Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU: Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - Tekst propisa

Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19), u članu 4. stav 1. reči: "lice (koje vodi, odnosno koje ne vodi poslovne knjige)" zamenjuju se rečima: "lice (koje vodi, odnosno koje ne vodi poslovne knjige), otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Kada su na zemljištu više lica obveznici poreza na imovinu kao imaoci prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 3) ovog zakona, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na ukupnu površinu zemljišta, pa i kad je srazmerna površina udela pojedinog obveznika manja od deset ari.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, u tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) fond iz stava 1. ovog člana koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije.".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, u tački 3) reči: "stava 5." zamenjuju se rečima: "stava 6.".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) fond iz stava 1. ovog člana koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;".

U tački 4) reči: "stava 5." zamenjuju se rečima: "stava 6.".

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Član 2.

U članu 5. stav 2. u zagradi reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ".

U stavu 3. posle reči: "stopi" dodaju se reči: "jednakoj za sve nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koja iznosi", a reči: "15. decembra godine koja prethodi godini" zamenjuju se rečima: "1. januara godine".

Član 3.

U članu 6. stav 5. posle reči: "prometu" dodaju se reči: "uz naknadu", a reči: "u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (u daljem tekstu: tekuća godina)" zamenjuju se zapetom i rečima: "u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine".

Dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Tekućom godinom, u smislu stava 5. ovog člana, smatra se kalendarska godina koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "osim u slučaju iz stava 11. ovog člana.".

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: "stava 8." zamenjuju se rečima: "stava 9.".

Dodaju se novi st. 11. i 12, koji glase:

"Prosečnom cenom odgovarajućih nepokretnosti u najopremljenijoj, odnosno najneopremljenijoj zoni, u kojoj nije bilo prometa te vrste nepokretnosti, koja se graniči sa više zona, smatra se:

1) u najopremljenijoj zoni - prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti u graničnoj zoni u kojoj je prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti najviša;

2) u najneopremljenijoj zoni - prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti u graničnoj zoni u kojoj je prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti najniža.

Cenom ostvarenom u prometu uz naknadu odgovarajućih nepokretnosti u zonama smatra se i naknada za prenos prava svojine na nepokretnosti koja je dosuđena, odnosno određena u sudskom ili drugom postupku, aktom koji je postao pravosnažan u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine.".

Dosadašnji stav 10, koji postaje stav 13, menja se i glasi:

"Ako ni u graničnim zonama iz stava 8. ovog člana nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, odnosno ako se vrednost drugog zemljišta ne može utvrditi u skladu sa stavom 9. ovog člana, odnosno ako jedinica lokalne samouprave nije objavila prosečne cene u roku propisanom ovim zakonom, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti u zoni u kojoj nije bilo prometa, odnosno u zoni za koju nisu objavljene prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti, jednaka je osnovici poreza na imovinu te, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu, za odgovarajuću korisnu površinu.".

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 14, posle reči: "odgovarajuću" dodaje se reč: "korisnu".

Dodaje se stav 15, koji glasi:

"Javnim objektima, u smislu stava 3. ovog člana, smatraju se objekti koji su namenjeni za javno korišćenje (bolnice, domovi zdravlja, domovi za stare, objekti obrazovanja, otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti, objekti kulture, pošte i dr.), u svim oblicima svojine."

Član 4.

U članu 6a stav 1. tačka 8) reči: "garaže i garažna mesta" zamenjuju se rečima: "garaže i pomoćni objekti".

Član 5.

Posle člana 6a dodaje se član 6b, koji glasi:

"Član 6b

Kod razvrstavanja nepokretnosti u skladu sa članom 6a stav 1. ovog zakona, pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

1)         "građevinsko zemljište" je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

2)         "poljoprivredno zemljište" je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

3)         "šumsko zemljište" je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje korišćenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem;

            4) "stan" je posebni deo objekta koji čini funkcionalnu celinu koja se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz, osim kad je (ceo ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

            5) "kuća za stanovanje" je objekat namenjen za stanovanje ili za povremeni boravak (porodična kuća, vila, vikendica, planinska koliba, lovačka kuća i sl.), osim kad je (u celini ili u pretežnom delu), kategorisana za obavljanje delatnosti ili se u njoj (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

            6) "poslovni objekat" je zgrada ili drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat, odnosno posebni deo objekta (lokal, kancelarija i sl.), koji je namenjen za obavljanje delatnosti, uključujući i:

(1)        stan, odnosno kuću za stanovanje, koji je (u celini ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

(2)        garažu koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sa zajedničkim delovima koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu, namenjenom za obavljanje uslužne delatnosti parkirališta vozila, odnosno smeštaja vazduhoplova, odnosno plovila;

            7) "garaža" je objekat ili poseban deo objekta koji čini funkcionalnu celinu, odnosno garažni boks, odnosno garažno mesto, namenjen za parkiranje vozila, odnosno za smeštaj vazduhoplova, odnosno plovila, osim u slučaju iz tačke 6) podtačka (2) ovog člana;

8) "pomoćni objekti" su:

1) samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u objekte iz člana 6a stav 1. tač. 5) do 7) ovog zakona, i to:

(1) pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.);

(2) pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.);

2) ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

3) nadstrešnice osnove preko 10m² koje su samostalni objekti.".

Član 6.

U članu 7. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) za objekat na ili pod zemljištem koje nije predmet oporezivanja, odnosno za koje je obveznik drugo lice – vrednost objekta;".

U tački 2) posle reči: "zemljišta" dodaju se reči: "koje je predmet oporezivanja, za koje je obveznik isto lice".

U stavu 3. reč: "procenom" briše se.

U stavu 4. tačka 2) posle reči: "za obavljanje" dodaje se reč: "te".

Stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reč: "procenjene" zamenjuje se rečju: "utvrđene".

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Ako se poreska osnovica u poreskoj godini utvrđuje za godine koje prethode toj godini, u slučaju iz stava 6. ovog člana vrednost objekta jeste građevinska vrednost procenjena od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan na poslednji dan kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se utvrđuje porez.".

U stavu 8. posle reči: "infrastrukturne objekte" dodaju se zagrada i u zagradi reči: "osim zgrada i drugih objekata visokogradnje".

Dodaje se novi stav 9, koji glasi:

"Vrednost objekta kao jedinstvene celine, koji se delom ubraja u objekte iz stava 4. ovog člana, utvrđuje se kao zbir vrednosti procentualne zastupljenosti tog dela u ukupnoj korisnoj površini objekta i vrednosti preostalog dela objekta, koje se utvrđuju u skladu sa ovim zakonom.".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: "stav 6." zamenjuju se rečima: "stav 5.", a reči: "st. 1. do 8. i stava 10." zamenjuju se rečima: "st. 1. do 9. i stava 12.".

Dodaje se novi stav 11, koji glasi:

"Kad obvezniku u toku poreske godine ili u tekućoj godini nakon početka poslovne godine obveznika koja je različita od kalendarske, nastane poreska obaveza za objekat iz člana 7. stav 4. ovog zakona i pripadajuće zemljište, a obveznik u svojim poslovnim knjigama nije posebno iskazao nabavnu vrednost zemljišta od nabavne vrednosti objekta, vrednost tog objekta koja sa vrednošću pripadajućeg zemljišta čini poresku osnovicu za poresku godinu jeste njegova građevinska vrednost procenjena od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na dan nastanka poreske obaveze."

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.

Dodaju se st. 13. do 15, koji glase:

"Proizvodnim pogonima prerađivačke industrije iz stava 4. tačka 2) ovog člana smatraju se (nadzemni i podzemni) objekti koji su namenjeni za obavljanje proizvodnje u delatnosti koja je klasifikovana kao prerađivačka industrija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Skladišnim i stovarišnim objektima iz stava 4. tačka 8) ovog člana smatraju se (nadzemni i podzemni) objekti koji su namenjeni za preuzimanje i čuvanje sirovina i robe (uključujući i rezervoare i cisterne za skladištenje koji se smatraju nepokretnostima, kao i objekte za skladištenje otpada), koji se ne koriste za promet na malo ili za druge namene, odnosno u delu u kome se ne koriste za promet na malo ili za druge namene.

Poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, u smislu st. 1, 4, 6, 7. i 8. ovog člana, jeste dan sa kojim se za tekuću godinu, kao poslovnu godinu (koja je jednaka ili različita od kalendarske godine), sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.".

Dosadašnji stav 11. postaje stav 16.

Član 7.

U članu 7a stav 1. reči: "st. 5. i 6." zamenjuju se rečima: "st. 5, 7. i 11.".

U stavu 2. reči: "U slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "Kad u zoni i graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz člana 6. stav 5. ovog zakona,".

U stavu 3. reči: "U slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona obveznici koji vode poslovne knjige za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu prosečne cene iz stava 2. ovog člana množe koeficijentima koje" zamenjuju se rečima: "Kad se vrednost nepokretnosti koja čini poresku osnovicu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona a u zoni i graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz člana 6. stav 5. ovog zakona, osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika u zoni čini proizvod prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u najopremljenijoj zoni iz stava 2. ovog člana, korisne površine nepokretnosti za koju se utvrđuje porez i koeficijenta zone koje".

U stavu 5. reči: "u slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona osnovica poreza na imovinu" zamenjuju se rečima: "a u zoni i graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz člana 6. stav 5. ovog zakona, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige".

Stav 6. menja se i glasi:

"Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige je knjigovodstvena vrednost nepokretnosti iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, kad:

1) jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuće godine ne objavi akt kojim utvrđuje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama, odnosno prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u najopremljenijoj zoni u slučaju iz stava 2. ovog člana;

2) u zoni i graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz člana 6. stav 5. ovog zakona a u najopremljenijoj zoni ne postoji odgovarajuća vrsta nepokretnosti;

3) jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuće godine ne objavi akt kojim utvrđuje zone i najopremljenije zone, u skladu sa stavom 4. ovog člana.".

U stavu 7. posle reči: "akte iz" reč: "člana" briše se.

Stav 8. menja se i glasi:

"Smatra se da je jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuće godine donela i objavila akte kojima su uređeni stopa amortizacije, odnosno stope poreza na imovinu, odnosno zone, odnosno da se u poljoprivredno ili šumsko zemljište razvrstava neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala ili šuma, ako su akti kojima je to uređeno objavljeni do 30. novembra tekuće godine, odnosno pre tekuće godine pod uslovom da njihova primena nije ograničena zaključno sa tekućom godinom.".

Član 8.

U članu 7b reči: "Ako obveznik koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama" zamenjuju se rečima: "Ako obveznik koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama za koje mu je poreska obaveza nastala pre poreske godine", a reči: "do 11." zamenjuju se rečima: "do 9, stavom 12.".

Član 9.

U članu 9. stav 1. reči: "organa jedinice lokalne samoupraveˮ zamenjuju se rečima: "poreskog organaˮ.

U stavu 2. reči: "Organ jedinice lokalne samoupraveˮ zamenjuju se rečima: "Poreski organˮ, a reči: "na imovinu" brišu se.

Član 10.

U članu 11. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Visinu stope poreza na imovinu do iznosa iz stava 1. ovog člana utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave odlukom.

Stope poreza na imovinu iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana su proporcionalne i utvrđuju se u istoj visini za sve vrste nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, odnosno u istoj visini za sve vrste zemljišta obveznika koji ne vodi poslovne knjige, u svim zonama iste jedinice lokalne samouprave.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 11.

U članu 12. stav 1. tačka 1) reči: "koje koriste" zamenjuju se rečima: "za koje su obveznici".

U tački 10) reči: "poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika" zamenjuju se rečima: "koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige".

Dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Ako obvezniku iz stava 2. ovog člana u toku poreske godine nastane poreska obaveza, nakon čega ukupna poreska osnovica za sve njegove nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave prelazi iznos od 400.000 dinara, prestaje pravo na poresko oslobođenje iz stava 2. ovog člana i porez se utvrđuje za sve nepokretnosti obveznika na toj teritoriji počev od nastanka poreske obaveze.".

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: "tač. 2) do 11), tač. 13) i 14)" zamenjuju se rečima: "tač. 2) do 7), tač. 9) do 11) i tač. 13) i 14)".

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "stav 7. " zamenjuju se rečima: "st. 6, 7. i 11.".

Član 12.

U članu 13. stav 1. posle reči: "obveznik" dodaju se reči: "i u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prebivalište građana,".

U stavu 2. posle reči: "stanuje" dodaju se reči: "čije prebivalište je prijavljeno u toj kući ili stanu".

U stavu 3. posle reči: "u kojima" dodaju se reči: "je prijavljeno prebivalište i".

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Ako su za istu kuću ili stan ispunjeni uslovi za umanjenje utvrđenog poreza po više osnova iz st. 1. do 3. ovog člana, umanjenje se vrši po jednom osnovu koji je najpovoljniji za obveznika.".

Član 13.

U članu 14. stav 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

"4a) digitalnu imovinu;".

Član 14.

U članu 15. stav 1. posle reči: "nerezident Republike Srbije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom,".

U stavu 2. posle reči: "rezident Republike Srbije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno fond iz stava 1. ovog člana koji je upisan u odgovarajući registar u Republici Srbiji,".

Član 15.

U članu 16. stav 2. reči: "nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave (u daljem tekstu: poreski organ)" zamenjuju se rečima: "nadležni poreski organ".

Član 16.

U članu 21. stav 1. tačka 5a) posle reči: "zadužbine" dodaju se reči: "i fondacije".

U tački 6) posle reči: "označeni" dodaju se crtica i reči: "ako je na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili "rent a car" ".

U stavu 3. reči: "bez naknade" brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 17.

Dodaje se član 21a, koji glasi:

"Član 21a

Stanom, u smislu člana 21. stav 1. tačka 3) ovog zakona smatra se i objekat - kuća za stanovanje ili za povremeni boravak, koja čini jednu građevinsku celinu, sa zemljištem koje čini katastarsku parcelu na kojoj se objekat nalazi, odnosno idealni deo tog objekta sa delom zemljišta na kome se objekat nalazi čija je površina srazmerna učešću površine idealnog dela objekta u ukupnoj površini objekta."

Član 18.

U članu 26. stav 1. posle reči: "Republike Srbije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica a koji je upisan u odgovarajući registar u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom,".

Član 19.

U članu 31. stav 1. tačka 8) posle reči: "označeni" dodaju se crtica i reči: "licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili "rent a car"".

U stavu 2. reči: "uz naknadu" brišu se.

Član 20.

U članu 31a posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana i člana 31b ovog zakona moraju da budu ispunjeni na dan zaključenja ugovora, odnosno drugog akta po osnovu kojeg kupac kupuje prvi stan (uključujući kupovinu stana u izvršnom postupku).".

Član 21.

U članu 33. stav 2. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ", a zagrada i u zagradi reči: "u daljem tekstu: nadležni organ jedinice lokalne samouprave" brišu se.

U stavu 3. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ".

U stavu 4. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ".

U stavu 5. reči: "slučaju iz člana 12. stav 3. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "slučajevima iz člana 12. st. 2. do 4. ovog zakona, odnosno promene korisne površine nepokretnosti u toku poreske godine".

Član 22.

U članu 33b stav 1. posle reči: "pravosnažnosti odluke" dodaju se zapeta i reči: "odnosno danom smrti ostavioca".

U stavu 2. reči: "organu jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreskom organu".

U stavu 5. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ".

U stavu 6. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ", u odgovarajućem padežu, na oba mesta.

U stavu 7. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreski organ".

U stavu 8. reči: "organu jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreskom organu".

U stavu 9. reči: "organu jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreskom organu".

