Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS", broj 101 /07) u članu 1. stav 1. posle reči "namena," dodaje se reč " forma,".

Član 2.

Posle člana 2, dodaje se naslov iznad člana i novi član 2a, koji glasi:

"Forma pečata

Član 2a.

Pečat se koristi u elektronskoj formi i u formi otiska na papirnom dokumentu.

Organi i imaoci javnih ovlašćenja koriste kvalifikovani elektronski pečat kada obavljaju poslove uprave upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pečat iz stava 2. ovog člana ima spoljni prikaz propisan ovim zakonom."

Član 3.

U članu 3. posle stava 3. dodaju se novi stavovi 4. i 5. koji glase:

" Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, pored podataka iz st.1-3. ovog člana, osim grba koji se nalazi samo u njegovom spoljnom prikazu, sadrži i druge podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja.

Veza između podataka za validaciju elektronskog pečata i identiteta pečatioca sadržana je u elektronskoj potvrdi, odnosno kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat."

Član 4.

U naslovu iznad člana 5. posle reči "pečata" dodaju se reči "u formi otiska".

Član 5.

 U naslovu iznad člana 6. posle reči "pečata" dodaju se reči "u formi otiska".

Član 6.

Posle člana 6, dodaje se naslov iznad člana i novi član 6a, koji glasi:

"Oblik, veličina i način ispisivanja teksta u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata

Član 6a.

Tekst u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata ispisuje se u pravougaonom polju najmanje širine 30 milimetara i visine 20 milimetara.

Sa leve strane prikazuje se grb, a desno od grba ispisuje se sadržina pečata iz člana 3. ovog zakona po levoj margini.

Sadržina pečata iz stava 2. ovog člana ispisuje se tako što se u prvom redu ispisuje naziv Republike Srbije.

U spoljnom prikazu pečata organa čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, naziv autonomne pokrajine ispisuje se u prvom sledećem redu ispod naziva Republike Srbije.

U sledećem redu ispisuje se naziv organa.

Naziv organa uprave u sastavu ministarstva ispisuje se u sledećem redu, a u narednom sedište organa, odnosno organa uprave u sastavu ministarstva.

Ako je organizaciona jedinica u državnom i drugom organu zakonom ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima, u sledećem redu ispisuje se naziv i sedište te jedinice.

U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst kvalifikovanog pečata ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u nastavku teksta pečata na srpskom jeziku ćiriličkog pisma.

U dnu teksta spoljnog prikaza elektronskog pečata ispisuje se datum pečatiranja."

Član 7.

U članu 7. stav 1. posle reči "bojom" briše se zapeta i dodaju se reči "i najmanje jedan spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata,".

U stavu 2. posle reči "primerak" dodaju se reči "pečata za otisak", a posle reči "organa" briše se tačka, dodaje zapeta i reči "dok svaki izdati kvalifikovani elektronski pečat ima jedinstven serijski broj koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat."

Član 8.

 U naslovu iznad člana 8. posle reči "pečat" dodaju se reči "u formi otiska".

Član 9.

U članu 9. stav 1. posle reči "pečat" dodaju se reči "u formi otiska".

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovani elektronski pečat na daljinu se čuvaju i njima se rukuje u skladu sa propisima u oblasti usluga.

 Kvalifikovanim elektronskim pečatom može se rukovati i van službenih prostorija kada treba izvršiti službene radnje van tih prostorija."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 10.

U članu 13. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

" Kvalifikovani elektronski pečat se stavlja van upotrebe i mora se uništiti u slučaju nastupanja razloga iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju prestanka važenja ili opoziva kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 11.

U članu 14. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata prijavljuje se bez odlaganja i pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, koji je dužan da kvalifikovani elektronski pečat opozove u skladu sa zakonom kojim se uređuju usluge od poverenja."

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, posle reči "gubitka" briše se tačka, dodaje se zapeta i reči "odnosno nestanka ili gubitka kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski pečat."

Član 12.

U članu 15. posle st. 1 i 2 dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju nestalog ili izgubljenog kvalifikovanog elektronskog pečata, izdaje se novi kvalifikovani elektronski pečat na osnovu saglasnosti ministarstva, a u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja."

Član 13.

U članu 16. stav 1. posle reči "pečat" dodaju se reči "u formi otiska".

 Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Kvalifikovani elektronski pečat izdaje pružalac usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski pečat, u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, posle reči "pečata" dodaju se reči "u formi otiska".

