen transparentnosti u odlučivanju obezbeđuje se uzajamnom koordinacijom nadležnih i zainteresovanih organa u postupku davanja saglasnosti na stratešku procenu, kroz konsultacije, odnosno obaveštavanja i davanja mišljenja na plan ili program.

5)         Načelo izbegavanja dvostruke procene - relevantni podaci o uticajima koji su izvedeni u ranije sprovedenim postupcima strateške procene uticaja mogu se koristiti za potrebe procene značajnih uticaja planova i programa koji pripadaju istoj hijerarhijskoj strukturi u cilju izbegavanja dvostruke procene već dovoljno utvrđenih značajnih uticaja na određene činioce životne sredine. Podaci iz ranije sprovedenih strateških procena moraju biti ažurni, pouzdani i prikazani na takav način da se na osnovu njih mogu pouzdano utvrditi, opisati i proceniti određeni postojeći uticaji planova i programa na činioce životne sredine.

6)         Načelo javnosti - u cilju informisanja javnosti o određenim planovima i programima i o njihovom mogućem uticaju na životnu sredinu, kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka pripreme i donošenja ili usvajanja planova i programa, javnost mora, pre donošenja bilo kakve odluke, kao i posle usvajanja plana i programa, imati pristup informacijama koje se odnose na te planove i programe ili njihove izmene.

II.         POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE

Predmet strateške procene

Član 5.

Strateška procena vrši se obavezno za:

1)         sve planove i programe koji se pripremaju u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, rudarstva, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, klimatskih promena, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje projekata određenih propisima kojima se uređuje postupak procene uticaja na životnu sredinu;

2)         sve planove i programe koji podležu oceni prihvatljivosti za ekološku mrežu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita prirode; i

3)         sve planove i programe koji se pripremaju za mrežnu energiju kojima se uspostavlja okvir za odobravanje strateških energetskih projekata koji su određeni kao projekti od interesa za Energetsku zajednicu i projekti od zajedničkog interesa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim sporazumima.

Ako organ nadležan za pripremu plana i programa utvrdi da postoji mogućnost značajnih uticaja na životnu sredinu prema kriterijumima propisanim ovim zakonom strateška procena vrši se obavezno za:

1)         sve planove i programe iz stava 1. ovog člana kojima je predviđeno korišćenje manjih površina na lokalnom nivou ili manje izmene; i

2)         sve planove i programe koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana kojima se uspostavlja okvir za odobravanje projekata.

Kriterijumi

Član 6.

Kriterijumi za utvrđivanje mogućnosti značajnih neposrednih i posrednih uticaja na životnu sredinu sprovođenja planova i programa i donošenje odluke o potrebi izradi strateške procene za planove i programe iz člana 5. stav 2. ovog zakona sadržani su u Prilogu I ovog zakona koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Organ nadležan za pripremu plana i programa primenjuje kriterijumi iz prethodnog stava ovog člana za određivanje pitanja, problema i relevantnih podataka koje mora da obuhvati izveštaj o strateškoj proceni za planove i programe iz člana 5. ovog zakona.

Hijerarhijski okvir i osnova i izbegavanje dvostruke procene

Član 7.

Strateška procena se sprovodi na osnovu nivoa, vrste, ciljeva, sadržaja i geografskog obuhvata plana ili programa.

Ako je plan ili program sastavni deo određene hijerarhijske strukture, strateška procena uticaja na životnu sredinu radi se u skladu sa smernicama strateške procene uticaja na životnu sredinu plana ili programa višeg hijerarhijskog nivoa.

Organ nadležan za pripremu plana i programa može uzeti u obzir relevantne informacije i podatke ranije sprovedene strateške procene planova i programa koji pripadaju istoj hijerarhijskoj strukturi za određivanje relevantnih informacija koje mora da obuhvati izveštaj o strateškoj proceni u cilju izbegavanja dvostruke procene ranije utvrđenih, opisanih i procenjenih značajnih uticaja na životnu sredinu.

Podaci iz ranije sprovedenih strateških procena moraju biti ažurni, pouzdani i prikazani na takav način da se na osnovu njih pogu pouzdano utvrditi, opisati i proceniti određeni postojeći uticaji planova i programa na činioce životne sredine.

Faze u postupku strateške procene

Član 8.

Postupak strateške procene se sprovodi u toku izrade nacrta plana i programa pre utvrđivanja predloga plana i programa i njegovog upućivanja u postupak donošenja na način propisan ovim zakonom.

Postupak strateške procene sastoji se od sledećih faza:

1)         pripremna faza koja obuhvata:

-           odlučivanje o izradi strateške procene i obaveštavanje javnosti o odluci,

-           izbor obrađivača izveštaja o strateškoj proceni,

-           učešće zainteresovanih organa i organizacija u odlučivanju o izradi strateške procene,

-           saglasnost na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene

2)         izveštaj o strateškoj proceni;

-           izrada izveštaja o strateškoj proceni,

-           mišljenje organa nadležnog za zaštitu životne sredine

3)         postupak odlučivanja koji obuhvata:

 

-           učešće zainteresovanih organa i organizacija,

-           učešće javnosti,

-           prekogranične konsultacije,

-           izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti,

-           ocenu izveštaja o strateškoj proceni,

-           saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni.

1. Pripremna faza

Odlučivanje o izradi strateške procene i obaveštavanje javnosti

Član 9.

Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1)         podatke o vrsti plana i programa u skladu sa članom 5. ovog zakona;

2)         podatke o razlozima, ciljevima, problemima koje rešava, geografskom obuhvatu i planskom i programskom osnovu donošenja plana i programa;

3)         podatke o budućim projektima za čije odobravanje plan i program predstavljaju okvir;

4)         razloge za izradu strateške procene za planove i programe iz člana 5. stav 2. ovog zakona prema kriterijumima iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

5)         prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu koji će biti razmatrani u okviru strateške procene prema kriterijumima iz člana 6. stav 2. ovog zakona;

6)         odluku nadležnog organa donetu u postupku prethodne ocene prihvatljivosti za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, mogu imati uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže;

7)         informacije o sprovedenim postupcima strateške procene za planove i programe koji pripadaju istoj hijerarhijskoj strukturi;

8)         razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu iz strateške procene;

9)         elemente izveštaja o strateškoj proceni;

10)       izbor i obaveze obrađivača izveštaja o strateškoj proceni (predlog metodologije, sastav stručnog tima, rok izrade i dr);

11)       način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade i razmatranja izveštaja o strateškoj proceni;

12)       mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija;

13)       druge podatke od značaja za izradu strateške procene.

Odluka iz stava 1. ovog člana je sastavni deo odluke o pripremi plana i programa i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Organ nadležan za pripremu plana i programa je dužan da o odluci iz stava 1. ovog člana obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost putem službenog sajta posebno namenjenog obaveštavanju o postupcima strateške procene.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana sadrži podatke iz stava 2. ovog člana.

Odluka o nepristupanju strateškoj proceni i obaveštavanje zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

Član 10.

Organ nadležan za pripremu plana i programa iz člana 5. stav 2. ovog zakona može odlučiti da se ne izrađuje strateška procena, o čemu prethodno pribavlja saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i mišljenje drugih zainteresovanih organa i organizacija.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1)         podatke o vrsti i geografskom obuhvatu plana i programa;

2)         podatke o razlozima, ciljevima, problemima koje rešava i planskom i programskom osnovu donošenja plana i programa;

3)         podatke o budućim projektima za čije odobravanje plan i program predstavljaju okvir;

4)         odluku nadležnog organa donetu u postupku prethodne ocene prihvatljivosti za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, mogu imati uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže;

5)         saglasnost organa nadležnog za zaštitu životne sredine;

6)         razloge za nepristupanje izradi strateške procene prema kriterijumima iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

7)         druge relevantne podatke na osnovu kojih je odlučeno da se ne pristupi izradi strateške procene.

Odluka iz stav 1. ovog člana ne može biti doneta bez prethodno pribavljene saglasnosti organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Odluka iz stav 1. ovog člana je sastavni deo odluke o pripremi plana i programa i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Organ nadležan za pripremu plana i programa je dužan da o odluci iz stava 1. ovog člana obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost putem službenog sajta posebno namenjenog obaveštavanju o postupcima strateške procene.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana sadrži podatke iz stava 2. ovog člana, a naročito razloge za nepristupanje izradi strateške procene prema kriterijumima iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izbor obrađivača izveštaja o strateškoj proceni

Član 11.

Organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru obrađivača izveštaja o strateškoj proceni, u postupku utvrđenom zakonom.

Obrađivač izveštaja o strateškoj proceni može biti pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja i izrade planskih i drugih razvojnih dokumenata.

Obrađivač iz stava 2. ovog člana će za izradu izveštaja o strateškoj proceni uticaja obrazovati multidisciplinarni tim sastavljen od stručnih lica kvalifikovanih za analizu svakog od elemenata strateške procene.

