Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM I O RADU: Uskladiti zakone radi ostvarivanja zagarantovanih prava roditelja dece sa smetnjama u razvoju, dece sa invaliditetom i teško bolesne dece


Postupajući po pritužbama građanki, Zaštitnik građana je u Mišljenju upućenom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazao da je neophodno član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) uskladiti sa članom 96. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kako bi se roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, dece sa invaliditetom i teško bolesne dece, za koju je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, omogućilo da ostvare pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, pošto je reč o pravima koja se međusobno ne isključuju.

Članom 12. stav 7. Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom povređeno je pravo roditelja jer im je onemogućeno da pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvare za dete za koje se ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Na ovaj način se nepovoljno utiče na ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju, dece sa invaliditetom i teško bolesne dece, kao i na ekonomski položaj čitave porodice. Stoga je član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom neophodno uskladiti sa članom 96. Zakona o radu, kako bi se roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, sa invaliditetom i teško bolesne dece, za koja je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica omogućilo nesmetano ostvarivanje oba prava, jer se ista međusobno ne isključuju.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 20.07.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija