Zastava Bosne i Hercegovine

UNIJA POSLODAVACA PREDLAŽE MERE ZA REVITALIZACIJU PRIVREDE KROZ IZMENE SETA ZAKONA


Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Vladi Republike Srbije predlog Paketa 5+3 mere za revitalizaciju privrede i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju.

Paket od pet mera predložen je predsednici Vlade Ani Brnabić, dok je set predloga za izmenu Zakona o radu poslat na adresu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Pozdravljajući dosadašnje mere Vlade za podršku privredi, UPS predlaže:

  1. Smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%
  2. Plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. januara 2021.
  3. Ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa posla
  4. Smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su, na primer, nadoknade za isticanje firme
  5. Odlaganje plaćanja novouvedene eko takse do 1. aprila 2021. godine

Uz navedeni paket, Unija je naglasila da je veoma bitno i da javni sektor blagovremeno ispunjava sve dospele novčane obaveze iz ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom.

Konkretnu UPS predlaže sledeće podsticajne mere:

1) Smanjenje poreza na dodatu vrednost na 10% za pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti turizma i ugostiteljstva, kroz izmenu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn.). Ovi sektori su najteže pogođeni usled epidemije COVID-19, prvobitno zbog zabrane rada, a onda ograničenog rada, te pada prometa, usled pada tražnje.

2) Od 1. januara 2021. godine uvesti da se poreska obaveza po osnovu poreza na dodatu vrednost plaća po naplaćenom potraživanju, kroz izmene Zakona o porezu na dodatnu vrednost. Ovu meru predlažu, uzimajući u obzir činjenicu da se od tog datuma očekuje povećanje priliva sredstava u budžet Republike Srbije usled uplate odloženih poreza i doprinosa koji se plaćaju na zarade zaposlenih.

3) Ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezivih naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih, kroz izmene odredbi člana 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.).

4) Smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su npr. takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (tzv. firmarina), ali i komunalnih taksi (npr. za odnošenje smeća (pogotovo što ima manje otpada bar za privredu koja je uvek ne radi punim kapacitetom)). Ovo uraditi kroz izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 - dr. zakon i 86/2019 - usklađeni din. izn.), odnosno Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), eventualno kroz izmenu odluka lokalnih samouprava.

5) Odlaganje obaveze plaćanja "eko-takse" do 1. aprila 2021. godine, kroz odlaganje primene odredaba člana 137. i 138. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi), kojim članovima je utvrđena obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike. Ovo nova finansijska obaveza predviđa da su obveznici dužni da podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine nadležnom organu jedinice lokalne samouprave do 31. jula ove godine, i da se utvrđeni iznos naknade plaća jednom mesečno, 15 dana po isteku meseca za prethodni mesec, do početka iduće godine. Našim predlogom za odlaganje plaćanja iste, uzimajući u obzir i činjenicu smanjene privredne aktivnosti, što sigurno utiče i na stepen smanjenja zagađenja, smatramo da će se omogućiti veća likvidnost privrednih subjekata u ovim višestruko otežanim uslovima izazvanim pandemijom virusa COVID-19.

Nadalje, s obzirom na novonastalu situaciju, ističu inicijativu da se donese nova uredba kojom bi se za preduzeća obuhvaćena Unapred pripremljenim planom reporganizacije (skr. UPPR), uveo period mirovanja za sve dospele obaveze koje ova preduzeća imaju prema državi, lokalnoj samoupravi i trećim licima i to počevši od 1. avgusta 2020. do 1. aprila 2021. godine. Ovo predlažu, s obzirom na nespornu činjenicu da je privrednim subjektima obuhvaćenim UPPR, pandemija COVID-19 donela velike poremećaje u poslovanju, a pri tom isti nisu bili obuhvaćeni Paketom ekonomskih mera države u toku vanrednog stanja.

Istovremeno, ističemo još jednom molbu da se od strane javnog sektora blagovremeno ispunjavaju sve dospele novčane obaveze iz potpisanih ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom.

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su predlozi za izmene u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje):

  1. Zaposlenima omogućiti korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. juna tekuće godine, kao i da ukoliko se isti koristi iz delova ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od 2 nedelje;
  2. Da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o trošku Fonda za zdravstvo RS, a ne o trošku poslodavca;
  3. Da se pojednostavi procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60%

U Uniji poslodavaca naglašavaju da su do sada nailazili na visoko razumevanje Vlade Republike Srbije i ovoga puta takođe očekuju u najkraćem roku organizaciju sastanka, na kome bi se zajednički tražilo rešenje koje je najbolje za sve.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca, 24.07.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija