Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se poslovi sanitarnog nadzora, način i postupak vršenja sanitarnog nadzora, određuju se oblasti i objekti koji podležu sanitarnom nadzoru i sanitarni uslovi koje ti objekti moraju ispunjavati, kao i ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnog inspektora u postupku sanitarnog nadzora.

Poslovi sanitarnog nadzora

Član 2.

Sanitarni nadzor je inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa, nad sprovođenjem propisanih mera, stručno - metodoloških uputstava, preporuka i standarda u oblastima koje podležu sanitarnom nadzoru sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Sanitarni nadzor iz stava 1. ovog člana je i zdravstveni nadzor nad hranom i predmetima opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, u skladu sa zakonom.

Sanitarni nadzor je i zdravstveni nadzor na granici i drugim mestima u kojima se vrši carinjenje nad hranom i predmetima opšte upotrebe koji se uvoze, kao i sanitarni nadzor na granici nad putnicima, njihovim stvarima i saobraćajnim sredstvima u međunarodnom saobraćaju, u skladu sa posebnim zakonima, potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnim sanitarnim konvencijama.

Vršenje sanitarnog nadzora

Član 3.

Sanitarni nadzor iz člana 2. ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo), preko sanitarnih inspektora, u okviru delokruga utvrđenog zakonom.

Sanitarni nadzor iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine, kao povereni posao, vrši pokrajinski organ uprave nadležan za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora.

Unutrašnji nadzor nad zakonitim, efikasnim, blagovremenim i stručnim obavljanjem poverenih poslova nad imaocima javnih ovlašćenja, vrši Ministarstvo.

Sanitarni inspektor

Član 4.

Sanitarni inspektor vrši poslove sanitarnog nadzora samostalno, na osnovu ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se donose za sprovođenje zakona.

Sanitarni inspektor vrši nadzor prema planu rada, u skladu sa procenjenim stepenom rizika (na osnovu svih raspoloživih informacija: sistem brzog obaveštavanja, prigovori i dr.).

Sanitarni inspektor vrši nadzor kroz proveru dokumentacije i, kada je to potrebno i opravdano, fizičku i laboratorijsku proveru na osnovu odgovarajućih uzoraka.

O sprovođenju plana rada iz stava 2. ovog člana vrši se periodično izveštavanje.

Obrada ličnih podataka vrši se u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Opšti interes

Član 5.

Poslovi sanitarnog nadzora su poslovi od opšteg interesa za Republiku Srbije.

Značenje pojedinih izraza

Član 6.

U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje:

1)         objekat je građevinska celina ili deo građevinske celine ili više građevinskih celina koje su funkcionalno-tehnološki povezane, i njegovo neposredno okruženje (unutrašnje saobraćajnice, staze, dvorište, vežbalište, igralište, parking prostor, prostor za smeštaj kontejnera, čvrste podloge, ozelenjene površine i dr.), u kojima se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom;

2)         funkcionalna povezanost prostorija u objektu pod sanitarnim nadzorom podrazumeva raspored prostorija koje prate tehnološki proces rada tako da ne dolazi do ukrštanja čistih i prljavih puteva;

3)         sanitarni uslovi su sanitarno-tehnički i/ili sanitarno-higijenski uslovi koje treba da ispuni objekat i njegovo neposredno okruženje, unutrašnji prostor i prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevozna sredstva i lica;

4)         sanitarno-tehnički uslovi su tehnički uslovi koje treba da ispuni objekat, oprema, postrojenja, uređaji, nameštaj i namenska prevozna sredstava u skladu sa propisima, standardima i namenom;

5)         sanitarno-higijenski uslovi su propisani opšti i posebni higijenski uslovi koje treba da ispuni objekat pod sanitarnim nadzorom, oprema, uređaji, nameštaj i lica u cilju bezbednog obavljanja delatnosti, bezbednosti proizvoda i zaštite zdravlja ljudi;

6)         higijena objekta je stanje objekta kada je primenom mera i postupaka obezbeđeno da na kontaktnim površinama nema kontaminenata, odnosno faktora rizika ili su oni prisutni u dozvoljenim količinama i gde su kontaktne površine takve da se higijenske mere mogu efikasno primeniti;

7)         higijena opreme je stanje opreme (postrojenja, uređaji, nameštaj, prevozna sredstva, pribor i sl.) kada je primenom mera i postupaka obezbeđeno da na kontaktnim površinama nema kontaminenata, odnosno faktora rizika ili su oni prisutni u dozvoljenim količinama;

8)         higijena zaposlenog lica je lična higijena, higijena radne odeće i obuće i higijensko postupanje zaposlenog lica u procesu obavljanja delatnosti;

9)         higijena ruku je stanje lica pod nadzorom kada je primenom mera i postupaka obezbeđeno da na rukama nema kontaminenata, odnosno faktora

rizika ili su oni prisutni u dozvoljenim količinama;

10)       radna odeća i obuća su odeća i obuća koju nose lica u procesu rada radi lične zaštite, zaštite drugih lica i zaštite bezbednosti proizvoda u objektu pod sanitarnim nadzorom, koji su određeni vrstom delatnosti u skladu sa propisima;

11)       higijenske mere su higijenski postupci koji su definisani procedurama u skladu sa zakonom, standardom, uputstvom koji se sprovode u cilju procene i kontrole rizika (fizički, hemijski, biološki, radiološki i dr.) i obuhvataju: čišćenje, pranje, dezinfekciju, uključujući krečenje, farbanje i zaštitno premazivanje, kao i tekuće održavanje objekta i njegovog neposrednog okruženja, opreme, postrojenja, uređaja, nameštaja, transportnih sredstava, pranje i dezinfekciju ruku, nošenje čiste radne odeće i obuće; održavanje lične higijene i zdravlja zaposlenih; korišćenje zdravstveno ispravne vode za piće i vode u bazenu javnog kupališta; uklanjanje otpada; prirodnu i veštačku ventilaciju, provetravanje, zaštita od insekata, glodara i ptica; postupanje u procesu obavljanja delatnosti kojim se sprečava ukrštanje tehnoloških puteva za prljavo i čisto i unakrsna kontaminacija;

12)       namensko prevozno sredstvo je saobraćajno sredstvo za prevoz lica i proizvoda u oblastima pod sanitarnim nadzorom, koje mora biti vidno označeno i ne može se koristiti u druge svrhe;

13)       rizik je verovatnoća nastanka opasnosti koja prouzrokuje štetne posledice, obima i težine štetnih posledica po zdravlje stanovništva, u oblastima i objektima pod sanitarnim nadzorom.

