Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Tekst propisa

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19), u članu 2a stav 1. posle reči: "u kojima donose" dodaju se reči: "poreske akte,".

Član 2.

U članu 7. stav 6. tačka 9) reči: "organa teritorijalne samouprave" zamenjuju se rečima: "organa teritorijalne autonomije".

Član 3.

U članu 10. stav 1. posle reči: "pravnog lica" dodaju se reči: "kao i otvorenog investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: fond)".

U tački 1) posle reči: "pravnog lica" dodaje se zapeta i reči: "kao i fonda".

U tački 2) posle reči: "pravnog lica" dodaje se zapeta i reči: "kao i fonda".

U stavu 2. posle reči: "pravno lice" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond,".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Zahtev iz stava 3. ovog člana poreski obveznik može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.".

Dosadašnji st. 6-8. postaju st. 7-9.

Član 4.

U članu 12. stav 1. posle reči: "pravno lice" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond,".

U stavu 3. tačka 4) posle reči: "fizička lica" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond,".

Član 5.

U članu 15. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

"Poreske obaveze fonda koji se prema odredbama ovoga zakona smatra poreskim obveznikom ispunjava društvo za upravljanje fondom iz imovine fonda.

Društvo za upravljanje fondom u ime i za račun fonda izvršava poslove u vezi sa poreskim obavezama fonda (podnosi prijavu za registraciju, podnosi poreske prijave, prima poreske i poresko upravne akte, vodi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja, vrši ispunjenje, odnosno plaćanje poreske obaveze fonda i dr.).".

Član 6.

U članu 19. stav 3. posle reči: "fizička lica" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond,".

Član 7.

U članu 20. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

"Poresku obavezu u slučaju raspuštanja, odnosno prestanka postojanja fonda ispunjava društvo za upravljanje fondom.". 

Član 8.

U članu 21. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"U slučaju statusne promene fonda i ispunjenja poreske obaveze od strane društva za upravljanje fondom, shodno se primenjuju odredbe ovog člana.".

Član 9.

U članu 26. stav 1. reči: "pravnog lica PIB" zamenjuju se rečima: "pravnog lica, kao i fondovima.".

            U stavu 2. tačka 3) posle reči: "privredna društva,", dodaju se reči: "odnosno statusne promene posebnih oblika organizovanja,", a posle reči: "ako pravno lice" dodaju se zapeta i reči: "kao i fond,".

Stav 3. menja se i glasi:

            "Izuzetno od stava 2. ovog člana, Poreska uprava dodeliće PIB:

1) ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda do 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za dodelu PIB, odnosno u tom roku bude pružena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke, ili

2) ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, obaveze privrednih subjekata koji su brisani iz propisanih registara pravosnažnom odlukom nadležnog organa u postupku stečaja.".

Posle stava 15. dodaje se novi stav 16, koji glasi:

 "Odredbe stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana shodno se primenjuju i na dodelu PIB fondovima.".

 Dosadašnji st. 16-19. postaju st. 17-20.

U dosadašnjem stavu 20, koji postaje stav 21. reči: "stava 19." zamenjuju se rečima: "stava 20.".

Član 10.

U članu 27. stav 2. tačka 3) posle reči: "preduzetnik" dodaje se zapeta i reči: "preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice definisani odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana;".

U tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8) fond.".

Član 11.

U članu 28. posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

"Fond preko društva za upravljanje fondom podnosi prijavu za registraciju sedištu Poreske uprave, u roku od pet dana od dana upisa u propisani registar u skladu sa zakonom.".

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Član 12.

U članu 29. posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

"Agencija za privredne registre ne može izvršiti registrovanje sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanje novih privrednih subjekata, u slučajevima kada se kao osnivač upisuje pravno lice ili preduzetnik nad kojim je uspostavljena mera iz stava 9. ovog člana.".

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

Član 13.

U članu 30. stav 1. posle reči: "fizičkom licu" dodaju se reči: "kao i fondu,".

Član 14.

U članu 31. stav 2. posle tačke 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

"6) društvo za upravljanje fondom.".

Član 15.

            U članu 36. posle stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

"Dostavljanje poreskog, odnosno poresko upravnog akta fondu vrši se na adresu sedišta društva za upravljanje fondom upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre i poreski akt smatra se dostavljenim kada se uruči odgovornom licu društva za upravljanje fondom, punomoćniku, odnosno poreskom punomoćniku društva za upravljanje fondom, kao i zaposlenom kod društva za upravljanje fondom.".

Dosadašnji st. 9-12. postaju st. 10-13.

Dosadašnji stav 11. koji postaje stav 12. menja se i glasi:

"Poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku fizičkom licu koje poreske prijave podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost fizičkog lica. Fizičkom licu koje poreske prijave, u skladu sa odredbama ovog zakona, podnosi u papirnom obliku, poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.".