U stavu 11. reči: "organu jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreskom organu".

Član 23.

U članu 33v stav 1, u uvodnoj rečenici, reči: "organu jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "poreskom organu".

U tački 1) reč: "imovinu" zamenjuje se rečju: "nepokretnost".

U tački 2) reč: "imovinu" zamenjuje se rečju: "nepokretnost".

U tački 3) reč: "imovinu" zamenjuje se rečju: "nepokretnost".

U tački 4) reč: "imovinu" zamenjuje se rečju: "nepokretnost".

U tački 5) reč: "imovinu" zamenjuje se rečju: "nepokretnost".

U tački 6) reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 4. i 5.", a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) i 8), koje glase:

"7) nepokretnost iz člana 12. stav 2. ovog zakona za koju je obvezniku prestalo pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. stav 3. ovog zakona, računajući od dana nastanka poreske obaveze na nepokretnosti za koju je poreska obaveza nastala u poreskoj godini;

8) objekat kome je izmenjena korisna površina, računajući od dana izmene korisne površine.".

U stavu 2. reči: "do 6)" zamenjuju se rečima: "do 8)".

Član 24.

U članu 33g stav 3. reči: "tačka 6)" zamenjuju se rečima: "tač. 6) do 8)".

Član 25.

U članu 34. stav 4. posle reči: "dostavi" dodaje se reč: "nadležnom".

U stavu 5. posle reči: "smatraće se da je" dodaje se reč: "nadležni".

U stavu 6. posle reči: "koje" dodaje se reč: "nadležni".

Član 26.

U članu 35. stav 2. posle reči: "organu" crtica i reči: "organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju" zamenjuju se rečima: "jedinice lokalne samouprave", na oba mesta.

Stav 3. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon koji za predmet ima nepokretnost, podnosi se poreskom organu jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik nasleđuje ili prima na poklon.".

U stavu 4. posle reči: "organu" crtica i reči: "organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju" zamenjuju se rečima: "jedinice lokalne samouprave", na oba mesta.

Član 27.

U članu 36. stav 4. crtica i reči: "organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju" zamenjuju se rečima: "jedinice lokalne samouprave".

Stav 5. menja se i glasi:

"U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava prijava se podnosi poreskom organu jedinice lokalne samouprave na kojoj obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno na kojoj obveznik - pravno lice ima sedište".

U stavu 6. crtica i reči: "organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju" zamenjuju se rečima: "jedinice lokalne samouprave".

Član 28.

U članu 38b stav 1. zapeta i reči: "odluke kojom su određene zone (uključujući i najopremljenije zone) i akta o koeficijentima za nepokretnosti u zonama, koji važe na dan 15. decembra tekuće godine" zamenjuju se rečima: "i drugih akata koje su jedinice lokalne samouprave donele na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, koji važe na dan 1. januara poreske godine".

Član 29.

U članu 39. stav 3. reči: "organa jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "nadležnog poreskog organa".

U stavu 5. reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 2. do 5.".

Član 30.

U članu 39v stav 5. reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 2. do 5.".

U stavu 7. reči: "organ jedinice lokalne samouprave" zamenjuju se rečima: "nadležni poreski organ".

Član 31.

U članu 40. stav. 1. posle reči: "organa" dodaju se reči: "nadležnog za prijem poreskih prijava u skladu sa čl. 35. i 36. ovog zakona,".

Član 32.

U članu 42a stav 1, u uvodnoj rečenici, reči: "u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, dostavi" zamenjuju se rečima: "dostavi nadležnom poreskom organu".

U tački 1) posle reči: "zakona" crtica i reči: "nadležnom organu jedinice lokalne samouprave" brišu se.

U tački 2) posle reči: "zakona" crtica i reči: "nadležnom poreskom organu" brišu se.

U stavu 2, u uvodnoj rečenici, posle reči: "pravosnažnosti" dodaju se reči: "nadležnom poreskom organu dostavi".

U tački 1) posle reči: "zakona" zapeta i reči: "dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave" brišu se.