Stručno lice kvalifikovano je za izradu izveštaja o strateškoj proceni ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci, stručne rezultate, odnosno učešće u izradi najmanje dva plana i programa.

Obrađivač izveštaja o strateškoj proceni dužan je da tačno i potpuno utvrdi, opiše, prikaže, vrednuje i proceni podatke i činjenice koje se odnose na stanje životne sredine i sve njene činioce i moguće neposredne i posredne negativne uticaje koje realizacija plana i programa može imati na životnu sredinu, s obzirom na vrstu, prirodu i geografski obuhvat plana i programa.

Učešće zaiteresovanih organa i organizacija u odlučivanju o izradi strateške procene

Član 12.

U pripremi odluke o izradi strateške procene organ nadležan za pripremu plana i programa dužan je da od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija zatraži mišljenje.

Uz zahtev za davanje mišljenja iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja i predlog odluke sa propisanom sadržinom u članu 9. stav 2. ovog zakona.

Rok za dostavljanje mišljenja iz stava 1. ovog člana je 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine se u mišljenju iz stav 1. ovog člana izjašnjava naročito o pitanjima, problemima i relevantnim podacima vezanim za životnu sredinu koje je potrebno utvrditi, opisati i oceniti u okviru izveštaja o strateškoj proceni primenom kriterijumima iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 3. ovog člana, smatra se da nema primedaba na predloženu sadržinu odluke o izradi strateške procene.

Saglasnost na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene

Član 13.

U pripremi odluke o nepristupanju izradi strateške procene za planove i programe iz člana 5.stav 1. tačka 2. ovog zakona, organ nadležan za pripremu plana ili programa dužan je da, od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine pribavi saglasnost i zatraži mišljenje zainteresovanih organa i organizacija.

Rok za dostavljanje mišljenja iz stava 1. ovog člana je 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.

Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da nema primedaba na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja i predlog odluke sa propisanom sadržinom u članu 10. stav 2. ovog zakona, kao i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija.

Rok za dostavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana je 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine je dužan da uzme u obzir dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine će odbiti da izda saglasnost na predlog odluke ukoliko:

1)         utvrdi da je predmet predloga odluke plan i program iz člana 5. stav 1. ovog zakona;

2)         utvrdi da bi sprovođenje plana i programa moglo imati značajne neposredne ili posredne uticaje na činioce životne sredine, naročito, imajući u vidu karakteristike, cilj, projekte predviđene planom i programom, planirane mere zaštite životne sredine, geografski obuhvat plana i programa i osetljivost, stanje i/ili ciljeve zaštite životne sredine; ili

3)         ne može isključiti značajne uticaje sprovođenja plana i programa na područje ekološke mreže.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može posebnim aktom naložiti izradu strateške procene ukoliko na osnovu novih podataka, informacija ili saznanja koje mu nisu bile dostupne u trenutku podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana utvrdi postojanje neke od činjenica iz stava 3. ovog člana.

2. Izveštaj o strateškoj proceni

Sadržina izveštaja

Član 14.

Izveštaj o strateškoj proceni je dokument kojim se utvrđuju, opisuju, vrednuju i procenjuju mogući značajni neposredni i posredni uticaji na činioce životne sredine do kojih može doći sprovođenjem plana i programa, razumne varijante koje je organ nadležan za pripremu plana i programa razmatrao uzimajući u obzir ciljeve i geografski obuhvat plana i programa i određuju mere za sprečavanje i/ili smanjenje procenjenih negativnih uticaja na životnu sredinu.

Činioce životne sredine iz prethodnog stava čine, naročito, sledeći elementi:

1.         stanovništvo i zdravlje ljudi;

2.         geološka, predeona i biološka raznovrsnost, posebno vrste, staništa i njihova funkcionalna povezanost, područja i druga prirodna dobra zaštićena posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode;

3.         ekološka mreža, ekološki značajna područja i ekološki koridori;

4.         ekosistemi i ekosistemske usluge;

5.         zemlja, tlo, voda, i vazduh;

6.         klima, klimatske promene i prilagođavanje činilaca životne sredine klimatkim promenama;

7.         materijalna dobra, kulturno-istorijska baština, arhitektosnko i arheološko nasleđe i predeli;

8.         izloženost stanovništva i životne sredine velikim udesima ili prirodnim katastrofama;

9.         interakciju između činioca iz tačaka 1-7.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1)         polazne osnove strateške procene;

2)         opšte i posebne ciljeve strateške procene i izbor indikatora;

3)         procenu mogućih neposrednih i posrednih, kumulativnih, prekograničnih, kratkoročnih, srednjivočnih i dugoročnih, trajnih i privremenih, pozitivnih i negativnih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine;

4)         predlog mera predviđenih za sprečavanje i/ili smanjenje procenjenih negativnih uticaja na životnu sredinu;

5)         odluku nadležnog organa donetu u postupku glavne ocene prihvatljivosti za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, mogu imati uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže;

6)         smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na životnu sredinu;

7)         program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa (monitoring);

8)         prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procene;

9)         prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program;

10)       netehnički rezime informacija dobijenih u okviru tačaka 1-9. ovog člana i zaključke do kojih se došlo tokom izrade izveštaja o strateškoj proceni predstavljene na način razumljiv javnosti;

11)       druge podatke od značaja za stratešku procenu u skladu sa kriterijuma za ocenu izveštaja o strateškoj proceni iz Priloga II koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o strateškoj proceni za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planovima i programima, projektima, radovima ili aktivnostima, mogu imati na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, obavezno obuhvata posebno izdvojene informacije o području ekološke mreže i merama sprečavanja i ublažavanja negativnih uticaja realizacije plana i programa na ekološku mrežu.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku pribavljanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, na način utvrđen ovim zakonom.

Polazne osnove

Član 15.

Polazne osnove strateške procene obuhvataju:

1)         kratak pregled sadržaja i ciljeva plana i programa i odnosa sa drugim planovima i programima;

2)         pregled postojećeg stanja i kvaliteta činilaca životne sredine na području na koje se izveštaj odnosi i moguć razvoj njihovog stanja i kvaliteta ako ne dođe do sprovođenja plana i programa;

3)         karakteristike činilaca životne sredine u oblastima za koje postoji mogućnost da budu izložene značajnom uticaju;

4)         razmatrana pitanja i probleme zaštite životne sredine u planu ili programu koji su od značaja za procenu neposrednih i posrednih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine, uključujući posebno ona koja se odnose na ekološku mrežu područja i prikaz razloga za izostavljanje određenih pitanja i problema iz postupka procene;

5)         prikaz informacija i podataka ranije sprovedenih strateških procena planova i programa koji pripadaju istoj hijerarhijskoj strukturi u cilju izbegavanja dvostruke procene ranije utvrđenih, opisanih i procenjenih značajnih uticaja na život i zdravlje stanovništva i životnu sredinu;

6)         pregled utvrđenih i procenjenih značajnih mogućih neposrednih i posebnih uticaja sprovođenja plana i programa;

7)         pregled predloženih mera spračavanja i/ili smanjenja utvrđenih i procenjenih značajnih negativnih uticaja sprovođenja plana i progama;

8)         prikaz pripremljenih razumnih varijantnih rešenja koje je organ nadležan za pripremu plana i programa razmatrao uzimajući u obzir cilj, svrhu i geografski obuhvat plana i programa, predložene mere sprečavanja i/ili smanjenja procenjenih značajnih uticaja i njihov uticaj na stanje i kvalitet činilaca životne sredine i život i zdravlje stanovništva.

9)         rezultate prethodnih konsultacija sa zainteresovanim organima i organizacijama bitnih za procenu mogućih uticaja plana i programa.

Opšti i posebni ciljevi i izbor indikatora

Član 16.

Opšti i posebni ciljevi strateške procene definišu se na osnovu zahteva i ciljeva u pogledu zaštite životne sredine u drugim planovima i programima, ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nivou lokalne samouprave, autonomne pokrajine, Republike i međunarodnom nivou, prikupljenih podataka o stanju životne sredine i značajnih pitanja, problema i predloga u pogledu zaštite životne sredine u planu ili programu.

Na osnovu definisanih ciljeva iz stava 1. ovog člana vrši se izbor odgovarajućih indikatora koji će se koristiti u izradi strateške procene.

Procena mogućih značajnih uticaja

Član 17.

