Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST: Početkom primene Pravilnika biće ugašen veći broj podzakonskih akata


Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021 i 64/2021) kojim se bliže uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020), stupio je na snagu 1. jula 2021. godine.

Danom početka primene navedenog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara ("Službeni glasnik RS", broj 122/12);

2) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 118/12);

3) Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12);

4) Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12);

5) Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 107/12 i 74/13);

6) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 86/15 i 159/20);

7) Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 84/15);

8) Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 21/17);

9) Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 21/17 i 41/17);

10) Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 21/17);

11) Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 75/19);

12) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 86/15 i 159/20);

13) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik ("Službeni glasnik RS", broj 105/04);

14) Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 86/15);

15) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Službeni glasnik RS", br. 108/04, 130/04 - ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16 i 48/18);

16) Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 44/18 - dr. zakon, 104/18, 16/19, 80/19 i 159/20);

17) Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 120/12 i 86/15);

18) Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka ("Službeni glasnik RS", br. 96/19 i 159/20);

19) Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV ("Službeni glasnik RS", broj 86/15);

20) Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte ("Službeni glasnik RS", broj 120/12);

21) Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima ("Službeni glasnik RS", broj 159/20);

22) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 114/12);

23) Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu ("Službeni glasnik RS", br. 23/18 i 48/18 - dr. pravilnik);

24) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 i 159/20);

25) Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci ("Službeni glasnik RS", br. 123/12, 86/15, 52/18 i 94/19);

26) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19 i 159/20);

27) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Službeni glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon, 104/18 i 87/20).

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.06.2021.
Naslov: Redakcija