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 14. posle reči: "jedinstvenog elektronskog sandučića" dodaju se reči: "kada se poreski obveznik registruje za taj način dostavljanja" i posle reči: "elektronska uprava" dodaje se zapeta i reči: "u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost poreskog obveznika.".

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 16. reči: "st. 1-12." zamenjuju se rečima: "st. 1-13.".

Dosadašnji stav 16. postaje stav 17.

Član 16.

U članu 37. stav 1. reči: "pravnih lica i preduzetnici" zamenjuju se rečima: "pravnih lica, preduzetnici, kao i fondovi,".

U stavu 3. posle reči: "pravno lice" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond".

Član 17.

U članu 37a stav 1. posle reči: "pravna lica" dodaje se zapeta i reči: "kao i fondovi".

U stavu 5. posle reči: "pravno lice" dodaje se zapeta i reči: "kao i fond".

Član 18.

U članu 45. stav 9. reči: "informacije i podatke" zamenjuju se rečima: "informacija i podataka."

Član 19.

U članu 67. stav 4. posle tačke 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 3a), koja glasi:

"3a) davanjem umesto plaćanja, odnosno zamenom ispunjenja, kada je poreska obaveza veća od 50.000.000 dinara, na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada odlukom, i to samo u slučajevima kada postoji interes Republike za sticanje predmetne imovine.".

Član 20.

U članu 68. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Danom namirenja poreske obaveze putem davanja umesto plaćanja, odnosno zamenom ispunjenja, smatra se dan overe sporazuma kojim je realizovana odluka Vlade iz člana 67. stav 4. tačka 3a) ovog zakona.".

Član 21.

U članu 73. stav 8. reči: "elektronskim putem" zamenjuju se rečima: "u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave".

U stavu 9. reči: "elektronskim putem" zamenjuju se rečima: "u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave,".

Posle stava 9. dodaje se stav 10, koji glasi:

 "Izuzetno, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom, odnosno drugim vanrednim događajem nastalim u toku kalendarske godine, odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno nedospelih poreskih obaveza odobrava se na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada.".

Član 22.

U članu 74. stav 6. tačka 1) reči: "za pravno lice i preduzetnika" zamenjuju se rečima: "za pravno lice, preduzetnika i fond".

Član 23.

U članu 130. stav 1. posle tačke 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 6), koja glasi:

"6) kada se dobra skladište, odnosno smeštaju u prostorima i prostorijama o kojima Poreska uprava nije obaveštena.".

Član 24.

U članu 163a stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

            "3) poreskih obveznika nad kojim je stečajni postupak okončan putem bankrotstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak;".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4, koji glase:

"U vanbilansnom poreskom računovodstvu vode se preplate poreskih obveznika za koje je nastupila zastarelost u skladu sa ovim zakonom i preplate poreskih obveznika, koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, kao i kupovinom poreskog obveznika u postupku stečaja ili nakon okončanja stečaja bankrotstvom.

Poreska uprava, po službenoj dužnosti, u vanbilansno poresko računovodstvo prenosi preplate iz stava 2. ovog člana, odnosno po saznanju o brisanju poreskog obveznika iz propisanog registra.

Preplate iz stava 2. ovog člana se vode po poreskom obvezniku i pojediničnom uplatnom računu javnih prihoda.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 6. posle reči: "propisanog registra" dodaju se reči: "po donošenju rešenja o zastarelosti u skladu sa ovim zakonom" i posle reči: "stečajnom postupku" dodaje se zapeta i reči: "kao i po okončanju stečajnog postupka putem bankrotstva.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Član 25.

U članu 167. stav 4. tačka 1) posle reči: "Poreskoj upravi," zapeta i reči: "kojom se propisuju posebna znanja i sposobnosti za pojedina radna mesta;" brišu se.

Član 26.

U članu 169a stav 2. reči: "preuzimanjem državnog službenika iz drugog državnog organa" zamenjuju se rečima: "po osnovu sporazuma o preuzimanju.".

Član 27.

U članu 169b stav 2. menja se i glasi:

            "Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o: državnom organu, radnom mestu, uslovima za zaposlenje na radnom mestu, vrsti radnog odnosa, mestu rada, kompetencijama koje se proveravaju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave, obaveštenju o obrascu prijave na konkurs, ličnom imenu lica zaduženog za davanje obaveštenja o javnom konkursu, adresi na koju se prijave podnose, i dokazima koji se prilažu uz prijavu, mestu i vremenu u kojem se očekuje da će započeti izborni postupak.".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

            Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, osim dokaza o kojima se vodi službena evidencija ukoliko se učesnik konkursa izjasni da želi da ih državni organ pribavi, konkursna komisija odbacuje rešenjem protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Žalba iz stava 3. ne odlaže izvršenje rešenja.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 28.

U članu 169v stav 2. reči: "ocene stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata" zamenjuju se rečima: "provere kompetencija kandidata prema merilima propisanim za izbor.".