II. SISTEM SANITARNOG NADZORA

1.Oblasti i objekti pod sanitarnim nadzorom

Oblasti pod sanitarnim nadzorom

Član 7.

Oblasti koje podležu sanitarnom nadzoru, u skladu sa posebnim zakonima su:

1)         zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

2)         bezbednost hrane;

3)         zdravstvena ispravnost i bezbednost predmeta opšte upotrebe;

4)         javno snabdevanje stanovništva vodom za piće;

5)         hemikalije;

6)         biocidni proizvodi;

7)         zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;

8)         pružanje usluga higijenske nege i ulepšavanje lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojom prilikom se narušava integritet kože;

9)         druge oblasti kada je to određeno zakonom.

Objekti pod sanitarnim nadzorom

Član 8.

Objekti koji podležu sanitarnom nadzoru jesu objekti u kojima se obavlja:

1)         zdravstvena delatnost;

2)         delatnost proizvodnje i prometa hrane;

3)         delatnost proizvodnje i prometa predmeta opšte upotrebe;

4)         delatnost javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;

5)         delatnost proizvodnje i prometa prirodne mineralne vode, prirodne izvorske i stone vode za piće u originalnoj ambalaži;

6)         delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože;

7)         ugostiteljska delatnost i delatnost pripremanja i pružanja usluge ishrane i pića u javnim objektima i drugim privrednim subjektima koji ne pripadaju ugostiteljskoj delatnosti;

8)         delatnost socijalne zaštite;

9)         obrazovno-vaspitna delatnost;

10)       delatnost fizičke kulture, sporta i rekreacije;

11)       delatnost javnog saobraćaja;

12)       delatnost proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija i proizvoda namenjenih za opštu upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije;

13)       delatnost profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju biocidni proizvodi;

14)       drugi objekti u skladu sa zakonom.

 Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje bliže uslove u pogledu kadrova, prostorija, uređaja i opreme koje moraju ispunjavati privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože.

2. Obim sanitarnog nadzora

Sanitarni nadzor

Član 9.

Sanitarni nadzor obuhvata inspekcijski nadzor:

1)         objekta i njegovog neposrednog okruženja, unutrašnjeg prostora i prostorija u pogledu njihove međusobne funkcionalne povezanosti i sanitarnih uslova, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora;

2)         sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda hrane u svim fazama proizvodnje i prometa, kao i sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda hrane koji se uvoze radi stavljanja u promet na domaćem tržištu ili koji se privremeno uvoze ili izvoze radi prerade, dorade i obrade;

3)         sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda predmeta opšte upotrebe u svim fazama proizvodnje i prometa, kao i sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda predmeta opšte upotrebe koji se uvoze radi stavljanja u promet na domaćem tržištu ili koji se privremeno uvoze ili izvoze radi prerade, dorade i obrade;

4)         nad zdravstvenom ispravnošću vode za javno vodosnabdevanje i vode u bazenima i javnim kupalištima;

5)         nad primenom ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija i proizvoda namenjenih za opštu higijenu u skladu sa zakonom;

6)         nad korišćenjem biocidnih proizvoda kod profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane delatnosti kao i u oblastima, objektima i delatnostima pod sanitarnim nadzorom u skladu sa zakonom;

7)         nad sprovođenjem zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;

8)         nad sprovođenjem programa monitoringa;

9)         zaposlenih lica u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru (u daljem tekstu: zaposlena lica) i drugih lica koja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, podležu sanitarnom nadzoru i obaveznim zdravstvenim pregledima na propisan način;

10)       namenskih prevoznih sredstava u pogledu sanitarnih uslova prostora, opreme, higijenskog održavanja kao i označavanja, u skladu sa zakonom;

11)       dokumentacije koja se odnosi na nadzirani subjekat i predmet nadzora.

3. Obaveze nadziranih subjekata

Član 10.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima pod sanitarnim nadzorom, u cilju zaštite zdravlja stanovništva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i preporučenim standardima, dužni su da:

1)         obezbeđuju propisane uslove i održavaju higijenu objekta, njegovog neposrednog okruženja, prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme, pribora, namenskih prevoznih sredstava;

2)         obezbeđuju higijenu zaposlenih lica, u smislu održavanja lične higijene, higijene radne odeće i obuće i higijenskog postupanja zaposlenih u procesu obavljanja delatnosti;

3)         preduzimaju druge higijenske mere u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, dobrom higijenskom praksom i dr.

Radna odeća i obuća zaposlenih lica

Član 11.

Zaposlena lica u objektima u kojima se obavljaju delatnosti utvrđene u članu 8. stav 1. tač. 1) do 9) ovog zakona moraju ispunjavati higijenske uslove u pogledu radne odeće i obuće i lične higijene.

Radna odeća i obuća iz stava 1. ovog člana se ne sme da se koristi izvan objekta u kome se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom.

Odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu, kao i preduzetnik dužni su da obezbede sprovođenje obaveze iz stava 1 i 2. ovog člana.

Sanitarni inspektor u postupku sanitarnog nadzora vrši kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1, 2 i 3. ovog člana.

Obaveza obaveštavanja pre početka obavljanja delatnosti

Član 12.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru obezbede propisane sanitarne uslove za obavljanje delatnosti.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana, dužna su da u pisanoj formi, pre početka obavljanja delatnosti u tim objektima, obaveste sanitarnu inspekciju o nazivu i adresi objekta, vrsti delatnosti i datumu započinjanja obavljanja delatnosti.

Ministar propisuje opšte i posebne sanitarne uslove koje moraju da ispune objekti i lica koji podležu sanitarnom nadzoru.

Namensko prevozno sredstvo

Član 13.

 Za obavljanje delatnosti, subjekat u poslovanju je dužan da obezbedi namensko prevozno sredstvo.

Vrste namenskog prevoznog sredstva iz stava 1. ovog člana su:

1)         sredstvo za prevoz hrane;

2)         sredstvo za prevoz predmeta opšte upotrebe;

3)         sredstvo za prevoz duvanskih proizvoda;

4)         sredstvo za prevoz biocidnih proizvoda i hemikalija;

5)         sredstva za prevoz putnika u javnom saobraćaju;

6)         sanitetsko prevozno sredstvo;

7)         prevozno sredstvo za prevoz umrlih lica.