Član 14.

U članu 18. posle reči "otisak" dodaje se zapeta i reči "odnosno spoljni prikaz" a posle reči "primeraka pečata," dodaju se reči "odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat".

Član 15.

U članu 19. posle reči "evidenciju" dodaju se reči "u elektronskom obliku", posle reči "izgubljenim" dodaje se zapeta i reči "isteklim i povučenim" a posle reči "otisak" dodaje se zapeta i reči "odnosno spoljni prikaz".

Član 16.

U članu 20. stav 1. posle reči "pečatoreznica" briše se zapeta i dodaju reči "i pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat,".

Član 17.

Posle člana 21. dodaje se novi član 21a, koji glasi:

"Član 21a

Nadzor nad radom pružalaca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument."

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Republika Srbija će donošenjem Zakona o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa urediti namenu, sadržinu, izgled i upotrebu kvalifikovanog elektronskog pečata, kada u vršenju poslova iz svog delokruga državni i drugi organi (Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnik građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave) i imaoci javnih ovlašćenja (javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom), razmenjuju dokumentarni materijal, koji je pripremljen ili nastaje u radu ovih organa elektronskim putem, i tako doprineti uspostavljanju pravnog okvira za razvoj elektronskog poslovanja.

            U međuvremenu je donet Zakon o elektronskoj upravi koji je jedan od stubova funkcionisanja elektronske uprave čiji je cilj da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave, kao i između organa uprave.

            Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju uredio je usluge od poverenja u oblasti elektronskog potpisa, elektronskog pečata, elektronskog vremenskog žiga, elektronske dostave, autentikacije veb sajtova i elektronskog čuvanja dokumenata.

Vlada je u martu 2020. godine donela Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i članom 11. Uredbe predvidela elektronsku razmenu dokumentarnog materijala overenog kvalifikovanim elektronskim pečatom, odnosno kvalifikovanim elektronskim potpisom, preko Servisne magistrale organa ili naloga elektronske pošte.

Zbog svega napred navedenog pripremljen je Zakon o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa radi usklađene primene svih navedenih zakona i Uredbe i doprinosa ujednačenom razvoju i primeni elektronske uprave.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. ovog zakona uvodi se pojam forma pečata, da bi se razlikovala elektronska forma pečata od otiska pečata na papirnom dokumentu.

            Članom 2. ovog zakona određena je forma pečata.

            Članom 3. stav 4. ovog zakona određeno je da kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, pored podataka iz st.1-3. ovog člana, osim grba koji se nalazi samo u njegovom spoljnom prikazu, sadrži i druge podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja.

            Stavom 5. istog člana određeno je da veza između podataka za validaciju elektronskog pečata i identiteta pečatioca sadržana je u elektronskoj potvrdi, odnosno kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat.

            Članom 4. ovog zakona precizirano je da se ovaj član odnosi na način ispisivanja sadržine pečata koji je u formi otiska.

            Članom 5. ovog zakona precizirano je da se oblik i veličina pečata odnosi na pečat u formi otiska.

            Članom 6. ovog zakona uređen je oblik, veličina i način ispisivanja teksta u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata.

            Članom 7. st. 1. i 2. ovog zakona određen je broj kvalifikovanih elektronskih pečata koje organi mogu da imaju.

            Članom 8. ovog zakona precizirano je da se sadržina i izgled malog pečata odnosi na mali pečat u formi otiska.

            Članom 9. stav 1. ovog zakona precizirano je da se čuvanje i rukovanje pečatom odnosi na pečat u formi otiska.

            Stavom 2. i 3. istog člana određeno je čuvanje i rukovanje kvalifikovanim elektronskim pečatom.

            Član 10. stav. 2. ovog zakona utvrđeno je kada se kvalifikovani elektronski pečat stavlja van upotrebe.

            Članom 11. stav 2. ovog zakona propisan je postupak opoziva kvalifikovanog elektronskog pečata.

            Stavom 5. istog člana propisano je kada se kvalifikovani elektronski pečat smatra nevažećim.

            Članom 12. stav 3. ovog zakona definiše se izdavanje novog kvalifikovanog pečata.

            Članom 13. stav 1. ovog zakona precizirano je da pečat u formi otiska izrađuje ovlašćeni privredni subjekt.

            Stavom 2. istog člana precizirano je koji organ izdaje kvalifikovani elektronski pečat.

