Zastava Bosne i Hercegovine

NAČIN PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE


Krivična prijava je jedan od akata pravnog sistema za čije sastavljanje nam ne treba pomoć stručnjaka.

Ona predstavlja OBAVEŠTENJE javnom tužiocu ili policiji da je izvršeno krivično delo.

Krivičnim delom smatra se svaka radnja ili ponašanje koje je zabranjeno, kažnjivo i zakonom predviđeno kao krivično delo.

Za samo podnošenje krivične prijave ne plaća se taksa i ne postoji propisana forma.

Možemo je podneti protiv određenog lica (jednog ili više njih), nepoznatog lica, a podnosi se za događaj u kom smo mi sami učestvovali ili je neko drugi učestvovao.

Zlatno pravilo kog se moramo pridržavati kada podnosimo krivičnu prijavu je da: "Ne smemo lagati, jer lažno prijavljivanje predstavlja krivično delo!" Dakle, ne smemo prijavljivati neistinite događaje ili kao učesnike događaja lica koja nisu u njima učestvovala.

Prijava se podnosi: POLICIJI ili JAVNOM TUŽIOCU, pismeno-poštom, usmeno, telefonom ili putem e-maila.

Kod PISANE KRIVIČNE PRIJAVE (na papiru ili putem e-maila) bitno je da opišete događaj svojim rečima, navedete podatke o vremenu, mestu, načinu, posledici i, ukoliko je moguće, poznatim ili nepoznatim učesnicima događaja sa što više detalja o njihovom izgledu. Dakle-vreme, mesto, način, posledica, učesnici i šteta ukoliko je nastala. Nije potrebno navoditi o kom krivičnom delu se radi, jer je to posao državnih organa kojima se prijava podnosi. U prijavi možete ali i NE MORATE navesti svoje lične podatke, tada se radi o tzv. anonimnoj prijavi, po kojoj takođe postupaju nadležni državni organi.

Ukoliko ste se odlučili za USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, bilo u policiji, bilo u javnom tužilaštvu, potrebno je samo otići na prijemni šalter-prijemnicu-pisarnicu organa za koji ste se odlučili i reći da želite usmeno da podnesete krivičnu prijavu, odakle će vas zaposleni u policiji dalje sprovesti kod nadležnog policijskog službenika ili u javnom tužilaštvu kod dežurnog zamenika tužioca. Nakon što usmeno iznesete podatke o događaju, o vašoj prijavi sastaviće se zapisnik u pisanoj formi.

Ukoliko želite da prijavu podnesete telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom, dežurni javni tužilac ili policijski službenik sačiniće službenu belešku, koja je zapravo krivična prijava. Ukoliko se prijava podnese u elektronskoj formi putem email-a, sačuvaće se i odštampati.

Još jedna važna NAPOMENA : iako postoje različite vrste tužilaštava i veliki broj policijskih ispostava, stanica, uprava, sa različitim ulogama i nadležnostima, nije na vama da znate razliku i o tome vodite računa. Znači u koje god javno tužilaštvo ili policijski organ da odete radi podnošenja prijave, ili na koji god od ovih organa da je adresirate, svi oni imaju zakonsku obavezu da nakon prijema, krivičnu prijavu dostave na postupanje nadležnom javnom tužilaštvu.

Kao poslednje ali ne i najmanje bitno je, da iz straha ili nezainteresovanosti, ne prećutkujemo stvari koje vidimo i da ukoliko imamo saznanja prijavimo sve zabranjene radnje i ponašanja. To je pre svega naša moralna obaveza a u isto vreme i naša zakonska dužnost!

Izvor: Vebsajt Otvorena Vrata Pravosuđa, Marija Momčilović - Тužilačka saradnica u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, 02.07.2019.
Naslov: Redakcija