Namensko prevozno sredstvo mora biti vidno označeno i ne sme se koristiti u druge svrhe.

Subjekat u poslovanju dužan je da održava higijenu svojih namenskih prevoznih sredstava i da o tome vodi pisanu evidenciju.

4. Sanitarni nadzor na granici i u mestima carinjenja

Predmet sanitarnog nadzora na granici i u mestima carinjenja

Član 14.

Sanitarni inspektor vrši sanitarni nadzor na granici nad putnicima, njihovim stvarima i saobraćajnim sredstvima u međunarodnom saobraćaju, u skladu sa posebnim zakonima, potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnim sanitarnim konvencijama.

Sanitarni inspektor u mestima carinjenja vrši sanitarni nadzor nad uvozom: hrane, predmeta opšte upotrebe, hemikalija i proizvoda namenjenih za opštu higijenu, kao i biocidnih proizvoda, (u daljem tekstu: proizvodi), u skladu sa posebnim zakonima.

Zahtev za pregled pošiljke koja se uvozi

Član 15.

Uvoznik pre carinjenja pošiljke koju uvozi, podnosi pisani zahtev za pregled iste sanitarnom inspektoru nadležnom za granično područje u mestu carinjenja (u daljem tekstu: granični sanitarni inspektor) radi utvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti i/ili bezbednosti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana uvoznik podnosi propisane dokaze od značaja za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti i/ili bezbednosti pošiljke.

Uslovi o dokazima od značaja za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti i bezbednosti koji se podnose uz zahtev za pregled pošiljke koja se uvozi, bliže su određeni propisima koji uređuju pomenute oblasti.

Uzimanje uzoraka proizvoda pri uvozu

Član 16.

 U vršenju nadzora nad pošiljkama pri uvozu, granični sanitarni inspektor ima ovlašćenje da može uzeti uzorak pošiljke, radi laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti i bezbednosti, na propisan način u skladu sa zakonom i drugim propisima, kada posumnja u njihovu zdravstvenu ispravnost i bezbednost ili kada nije u mogućnosti da istu proveri na drugi način.

Troškove laboratorijskog ispitivanja iz stava 1. ovog člana snosi uvoznik.

Rešenje graničnog sanitarnog inspektora

Član 17.

Granični sanitarni inspektor donosi rešenje o ispunjenju uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti i/ili bezbednosti proizvoda koji se uvozi.

Granični sanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz zdravstveno neispravnih i/ili nebezbednih proizvoda i naređuje meru uništenja ili vraćanja proizvoda pošiljaocu u skladu sa posebnim propisima.

Saradnja sa carinskim organom pri uvozu proizvoda

Član 18.

Carinski organ ne može obaviti carinjenje proizvoda za stavljanje u promet na teritoriji Republike Srbije bez rešenja graničnog sanitarnog inspektora iz člana 17. stav 1. ovog zakona.

Carinski organ dužan je da omogući graničnom sanitarnom inspektoru uvid u potrebnu dokumentaciju i nesmetano obavljanje sanitarnog nadzora nad proizvodima pri uvozu koji se nalaze pod carinskim nadzorom.

Carinski organ je dužan da graničnom sanitarnom inspektoru pruži pomoć u kontroli izvršenja sprovođenju rešenja iz člana 17. stav 2. ovog zakona.

Carinjenje proizvoda pre donošenja rešenja graničnog sanitarnog inspektora

Član 19.

Izuzetno od odredbe člana 18. stav 1. ovog zakona, carinski organ može obaviti carinjenje proizvoda pri uvozu koji je u postupku sanitarnog nadzora podvrgnut laboratorijskom ispitivanju, pre donošenja rešenja i to na zahtev uvoznika i uz pisanu saglasnost graničnog sanitarnog inspektora.

Uvoznik iz stava 1. ovog člana graničnom sanitarnom inspektoru u mestu carinjenja podnosi pisani zahtev, sa podacima o mestu i uslovima skladištenja, drugim uslovima značajnim za očuvanje zdravstvene ispravnosti i/ili bezbednosti proizvoda, načinu prevoza i obavezama skladištara i korisnika u obezbeđenju proizvoda, do okončanja postupka sanitarnog nadzora.

Uvoznik iz stava 1. ovog člana ne sme staviti u promet, preraditi ili na drugi način otuđiti proizvod do okončanja postupka sanitarnog nadzora.

Ako granični sanitarni inspektor po okončanju postupka sanitarnog nadzora donese rešenje iz člana 17. stav 2. ovog zakona, troškove sprovođenja rešenja snosi uvoznik.

Sanitarni nadzor nad proizvodima u slobodnim carinskim zonama

Član 20.

Odredbe ovog zakona, posebnih zakona i drugih propisa primenjuju se i na proizvode koji se uvoze radi stavljanja u promet u slobodnoj carinskoj zoni.

Primena međunarodnih sporazuma Član 21.

Na proizvode koji se uvoze radi stavljanja u promet na teritoriji Republike Srbije primenjuju se odredbe ovog zakona, posebnih zakona i drugih propisa, kao i potvrđenih međunarodnih sporazuma i konvencija.

III. OVLAŠĆENJA, PRAVA I DUŽNOSTI SANITARNOG INSPEKTORA

Obim ovlašćenja sanitarnog inspektora

Član 22.

Sanitarni inspektor u vršenju sanitarnog nadzora preduzima mere i radnje u okviru prava i dužnosti koji su utvrđeni ovim i posebnim zakonima.

Uzorkovanje u postupku sanitarnog nadzora

Član 23.

U vršenju sanitarnog nadzora u objektima pod sanitarnim nadzorom, inspektor je ovlašćen da, u propisanom postuku, radi laboratorijskog ispitivanja u cilju utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i bezbednosti može uzeti:

1)         uzorke hrane, predmeta opšte upotrebe, hemikalija i biocidnih proizvoda, vode za piće, bazenske vode;

2)         briseve sa ruku zaposlenih lica, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora,

3)         uzorke sterilisanog materijala i sterilisanih instrumenata, radnih površina i rastvora radi utvrđivanja njihove sterilnosti i drugog laboratorijskog ispitivanja.