Procena mogućih neposrednih i posrednih značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine sadrži sledeće elemente:

1)         detaljan opis, vrednovanje i procena svih značajnih neposrednih i posrednih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine koje je utvrdio organ nadležan za pripremu plana i programa;

2)         detaljan opis predloženih mera za sprečavanje, smanjenja i/ili ograničavanja utvrđenih značajnih negativnih uticaja na činioce životne sredine, načina njihovog sprovođenja i procena njihove efikasnosti;

3)         prikaz verovatnih značajnih uticaja razumnih varijantnih rešenja koja je razmatrao organ nadležna za pripremu plana i programa imajući u vidu cilj, svrhu i geografski obuhvat plana i programa;

4)         poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja sa stanovišta cilja, svrhe, geografskog obuhvata plana i programa i procenjenih uticaja na životnu sredinu;

5)         način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir činioci životne sredine uključujući podatke o: vazduhu, vodi, zemljištu, klimi, klimatskim promenama i kapacitetima činilaca da se prilagode klimatskim promenama, jonizujućem i nejonizujućem zračenju, buci i vibracijama, biljnom i životinjskom svetu, ekosistemima i ekosistemskim uslugama, staništima i biološkoj raznovrsnosti, zaštićenim prirodnim dobrima, ekološkoj mreži, geološkoj i predeonoj raznovsnosti i odlikama, stanovništvu, zdravlju ljudi, gradovima i drugim naseljima, kulturno-istorijskoj baštini, infrastrukturnim, industrijskim i drugim objektima, arhitektosnkom i arheološkom nasleđu ili drugim stvorenim vrednostima, izloženost stanovništva i životne sredine velikim udesima ili prirodnim katastrofama, međusobna interakcija činilaca životne sredine;

6)         način na koji su pri proceni uzete u obzir karakteristike uticaja: verovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje),  prostorna dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika, prekogranična priroda uticaja) kumulativna i sinergijska priroda uticaja;

7)         prikaz metodologije i teškoća, tehničkih nemogućnosti ili nedostatka određenih znanja sa kojim se organ nadležan za pripremu plana susreo kako bi sproveo procenu razumnih varijantnih rešenja.

Mere zaštite iz ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Član 18.

Organ nadležan za pripremu plana i programa je dužan da u izveštaju o strateškoj proceni utvrdi, opiše, vrednuje i proceni moguće značajne negativne uticaje sprovođenja plana i programa na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, izdvojeno od drugih razmatranih uticaja.

Organ nadležan za pripremu plana i progama će u izveštaju o strateškoj proceni posebno vrednovati mere sprečavanja i/ili ublažavanja mogućih negativnih uticaja realizacije plana i programa na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže utvrđenih odlukom nadležnog organa donetom u postupku glavne ocene prihvatljivosti.

Smernice za niže hijerarhijske nivoe

Član 19.

Izveštaj o strateškoj proceni sadrži razrađene smernice za planove i programe na nižim hijerarhijskim nivoima koje obuhvataju definisanje potrebe za izradom strateških procena i procena uticaja projekata na životnu sredinu, određuju aspekti zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa.

Program praćenja stanja životne sredine

Član 20.

Program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa sadrži naročito:

1)         opis ciljeva plana i programa;

2)         indikatore za praćenje stanja životne sredine i značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine;

3)         vremensku dinamiku prikupljanja podataka;

4)         prava i obaveze nadležnih organa;

5)         mere rane identifikacije i postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja sprovođenja plana i programa u cilju otklanjanja takvih uticaja;

6)         druge elemente u zavisnosti od vrste i obima plana i programa.

Program praćenja stanja životne sredine iz stava 1. ovog člana je sastavni deo sprovođenja plana i programa i može uključivati podatke iz postojećeg programa monitoringa koji obezbeđuje organ nadležan za poslove zaštite životne sredine u cilju izbegavanja dvostrukog monitoringa.

Netehnički rezime

Član 21.

Netehnički rezime sadrži pregled informacija i najvažnijih rezultata izvedenih iz izveštaja o strateškoj proceni koje se saopštavaju na način koji je razumljiv i pristupačan javnosti i opisuje:

1)         način na koji su problemi, pitanja i ciljevi zaštite životne sredine integrisani u plan i program;

2)         utvrđene značajne uticaje sprovođenja plana i programa na životnu sredinu;

3)         predložene mere za sprečavanje i/ili smanjenje utvrđenih uticaja i način njihovog sprovođenja u realizaciji plana i programa;

4)         razumne varijante koje su bile predmet razmatranja i glavne razloge za odabrano rešenje sa stanovišta cilja, svrhe, geografskog obuhvata i uticaja plana i programa na životnu sredinu;

5)         mere planirane programom praćenja značajnih uticaja sprovođenja plana i/ili programa;

6)         načina na koji su mišljenja i primedbe organa nadležnog za zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i drugih zainteresovanih organa i organizacija uzete u obzir u planu i programu;

7)         načina na koji su mišljenja i primedbe javnosti uzeta u obzir u planu i programu;

8)         načina na koji su mišljenja i primedbe prikupljene u okviru prekograničnih konsultacijama uzete u obzir u planu i programu.

Tač. 6-8. iz stava 1. ovog člana se utvrđuju nakon izrade izveštaja o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

Mišljenje na izveštaj o strateškoj proceni

Član 22.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne    sredine i organu nadležnom   za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i programa.

Organi iz stava 1. ovog člana razmatraju i ocenjuju izveštaj o strateškoj proceni primenom odredaba ovog zakona i kriterijuma koji su propisani u Prilogu II koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo, a naročito:

1)         dovoljnost podataka o mogućim značajnim neposrednim i posrednim uticajima na činioce životne sredine sprovođenja plana i programa u skladu sa kriterijumima sadržanim u Prilogu II ovog zakona;

2)         podobnost predloženih mera da spreče i/ili smanje utvrđene značajne negativne uticaje u dovoljnoj meri i njihovu uključenost u nacrt plana i programa;

3)         ocenu razmatranih varijantnih rešenja uzimajući u obzir ciljeve, svrhu i geografski obuhvat nacrta plana i programa;

4)         ocenu usaglašenosti i dovoljne uključenosti u nacrt plana i programa ciljeva i zahteva zaštite životne sredine (vazduha, vode, zemljišta, prirode, ekološke mreže) zaštite zdravlja stanovništva, prilagođavanje klimatskim promenama u skladu sa načelom integralnosti.

Na osnovu ocene, organi iz stava 1. ovog člana daju mišljenje na izveštaj o strateškoj proceni i dostavljaju ga organu nadležnom za pripremu plana i programa zajedno sa primedbama i predlozima za dopunu u skladu sa propisanim kriterijumima, u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Stručna komisija

Član 23.

Po dobijanju zahteva iz člana 22. stav 1. ovog zakona organ nadležan za poslove zaštite životne sredine obrazuje stručnu komisiju radi ocene izveštaja o strateškoj proceni.

Rešenje o obrazovanju stručne komisije iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od 10 dana od dana prijema zahteva i njime se utvrđuje sastav, zadaci, način rada i finansiranje stručne komisije.

Sredstva za finansiranje rada stručne komisije obezbeđuju se u budžetu.

Sastav stručne komisije

Član 24.

Predsednik stručne komisije se bira iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u organu nadležnom za zaštitu životne sredine.

Članovi stručne komisije mogu biti lica sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i stručnog iskustva, iz reda:

1)         zaposlenih ili postavljenih lica u organu nadležnom za zaštitu životne sredine;

2)         zaposlenih       ili          postavljenih     lica       u          zainteresovanim          organima         i organizacijama;

3)         nezavisni stručnjaci.

Članovi stručne komisije ne mogu biti lica koja su:

1)         učestvovala u izradi izveštaja o strateškoj proceni ili izradi plana i programa koji je predmet strateške procene;

2)         osnivači ili zaposleni kod obrađivača plana i programa ili kod obrađivača izveštaja o strateškoj proceni, preduzetnici obrađivači plana i programa, odnosno obrađivači izveštaja o strateškoj proceni;

3)         bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena sredstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. 1-3.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje način izbora i rada stručne komisije.

Ocena stručne komisije

Član 25.

Stručna komisija razmatra i ocenjuje izveštaj o strateškoj proceni uzimajući u obzir zahteve propisane u čl. 15-21. ovog zakona i kriterijume sadržane u Prilogu II ovog zakona.

Ocena stručne komisije sadrži naročito sledeće elemente:

1)         ocenu dovoljnosti podataka o mogućim značajnim neposrednim i posrednim uticajima na činioce životne sredine sprovođenja plana i programa u skladu sa kriterijumima sadržanim u Prilogu II ovog zakona;

2)         procenu podobnosti predloženih mera da spreče i/ili smanje utvrđene značajne negativne uticaje u dovoljnoj meri i njihovu uključenost u nacrt plana i programa;

3)         ocenu razmatranih varijantnih rešenja uzimajući u obzir ciljeve, svrhu i geografski obuhvat nacrta plana i programa;

4)         ocenu usaglašenosti i dovoljne uključenosti u nacrt plana i programa ciljeva i zahteva zaštite životne sredine (vazduha, vode, zemljišta, prirode i ekološke mreže) zaštite zdravlja stanovništva, i prilagođavanja klimatskim promenama u skladu sa načelom integralnosti;

5)         primedbe i predloge za izmenu i dopunu izveštaja o strateškoj proceni u skladu sa ocenom svih propisanih elemenata.

