Zastava Bosne i Hercegovine

ODLOŽENA PRIMENA ODREDBI PRAVILNIKA O PDV KOJE SE ODNOSE NA PDV TRETMAN POVRATNE AMBALAŽE ZA 1. JANUAR 2022. GODINE


Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (dalje: Dopuna pravilnika), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64/2021 od 25.6.2021. godine, a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

Dopunom pravilnika dodaje se novi član 280a Pravilnika o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021 - dalje: Pravilnik o PDV), kojim se propisuje da će se pravila kojima se uređuje PDV tretman povratne ambalaže (član 44, član 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i član 230. Pravilnika o PDV) primenjivati od 1. januara 2022. godine.

Dakle, to pored ostalog, znači da će obavezu vođenja posebne evidencije o povratnoj ambalaži koju ne zaračunava kupcu, obveznik PDV biti dužan da vodi od 1. januara 2022. godine. Takođe, pravilo da se istekom roka za vraćanje ambalaže smatra da je promet ambalaže izvršen i da je u tom momentu nastala obaveza za obračun PDV, primenjivaće se od 1. januara 2022. godine, itd.

Pored toga, u novododatom članu 280a Pravilnika o PDV, propisana je obaveza za obveznika PDV koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže, da na utvrđeni manjak obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020).

Ovo pravilo razumemo tako da obveznik PDV na dan 31.12.2021. godine treba da utvrdi količinu ambalaže koju mu kupci nisu vratili do tog datuma, a kojoj je istekao rok za vraćanje, te da po tom osnovu konstatuje manjak i obračuna PDV.

Na kraju, precizira se da se obaveza vođenja evidencije iz člana 230. Pravilnika o PDV, odnosi na povratnu ambalažu predatu od 1. januara 2022. godine.

Napominjemo da smo o PDV tretmanu i računovodstvenom evidentiranju ambalaže detaljno pisali u komentaru „PDV tretman i računovodstveno evidentiranje ambalaže“, koji smo objavili u najnovijem broju časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ 262/263, kao i u elektronskom izdanju časopisa u bazi Paragraf Lex.

Izvor: Redakcija, Aleksandar Milanović, 28.06.2021.