Laboratorijska ispitivanja u postupcima iz stava 1. ovog člana vrše akreditovane i ovlašćene laboratorije.

Troškove laboratorijskih ispitivanja uzoraka uzetih u postupku sanitarnog nadzora iz stava 1. tačka 1) ovog člana, snosi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ukoliko se utvrdi laboratorijska neispravnost.

 Troškove laboratorijskih ispitivanja uzoraka i briseva uzetih u postupku sanitarnog nadzora iz stava 1. tačka 2) i 3) ovog člana, snosi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.

Ministar propisuje način i metodologiju uzorkovanja i izgled i sadržaj obrasca o izvršenom uzorkovanju.

Ministar propisuje uslove ispravnosti, postupak i način uzimanja uzoraka briseva i uzoraka sterilisanog materijala i instrumenata, radnih površina i rastvora, kao i vrste laboratorijskih ispitivanja uzetih uzoraka.

Ministar propisuje način i postupak izbora ovlašćene akreditovane laboratorije u koju se upućuju uzorci uzeti u službenoj kontroli kao i metode laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti i bezbednosti uzoraka.

Ovlašćenja sanitarnog isnpektora u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

Član 24.

U oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti sanitarni inspektor ovlašćen je da vrši nadzor nad sprovođenjem propisanih mera radi sprečavanja pojave, suzbijanja, eliminacije i iskorenjivanja zaraznih bolesti, kao i da preduzima druge mere i radnje određene posebnim zakonom kojim se uređuje ta oblast.

Izdavanje akta o postupanju sa umrlim licem

Član 25.

Sanitarni inspektor je ovlašćen da na zahtev stranke izda akt potreban za utvrđivanje uslova pri iskopavanju i prevozu umrlih lica, na način i pod uslovima koji su utvrđeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Izdavanje zdravstvene potvrde i potvrde o slobodnoj prodaji

Član 26.

Sanitarni inspektor je ovlašćen da na zahtev stranke izda zdravstvenu potvrdu (engl. Healt certificate) i potvrdu o slobodnoj prodaji (engl. Free sail certificate) na teritoriji Republike Srbije, za potrebe izvoza hrane i predmeta opšte upotrebe, na način i pod uslovima koji su utvrđeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Izdavanje sanitarnih uslova za izgradnju objekata koji podležu sanitarnom nadzoru Član 27.

Sanitarni inspektor kao imaoc javnih ovlašćenja je dužan da, na zahtev nadležnog organa uprave koji izdaje lokacijske uslove, izdaje sanitarne uslove za izgradnju objekata koji podležu sanitarnom nadzoru.

Obaveza saradnje u vršenju sanitarnog nadzora

Član 28.

Državni organi, odnosno organizacije, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da sanitarnom inspektoru omoguće pristup u sve prostorije u kojima se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom, nesmetano obavljanje sanitarnog nadzora i uzimanje potrebnih uzoraka, odnosno briseva, kao i da na zahtev sanitarnog inspektora, pruže sva obaveštenja i podatke potrebne za vršenje sanitarnog nadzora.

Lica iz stava 1. ovog člana dužni su da sanitarnom inspektoru stave na uvid potrebna dokumenta i predmete, izdaju stručno mišljenje za potrebe vođenja postupka sanitarnog nadzora i pruže drugu traženu pomoć potrebnu za vršenje tog nadzora.

Uslovi za obavljanje poslova sanitarnog inspektora

Član 29.

Poslove sanitarnog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti medicinskih nauka, hemijskih nauka, tehnološkog inženjerstva, sanitarnog inženjerstva, građevinskog inženjerstva, inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz navedenih naučnih oblasti.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju poslove sanitarnog inspektora pod uslovom da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u organima uprave i inspekcijski ispit u skladu sa zakonom i da ispunjavaju i druge uslove propisane zakonom.

Poslove sanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom, mogu da obavljaju i lica sa visokom školskom spremom drugog obrazovnog profila stečenom do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju poslove sanitarnog inspektora.

Službena legitimacija i znak

Član 30.

U obavljanju poslova sanitarnog nadzora, sanitarni inspektor mora imati legitimaciju kojom se dokazuje svojstvo inspektora u skladu sa posebnim zakonom.

Za vreme obavljanja poslova sanitarnog i zdravstvenog nadzora na granici ili u drugim mestima u kojima se vrši carinjenje, sanitarni inspektor pored legitimacije utvrđene u stavu 1. ovog člana, mora imati i znak kojim se dokazuje svojstvo sanitarnog inspektora na granici.

Sanitarni inspektor obavlja poslove sanitarnog nadzora u propisanom službenom odelu.

 Ministar bliže propisuje obrazac i izgled znaka, način njegovog izdavanja i vođenja evidencije kao i izgled i način korišćenja službenog odela sanitarnog inspektora.

Prava i dužnosti sanitarnog inspektora

Član 31.

U vršenju sanitarnog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1)         zabrani korišćenje objekta ili dela objekta u kome se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom, ako u objektu nisu obezbeđeni opšti i posebni sanitarni uslovi, dok se ti uslovi ne obezbede;

2)         zabrani korišćenje objekta ili dela objekta pod sanitarnim nadzorom, prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora, namenskih prevoznih sredstava, ako postoje sanitarno - higijenski nedostaci odnosno procenjeni rizik koji bitno ugrožava zdravlje i život ljudi, dok se nedostaci ne otklone, odnosno dok rizik postoji;

3)         naredi otklanjanje nedostataka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje ljudi a koji se odnose na propisane opšte i posebne sanitarne uslove, u ostavljenom roku;

4)         zabrani korišćenje objekta ili dela objekta pod sanitarnim nadzorom, prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora i namenskih prevoznih sredstava, ako utvrđeni nedostaci i rizik nisu otklonjeni u ostavljenom roku, do otklanjanja nedostataka i rizika;

5)         naredi otklanjanje nedostataka koji se odnose na higijenu zaposlenog lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, u ostavljenom roku;

6)         zabrani obavljanje neregistrovane delatnosti, odnosno naredi usaglašavanje sa zakonom;

7)         naredi druge mere i preduzme druge radnje, u skladu sa zakonom;

8)         obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

9)         izda prekršajni nalog odnosno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, da podnese prijavu zbog privrednog prestupa, odnosno prijavu nadležnom organu zbog učinjenog krivičnog dela u skladu sa zakonom.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 7) ovog člana, prema privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu nalažu se rešenjem sanitarnog inspektora u upravnom postupku.