3. Postupak odlučivanja

Učešće zainteresovanih organa i organizacija u postupku odlučivanja

Član 26.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja zainteresovanim organima i organizacijama na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i programa, mišljenjem organa nadležnih za poslove zaštite životne sredine iz člana 22. stav 3. ovog zakona i ocenom stručne komisije iz člana 25. ovog zakona.

Zainteresovani organi i organizacije dužni su da dostave mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 2. ovog člana smatra se da nema primedaba na dostavljeni izveštaj o strateškoj proceni.

Učešće javnosti u postupku odlučivanja

Član 27.

Pre upućivanja zahteva za dobijanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, organ nadležan za pripremu plana i programa obavezno obezbeđuje učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni i nacrta plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obaveštava javnost iz stava 1. ovog člana o načinu, mestu i rokovima uvida u sadržinu izveštaja i dostavljanje mišljenja, kao i vremenu i mestu održavanja javne rasprave.

Obaveštenja iz st. 2. ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:

1)         obaveštenje o predmetu postupka odlučivanja;

2)         nazivu, cilju i geografskom obuhvatu plana i programa;

3)         mestu, načinu i vremenu ostvarivanja javnog uvida u nacrt plana i programa, izveštaj o strateškoj proceni uticaja, netehnički rezime i druge podatke, obaveštenja i dokumentaciju relevantnu za postupak odlučivanja;

4)         načinu ostvarivanja elektronkog pristupa podacima, obaveštenjima i dokumentaciji iz tačke 3);

5)         mestu i vremenu održavanja javnih konsultacija;

6)         poziv javnosti da dostave mišljenja i primedbe na nacrt plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni sa uputstvom o načinu i rokovima za dostavljanje;

7)         nazivu i adresi nadležnog organa za pripremu plana i programa i elektronskoj adresi na koju se mogu dostavljati pitanja, mišljenja i primedbe.

Obaveštavanje javnosti iz stava 2. ovog člana vrši se putem javnog poziva koji se objavljuje putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem plana i programa i na službenom sajtu organa nadležnog za pripremu plana i programa.

Rok ostavljen za dostavljanje mišljenja i primedbi javnosti na nacrt plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima javnog informisanja.

Javni uvid i javna rasprava iz stava 2. ovog člana organizuje se po pravilu, u okviru izlaganja plana i programa na javni uvid i održavanja javne rasprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak donošenja plana i programa.

Ako zakonom kojim se uređuje postupak donošenja plana i programa nije predviđen javni uvid i javna rasprava o planu i programu, organ nadležan za pripremu plana i programa odlukom o izradi plana i programa ili posebnom odlukom određuje javni uvid i održavanje javne rasprave iz stava 2. ovog člana.

Organ nadležan za pripremu plana i programa je dužan da na javnoj raspravi na javnosti pristupačan način izloži utvrđene, opisane i procenjene značajne neposredne i posrenjene uticaje plana i programa na činioce životne sredine, predlog mera sprečavnja i/ili smanjenja i praćenja značajnih negativnih uticaja utvrđenih izveštajem o strateškoj proceni, razumne varijante koje je razmatrao i glavne razloge za izbor predloženog rešenja imajući u vidu ciljeve, predmet i geografski obuhvat sprovođenja plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana i programa može obezbediti učešće na javnoj raspravi dela javnosti koja se ne nalazi fizički u mestu održavanja javnih konsultacija upotrebom tehničke opreme koja omogućava komunikaciju na daljinu preko video linka putem internet mreže.

Organ nadležan za pripremu plana i programa je dužan da obezbedi lak i neometan elektronski pristup javnosti nacrtu plana i programa, izveštaju o strateškoj proceni uticaja, netehničkom rezimeu, mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i oceni stručne komisije, mišljenjima zainteresovanih organa i organizacija i drugim podacima i dokumentaciji relevantnoj za postupak odlučivanja najkasnije istovremeno sa datumom objave obaveštenja iz stava 2. ovog člana, odnosno čim mišljenja zainteresovanih organa i organizacija, drugi relevantan podatak ili dokument postane dostupan organu nadležnom za pripremu plana i programa.

Ministar bliže propisuje način obaveštavanja javnosti i sprovođenja javne rasprave o nacrtu plana i programa i izveštaju o strateškoj proceni.

Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

Član 28.

Organ nadležan za pripremu plana i programa izrađuje izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva mišljenja iz člana 26. stav 2. ovog zakona, kao i mišljenja i primedbe dostavljene i izjavljene u toku javnog uvida i javne rasprave o nacrtu plana i programa i izveštaju o strateškoj proceni iz člana 27. ovog zakona.

 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana izrađuje se u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave i sadrži obrazloženje o svim prihvaćenim ili neprihvaćenim mišljenjima i primedbama i podatke o načinu na koju su mišljenja i primedbe uključene u nacrta plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni.

Odlučivanje o izveštaju o strateškoj proceni

Član 29.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i programa i izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti iz člana 28. ovog zakona.

Po dobijanju izveštaja iz stava 1. ovog člana organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može pribaviti mišljenje drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti naročito ukoliko je to neophodno radi razjašnjenja značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na određene činioce životne sredine i/ili efikasnost predloženih mera sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih uticaja.

Organ nadležan za zaštitu životne sredine ocenjuje izveštaj iz stava 1. ovog člana na osnovu izveštaja stručne komisije, uzimajući u obzir mišljenja i primedbe javnosti i zainteresovanih organa i organizacija primenom kriterijuma sadržanih u Prilogu II ovog zakona.

Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni

Član 30.

Na osnovu ocene iz člana 29. ovog zakona organ nadležan za poslove zaštite životne sredine daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine će odbiti zahtev za davanje saglasnosti kada na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja utvrdi da:

1)         sprovođenje plana i programa može imati značajne negativne uticaje na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže;

2)         predložene mere nisu podobne da spreče i/ili smanje utvrđene značajne negativne uticaje u dovoljnoj meri;

3)         je organ nadležan za pripremu plana i programa propustio da uključi predložene mere sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih značajnih negativnih uticaja na činioce životne sredine u nacrt plana i programa; ili

4)         će spovođenje plana ili programa imati negativne posledice po ostvarenje ciljeva i/ili zahteva zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva u skladu sa posebnim propisima.

Rok za odlučivanje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana je 30 dana od dana prijema zahteva organa nadležnog za pripremu plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Član 31.

Ocenu prihvatljivosti plana i programa sprovodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, za planove i programe koji sami ili s drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi se u skladu sa načelom predostrožnosti, na osnovu najboljih dostupnih naučnih dokaza i metoda u okviru pripreme plana i programa i sastoji se iz prethodne i glavne ocene prihvatljivosti.

Postupak prethodne ocene prihvatljivosti sprovodi se pre donošenja odluke o izradi strateške procene uticaja.

Postupak glavne ocene prihvatljivosti sprovodi se pre izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Ako na osnovu sprovedene ocene prihvatljivosti Ministarstvo, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, utvrdi da plan i program može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološke mreže, organ nadležna za poslove zaštite životne sredine je dužan da odbije zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni.

U slučaju sumnje smatra se da plan i program može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološke mreže.

Prekogranične konsultacije

Član 32.

Prekogranične konsultacije i razmenu informacija o prekograničnom uticaju plana i programa na životnu sredinu sprovodi Ministarstvo.

Ako implementacija plana i programa može imati značajan uticaj na život i zdravlje stanovnistva i životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo, u postupku učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti dostavlja, u što kraćem roku, a najkasnije kada bude informisao svoju javnost, drugoj državi na mišljenje informacije, i to:

1)         nacrt plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni uticaja;

2)         obaveštenje o postupku odlučivanja i prirodi odluke koja može biti doneta;

3)         o roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku odlučivanja.

Ako druga država obavesti Ministarstvo da želi da učestvuje u postupku odlučivanja, Ministarstvo u dogovoru sa drugom državom određuje razuman vremenski rok za dostavljanje mišljenja i primedbi na nacrt plana i programa, izveštaj o strateškoj proceni i mere predložene za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje značajnih prekograničnih uticaja sprovođenja plana i prorgrama.

Prilikom prekograničnih konsultacija, strane će dogovoriti način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnost druge države u postupku odlučivanja, pristupu informacijama o mogućim prekograničnim uticajima i dostavljanja mišljenje i primedbi.

O odluci o davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni Ministarstvo obaveštava drugu državu koja je bila konsultovana u postupku odlučivanja, dostavljanjem informacija, i to:

1)         o sadržaju odluke o davanju saglasnosti;

2)         o rezultatima prekograničnih konsultacija i razlozima na kojima se zasniva odluka o davanju saglasnosti;

3)         o merama sprečavanja i/ili smanjenja i načinu praćenja prekograničnih uticaja sprovođenja plana i programa; i

4)         o načinu na koji su mišljenja i primedbe preimljene u postupku prekograničnih konsultacija uzete u obzir i razlozi za njihovo usvajanje.

