Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), u članu 9. stav 2. tačka 1) reči: “procenu opasnosti od udesa” zamenjuju se rečima:,,odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa”.

U tački 2) reči: “procenu opasnosti od udesa” zamenjuju se rečima: “saglasnost na odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od velikog hemijskog udesa”.

Član 2.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva utvrđenom Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti nadležni organ će izdati dozvolu najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15 - u daljem tekstu Zakon) uređuje: vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, nadležnost za izdavanje dozvola i obaveze nadležnog organa, uslove za izdavanje integrisane dozvole, sadržaj zahteva za izdavanje dozvole i dokumentaciju koja se predaje uz zahtev, postupak izdavanja integrisane dozvole i uslove koji se utvrđuju dozvolom, nadzor, kazne i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.

Cilj izmene Zakona je produženje roka nadležnom organu za rešavanja po podnetim zahtevima za izdavanje integrisane dozvole, uključujući i postrojenja za koja će se pregovarati tranzicioni periodi sa Evropskom unijom, kao i usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) u delu koji se odnosi na dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole. Zakon o zaštiti životne sredine, u članu 58, propisuje da je operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili većim količinama od propisanih, dužan da dostavi Obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, u zavisnosti od količina opasnih materija kojima vrši te aktivnosti i da preduzme mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene u tim dokumentima. Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine daje saglasnost na Izveštaj o bezbednosti, odnosno Plan zaštite od udesa (član 60đ). Zakonom u članu 9. stav 2. tačka 1) propisuje da se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole podnosi saglasnost na procenu opasnosti od udesa, a u tački 2) procenu opasnosti od udesa, dokumenta koja Zakon o zaštiti životne sredine ne poznaje. Izmenom Zakona obezbeđuju se zakonodavni, upravni, upravno-pravni, organizaciono-institucionalni i drugi uslovi za efikasnije funkcionisanje i organizovanje izdavanja integrisanih dozvola na teritoriji Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona predloženo je da se umesto saglasnosti na procenu opasnosti od udesa za nova postrojenja prilaže saglasnost na odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa, a za postojeća postrojenja, umesto procene opasnosti od udesa, prilaže saglasnost na odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od velikog hemijskog udesa.

Članom 2. Predloga zakona predložen je novi rok za nadležne organe za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja i aktivnosti do 31. decembra 2024. godine imajući u vidu da je u Predlogu pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 uzet 1. januar 2025. godine, kao datum ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Članom 3. Predloga zakona definiše se stupanje na snagu zakona osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 22.10.2021.