Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 65/13, 13/16 i 98/16 - US) u članu 52. stav 1. tačka 12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 13) koja glasi:

"13) zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki."

Član 2.

Posle člana 66. dodaju se naziv člana i član 66a koji glase:

"Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki

Član 66a

Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki sastoji se u privremenoj zabrani učiniocu prekršaja da učestvuje u postupcima javnih nabavki.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može trajati do dve godine računajući od pravnosnažnosti presude."

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Članom 237. st. 5. i 6. Predloga zakona o javnim nabavkama predviđeno je da se ponuđaču ili kandidatu, odnosno podizvođaču koji je izvršio prekršaj izriče zaštitna mera isključenja iz postupaka javnih nabavki, kojom se tom licu zabranjuje da učestvuje u postupcima javnih nabavki u periodu koji ne može biti duži od dve godine. O zaštitnoj meri isključenja iz postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji odlučuje sud.

Članom 4. stav 2. Zakona o prekršajima propisano je da organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo sankcije predviđene ovim zakonom i u granicama koje određuje ovaj zakon.

Da bi se uskladio sistem zaštitnih mera koje su kao sankcije propisane Zakonom o prekršajima potrebno je da se dopunama Zakona o prekršajima predvidi nova zaštitna mera zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se član 52. stav 1. tako što se dodaje tačka 13) koja propisuje zaštitu meru zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki.

Članom 2. Predloga zakona dodaje se novi član 66a koji propisuje sadržinu zaštitne mere zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki. Ova zabrana sastoji se u privremenoj zabrani učiniocu prekršaja da učestvuje u postupcima javnih nabavki može trajati do dve godine računajući od pravosnažnosti presude.

Članom 3. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PREKRŠAJIMA KOJE SE DOPUNjUJU

Vrste zaštitnih mera

Član 52.

Za prekršaje se mogu propisati sledeće zaštitne mere:

            1) oduzimanje predmeta;

            2) zabrana vršenja određenih delatnosti;

            3) zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti;

            4) zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove;

            5) zabrana upravljanja motornim vozilom;

            6) obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci;

            7) obavezno psihijatrijsko lečenje;

            8) zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja;

            9) zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama;

            10) javno objavljivanje presude;

            11) udaljenje stranca sa teritorije Republike Srbije;

            12) oduzimanje životinja i zabrana držanja životinja.;

            13) ZABRANA UČESTVOVANjA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

Zaštitne mere oduzimanja predmeta, obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, obavezno psihijatrijsko lečenje, zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja i udaljenje stranaca sa teritorije Republike Srbije mogu se izreći pod uslovima propisanim ovim zakonom i kad nisu predviđene propisom kojim je određen prekršaj.

Zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti i javno objavljivanje presude ne mogu se izreći maloletniku.

"ZABRANA UČESTVOVANjA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

ČLAN 66A

ZABRANA UČESTVOVANjA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SASTOJI SE U PRIVREMENOJ ZABRANI UČINIOCU PREKRŠAJA DA UČESTVUJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

ZAŠTITNA MERA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE TRAJATI DO DVE GODINE RAČUNAJUĆI OD PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE."

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.10.2019.