Ministarstvo je dužno da zatraži od druge države učešće u postupku odlučivanja o planovima i programima koji mogu imati značajan uticaj na činioce životne sredine i zdravnje ljudi na teritoriji Republike Srbije.

O primljenim informacijama o nacrtu plana i programa, verovatnom prekograničnom uticaju i predloženim merama druge države, Ministarstvo obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost na način utvrđen u članu 27. ovog zakona.

Ministarstvo dostavlja pribavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti o prekograničnim uticajima i predloženim merama sprečavanja i/ili smanjenja prekograničnih uticaja nadležnom organu druge države.

 

Rezultate konsultacija i pribavljenih mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države.

Dostupnost informacija i obaveštavnje o odluci

Član 33.

Izveštaj o strateškoj proceni, mere sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih značajnih uticaja, mere praćenja značajnih uticaja sprovođenja plana i programa, rezultati učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i drugih država u slučaju prekograničnog uticaja, sastavni su deo planske dokumentacije.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dužan je da putem objave na službenom sajtu obavesti javnost o odluci kojom je usvojen plan i program, kao i da o tome na pogodan način obavesti javnost koja je učestvovala u postupku odlučivanja.

Obaveštenje iz st. 2. ovog člana sadrži naročito:

-           plan i program koji je usvojen;

-           sažetu informaciju o problemima životne sredine koji su razmotreni u izveštaju o strateškoj proceni;

-           informacije o načinu kako su mišljenja javnosti i zainteresovanih organa i rezultati prekograničnih konsultacija uzeti u obzir u planu/ programu koji je usvojen;

-           glavne razloge za izbor plana ili programa koji je usvojen, s obzirom na ostala razmotrena razumne alternativne varijante;

-           podatke o merama sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih značajnih uticaja;

-           informacije o merama o praćenju značajnih uticaja sprovođenja plana/programa;

-           informacije o načinu na koji su mere uključene u sprovođenje plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje dostupnost usvojenog plana i programa i izveštaja o strateškoj proceni i podataka iz st. 1. i 2. ovog člana posle usvajanja plana i programa, uključujući elektronski pristup podacima iz stava 3. ovog člana putem službenog sajta.

Izveštaj o strateškoj proceni se, kao deo planske dokumentacije, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave uz usvojeni plan, odnosno program.

Centralna baza podataka i centralni veb portal

Član 34.

Ministrarvo je dužno da u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovog zakona uspostavi centralnu bazu podataka i centralni veb portal preko kojeg će organi nadležni za pripremu planova i programa obaveštavati zainteresovane organe i organizacije i javnost o pokrenutim postupcima strateške procene uticaja, odlukama o nepristupanju izradi strateške procene, nacrtima planova i programa, izveštajima o strateškoj proceni, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, mestu i vremenu održavanja javnih rasprava, prekograničnim konsultacijama i omogućiti elektronski pristup odlukama i dokumentaciji.

Ministarstvo je dužno da omogući nesmetan elektronski pristup javnosti centralnoj bazi podataka u skladu sa zakonom.

Organ nadležnan za pripremu plana je dužan da po uspostavljanju centralne baze podataka i centralnog veb portala unosi u centralni bazu podataka sve informacije, obaveštenja i dokumentaciju, odnosno postavlja na centralni veb portal sve podatke i informacije prikupljene o toku postupka strateške procene.

III NADZOR

Član 35.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

IV.        KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 36.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za pripremu plana i programa, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, ako:

1)         pripremi plan i program iz člana 5. stav 1. ovog zakona bez izvršene strateške procene;

2)         pripremi plan i program iz člana 5. stav 2. bez prethodne saglasnosti organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine ili suprotno njegovoj odluci iz člana 14. st. 3. ovog zakona;

3)         izradi stratešku procenu koja nije u skladu sa smernicama strateške procene uticaja na životnu sredinu plana ili programa višeg hijerarhijskog nivoa (član 7. stav 2);

4)         ne donese odluku iz člana 9. stav 1. ovog zakona;

5)         donese odluku iz člana 10. stav 1. ovog zakona bez prethodne saglasnosti organa nadležnog za poslove zaštute životne sredine iz člana 10. stav 3. ovog zakona;

6)         ne obavesti zaitresovane organe i organizacije i javnost o sadržaju i razlozima za odluku o nepristupanju izradi strateške procene iz člana 10. stav 1. ovog zakona u skladu sa članom 10. st. 5. i 6. ovog zakona;

7)         sprovodi postupak strateške procene bez učešća zainteresovanih organa i organizacija ili bez učešća javnosti (čl. 13, 28. i 29);

8)         oceni izveštaj o strateškoj proceni bez primene propisanih kriterijuma (član 30. stav 2);

9)         na osnovu ocene izveštaja o strateškoj proceni ne odluči o davanju saglasnosti u propisanom roku (član 30. st. 3. i 4.);

10)       uputi plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez prethodno pribavljene saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine (član 30. stav 5.);

11)       sprovodi postupak strateške procene plana i programa sa prekograničnim uticajima bez prethodnog obaveštavanja organa države na čiju životnu sredinu realizacija može uticati (čl. 32. stav 2.);

12)       ne uključi izveštaj o strateškoj proceni uticaja, mere sprečavanja, mere smanjenja utvrđenih značajnih uticaja, i/ili mere praćenja značajnih uticaja sprovođenja plana i programa u plan i program (član 33. stav 1.);

13)       ne obavesti zainteresovanu javnosti o odluci kojom je usvojen plan i program (član 33. stav 2, ne obavesti zainteresovanu javnost o razlozima odluke u skladu sa članom 33. stav 3. ovog zakona, i/ili ne omogući dostupnost odluke podacima u skladu sa članom 33. stav 4. ovog zakona;

14)       propusti da unese u centralni bazu podataka informacije, obaveštenja i dokumentaciju, odnosno propusti da postavi na centralnom veb portalu sve podatke i informacije prikupljene o toku postupka strateške procene u skladu sa zakonom ili ne objavi izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana i programa (član 34. st. 3. i 4).

Član 37.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj obrađivač izveštaja o strateškoj proceni - preduzetnik ako u izveštaj o strateškoj proceni unese netačne podatke i činjenice o stanju životne sredine i njenih činilaca ili prikrije podatke i činjenice neophodne za procenu uticaja plana i programa i preduzimanja mera zaštite (član 11. stav 5).

Član 38.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje kao obrađivač izveštaja o strateškoj proceni učini delo iz člana 37. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

V.         PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci usvajanja planova i programa

Član 37.

Planovi i programi čija je izrada je započeta pre stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po postupku utvrđenom Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

Stupanje na snagu

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 39.

Odredbe čl. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18. i 31. ovog zakona u delu koji se odnosi na ocenu prihvatljivosti primenjivaće se po stupanju na snagu propisa kojim se uređuje ocena prihvatljivosti.

Član 40.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

OBRAZLOŽENjE

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04) stupio je na snagu 28.12.2004. godine. Narodna skupšina Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) 2010. godine.

Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uređuju se uslovi, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procena), radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

Zakonom je propisano da se strateška procena uticaja vrši za sve planove, programe i osnove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, rudarstva, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Postupak strateške procene sastoji se iz sledećih faza: pripremna faza (odlučivanje o izradi strateške procene); izrada izveštaja o strateškoj proceni i postupak odlučivanja. Na osnovu ocene izveštaja o strateškoj proceni, organ nadležan za zaštitu životne sredine daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti. Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni.

Osnovni cilj donošenja novog Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je dostizanje što većeg stepena usaglašenosti zakona sa Direktivom 2001/42/EZ o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu:

 

Direktiva) u cilju obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa, prvenstveno posmatrano iz ugla sprovodivosti novih rešenja u praksi u uslovima ograničenih administrativnih kapaciteta na svim nivoima nadležnosti. Potreba za usaglašavanje sa pojedinim odredbama Direktive je prvenstveno u delu koji se odnosi na hijerarhijski okvir i usklađenost sa ostalim planovima i programima, izbegavanje dvostruke procene i nivo i obim izveštaja o strateškoj proceni;

Ciljevi donošenja novog Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu su sledeći: potreba za usaglašavanje Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu sa Uredbom o oceni prihvatljivosti za ekološku mrežu; potreba da se poboljša kvalitet ocene izveštaja o strateškoj proceni kroz pojačavanje uloge stručne komisije; uvođenje mogućnosti obrazovanja stručne komisije za ocenu izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu; jasnije definisanje postupka sprovođenja javne rasprave i obaveštavanje javnosti o nacrtu plana i izveštaju o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu; delotvornije uključivanje strateške procene u izradu planova i programa; uređenje pitanja elektronskog oglašavanja, obaveštavanja, i dostavljanja informacija zainteresovanoj javnosti u svim fazama postupka strateške procene uticaja; uređenje pitanja odgovornosti i provere tačnosti podataka i informacija iz zahteva i studije o proceni uticaja projekta; uvođenje baze podataka i centralnog veb portala preko kojeg će organi nadležni za pripremu planova i programa obaveštavati zainteresovane organe i organizacije i javnost o pokrenutim postupcima strateške procene uticaja, odlukama o nepristupanju izradi strateške procene, nacrtima planova i programa, izveštajima o strateškoj proceni, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, mestu i vremenu održavanja javnih rasprava, prekograničnim konsultacijama i omogućiti elektronski pristup odlukama i dokumentaciji u skladu sa zakonom; pitanje uređenja nadležnosti i eventualnog proširenja nadležnosti za sprovođenje strateške procene uticaja Ministarstva na sve projekte koji su definisani članom 133. Zakona o planiranju i izgradnji; izmena kaznenih odredbi u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16, 98/16 - odluka US, 91/19 i 91/19 - dr. zakon) i Zakonom o privrednim prestupima (“Službeni list SFRJ”, br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 i 3/90 i “Službeni list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/05).

