Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika


U Danu za glasanje, 27. februara 2023. godine, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Takođe, Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save”, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je o Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova,

U Danu za glasanje usvojeni su i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

U Danu za glasanje Narodna skupština je izabrala, sa 145 glasova narodnih poslanika, Dejana Damnjanovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, kome je predsednik Narodne skupštine dr Orlić čestitao u svoje i u ime narodnih poslanika i poželeo mu uspeh u radu.

U Danu za glasanje usvojen je i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS).

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

Izvor: Vebsajt Narodna skupština, 27.02.2023.
Naslov: Redakcija