Žalba na rešenje sanitarnog inspektora

Član 32.

Protiv rešenja sanitarnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba odlaže izvršenje rešenja osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi.

 Po žalbi protiv prvostepenog rešenja sanitarnog inspektora rešava ministar.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno.

Preduzimanje hitnih mera

Član 33.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik dužni su da postupe po rešenju sanitarnog inspektora u roku određenom tim rešenjem.

Preduzimanje hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi iz člana 31. stav 1. tač. 1) - 2) ovog zakona, sanitarni inspektor može narediti i usmenim rešenjem, u skladu sa zakonom.

Rešenje iz stava 2. ovog člana mora biti sastavni deo zapisnika o izvršenom sanitarnom nadzoru.

Stavljanje oznake i službenog pečata

Član 34.

Ako je u postupku sanitarnog nadzora, sanitarni inspektor naredio meru zabrane iz člana 31. stav 1. tač. 1) i 2), obezbeđivanje sprovođenja mere zabrane vrši se stavljanjem vidne oznake "zatvoreno po rešenju sanitarnog inspektora" i stavljanjem službenog pečata za otisak u vosku na vrata glavnog ulaza u objekat.

Oznaka, odnosno službeni pečat iz stava 1. ovog člana može se ukloniti kada sanitarni inspektor utvrdi da su otklonjeni nedostaci zbog kojih je mera zabrane izrečena.

Prestanak izrečene mere zabrane

Član 35.

Mera zabrane iz člana 31. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona prestaje kada sanitarni inspektor utvrdi da su otklonjeni nedostaci zbog kojih je mera zabrane izrečena.

Evidencije sanitarnog inspektora

Član 36.

Sanitarni inspektor dužan je da vodi evidenciju o svom radu, broju, vrsti i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom.

O evidencijama iz stava 1. ovog člana podnose se periodični izveštaji Ministarstvu.

Sanitarni inspektor iz člana 3. stav 2. dužan je da vodi evidenciju o svom radu, broju, vrsti i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom i da podnosi periodični izveštaji Ministarstvu.

Ministar propisuje način vođenja evidencija o radu sanitarnog inspektora, broju i vrsti objekata pod sanitarnim nadzorom, izveštajima o evidencijama kao i načinu njihovog podnošenja.

Stručno usavršavanje sanitarnog inspektora

Član 37.

Ministarstvo se stara o organizaciji i unapređivanju rada sanitarnih inspektora kao i o stručnom usavršavanju sanitarnih inspektora na teritoriji Republike u skladu sa usvojenim Planom stručnog usavršavanja.

IV. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 38.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice ako:

1)         u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru ne obezbedi propisane sanitarne uslove za obavljanje delatnosti (član 12. stav 1.)

2)         ako stavi u promet, preradi ili na drugi način otuđi proizvod do okončanja postupka sanitarnog nadzora (član 19. stav 3.)

3)         otpočne obavljanje delatnosti u objektu ili delu objekta za koji je izrečena mera zabrane korišćenja objekta ili dela objekta, a ne otkloni nedostatke utvđene rešenjem sanitarnog inspektora zbog kojih je mera zabrane izrečena (član 35).

4)         ukloni oznaku ili službeni pečat za otisak u vosku kojima se obezbeđuje mera zabrane korišćenja objekta ili dela objekta pre nego što sanitarni inspektor utvrdi da su otklonjeni nedostaci zbog kojih je mera zabrane izrečena (član 35.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 100.000 do 250.000 dinara.

Član 39.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice ako:

1)         ne omoguće sanitarnom inspektoru pristup u sve prostorije u kojima se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom, nesmetano obavljanje sanitarnog nadzora i uzimanje potrebnih uzoraka, odnosno briseva, kao i da na zahtev sanitarnog inspektora, pruže sva obaveštenja i podatke potrebne za vršenje sanitarnog nadzora (član 28. stav 1.);

2)         ne stave sanitarnom inspektoru na uvid potrebna dokumenta i predmete, ne izdaju stručno mišljenje za potrebe vođenja postupka sanitarnog nadzora i ne pruže drugu traženu pomoć potrebnu za vršenje tog nadzora. (član 28. stav 2.);

 3)        ne postupi po rešenju sanitarnog inspektora (član 31. stav 1. tač. 1) - 7);

4)         ne preduzme hitne mere naređene rešenjem sanitarnog inspektora radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi iz člana 31. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona (član 33. stav 1.) i 2.);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik, novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Član 40.

Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice ako:

1)         ne obezbedi propisane uslove i održavanje higijene objekta, njegovog neposrednog okruženja, prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme, pribora, namenskih prevoznih sredstava (član 10. stav 1. tačka 1);

2)         ne obezbedi higijenu zaposlenih lica u smislu održavanja lične higijene, higijene radne odeće i obuće i higijenskog postupanja zaposlenih u procesu obavljanja delatnosti (član 10. stav 1. tačka 2);

3)         ne preduzimaju higijenske mere u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, dobrom higijenskom praksom i dr. (član 10. stav 1. tačka 3);

4)         zaposleno lice radnu odeću i obuću koristi van objekta u kome se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom (član 11. stav 2.)

5)         pre početka obavljanja delatnosti u objektu pod sanitarnim nadzorom ne obavesti sanitarnu inspekciju o nazivu i adresi objekta i datumu započinjanja obavljanja delatnosti (član 12. stav 2.);

6)         ne obezbedi namensko prevozno sredstvo (član 13. stav 1.)

7)         namensko prevozno sredstvo nije vidno označeno i/ili se koristi u druge svrhe (član 13. stav 3.);

8)         ako ne održava higijenu svojih namenskih prevoznih sredstava i o tome ne vodi pisanu evidenciju (član 13. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara.

