Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA - Tekst propisa


RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), član 12a menja se i glasi:

"Član 12a

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. stav 2. ovog zakona - jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 46.250,00 dinara na osnovicu koja čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 200S, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) niskoalkoholna pića 23,14 din/lit;

2) pivo 26,44 din/lit.

Na alkoholna pića iz stava 2. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju."

Član 2.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića iz člana 1. ovog zakona izvršiće se u 2022. godini, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini ("Službeni glasnik RS", broj 11/21), u delu koji se odnosi na iznose akciza na alkoholna pića, i to na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda, rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića.

Član 3.

Alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20) koja su stavljena u promet pre stupanja na snagu ovog zakona, a obeležena su kontrolnim akciznim markicama u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17), mogu biti u prometu do isteka zaliha.

Alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20) za koje su preuzete kontrolne ackizne markice pre stupanja na snagu ovog zakona obeležavaju se kontrolnim akciznim markicama u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17).

Počev od dana stupanja na snagu ovog zakona jaka alkoholna pića iz člana 1. ovog zakona, do donošenja propisa kojim će se urediti njihovo obeležavanje, obeležavaju se u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe, obeležavaju se kontrolnom akciznom markicama ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17).

Član 4.

Propisi iz člana 18. stav 5, člana 30. stav 3. i člana 34. Zakona o akcizma ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od devet meseci.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20).

Član 5.

Proizvođač jakih alkoholnih pića iz člana 1. ovog zakona, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 22.04.2021.