Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje ističe 2. novembra 2020. godine. Zahtev se može podneti elektronskim putem


Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.), koji je u primeni od prvog januara 2020. godine, izmenjen je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje. Svi preduzetnici koji su u tekućoj godini plaćali porez na prihode od samostalne delatnosti na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu mogu podneti najkasnije 31. oktobra tekuće godine odnosno 2. novembra 2020. godine.

S obzirom na to da poslednji dan utvrđenog roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika pada u neradni dan, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje se pomera na prvi naredni radni dan, što znači da se predmetni zahtev može podneti najkasnije 2. novembra 2020. godine. Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko portala Poreske uprave.

Takođe, preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 22.10.2020.
Naslov: Redakcija