Kao posebno pitanje koje treba urediti navedena je neophodnost rešavanja odnosa postupka strateške procene uticaja sa postupkom ocene prihvatljivosti projekata za ekološki značajna područja u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

1.         Osnovne odredbe (Čl. 1-4.)

Ovim odredbama definisan je predmet uređenja Zakona o strateškoj proceni uticaja, ciljevi, izuzeci od primene, značenje izraza i načela strateške procene.

Članom 3. tačka 1. “planovi i programi” su definisani kao svi razvojni planovi programi, osnove i strategije koje priprema i/ili usvaja organ na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou ili nadležni organ priprema za odgovarajući postupak usvajanja u Narodnoj skupštini ili Vladi Republike Srbije, odnosno skupštini ili izvršnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Nakon usvajanja Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu donet je veliki broj sektorskih strategija, odnosno razvojnih dokumenata koje usvaja Vlada Republike Srbije koje su po svojoj definiciji predmet strateške procene. Ni za jednu od njih nije rađena strateška procena uticaja i pored velike verovatnoće da njihova implementacija može da prouzrokuje značajne uticaje na životnu sredinu. Zbog toga izmenom člana 3. u definiciju “planovi i programi”, pored planova, programa i osnove, uključene su i strategije.

Članom 3. tačka 3. predviđeno je da je izveštaj o strateškoj proceni uticaja sastavni deo planske dokumentacije koja se prilaže uz plan ili program i sadrži identifikaciju, opis, vrednovanje i procenu mogućih neposrednih i posrednih značajnih uticaja na životnu sredinu realizacije plana i programa, kao i razumne varijante koje je organ nadležan za pripremu plana i programa razmatrao u odnosu na cilj i geografski obuhvat plana ili programa čije donošenje predlaže.

Članom 3. tačka 7. uvedena je definicija ekološke mreže. Ekološka mreža je koherentna, funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavljena radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune a čine je ekološki značajna područja, ekološki koridori i zaštitna zona tamo gde je potrebna da štiti ekološki značajna područja i ekološke koridore od mogućih štetnih spoljnih uticaja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode.

Članom 3. tačka 8. uvedena je definicija ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se utvrđuju, opisuju i procenjuju mogući značajni uticaji koje plan i/ili program samostalno ili u sticaju sa drugim planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima, može imati na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, a sastoji se iz prethodne i glavne ocene prihvatljivosti.

Članom 3. tačka 9. uvedena je definicija pojma Mrežne energije. Mrežna energija (engl. Energy Network) - je deo tržišta Energetske zajednice u oblasti proizvodnje, distribucije, snabdevanja i prenosa električne energije, gasa i nafte u skladu sa članom

2.         Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

2. Predmet strateške procene (član 5.)

Strateška procena vrši se obavezno za:

Član 5. stav 1. tačka 1. propisuje da se strateška procena uticaja vrši za sve planove i programe koji se pripremaju u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, rudarstva, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, klimatskih promena, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje projekata određenih propisima kojima se uređuje postupak procena uticaja na životnu sredinu.

Član 5. stav 1. tačka 2. definiše da se strateška procena uticaja vrši za sve planove i programe koji podležu oceni prihvatljivosti za ekološku mrežu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Član 5. stav 1. tačka 3. definiše da se strateška procena uticaja vrši za sve planove i programe koji se pripremaju za mrežnu energiju kojima se uspostavlja okvir za odobravanje strateških energetskih projekata koji su određeni kao projekti od interesa za Energetsku zajednicu i projekti od zajedničkog interesa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim sporazumima.

Član 5. stav 2. predviđa obavezu izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja i za sve planove i programe iz stava 1. ovog člana kojima je predviđeno korišćenje manjih površina na lokalnom nivou ili manje izmene, i za sve planove i programe koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana kojima se uspostavlja okvir za odobravanje projekata ako organ nadležan za pripremu plana i programa utvrdi da postoji mogućnost značajnih uticaja na životnu sredinu prema kriterijumima propisanim ovim zakonom.

Kriterijumi (član 6.)

Kriterijumi za utvrđivanje mogućnosti značajnih neposrednih i posrednih uticaja na životnu sredinu sprovođenja planova i programa i donošenje odluke o potrebi izrade strateške procene za planove i programe iz člana 5. stav 2. ovog zakona sadržani su u Prilogu I ovog zakona koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Hijerarhijski okvir i osnova i izbegavanje dvostruke procene (član 7)

Izbegavanje dvostruke procene izbegnuto je davanjem mogućnosti organu nadležnom za pripremu plana i programa da uzme u obzir relevantne informacije i podatke ranije sprovedene strateške procene planova i programa koji pripadaju istoj hijerarhijskoj strukturi za određivanje relevantnih informacija koje mora da obuhvati izveštaj o strateškoj proceni u cilju izbegavanja dvostruke procene ranije utvrđenih, opisanih i procenjenih značajnih uticaja na životnu sredinu. Podaci iz ranije sprovedenih strateških procena moraju biti ažurni, pouzdani i prikazani na takav način da se na osnovu njih pogu pouzdano utvrditi, opisati i proceniti određeni postojeći uticaji planova i programa na činioce životne sredine.

Faze u postupku strateške procen (član 8.)

Član 8. koji definiše faze u postupku strateške procene uticaja je izmenjen tako što je dodata saglasnost na predlog odluke o nepristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja, ocena izveštaja o strateškoj proceni uticaja pre davanja saglasnosti na izveštaj.

Pripremna faza (čl. 9-13.)

Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija (član 9.)

Članom 10. koji propisuje Odluku o nepristupanju strateškoj proceni i obaveštavanje zainteresovanih organa i organizacija i javnosti uvedena je obaveza da se Odluka o nepristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”, službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave i da je sastavni deo odluke o pripremi plana i programa. Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: podatke o vrsti i geografskom obuhvatu plana i programa; podatke o razlozima, ciljevima, problemima koje rešava i planskom i programskom osnovu donošenja plana i programa; podatke o budućim projektima za čije odobravanje plan i program predstavljaju okvir; odluku nadležnog organa donetu u postupku prethodne ocene prihvatljivosti za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, mogu imati uticaja na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže; saglasnost organa nadležnog za zaštitu životne sredine; razloge za nepristupanje izradi strateške procene prema kriterijumima iz člana 6. stav 1. ovog zakona; druge relevantne podatke na osnovu kojih je odlučeno da se ne pristupi izradi strateške procene.

Organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru obrađivača izveštaja o strateškoj proceni, po postupku utvrđenom zakonom. Obrađivač izveštaja o strateškoj proceni može biti pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja i izrade planskih i drugih razvojnih dokumenata. Obrađivač iz stava 2. ovog člana će za izradu izveštaja o strateškoj proceni uticaja obrazovati multidisciplinarni tim sastavljen od stručnih lica kvalifikovanih za analizu svakog od elemenata strateške procene. (član 11.).

U pripremi odluke o izradi strateške procene organ nadležan za pripremu plana ili programa dužan je da od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija zatraži mišljenje. Uz zahtev za davanje mišljenja iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja i predlog odluke sa propisanom sadržinom u članu 9. stav 2. ovog zakona. Rok za dostavljanje mišljenja iz stava 1. ovog člana je 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja. (član 12.).

U članu 13. koji uređuje saglasnost na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene sredine sve planove i programe koji podležu oceni prihvatljivosti za ekološku mrežu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita prirode uvedena je obaveza organa nadležnog za pripremu plana ili programa da pre davanja saglasnosti, pribavi saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zatraži mišljenje zainteresovanih organa i organizacija. Rok za dostavljanje mišljenja iz stava 1. ovog člana je 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja. Rok za dostavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana je 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene. Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine je dužan da uzme u obzir dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana. Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može posebnim aktom naložiti izradu strateške procene ukoliko na osnovu novih podataka, informacija ili saznanja koje mu nisu bile dostupne u trenutku podnošenja zahteva utvrdi postojanje neke od činjenica iz stav 3. ovog člana. (stav 8.).

Izveštaj o strateškoj proceni (čl. 14-22.)