Stav 3. menja se i glasi:

 "Na način provere kompetencija i kriterijume i merila za izbor primenjuju se propisi o radnim odnosima u državnim organima.".

Član 29.

Član 169g briše se.

Član 30.

Član 169d menja se i glasi:

"Preuzimanje

Član 169d

Radno mesto na neodređeno vreme u Poreskoj upravi može se popuniti preuzimanjem, bez konkursa, državnog službenika u radnom odnosu na neodređeno vreme iz drugog državnog organa, kao i službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u organu autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave na koje se primenjuju propisi kojima se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Preuzimanje iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu sporazuma potpisanog između direktora Poreske uprave i rukovodioca organa iz kog se vrši preuzimanje, uz saglasnost državnog službenika, odnosno službenika.".

Član 31.

U članu 169e stav 3. briše se.

Član 32.

            U članu 169lj stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

            "5) da je dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja utvrđeno najmanje da:

 - "prevazilazi očekivanja" za radno mesto u zvanju glavni poreski savetnik,

            - "ispunjava očekivanja" za radno mesto u ostalim zvanjima.".

Stav 2. menja se i glasi:

 "Izuzetno, poreski službenik koji je napredovao premeštajem jer je dva puta uzastopno utvrđeno da "prevazilazi očekivanja" može, i ako ne ispunjava uslove vezane za radno iskustvo u struci da bude premešten shodno stavu 1. ovog člana, ako je opet utvrđeno da "prevazilazi očekivanja".".

Član 33.

Član 173a menja se i glasi:

"Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost

Član 173a

Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci ostvari pravo na neosnovani povraćaj poreza na dodatu vrednost ili poreski kredit kod poreza na dodatu vrednost, podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja, a iznos povraćaja ili poreskog kredita prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, ne podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost, podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja ili ko u istoj nameri na drugi način izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, a iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ako iznos poreza na dodatu vrednost iz st. 1. i 2. ovog člana prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom.

Ako iznos poreza na dodatu vrednost iz st. 1. i 2. ovog člana prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.

Fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu - poreskom obvezniku za krivično delo iz st. 1. do 4. ovog člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od jedne do pet godina.".

Član 34.

Posle člana 178b dodaje se novi član 178v, koji glasi:

 "Član 178v

Odredbe čl. 177-178b ovog zakona shodno se primenjuju na društvo za upravljanje fondom i lica odgovorna u tom društvu, u vezi sa postupanjem društva za upravljanjem u ime i za račun fonda iz člana 15. st. 3. i 4. ovog zakona.".

Član 35.

U članu 179. posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Agencija za privredne registre ako izvrši registrovanje sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanje novih privrednih subjekata, u slučajevima kada se kao osnivač upisuje pravno lice ili preduzetnik nad kojim je uspostavljena mera iz člana 29. stav 9. ovog zakona (član 29. stav 10).".

Dosadašnji st. 12-16. postaju st. 13-17.

Posle dosadašnjeg stava 17, koji postaje stav 18. dodaje se stav 19, koji glasi:

"Odredbe st. 1. i 2, st. 4. i 5, st. 7. i 8. ovog člana shodno se primenjuju na društvo za upravljanje fondom i lica odgovorna u tom društvu, u vezi sa postupanjem društva za upravljanjem u ime i za račun fonda iz člana 15. st. 3. i 4. ovog zakona.".

Član 36.

U članu 181. stav 1. posle tačke 2d) dodaje se tačka 2đ), koja glasi:

 "2đ) Agenciji za privredne registre ako izvrši registrovanje sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanje novih privrednih subjekata, u slučajevima kada se kao osnivač upisuje pravno lice ili preduzetnik nad kojim je uspostavljena mera iz člana 29. stav 9. ovog zakona (član 29. stav 10).".

U tački 3) reči: "preduzetniku ili fizičkom licu" zamenjuju se rečima: "preduzetniku, fizičkom licu ili fondu".

Član 37.

Odredbe člana 3. stav 5. i člana 21. st. 1. i 2. ovog zakona u vezi sa podnošenjem zahteva u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave primenjivaće se počev od 1. januara 2021. godine.

Odredba člana 21. stav 3. ovog zakona primenjuje se počev od kalendarske godine u kojoj je ovaj zakon stupio na snagu.

Član 38.

 Poreski obveznici kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona privremeno oduzet PIB u skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19), nakon stupanja na snagu ovog zakona mogu podneti zahtev za vraćanje PIB.

 Na osnovu zahteva, poreskim obveznicima iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava vratiće PIB, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Član 39.

Odredbe čl. 19. i 20. ovog zakona primenjivaće se i na poreske obaveze dospele do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i na poreske obaveze obuhvaćene sporazumima i rešenjima o odlaganju plaćanja po tom osnovu, a koji su odobreni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

 Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Ministarstvo finansija – Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2022. godine.

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 27.10.2020.