Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na buku koja nastaje na radnom mestu i u radnoj okolini, koja nastaje u prevoznom sredstvu, koja potiče od vojnih aktivnosti i aktivnosti na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, zatim na buku koja nastaje od aktivnosti u domaćinstvu ili buku iz susednog domaćinstva iz stana ili drugog prostora koji se koristi za te namene


U skupštinskoj proceduri je Predlogom zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, čiji je cilj da se ona smanji s obzirom na to da ugrožava zdravlje ljudi. Dokumentom su predviđene drakonske kazne, posebno za ugostiteljske objekte koji krše odredbe ovog zakona, a koje će kontrolisati komunalna milicija.

Kada bude usvojen, ovaj Zakon se neće primenjivati u određenim slučajevima, kao na primer kada buku pravi kuče koje laje, mačka koja mjauče, ili se ona stvara usisavanjem stana...

Odredbe ovog zakona odnose se na buku u životnoj sredini kojoj su izloženi ljudi posebno u izgrađenim područjima, javnim parkovima ili drugim tihim zonama u aglomeracijama, u tihim zonama izvan naselja, u blizini škola, bolnica i drugih objekata, zona osetljivih na buku, a koja potiče od rada izvora buke u smislu ovog zakona.

Kada bude usvojen, ovaj Zakon se neće primenjivati u određenim slučajevima, s obzirom na to da su propisani izuzeci. Oni su definisani su u Članu 2 Predloga zakona.

U njemu se navodi da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na buku koja nastaje na radnom mestu i u radnoj okolini, koja nastaje u prevoznom sredstvu, koja potiče od vojnih aktivnosti i aktivnosti na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, zatim na buku koja nastaje od aktivnosti u domaćinstvu ili buku iz susednog domaćinstva iz stana ili drugog prostora koji se koristi za te namene.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se i na buku od domaćih i divljih životinja.

- Odredbe ovog zakona se ne primenjuju na buku koja potiče od zvučnog oglašavanja zvonima ili elektroakustičkim uređajima iz verskih objekata. Odredbe ovog zakona se ne primenjuju na buku od vazduhoplova u meri u kojoj je zaštita od buke od vazduhoplova uređena drugim posebnim zakonom i propisima u oblasti vazdušnog saobraćaja - navodi se u Predloga zakona.

Kako se objašnjava, buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili štetan zvuk emitovan na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koji je proizvod aktivnosti ljudi, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, kao i buku koja nastaje od industrijskih i proizvodnih aktivnosti uključujući i buku na lokacijama na kojima se obavljaju industrijske aktivnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja.

- Izvor buke jeste svaki emiter neželjenog ili štetnog zvuka koji nastaje kao posledica aktivnosti ljudi - svaki uređaj, sredstvo za rad, saobraćajno sredstvo, instalacija postrojenja, tehnološki postupak, elektroakustički i akustički uređaj, kao i uređaj koji se koristi za izvođenje industrijske, zanatske, proizvodne, uslužne i slične delatnosti, koji proizvodi stalnu ili povremenu buku, pokretni i nepokretni objekti koji pod određenim okolnostima generišu zvuk, a takođe i otvoreni i zatvoreni prostori za sport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje muzike, kao i ugostiteljski objekti, garaže, parking prostori... - navodi se u Predloga zakona.

Kada je reč o zaštiti od buke iz ugostiteljskih objekata, ona je definisana u Članu 19. U njemu se navodi da je ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, dužan da obezbedi propisane uslove i mere zvučne zaštite propisane ovim zakonom i propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Merenje buke u životnoj sredini vrši ovlašćeno pravno lice, koje treba za to da podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja nadležnom Ministarstvu.

Merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata pored ovlašćenog pravnog lica koje ispunjava propisane uslove, može da vrši komunalni milicionar jedinice lokalne samouprave, etaloniranim uređajima za merenje buke.

- U slučaju kada pri izvršenom merenju nivoa buke utvrdi prekoračenje propisanih graničnih vrednosti buke, komunalni milicionar je ovlašćen da izda prekršajni nalog, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izda usmeno naređenje kojim nalaže mere za smanjenje buke u životnoj sredini ili zabrani emitovanje buke u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrednosti.