U članu 14. koji uređuje sadržinu izveštaja o strateškoj proceni je u stavu 2. dodata jasnija i preciznija definicija činilaca životne sredine. Činioce životne sredine čine, naročito, sledeći elementi:

1.         stanovništvo i zdravlje ljudi;

2.         geološka, predeona i biološka raznovrsnost, posebno vrste, staništa i njihova funkcionalna povezanost, područja i druga prirodna dobra zaštićena posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode;

3.         ekološka mreža, ekološki značajna područja i ekološki koridori;

4.         ekosistemi i ekosistemske usluge;

5.         zemlja, tlo, voda, i vazduh;

6.         klima, klimatske promene i prilagođavanje činilaca životne sredine klimatkim promenama;

7.         materijalna dobra, kulturno-istorijska baština, arhitektonsko i arheološko nasleđe i predeli;

8.         izloženost stanovništva i životne sredine velikim udesima ili prirodnim katastrofama;

9.         interakciju između činioca iz tačaka 1-7.

U stavu 4. ovog člana je dodato da izveštaj o strateškoj proceni za planove i programe koji samostalno ili u sticaju sa drugim planovima i programima, projektima, radovima ili aktivnostima, mogu imati na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, obavezno obuhvata posebno izdvojene informacije o području ekološke mreže i merama sprečavanja i ublažavanja negativnih uticaja realizacije plana i programa na ekološku mrežu.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku pribavljanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, na način utvrđen ovim zakonom. (stav 5.).

U članu 15. su precizirane polazne osnove strateške procene.

U članu 16. su definisani opšti i posebni ciljevi strateške procene i izbor indikatora. Opšti i posebni ciljevi strateške procene definišu se na osnovu zahteva i ciljeva u pogledu zaštite životne sredine u drugim planovima i programima, ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nivou lokalne samouprave, autonomne pokrajine, Republike i međunarodnom nivou, prikupljenih podataka o stanju životne sredine i značajnih pitanja, problema i predloga u pogledu zaštite životne sredine u planu ili programu. Na osnovu definisanih ciljeva iz stava 1. ovog člana vrši se izbor odgovarajućih indikatora koji će se koristiti u izradi strateške procene.

Član 17. (Procena mogućih značajnih uticaja) je izmenjen tako što su dodati novi elementi za procenu mogućih značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine. Procena mogućih neposrednih i posrednih značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine sadrži sledeće elemente:

1)         detaljan opis, vrednovanje i procena svih značajnih neposrednih i posrednih uticaja sprovođenja plana i programa na činioce životne sredine koje je utvrdio organ nadležan za pripremu plana i programa;

2)         detaljan opis predloženih mera za sprečavanje, smanjenja i/ili ograničavanja utvrđenih značajnih negativnih uticaja na činioce životne sredine, načina njihovog sprovođenja i procena njihove efikasnosti;

3)         prikaz verovatnih značajnih uticaja razumnih varijantnih rešenja koja je razmatrao organ nadležna za pripremu plana i programa imajući u vidu cilj, svrhu i geografski obuhvat plana i programa;

4)         poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja sa stanovišta cilja, svrhe, geografskog obuhvata plana i programa i procenjenih uticaja na životnu sredinu;

5)         način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir činioci životne sredine uključujući podatke o: vazduhu, vodi, zemljištu, klimi, klimatskim promenama i kapacitetima činilaca da se prilagode klimatskim promenama, jonizujućem i nejonizujućem zračenju, buci i vibracijama, biljnom i životinjskom svetu, ekosistemima i ekosistemskim uslugama, staništima i biološkoj raznovrsnosti, zaštićenim prirodnim dobrima, ekološkoj mreži, geološkoj i predeonoj raznovsnosti i odlikama, stanovništvu, zdravlju ljudi, gradovima i drugim naseljima, kulturno-istorijskoj baštini, infrastrukturnim, industrijskim i drugim objektima, arhitektosnkom i arheološkom nasleđu ili drugim stvorenim vrednostima, izloženost stanovništva i životne sredine velikim udesima ili prirodnim katastrofama, međusobna interakcija činilaca životne sredine;

6)         način na koji su pri proceni uzete u obzir karakteristike uticaja: verovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje), prostorna dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika, prekogranična priroda uticaja) kumulativna i sinergijska priroda uticaja;

7)         prikaz metodologije i teškoća, tehničkih nemogućnosti ili nedostatka određenih znanja sa kojim se organ nadležan za pripremu plana susreo kako bi sproveo procenu razumnih varijantnih rešenja.

Član 18. (Mere zaštite iz ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu) propisuje da je organ nadležan za pripremu plana i programa dužan da u izveštaju o strateškoj proceni utvrdi, opiše, vrednuje i proceni moguće značajne negativne uticaje sprovođenja plana i programa na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže, izdvojeno od drugih razmatranih uticaja. Organ nadležan za pripremu plana i progama će u izveštaju o strateškoj proceni posebno vrednovati mere sprečavanja i/ili ublažavanja mogućih negativnih uticaja realizacije plana i programa na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže utvrđenih odlukom nadležnog organa donetom u postupku glavne ocene prihvatljivosti.

Član 19. propisuje da izveštaj o strateškoj proceni sadrži razrađene smernice za planove ili programe na nižim hijerarhijskim nivoima koje obuhvataju definisanje potrebe za izradom strateških procena i procena uticaja projekata na životnu sredinu, određuju aspekti zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa.

Član 20. propisuje sadržinu programa praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa. Program praćenja stanja životne sredine iz stava 1. ovog člana je sastavni deo sprovođenja plana i programa i može uključivati podatke iz postojećeg programa monitoringa koji obezbeđuje organ nadležan za poslove zaštite životne sredine u cilju izbegavanja dvostrukog monitoringa.

Člana 21.(Netehnički rezime) sadrži pregled informacija i najvažnijih rezultata izvedenih iz izveštaja o strateškoj proceni koje se saopštavaju na način koji je razumljiv i pristupačan javnosti. U ovom članu dat je pregled šta Netehnički rezime mora da sadrži od tačke 1-8.

Član 22. (Mišljenje na nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja) je potpuno nov član koji nije postojao u važećem zakonu. Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i organu nadležnom za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i programa. Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine i organ nadležan za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti razmatraju i ocenjuje nacrt izveštaja o strateškoj proceni primenom odredbi ovog zakona i kriterijuma koji su propisani u Prilogu II koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo, a naročito: 1)dovoljnost podataka o mogućim značajnim neposrednim i posrednim uticajima na činioce životne sredine sprovođenja plana i programa u skladu sa kriterijumima sadržanim u Prilogu II ovog zakona; 2) podobnost predloženih mera da spreče i/ili smanje utvrđene značajne negativne uticaje u dovoljnoj meri i njihovu uključenost u nacrt plana i programa; 3) ocenu razmatranih varijantnih rešenja uzimajući u obzir ciljeve, svrhu i geografski obuhvat nacrta plana i programa; 4) ocenu usaglašenosti i dovoljne uključenosti u nacrt plana i programa ciljeva i zahteva zaštite životne sredine (vazduha, vode, zemljišta, prirode, ekološke mreže) zaštite zdravlja stanovništva, prilagođavanje klimatskim promenama u skladu sa načelom integralnosti.

Na osnovu ocene, organ nadležano za poslove zaštite životne sredine i organ nadležnom za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti daju mišljenje na izveštaj o strateškoj proceni i dostavljaju ga organu nadležnom za pripremu plana i programa zajedno sa primedbama i predlozima za dopunu u skladu sa propisanim kriterijumima, u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Član 23. propisuje da po dobijanju zahteva iz člana 22. stav 1. ovog zakona organ nadležan za poslove zaštite životne sredine obrazuje stručnu komisiju radi ocene izveštaja o strateškoj proceni. Rešenje o obrazovanju stručne komisije iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od 10 dana od dana prijema zahteva i njime se utvrđuje sastav, zadaci, način rada i finansiranje stručne komisije. Sredstva za finansiranje rada stručne komisije obezbeđuju se u budžetu.

Član 24. (Sastav stručne komisije) je nov član koji definiše sastav stručne komisije i ograničenje lica koja ne mogu biti u sastavu stručne komisije za ocenu izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Člana 25. (Ocena stručne komisije) predviđa sa stručna komisija razmatra i ocenjuje nacrt izveštaja o strateškoj proceni uzimajući u obzir zahteve propisane ovim zakonom (čl.15-21) i kriterijume sadržane u Prilogu II ovog zakona.

Ocena stručne komisije sadrži naročito sledeće elemente: ocenu dovoljnosti podataka o mogućim značajnim neposrednim i posrednim uticajima na činioce životne sredine sprovođenja plana i programa u skladu sa kriterijumima sadržanim u Prilogu II ovog zakona; procenu podobnosti predloženih mera da spreče i/ili smanje utvrđene značajne negativne uticaje u dovoljnoj meri i njihovu dovoljnu uključenost u nacrt plana i programa; ocenu razmatranih varijantnih rešenja uzimajući u obzir ciljeve, svrhu i geografski obuhvat nacrta plana i programa; ocenu usaglašenosti i dovoljne uključenosti u nacrt plana i programa ciljeva i zahteva zaštite životne sredine (vazduha, vode, zemljišta, prirode i ekološke mreže) zaštite zdravlja stanovništva, i prilagođavanja klimatskim promenama u skladu sa načelom integralnosti; primedbe i predloge za izmenu i dopunu izveštaja o strateškoj proceni u skladu sa ocenom svih propisanih elemenata.