Član 41.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara na licu mesta kazniće se za prekršaj fizičko lice zaposleno u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika ako:

 1)        ne održava ličnu higijenu, higijenu radne odeće i obuće i ne sprovodi higijensko postupanje u procesu obavljanja delatnosti (član 10. stav 1. tačka 2);

2)         koristi radnu odeću i obuću van objekta u kome se obavlja delatnost pod sanitarnim nadzorom (član 11. stav 2.);

Član 42.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj sanitarni inspektor, odnosno rukovodilac organizacione jedinice inspekcije ako:

1)         na zahtev stranke ne izda akt potreban za utvrđivanje uslova pri iskopavanju i prevozu posmrtnih ostataka umrlih lica (član 25.);

2)         ne vodi evidenciju o svom radu, broju, vrsti i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom (član 36. stav 1);

3)         ne podnosi periodični izveštaje o evidencijama o svom radu i broju i vrsti objekata pod sanitarnim nadzorom Ministarstvu (član 36. stav 2)

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Ministar će doneti podzakonska akta na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 44.

Postupci pokrenuti po zahtevima podnetim ministarstvu do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sanitarnom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004).

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Ustavu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 83/06), kojim je u članu 97. propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, postupak pred državnim organima (tačka 2) i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa (tačka 16).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Inspekcijski nadzor i uloga sanitarne inspekcije u Republici Srbiji, treba da imaju suštinski značaj za javnu upravu, privredu i građane. Rešenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/04) su zastarela i nedovoljno funkcionalna, po sadržini i obimu ne mogu više da odgovore svim izazovima i potrebama savremenog inspekcijskog nadzora, pre svega zato što su doneta u uslovima bitno drugačijih ekonomsko-finansijskih, društvenih i političkih okolnosti i bitno drugačijeg pravnog sistema. Kako je od donošenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru proteklo više od 10 godina i da su se u proteklom periodu značajno promenili stručni i naučni stavovi, organizacioni oblici privrednih subjekata i preduzetnika, iskazala se potreba za osavremenjivanjem postojećeg Zakona.

Bitni razlozi za donošenje novog Zakona o sanitarnom nadzoru:

•           Usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru kao krovnim zakonom;

•           Nove nadležnosti prema Zakonu o biocidnim proizvodima;

•           Nove nadležnosti prema Zakonu o hemikalijama;

•           Nove nadležnosti prema Zakonu o bezbednosti hrane;

•           Usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom akademskih zvanja u pogledu stručne spreme sanitarnih inspektora.

Ciljevi koji se ovim zakonom postižu su:

•           Uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog nadzora i primena jedinstvenih procedura i stručno - metodoloških uputstava na celoj teritoriji Republike Srbije imajući u vidu da su poslovi sanitarnog nadzora poslovi od opšteg interesa Republike. Kako su poslovi sanitarnog nadzora nedeljivi i u korelaciji sa sanitarnim nadzorom na graničnim područjima i mestima carinjenja, potrebno je obezbediti integrisani sanitarni nadzor na teritoriji cele Republike;

•           Sprovođenje jedinstvenog stručno - metodološkog inspekcijskog nadzora, jedinstvenog plana edukacija i usavršavanja, vođenja jedinstvene evidencije i pravovremenog obaveštavanja, kao i kontrole zakonitosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora na teritoriji Republike Srbije;

2          Precizno određivanje oblasti i objekata pod sanitarnim nadzorom, prava, dužnosti i ovlašćenja sanitarnih inspektora i usklađivanje kaznenih mera sa Zakonom o prekršajima

3          Delotvornije definisanje i upravljanje javnim rizicima i bolja zaštita privrednih subjekata, njihovih prava i interesa;

4          Eliminacija ili bitno umanjenje neujednačenosti prilikom nadzora, samovolje, koruptivnosti i drugih mogućih zloupotreba u pokretanju i sprovođenju inspekcijskog nadzora, neopravdane učestalosti i trajanja inspekcijskog nadzora kod jednih i izostanka ovog nadzora kod drugih privrednih subjekata;

5          Podrška održivom poslovanju i razvoju privrednih subjekata uštedom u vremenu obavljanja sanitarnog nadzora i širenje kruga privrednih subjekata čije je poslovanje usklađeno sa propisima preko preventivnog oblika sanitarnog nadzora;

6          Smanjenje administrativnog tereta privrede i uspostavljanje transparentnosti i održivosti takvog stanja;

7          Unapređenje slobodne tržišne utakmice i zaštite konkurencije kroz smanjenje, odnosno eliminisanje eventualnih barijera u poslovanju i stvaranja partnerskog odnosa;

8          Veća pravna predvidivost i sigurnost kao i uspostavljanje bolje komunikacije sa privrednim subjektima i korisnicima tj. potrošačima;

9          Ekonomičnije i efikasnije korišćenje resursa sanitarne inspekcije.

Analizom drugih mogućnosti zaključeno je da je, najcelishodniji i najpouzdaniji način za rešavanje napred navedenih problema - donošenje novog zakona kojim se uređuje sanitarni nadzor.

III. OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U skladu sa komparativnom praksom, inspekcijskim standardima, prenetim u novi zakon, nacionalnim pravnim, i ekonomskim sistemom, osnovni pravni instituti i rešenja ovog zakona su:

1)         Zakonitost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata integrisanim sanitarnim nadzorom na teritoriji Republike Srbije;

2)         Sanitarni nadzor u skladu sa procenom rizika;

3)         Podrška održivom poslovanju i razvoju privrednih, drugih pravnih subjekata i preduzetnika u skladu sa propisima;

4)         Obaveza saradnje inspekcije i drugih državnih organa i organizacija i privednih subjekata kao i njihovih međusobnih obaveza;

5)         Precizno određivanje oblasti i objekata pod sanitarnim nadzorom;

6)         Precizno definisanje značenja pojedinih izraza u inspekcijskom nadzoru;

7)         Jasno definisanje prava, dužnosti i ovlašćenja sanitarnih inspektora;

8)         Transparentnost rada i akata sanitarne inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse kroz jedinstvene stručno - metodološke procedure.