- Može i da privremeno oduzme predmete (emitera buke), zatim da podnese inicijativu inspekciji za zaštitu životne sredine za izricanje mere zabrane upotrebe izvora buke ili zabrane obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu kada se vlasniku, odnosno korisniku objekta privremeno oduzme emiter buke, ili naredi druge mere u skladu sa zakonom koji uređuje komunalnu miliciju, odnosno inspekcijski nadzor.

Kako se navodi u Članu 36, novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti, zatim emituje buku u akustičkoj zoni iznad graničnih vrednosti, ne obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke koju emituje, održava javno okupljanje i aktivnost bez odluke ili suprotno odredbama odluke jedinice lokalne samouprave.

- Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara - navodi se u Predlog zakona.

U Članu 37 precizira se da će novčanom kaznom od 200.000 dinara, komunalni milicioner kazniti ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti.

- Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 dinara. Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog, u skladu sa zakonom koji reguliše izdavanje prekršajnog naloga.

- Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara, komunalni milicioner kazniće ugostitelja koje ponovi izvršenje prekršaja iz stava 1. ovog člana u periodu od godinu dana od dana izdavanja prekršajnog naloga. Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara komunalni milicioner kazniće preduzetnika koji ponovi izvršenje ovog prekršaja u periodu od godinu dana od dana izdavanja prekršajnog naloga.

U Predlogu se navodi i da se za održavanje javnih okupljanja, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru, koje mogu dovesti do prekoračenja buke, jedinica lokalne samouprave određuje ulice, delove ulica i naselja i druge lokacije namenjene za te svrhe, kao i mere zvučne zaštite u vreme održavanja.

- Mere zvučne zaštite određuje jedinica lokalne samouprave na zahtev organizatora javnog okupljanja ili aktivnosti. Organizator aktivnosti dužan je da zahtev podnese u roku koji ne može biti kraći od 20 dana od početka održavanja navedenih aktivnosti - piše u Predlogu.

Predlogu je propisana i izrada strateških karata buke. One treba obavezno da se izrade za glavne puteve, glavne železničke pruge i za glavne aerodrome. Izrađuju ih jedinice lokalne samouprave.

Inače, Pravilnikom o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 37/2011) definisana su dva indikatora buke koja se prate i to, ukupni indikator buke Lden, a to je indikator koji opisuje ometanje bukom u vremenskom periodu od 24 časa, za dan-veče-noć i izražava se jedinicom dB(A), i Indikator noćne buke Lnight - koji opisuje ometanje bukom u toku noći, period od 22 do 6 časova i izražava se jedinicom dB(A).

Ovaj Predlog zakona, kako se navodi u obrazloženju ovog dokumenta, jedan od zakona koji je pripremljen u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije.

- S obzirom na to da je problem buke sve prisutniji i da buka u životnoj sredini može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi, EU je 2002. usvojila Direktivu o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini. Srbija je donošenjem Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini 2009. godine, delimično prenela obaveze iz direktive u svoje zakonodavstvo. Na skrinigu u Briselu, 2014. godine, Evropska komisija je preporučila da u zakonu treba izmeniti nadležne organe za izradu strateških karata buke i akcionih planova kao i rokove izrade strateških karata buke - navodi se u obrazloženju.

Inače, kako bi se smanjila buka koja dopire iz ugostiteljskih objekata, od 7. septembra, Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014 - prečišćen tekst, 86/2016, 19/2017, 118/2018, 101/2019, 106/2020 i 71/2021) Skupštine Grada Beograda, muzika ne sme da se emituje u njihovim baštama radnim danom posle 22 sata, a petkom i subotom posle 23 sata.

Ova odluka se ne odnosi na tri zone u gradu: na Skadarliju gde je dozvoljena samo akustična muzika, zatim na Adu Ciganliju i priobalje.

Izvor: Vebsajt Kurir, 23.09.2021.
Naslov: Redakcija