Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: Venecijanska komisija ukazuje da je Nacrt zakona "donet u žurbi"


Venecijanska komisija ocenila je novi Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u Srbiji kao "pozitivnu inicijativu", ali "donetu u žurbi" i pozvala na "potrebna poboljšanja", saopšteno je u Savetu Evrope.

U hitnom mišljenju Venecijanske Komisije o Nacrtu zakona navodi se da treba pozdraviti nastojanja srpskih vlasti da usklade zakonodavstvo sa međunarodnim standardima, ali da je za žaljenje to što je revizija Zakona o referendumu počela tek pred ustavni referendum.

Venecijanska komisija preporučuje održavanje sledećeg referenduma "dovoljno kasno kako bi revidirani Zakon na njega zaista bio primenjiv", a da izmene treba usvojiti "širokim konsenzusom" i uzimajući u obzir javne konsultacije sa svim relevantnim akterima.

U mišljenju Venecijanske komisije navodi se da amandmani na Zakon uključuju nekoliko pozitivnih elemenata, poput ukidanja kvoruma za valjanost referenduma, regulisanje mogućnosti da Skupština zauzme stav o pitanju koje je izneto na referendum, kao i obavezu pružanja građanima objektivnih informacija o referendumskom pitanju.

Kada su u pitanju potrebna poboljšanja Zakona o referendumu, Venecijanska komisija preporučuje jasno definisanje različitih vrsta referenduma i odredbi koje se na njih primenjuju; definisanje pitanja koja se mogu, a koja ne mogu izneti na referendum; hijerarhijski rang odredbi podnetih na referendum i dejstvo zahteva za referendum na važeće zakonodavstvo.

Preporučuje se preispitivanje predloga o proširenju biračkog prava na vlasnike nekretnina, ukidanje nadoknade za autentifikaciju potpisa, obezbeđivanje prava i razumnih rokova za žalbe svim glasačima, kao i obezbeđivanje jednakih uslove za radio i televizijsko oglašavanje privatnih i javnih masovnih medija.

Venecijanska komisija preporučuje i preispitivanje sastava izborne administracije kako bi se osigurala njena nezavisnost revizijom relevantnih zakonskih tekstova.

Druge preporuke Venecijanske komisije uključuju ponovno razmatranje ograničenja u pogledu prirode subjekata koji mogu voditi izborne kampanje i finansiranja takvih kampanja; produženje roka između odluke o raspisivanju referenduma i glasanja i ograničavanje diskrecionog korišćenja mogućnosti Skupštine da smanji ovaj rok, posebno za ustavne referendume.

Takođe se preporučuje ublažavanje zahteva za prikupljanje potpisa za narodne inicijative.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.09.2021.
Naslov: Redakcija