3.         Postupak odlučivanja (čl. 26-31.)

Član 26 propisuje da organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja zainteresovanim organima i organizacijama na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i program, mišljenjem organa nadležnih za poslove zaštite životne sredine iz člana 22. stav 3. ovog zakona i ocenom stručne komisije iz člana 25. ovog zakona. Zainteresovani organi i organizacije dužni su da dostave mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana. Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 2. ovog člana smatra se da nema primedaba na dostavljeni izveštaj o strateškoj proceni

Člana 27.(Učešće javnosti u postupku odlučivanja). Ovim članom utvrđena je obaveza nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja da pre upućivanja zahteva za dobijanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, obezbedi učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni i nacrtu plana i programa. Organ nadležan za pripremu plana i programa obaveštava javnost iz stava 1. ovog člana o načinu, mestu i rokovima uvida u sadržinu izveštaja i dostavljanju mišljenja, kao i vremenu i mestu održavanja javne rasprave. Ovim članom je propisana sadržina obaveštenja, način obaveštavanja javnosti, rok za dostavljanje mišljenja i primedbi javnosti na nacrt plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni, javni uvid i javna rasprava. Organ nadležan za pripremu plana i programa može obezbediti učešće na javnoj raspravi dela javnosti koja se ne nalazi fizički u mestu održavanja javnih konsultacija upotrebom tehničke opreme koja omogućava komunikaciju na daljinu preko video linka putem internet mreže.

Stavom 4.- definisana je novina obaveštavanja javnosti putem javnog poziva koji se objavljuje putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem plana i programa i na službenom sajtu organa nadležnog za pripremu plana i programa.

Stav 11. propisu je obavezu organa nadležnog za pripremu plana i programa da omogući lak i neometan elektronski pristup javnosti nacrtu plana i programa, izveštaju o strateškoj proceni uticaja, netehničkom rezimeu, mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i oceni stručne komisije, mišljenjima zainteresovanih organa i organizacija i drugim podacima i dokumentaciji relevantnoj za postupak odlučivanja najkasnije istovremeno sa datumom objave obaveštenja iz stava 2. ovog člana, odnosno čim mišljenja zainteresovanih organa i organizacija, drugi relevantan podatak ili dokument postane dostupan organu nadležnom za pripremu plana i programa.

Član 28. (Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti) predviđa da organ nadležan za pripremu plana i programa izrađuje izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva mišljenja iz člana 26. stav 2. ovog zakona, kao i mišljenja i primedbe dostavljene i izjavljene u toku javnog uvida i javne rasprave o nacrtu plana i programa i izveštaju o strateškoj proceni iz člana 27. ovog zakona. Izveštaj iz stava 1. ovog člana izrađuje se u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave i sadrži obrazloženje o svim prihvaćenim ili neprihvaćenim mišljenjima i primedbama i podatke o načinu na koju su mišljenja i primedbe uključene u nacrta plana i programa i izveštaj o strateškoj proceni.

Član 29. (Odlučivanje o izveštaju o strateškoj proceni) predviđa da organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost izveštaj o strateškoj proceni zajedno sa nacrtom plana i programa i izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti iz člana 28.    ovog zakona. Po dobijanju izveštaja iz stava 1. ovog člana organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može pribaviti mišljenje drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti naročito ukoliko je to neophodno radi razjašnjenja značajnih uticaja sprovođenja plana i programa na određene činioce životne sredine i/ili efikasnost predloženih mera sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih uticaja. Organ nadležan za zaštitu životne sredine ocenjuje izveštaj iz stava 1. ovog člana na osnovu izveštaja stručne komisije, uzimajući u obzir mišljenja i primedbe javnosti i zainteresovanih organa i organizacija primenom kriterijuma sadržanih u Prilogu II ovog zakona.

Član 30. (Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni) predviđa da organ nadležan za poslove zaštite životne sredine na osnovu ocene iz člana 29. ovog zakona daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti. Rok za odlučivanje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana je 30 dana od dana prijema zahteva organa nadležnog za pripremu plana i programa. Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Član 31. (Ocena prihvatljivosti za Ekološku mrežu) definiše nadležnost nad sprovođenjem ocene prihvatljivosti. Ocenu prihvatljivosti plana i programa sprovodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, za planove i programe koji sami ili s drugim planom i programom, projektom, radovima ili aktivnostima, mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže. Postupak prethodne ocene prihvatljivosti sprovodi se pre donošenja odluke o izradi strateške procene uticaja. Postupak glavne ocene prihvatljivosti sprovodi se pre izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Ako na osnovu sprovedene ocene prihvatljivosti Ministarstvo, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, utvrdi da plan i program može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološke mreže, organ nadležna za poslove zaštite životne sredine je dužan da odbije zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni. (stav 5). U slučaju sumnje smatra se da plan i program može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološke mreže. (stav 6)

Član 32. (Prekogranične konsultacije)- ovim članom se definišu obaveze države porekla i pogođenje države u slučaju da plan ili program može imati značajne negativne uticaje na život i zdravlje stanovništva i životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži.

Člana 33. (Dostupnost informacija i obaveštavanje o odluci) predviđa da su izveštaj o strateškoj proceni, mere sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih značajnih uticaja, mere praćenja značajnih uticaja sprovođenja plana i programa, rezultati učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i drugih država u slučaju prekograničnog uticaja, sastavni deo planske dokumentacije. Organ nadležan za pripremu plana i programa dužan je da putem objave na službenom sajtu obavesti javnost o odluci kojom je usvojen plan i program, kao i da o tome na pogodan način obavesti javnost koja je učestvovala u postupku odlučivanja. Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: plan i program koji je usvojen; sažetu informaciju o problemima životne sredine koji su razmotreni u izveštaju o strateškoj proceni; informacije o načinu kako su mišljenja javnosti i zainteresovanih organa i rezultati prekograničnih konsultacija uzeti u obzir u planu/ programu koji je usvojen; glavne razloge za izbor plana ili programa koji je usvojen, s obzirom na ostala razmotrena razumne alternativne varijante; podatke o merama sprečavanja i/ili smanjenja utvrđenih značajnih uticaja; informacije o merama o praćenju značajnih uticaja sprovođenja plana/programa; informacije o načinu na koji su mere uključene u sprovođenje plana i programa. Izveštaj o strateškoj proceni se, kao deo planske dokumentacije, objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”, službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave uz usvojeni plan, odnosno program.(stav 5)

Člana 34. (Centralna baza podataka i centralni veb portal) detaljno definiše obavezu Ministarstva za formiranje centralne baze podataka i veb portala preko kojeg će organi nadležni za pripremu planova i programa obaveštavati zainteresovane organe i organizacije i javnost o pokrenutim postupcima strateške procene uticaja, odlukama o nepristupanju izradi strateške procene, nacrtima planova i programa, izveštajima o strateškoj proceni, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, mestu i vremenu održavanja javnih rasprava, prekograničnim konsultacijama i omogućiti elektronski pristup odlukama i dokumentaciji. Ovaj član takođe definiše obaveze organa nadležnog za pripremu plana i programa za unos podataka u centralnu bazu.

4.         Nadzor (član 35)

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

5.         Kaznene odredbe (član 36)

Izmena kaznenih odredbi je izvršena u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16, 98/16 - odluka US, 91/19 i 91/19 - dr. zakon) i Zakonom o privrednim prestupima (“Službeni list SFRJ”, br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 i 3/90 i “Službeni list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/05). Kaznenim odredbama predviđene su novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu nadležnom za pripremu plana i programa, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredin i prekršaj obrađivača izveštaja o strateškoj proceni - preduzetnika. Takođe su propisane novčane kazne za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu koje kao obrađivač izveštaja o strateškoj proceni učini delo iz člana 37. ovog zakona.

6.         Prelazne i završne odredbe (čl. 37-40).

Član 37. (Započeti postupci usvajanja planova i programa) predviđa da će se planovi i programi čija je izrada je započeta pre stupanja na snagu ovog zakona nastaviti po postupku utvrđenom Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

Član 38. (Stupanje na snagu) propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 39. propisuje da će se odredbe čl. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18. i 31. ovog zakona u delu koji se odnosi na ocenu prihvatljivosti primenjivati po stupanju na snagu propisa kojim se uređuje ocena prihvatljivosti.

Član 40. propisuje da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10)

Izvor: Vebsajt Ministarstva zaštite životne sredine, 24.12.2022.
Naslov: Redakcija