            Stavom 3. istog člana propisano je da ovlašćenje za izradu pečata u formi otiska izdaje ministarstvo nadležno za unutrašlje poslove.

            Članom 14. ovog zakona uređeno je dostavljanje podataka o kvalifikovanom elektronskom pečatu.

            Članom 15. ovog zakona propisana je vođenje evidencije o kvalifikovanom elektronskom pečatu.

            Članom 16. stav 1. ovog zakona predviđen je nadzor nad pružaocima usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.

            Članom 17. ovog zakona propisano je da nadzor nad radom pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 1.

Sadržina zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se namena, FORMA, sadržina, izgled i upotreba pečata koje u vršenju poslova iz svog delokruga koriste Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnik građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: državni i drugi organi), kao i pečata koje koriste javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom (u daljem tekstu: imaoci javnih ovlašćenja).

Sadržinu, izgled i upotrebu pečata jedinica i ustanova Vojske Srbije utvrđuje ministar odbrane.

Član 2.

FORMA PEČATA

ČLAN 2A.

PEČAT SE KORISTI U ELEKTRONSKOJ FORMI I U FORMI OTISKA NA PAPIRNOM DOKUMENTU.

ORGANI I IMAOCI JAVNIH OVLAŠĆENjA KORISTE KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT KADA OBAVLjAJU POSLOVE UPRAVE UPOTREBOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA.

PEČAT IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IMA SPOLjNI PRIKAZ PROPISAN OVIM ZAKONOM.

Član 3.

Sadržina pečata

Član 3.

Pečat sadrži naziv i grb Republike Srbije, naziv odnosno ime i sedište državnog i drugog organa ili imaoca javnog ovlašćenja.

Pečat sadrži i naziv organa uprave u sastavu ministarstva, a može da sadrži i naziv i sedište organizacione jedinice u državnom i drugom organu ako je ta jedinica zakonom ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima.

Pečat koji upotrebljava diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu sadrži grb Republike Srbije, naziv i sedište predstavništva.

KVALIFIKOVANI SERTIFIKAT ZA ELEKTRONSKI PEČAT, PORED PODATAKA IZ ST.1-3. OVOG ČLANA, OSIM GRBA KOJI SE NALAZI SAMO U NjEGOVOM SPOLjNOM PRIKAZU, SADRŽI I DRUGE PODATKE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU USLUGE OD POVERENjA.

VEZA IZMEĐU PODATAKA ZA VALIDACIJU ELEKTRONSKOG PEČATA I IDENTITETA PEČATIOCA SADRŽANA JE U ELEKTRONSKOJ POTVRDI, ODNOSNO KVALIFIKOVANOM SERTIFIKATU ZA ELEKTRONSKI PEČAT.

Član 4.

Način ispisivanja teksta pečata U FORMI OTISKA

Član 5.

Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Republike Srbije.

U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republike Srbije.

U pečatu organa čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, naziv autonomne pokrajine ispisuje se u prvom sledećem krugu ispod naziva Republike Srbije.

U sledećem unutrašnjem krugu ispisuje se naziv organa.

Naziv organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa ispisuje se u sledećim unutrašnjim krugovima.

Sedište organa, organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa, ispisuje se u dnu pečata.

U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst pečata na srpskom jeziku ćiriličkim pismom ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sedištem organa.

Član 5.

Oblik i veličina pečata U FORMI OTISKA

Član 6.

Pečat je okruglog oblika i izrađuje se od gume, metala ili drugog odgovarajućeg materijala.

Prečnik pečata koji se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom iznosi 32 mm.

Prečnik pečata koji se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina iznosi od 40 mm do 60 mm.

Član 6.

OBLIK, VELIČINA I NAČIN ISPISIVANjA TEKSTA U SPOLjNOM PRIKAZU KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA

ČLAN 6A

TEKST U SPOLjNOM PRIKAZU KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA ISPISUJE SE U PRAVOUGAONOM POLjU NAJMANjE ŠIRINE 30 MILIMETARA I VISINE 20 MILIMETARA.

SA LEVE STRANE PRIKAZUJE SE GRB, A DESNO OD GRBA ISPISUJE SE SADRŽINA PEČATA IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA PO LEVOJ MARGINI.

SADRŽINA PEČATA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ISPISUJE SE TAKO ŠTO SE U PRVOM REDU ISPISUJE NAZIV REPUBLIKE SRBIJE.

