Zastava Bosne i Hercegovine

MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Olakšica u otplati obaveza podrazumeva grejs period od šest meseci, a zahtev se može podneti do 30. aprila 2021. godine


Sredinom decembra prošle godine Narodna banka je omogućila dužnicima još jedan moratorijum na otplatu kreditnih obaveza prema bankama i lizing kućama. Ovoga puta nije reč o automatskom stopiranju u plaćanju obaveza od strane banke, već individualnom, pojedinačnom za koji je potrebno da dužnici podnesu zahtev banci.

Baš zbog toga veće masovnosti ovog popularno nazvanog trećeg moratorijuma još nema i kako se saznaje u bankama zainteresovani se raspituju da li ispunjavaju propisane uslove i šta moraju od dokumentacije da podnesu. Sem toga bili su praznici tako da je i to jedan od razloga što se ne može govoriti o nekom većem broju podnetih zahteva.

U slučaju ovog moratorijuma olakšica u otplati obaveza podrazumeva grejs period od šest meseci, a zahtev se može podneti do 30. aprila 2021. godine

U slučaju fizičkih lica koja su zaposlena i koja u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva primaju zaradu (platu ili penziju) preko računa u toj banci nije potreban dokaz o zaradi, jer banka to vidi. Međutim, ako dužnik ne prima platu ili penziju preko računa u banci u kojoj ima obaveze, a ona je umanjena, potrebna je potvrda poslodavca o proseku zarade u poslednja tri meseca. Za dužnika koji je nezaposlen traži se potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugog relevantnog izvora.

Da bi fizičko lice dobilo period mirovanja u otplati obaveza od šest meseci mora da ispuni jedan od predviđenih uslova. Ili da je 15. decembra 2020. godine bio u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, a to je više od 1.000 dinara po bilo kom kreditnom proizvodu ili da je u momentu podnošenja zahteva imao status nezaposlenog lica.

Olakšice može dobiti i dužnik koji je u poslednja tri meseca ostvario prosečan prihod (zarada ili penzija) ispod prosečne zarade, kao i ako mu stepen kreditne zaduženosti (mesečni anuiteti kredita, pet odsto limita dozvoljenog prekoračenja i limita za kreditne kartice) prelazi 40 odsto prosečnog neto mesečnog prihoda u poslednja tri meseca, dok je prosečan mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihode pre 15. marta 2020. godine i pri tome u poslednja tri meseca ne prelaze 120.000 dinara.

Banka može na osnovu obrazloženog zahteva dužnika da proceni da postoje druge činjenice i okolnosti usled kojih dužnik ispunjava uslove za olakšicu.

Za pravna lica i preduzetnike od dokumentacije potreban je periodični bilans stanja i uspeha dužnika - bruto bilans za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godinu, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini. Za preduzetnike paušalce potvrda o prometu po računima iz svih banaka za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godinu, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini. Za one koji su ugasili firmu potvrda o prestanku obavljanja delatnosti iz Agencije za privredne registre ili drugog relevantnog izvora.

Oni ispunjavaju uslove ako su 15. decembra 2020. godine bili u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, a to je iznos veći od jedan odsto potraživanja banke ili preko 10.000 dinara po bilo kom kreditnom proizvodu. Takođe ako je u periodu do dana podnošenja zahteva poslovni prihod dužnika (promet za preduzetnike paušalce) manji za 15 odsto i više u 2020. godini, u odnosu na poslovni prihod iz istog perioda prethodne godine. Grejs period se može dobiti i ako je došlo je do dokumentovanog prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije kovida 19.

Moratorijumom mogu biti obuhvaćeni krediti, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje po platnom računu. Kada istekne moratorijum od šest meseci, nova mesečna obaveza neće moći da bude veća od prethodne, već manja ili jednaka postojećoj obavezi.

Za vreme perioda mirovanja otplate obaveza od šest meseci glavnica se ne naplaćuje, banka obračunava ugovorenu kamatu, a dužnik može da izabere da plati kamatu u toku trajanja grejs perioda, ili nakon isteka. U ovoj drugoj opciji kamata obračunata tokom trajanja grejs perioda će se pripisati glavnici duga i na tako uvećanu glavnicu će se obračunati novi plan otplate kredita, s tim da će ročnost kredita biti produžena tako da anuitet ne bude veći od anuiteta pre primene olakšica.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 23.01.2021.
Naslov: Redakcija