U tački 2) posle reči: "zakona" zapeta i reči: "dostavi nadležnom poreskom organu" brišu se.

U stavu 3, u uvodnoj rečenici, posle reči: "pravosnažnosti" dodaju se reči: "nadležnom poreskom organu dostavi".

U tački 1) reči: "dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave" brišu se.

U tački 2) reči: "dostavi nadležnom poreskom organu" brišu se.

U stavu 5. reči: "Jedinici lokalne samouprave koja" zamenjuju se rečima: "Poreskom organu koji".

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Javni beležnik je dužan da pravosnažno rešenje o nasleđivanju koje je doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, po osnovu koga lice iz člana 4. stav 5. ovog zakona nasleđuje nepokretnost za koju ne postoje podaci u katastru nepokretnosti i katastru vodova, dostavi organu jedinice lokalne samouprave nadležnom prema mestu nepokretnosti, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti.".

Član 33.

Odredbe člana 16. stav 2, člana 17. stav 5, člana 21. st. 2. i 3, člana 27. st. 2. do 6. i stava 8, člana 29. stav 9, člana 31. stav 2, člana 31b st. 2. i 3, člana 34. st. 4. do 6, člana 35. st. 2. do 4, člana 36. stav 2. i st. 4. do 8, člana 39b, člana 40. st. 1. i 2. i člana 42a stav 1. tačka 2), stav 2. tačka 2), stav 3. tačka 2) i stav 6. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19), u delu kojim je uređena nadležnost Ministarstva finansija - Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava) za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno u delu kojim je uređena obaveza organima i licima iz člana 42a tog zakona da Poreskoj upravi dostavljaju propisane isprave, odluke i akte, primenjivaće se do 31. decembra 2021. godine.

Počev od 1. januara 2022. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava i smatraju se poreskim organom u smislu odredaba stava 1. ovog člana.

Jedinice lokalne samouprave preuzeće od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica, u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2021. godine.

Postupke koje je Poreska uprava započela u vršenju nadležnosti iz stava 1. ovog člana, koji ne budu okončani do dana preuzimanja predmeta u skladu sa stavom 3. ovog člana, okončaće jedinice lokalne samouprave.

Član 34.

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa ovim zakonom počev za 2021. godinu.

Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu primenjivaće se:

1) prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu u zonama ili graničnim zonama u skladu sa članom 6. st. 5. do 7. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19), odnosno prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u najopremljenijoj zoni u skladu sa članom 7a stav 2. tog zakona, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine;

2) akti kojima su uređeni stopa amortizacije, zone i stope poreza na imovinu, koji su objavljeni do 30. novembra 2020. godine ili pre 2020. godine, ako njihova primena nije ograničena zaključno sa 2020-om godinom.

Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu za pomoćne objekte, primenjivaće se prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama, u skladu sa članom 6. stav 5. do 7. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19), odnosno prosečne cene garaža i garažnih mesta u najopremljenijoj zoni u skladu sa članom 7a stav 2. tog zakona, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine.

Član 35.

Do 31. januara 2021. godine poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu dužni su da podnesu obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige za nepokretnosti koje se, u skladu sa ovim zakonom, razvrstavaju u drukčiju grupu u odnosu na grupu u koju su bile razvrstane za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu, ako o tome nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi, odnosno u podacima o vrsti nepokretnosti koje javni beležnik dostavlja u skladu sa članom 33b stav 4. tačka 2) Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19).

Član 36.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu nasleđa, poklona ili prenosa apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je obveznik bio dužan da podnese poresku prijavu a za koji je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom zakona kojim se uređuju porezi na imovinu koji je bio na snazi na dan na koji bi poreska obaveza nastala u skladu sa članom 17. st. 1. do 4, odnosno članom 29. st. 1. do 8. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02- SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-US i 86/19) da je prijavljena u propisanom roku.

Član 37.

Odredbe ovog zakona kojima se nadležnost Poreske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava prenosi na jedinice lokalne samouprave i člana 31. ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 27.10.2020.