1)         Zakonitost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata integrisanim sanitarnim nadzorom na teritoriji Republike Srbije

Zakonitost poslovanja i usklađenost postupanja se ostvaruje preventivnim i korektivnim aktivnostima kao i ostalim merama koje preduzima sanitarna inspekcija u skladu sa zakonom. Inspekcija prevashodno ima preventivnu ulogu primenjujući usvojene stručne i naučne stavove i ima za cilj obezbeđivanje zakonitosti koja treba da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja stanovništva. Značajnijom i većom ulogom preventivnog i korektivnog delovanja postiže se relaksirajući odnos privrednih subjekta i preduzetnika. Kaznene mere, počev od opomene, preko prekršajnog naloga, do prijave prekršajnom sudu, prijave za privredni prestup ili krivično delo, predviđene su Zakonom samo za najteže oblike ugrožavanja zdravlja i života građana i neizvršavanje rešenja sanitarnog inspektora koja se odnose na preduzimanje hitnih mera. Preventivnim delovanjem efikasno i ekonomično se koriste resursi sanitarne inspekcije. Inspektori, putem inspekcijskog nadzora primenjuju stručno, profesionalno i nepristrasno postupanje i ophođenje sa nadziranim subjektima i tako prvenstveno izgrađuju partnerski odnos i daju podršku zakonitom poslovanju i stiču poverenje kod privrednih subjekata. Ovim se postiže stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, privlačenje novih investicija, očuvanje radnih mesta i novom zapošljavanju, rast standarda i kvaliteta života građana.

2) Sanitarni nadzor u skladu sa procenm rizika u inspekcijskom nadzoru

Uspostavljanjem sistema procene rizika u sanitarnom nadzoru eliminišu se ili bitno smanjuju neujednačenost, samovolja, koruptivnost i druge moguće zloupotrebe u pokretanju i sprovođenju sanitarnog nadzora, kao i primedbe na učestalost i trajanje inspekcijskog nadzora kod jednih i izostanak ovog nadzora kod drugih privrednih subjekata. Stoga je neophodno rangirati nadzirane subjekte prema stepenu rizika, zavisno od težine mogućih štetnih posledica i verovatnoće njihovog nastanka i samim tim blagovremeno i efikasno reagovati na procenjeni visok i kritičan rizik. Procenom rizika prave se prioriteti i određuje dinamika u inspekcijskom nadzoru. Praćenjem i analizom stanja u oblastima pod sanitarnim nadzorom, prikupljaju se pouzdane informacije o nadziranim subjektima i na osnovu propisanih kriterijuma utvrđuje stepen rizika, planira, pokreće i sprovodi sanitarni nadzor. Dinamika i učestalost redovnog (planiranog) inspekcijskog nadzora utvrđuje se zavisno od procenjenog stepena rizika, s tim da se, pored redovnog, može sprovesti i vanredan inspekcijski nadzor, kada se, nakon donošenja plana inspekcijskog nadzora proceni da je rizik visok ili kritičan ili se promene okolnosti. Viši procenjeni rizik znači češće, detaljnije, duže i obuhvatnije kontrole, sa većim brojem angažovanih inspektora i korišćenjem većih resursa.

3)         Podrška održivom poslovanju i razvoju privrednih, drugih pravnih subjekata i preduzetnika u skladu sa propisima

Podrška privatnoj inicijativi, održivom poslovanju i razvoju privrednih subjekata u skladu sa propisima i širenje kruga privrednih subjekata čije poslovanje je

usklađeno sa propisima ostvaruje se preventivnim delovanjem u vidu javnosti rada, koja uključuje objavljivanje važećih propisa, planova inspekcijskog nadzora, kontrolnih lista, obaveštavanjem javnosti, pružanjem stručne i savetodavne podrške i preduzimanjem preventivnih mera u inspekcijskom nadzoru (upozoravanje subjekta na obaveze iz propisa, ukazivanje na moguće štetne posledice, predlaganje preduzimanja radnji radi otklanjanja uzroka takvih posledica i mera predostrožnosti i sl.), u sistemu u kome prevencija ima prednost nad represivnom funkcijom.

4)         Obaveza saradnje inspekcije i drugih državnih organa i organizacija i privednih subjekata kao i njihovih međusobnih obaveza

Primenom ovog instituta smanjuje se administrativni teret privrede i uspostavlja održivost tog stanja.

5) Precizno određivanje oblasti i objekata pod sanitarnim nadzorom

Redefinisane su oblasti pod sanitarnim nadzorom imajući u vidu nove nadležnosti u kontroli biocidnih proizvoda i hemikalija u proizvodnji, skladištenju i prometu. Kao posebna oblast sanitarnog nadzora definisana je kontrola upotrebe duvanskih proizvoda i zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Takođe je prvi put jasno definisana kontrola namenskih prevoznih sredstava i nabrojana koja su to sredstva (za prevoz hrane, predmeta opšte upotrebe, duvanskih proizvoda, hemikalija i biocidnih proizvoda, za prevoz putnika u javnom prevozu, sanitetska prevozna sredstva i sredstva za prevoz umrlih lica) - način kontrole i način njihovog obeležavanja

6)         Precizno definisane značenja pojedinih izraza u inspekcijskom nadzoru Prvi put je uvedeno poglavlje pojmova sa tumačenjem značenja pojedinih izraza

7)         Jasno definisanje prava, dužnosti i ovlašćenja sanitarnih inspektora

Uvedeno je načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu. Plan inspekcijskog nadzora obavezno sadrži planirane mere za sprečavanje obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata, ali inspekcijski nadzor nad neregistrovanim subjektom vrši se i kad nije predviđen planom inspekcijskog nadzora, kao i bez obaveštenja o predstojećem inspekcijskom nadzoru i bez izdavanja naloga za inspekcijski nadzor, a u granicama predmeta koje inspektor utvrđuje u toku trajanja nadzora. Inspekcijski nadzor se sprovodi u skladu sa jasno definisanim stepenom rizika u odnosu na nadzirane objekte i subjekte (primenjuju se opšta načela iz Zakona o inspekcijskom nadzoru).

Uvedena je obaveza pismenog obaveštavanja stranke pre otpočinjanja inspekcijskog nadzora kao i obaveza jedinstvenog izveštavanja o radu i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom za celu teritoriju Republike Srbije.

Prvi put su precizno definisani uslovi za obavljanje poslova sanitarnih inspektora u pogledu stručne spreme, odnosno usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i spiskom akademskih zvanja;

8)         Transparentnost rada i akata sanitarne inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse kroz jedinstvene stručno-metodološke procedure

Transparentnošću rada inspekcija, koja zamenjuje široku diskreciju, i transparentnošću opštih akata koje inspekcije koriste u svom radu, te ujednačavanjem inspekcijske prakse ostvarenjem jednakog postupanja inspekcije u istim ili sličnim situacijama prema svim nadziranim subjektima postiže se veća pravna predvidivost, sigurnost i izvesnost za privredne subjekte. Primena ovih instituta podrazumeva, između ostalog, pripremu i objavu na internet stranici kontrolnih listi, koje sadrže spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema proceni rizika, u svojoj oblasti inspekcijskog nadzora, kao i predmet i obim provere. Takođe, ovo obuhvata pripremu, donošenje, objavljivanje i izdavanje akata o primeni propisa - mišljenja, objašnjenja, instrukcije, smernice i akti drugog naziva u skladu sa zakonom, koji se odnose na primenu zakona ili drugog propisa iz delokruga inspekcije.