U SPOLjNOM PRIKAZU PEČATA ORGANA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE, NAZIV AUTONOMNE POKRAJINE ISPISUJE SE U PRVOM SLEDEĆEM REDU ISPOD NAZIVA REPUBLIKE SRBIJE.

U SLEDEĆEM REDU ISPISUJE SE NAZIV ORGANA.

NAZIV ORGANA UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA ISPISUJE SE U SLEDEĆEM REDU, A U NAREDNOM SEDIŠTE ORGANA, ODNOSNO ORGANA UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA.

AKO JE ORGANIZACIONA JEDINICA U DRŽAVNOM I DRUGOM ORGANU ZAKONOM OVLAŠĆENA DA ODLUČUJE U UPRAVNOM POSTUPKU ILI U DRUGIM POJEDINAČNIM STVARIMA, U SLEDEĆEM REDU ISPISUJE SE NAZIV I SEDIŠTE TE JEDINICE.

U SLUČAJU KADA SE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, TEKST PEČATA ORGANA ISPISUJE I NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANjINA, TEKST KVALIFIKOVANOG PEČATA ISPISUJE SE I NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANjINA, U NASTAVKU TEKSTA PEČATA NA SRPSKOM JEZIKU ĆIRILIČKOG PISMA.

U DNU TEKSTA SPOLjNOG PRIKAZA ELEKTRONSKOG PEČATA ISPISUJE SE DATUM PEČATIRANjA.

Član 7.

Broj pečata

Član 7.

Organi imaju jedan pečat za otisak hemijskom bojom I NAJMANjE JEDAN SPOLjNI PRIKAZ KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA, a mogu imati i po jedan pečat za otisak u pečatnom vosku i za suvi otisak.

Organi mogu imati više primeraka pečata koji moraju biti istovetni po sadržini i veličini. Svaki primerak PEČATA ZA OTISAK obeležava se rednim brojem, rimskom cifrom koja se stavlja između grba Republike Srbije i sedišta organa, DOK SVAKI IZDATI KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT IMA JEDINSTVEN SERIJSKI BROJ KOJI JE SADRŽAN U KVALIFIKOVANOM SERTIFIKATU ZA ELEKTRONSKI PEČAT.

Broj primeraka pečata određuje rukovodilac organa, odnosno ovlašćeno telo ili organ.

Član 8.

Mali pečat U FORMI OTISKA

Član 8.

Organ može imati jedan pečat manjeg prečnika (u daljem tekstu: mali pečat).

Sadržina malog pečata je ista i ispisana je na isti način kao i sadržina pečata iz čl. 3. i 5. ovog zakona. U malom pečatu naziv organa može biti skraćen - tako da se iz skraćenog teksta nedvosmisleno vidi čiji je pečat.

Mali pečat koristi se u slučajevima u kojima je njegova upotreba podesnija.

Prečnik malog pečata ne može biti manji od 20 mm niti veći od 28 mm.

O potrebi postojanja malog pečata, kao i o broju primeraka, veličini, skraćenom nazivu organa i upotrebi malog pečata odlučuje rukovodilac organa, odnosno ovlašćeno telo ili organ.

 Član 9.

Čuvanje pečata i rukovanje pečatom

Član 9.

Pečat U FORMI OTISKA se čuva i njime se rukuje u službenim prostorijama organa, a izuzetno se može koristiti i van službenih prostorija kada treba izvršiti službene radnje van tih prostorija.

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT I KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT NA DALjINU SE ČUVAJU I NjIMA SE RUKUJE, U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI USLUGA.

 KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM PEČATOM MOŽE SE RUKOVATI I VAN SLUŽBENIH PROSTORIJA KADA TREBA IZVRŠITI SLUŽBENE RADNjE VAN TIH PROSTORIJA.

Rukovodilac organa, odnosno ovlašćeno telo ili organ, odlučuje kome će poveriti čuvanje i upotrebu pečata.

Lice kome je pečat poveren na čuvanje dužno je da pečat čuva na način kojim se onemogućava neovlašćeno korišćenje pečata.

 Član 10.

Stavljanje pečata van upotrebe

Član 13.

Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promene uređenja državnih i drugih organa (promena naziva, sedišta, preuzimanje nadležnosti, prestanak rada organa ili ukidanje unutrašnje jedinice i sl.), odnosno prestanka vršenja javnih ovlašćenja, stavlja se van upotrebe i mora se uništiti.

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT SE STAVLjA VAN UPOTREBE I MORA SE UNIŠTITI U SLUČAJU NASTUPANjA RAZLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I U SLUČAJU PRESTANKA VAŽENjA ILI OPOZIVA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU USLUGE OD POVERENjA.