1.         Osnovne odredbe (čl. 1.- 6.)

U         članu 1. definisan je predmet uređenja Zakona, odnosno uređuju se poslovi sanitarnog nadzora, način i postupak vršenja sanitarnog nadzora, oblasti i objekti koji podležu sanitarnom nadzoru i sanitarni uslovi koje ti objekti moraju ispunjavati, kao i ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnog inspektora u postupku sanitarnog nadzora.

U članovima od 2-5. bliže su uređeni poslovi sanitarnog nadzora kao poslovi od opšteg interesa za Republiku i način njihovog obavljanja od strane sanitarne inspekcije ministarstva zdravlja.

Uvedeno poglavlje pojmova sa tumačenjem značenja pojedinih izraza (član 6.).

2. Sistem sanitarnog nadzora (čl. 7-21.)

Uređenjem sistema sanitarnog nadzora definisani su i preciznije uređeni: oblasti pod sanitarnim nadzorom, objekti pod sanitarnim nadzorom, obim sanitarnog nadzora, obaveze nadziranih subjekata, sanitarni nadzor na granici i mestima carinjenja.

Redefinisane su oblasti pod sanitarnim nadzorom imajući u vidu nove nadležnosti u kontroli biocidnih proizvoda i hemikalija u proizvodnji, skladištenju i prometu. Kao posebna oblast sanitarnog nadzora definisana je kontrola upotrebe duvanskih proizvoda i zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.

Prvi put je jasno definisana kontrola namenskih prevoznih sredstava i nabrojana koja su to sredstva (za prevoz hrane, predmeta opšte upotrebe, duvanskih proizvoda, hemikalija i biocidnih proizvoda, za prevoz putnika u javnom prevozu, sanitetska prevozna sredstva i sredstva za prevoz umrlih lica) - način kontrole i način njihovog obeležavanja.

Precizno su određene obaveze pravnih lica, organizacija, preduzetnika i fizičkih lica u obezbeđivanju opštih, odnosno posebnih uslova za obavljanje određenih delatnosti. Uneta je nova odredba da se radna odeća i obuća ne može koristiti izvan radnog prostora u kome se obavlja delatnost i predviđene su kaznene odredbe za njeno nepoštovanje.

Izvršeno je usklađivanje sanitarno - zdravstvenog nadzora na granici sa posebnim zakonima, potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnim sanitarnim konvencijama (Međunarodni zdravstveni pravilnik).

3. Ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnog inspektora (čl. 22-37.)

U okviru glave III. - Ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnog inspektora uređeni su: obim ovlašćenja sanitarnog inspektora, način uzorkovanja u postupku sanitarnog nadzora, izdavanje odgovarajućeg akta o postupanju sa umrlim licem, izdavanje zdravstvene potvrde i potvrde o slobodnoj prodaji, kao i izdavanje uslova za planska dokumenta, obaveza saradnje prilikom obavljanja poslova sanitarnog nadzora, precizno su definisani uslovi za obavljanje poslova sanitarnih inspektora u pogledu stručne spreme, odnosno usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i spiskom akademskih zvanja, službena legitimacija i znak sanitarnog inspektora, prava i dužnosti sanitarnog inspektora, preduzimanje hitnih mera, obezbeđivanje sprovođenja mere zabrane, kao i prestanak izrečene mere zabrane.

Uvedena je obaveza jedinstvenog izveštavanja o radu i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom za celu teritoriju Republike Srbije, kao i obaveza pismenog obaveštavanja stranke pre otpočinjanja inspekcijskog nadzora.

Iz prethodnog Zakona o sanitarnom nadzoru brisana je obaveza izdavanja sanitarne saglasnosti na novoizgrađene industrijske objekte, objekte vodosnabdevanja i objekta zdravstvene zaštite s obzirom da su ta pitanja regulisana posebnim zakonima (zakon o planiranju i izgradnji).

4. Kaznene odredbe (član 38. - 42.)

Kaznenim odredbama Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru uređeni su prekršaji nadziranog subjekta - pravnog lica i njegovog odgovornog lica, preduzetnika i fizičkog lica, neregistrovanog subjekta, inspektora, rukovodioca inspekcije, u skladu sa obavezama predviđenih ovim Zakonom i Zakonom o prekršajima.

5. Prelazne i završne odredbe (član 43. - 46.)

Prelaznim i završnim odredbama ovog Nacrta zakona uređeni su rokovi za donošenje podzakonskih propisa predviđenih ovim Zakonom.

Završnim odredbama propisano je stupanje ovog Zakona na snagu i početak njegove primene.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona biće potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Sredstva za finansiranje aktivnosti inspekcijskog nadzora su sastavni deo budžeta Ministarstva zdravlja i planiraju se na godišnjem nivou. Budžet ministarstva zdravlja je sastavni deo budžeta Republike Srbije i objavljuje se kao Zakon o budžetu Republike Srbije u "Službenom glasniku RS" na godišnjem nivou.

U okviru budžeta Ministarstva zdravlja (koji je programski model budžeta), u okviru programa 1801 - uređenje i nadzor u oblasti zdravstva, nalazi se Projekat 0003 - Sanitarni nadzor. U okviru ovog projekta su opredeljena sredstva za rad sanitarne inspekcije u tekućoj godini (razvrstano po pozicijama). Ta sredstva obuhvataju plate zaposlenih (sa porezima i doprinosima) troškove za zaposlene (prevoz), socijalna davanja (bolovanje), troškove putovanja, troškove usluga po ugovoru, troškove za popravke i održavanje opreme, troškove za nabavku materijala, troškove analize hrane i dr.

Procenjuje se da je u periodu od 2016. do kraja 2017. godine, u budžetu Republike Srbije potrebno obezbediti:

- neophodna sredstva radi izrade zajedničke informacione platforme;

- sredstva za polaganje ispita za inspektore prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 26.12.2016.