Uništavanje pečata vrši komisija organa i o izvršenom uništenju pečata obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Član 11.

Nestanak ili gubitak pečata

Član 14.

Nestanak ili gubitak pečata bez odlaganja se prijavljuje Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine i oglašava nevažećim u službenom glasilu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine.

NESTALO ILI IZGUBLjENO SREDSTVO ZA KREIRANjE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA PRIJAVLjUJE SE BEZ ODLAGANjA I PRUŽAOCU USLUGA IZDAVANjA KVALIFIKOVANOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT, KOJI JE DUŽAN DA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT OPOZOVE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU USLUGE OD POVERENjA.

Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan licu ovlašćenom za čuvanje i upotrebu pečata.

Zahtev za oglašavanje pečata nevažećim podnosi se službenom glasilu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, u roku od tri dana od saznanja za nestanak ili gubitak pečata.

Pečat se smatra nevažećim od dana prijavljivanja njegovog nestanka ili gubitka, ODNOSNO NESTANKA ILI GUBITKA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT.

U slučaju kasnijeg pronalaska pečat će se uništiti.

 Član 12.

Zamena nestalog ili izgubljenog pečata

Član 15.

Nestali ili izgubljeni pečat koji je jedini u organu zamenjuje se, na osnovu saglasnosti Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, primerkom obeleženim rednim brojem jedan, rimskom cifrom, a u slučaju ponovnog nestanka ili gubitka zamenjuje se primerkom pečata obeleženim narednim rednim brojem.

U slučaju kada organ ima više primeraka pečata, nestali ili izgubljeni pečat zamenjuje se, na osnovu saglasnosti Ministarstva odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, novim pečatom koji je obeležen narednim rednim brojem, u odnosu na ukupan broj pečata.

U SLUČAJU NESTALOG ILI IZGUBLjENOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA, IZDAJE SE NOVI KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT NA OSNOVU SAGLASNOSTI MINISTARSTVA, A U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU USLUGE OD POVERENjA.

Član 13.

Izrađivanje pečata

Član 16.

Pečat U FORMI OTISKA utvrđen ovim zakonom izrađuje ovlašćeni privredni subjekt (u daljem tekstu: pečatoreznica).

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT IZDAJE PRUŽALAC USLUGE IZDAVANjA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU USLUGE OD POVERENjA.

Ovlašćenje za izradu pečata U FORMI OTISKA izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Bliži propis o načinu rada pečatoreznica donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

 Član 14.

Dostavljanje podataka o izrađenim pečatima

Član 18.

Otisak, ODNOSNO SPOLjNI PRIKAZ izrađenog pečata, podatke o broju primeraka pečata, ODNOSNO JEDINSTVENOM SERIJSKOM BROJU KOJI JE SADRŽAN U KVALIFIKOVANOM SERTIFIKATU ZA ELEKTRONSKI PEČAT i datumu početka njegove upotrebe organ je dužan da dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine, u roku od deset dana od dana izrade pečata.

Član 15.

Evidencija o pečatima

Član 19.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine vodi evidenciju U ELEKTRONSKOM OBLIKU o pečatima koja sadrži podatke o: saglasnosti za nabavku pečata, broju primeraka pečata, datumu početka upotrebe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim, ISTEKLIM I POVUČENIM pečatima, kao i otisak, ODNOSNO SPOLjNI PRIKAZ pečata.

Član 16.

Nadzor

Član 20.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, osim u delu koji se odnosi na rad pečatoreznica I PRUŽAOCA USLUGE IZDAVANjA KVALIFIKOVANIH SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT, vrši Ministarstvo, preko upravne inspekcije.

U vršenju nadzora, upravna inspekcija, pored ovlašćenja za preduzimanje radnji i nalaganje mera utvrđenih posebnim zakonom, ima pravo i dužnost:

1) da naloži organu da izradi pečat u skladu sa ovim zakonom;

2) da naloži da se uništi pečat čija sadržina nije u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno kada se steknu drugi razlozi utvrđeni ovim zakonom za uništenje pečata.

Protiv rešenja upravnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje doneto po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 17.

ČLAN 21A.

NADZOR NAD RADOM PRUŽALACA USLUGE IZDAVANjA KVALIFIKOVANIH SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI PEČAT VRŠI NADLEŽNI ORGAN U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 21.01.2021.