Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI – Tekst propisa


Član 1.

 “U Zakonu o prosvetnoj inspekciji (“Službeni glasnik RS”, broj 27/18), u članu 2. stav 1. posle reči: “udžbenika” briše se slovo “i” i dodaje zapeta, a posle reči “učeničkog i studentskog standarda”, dodaje se zapeta i reči: “nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija”.

 “Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 Prosvetna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost”.

Član 2.

U članu 5. menja se stav 1) i glasi:

“Poslove prosvetne inspekcije obavlja prosvetni inspektor: u ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja – republički prosvetni inspektor, u organu pokrajinske uprave nadležne za poslove obrazovanja i vaspitanja – pokrajinski prosvetni inspektor i gradskom i opštinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja – gradski odnosno opštinski prosvetni inspektor”;

Stav 2. briše se.

Član 3.

Dodaje se naslov iznad člana 7. koji glasi:

“POSLOVI INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM USTANOVA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA I OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA”

U članu 7. stav 1. menja se tačka 2) i sada glasi: “ostvarivanja prava i obaveza deteta, učenika, njegovog roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenog utvrđenih propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi: “provere verodostojnosti javne isprave koju izdaje škola”;

Tačke 7) i 8) postaju 8) i 9).

Menja se stav 2. i sada glasi:

“U postupku verifikacije ustanove, novog obrazovnog profila, ostvarivanja novih programa nastave i učenja, proširene delatnosti ustanove, statusne promene i promene sedišta ustanove, prosvetna inspekcija ispituje ispunjenost uslova i postupa u okviru svojih ovlašćenja. Kada utvrđuje ispunjenost uslova u postupku verifikacije ustanove, za osnovnu i proširenu delatnost, prosvetni inspektor zapisnikom konstatuje da li ustanova ispunjava uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i propisa donetih na osnovu tog zakona i o tome obaveštava organ nadležan za donošenje rešenja u postupku verifikacije ustanova”.

Član 4.

U članu 9. stav 1. menja se tačka 3) i glasi: “predloga za oduzimanje odobrenja za status javno priznatog organizatora aktivnosti”;

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 2) posle reči “upisa studenata “ dodaje se “zapeta” i reči “statusa studenata i zaštite prava studenata”;

U tački 3) posle reči “poslovođenja “ dodaje se “zapeta” i reči “drugih organa ustanove”;

U tački 5) zamenjuju se reči “propisane evidencije” rečima “propisanih evidencija” i dodaju se reči “i izdavanja javnih isprava.”

Član 6.

 “Posle člana 10. dodaje se član 10a koji se zove i glasi:

Poslovi inspekcijskog nadzora

u dualnom modelu studija

Član 10a.

Prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Član 7.

U članu 11. stav 1. tačka 2) posle reči “njihovog roditelja” briše se “zapeta” i reč “staratelja”;

U tački 4) zamenjuju se reči “propisane evidencije” rečima “propisanih evidencija”

Član 8.

“Posle člana 14. dodaju se čl. 14a – 14b koji se zovu i glase:

Poslovi inspekcijskog nadzora

u nauci i istraživanjima

Član 14a.

Prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti nauke i istraživanja u Republici Srbiji u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Poslovi inspekcijskog nadzora u kontroli Nacionalnog okvira kvalifikacija

Član 14b.

Prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u pogledu primene zakona kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija”.

Član 9.

U članu 15. stav 1. zamenjuju se brojevi “7 – 14.” brojevima “7 – 14b.”

U tački 3) posle reči “posebnom zakonu” briše se slovo “i” i dodaje zapeta i posle reči “opštem aktu” dodaju se reči “i drugim propisima iz oblasti obrazovanja;

 Tačka 4) briše se;

Menja se tačka 5) i sada glasi:

“5) podnosi prijavu nadležnom organu zbog postojanja sumnje da je učinjeno krivično delo, privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane diskriminacije, zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, zabrane ponašanja koja vređa ugled, čast ili dostojanstvo i zabrane stranačkog organizovanja i delovanja”;

U tački 8) reči “identifikuju ovlašćena lica” zamenjuju se rečima “identifikuje ovlašćeno lice”;

U tački 9) reč “uzima” zamenjuje se rečju “pribavlja”, a reč “ovlašćenih” zamenjuje se rečju “ovlašćenog” ;

U tački 10) reči zamenjuju se reči “opšte i pojedinačne akte” rečima “opšti i pojedinačni akt”;

Tačke 5) – 11) postaju tačke 4) -10);

Član 10.

U članu 16. stav 1. posle reči “stručno – pedagoškog nadzora” dodaju se reči “i spoljašnjeg vrednovanja”, a posle reči “zaposlenih” dodaju se reči “koju realizuju prosvetni savetnici u vršenju terenskog nadzora”.

Član 11.

U članu 17. na početku stava 1. dodaje se reč “republički” ispred reči: “prosvetni inspektor”.

U stavu 2. posle reči “poslova” i zapete dodaje se reč “republički”, dok se brišu reči “ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja”.

Menja se stav 4. koji sada glasi:

“Ukoliko prosvetni inspektor ne otkloni utvrđene nepravilnosti u datom roku, republički prosvetni inspektor je ovlašćen da, u skladu sa zakonom, predloži pokretanje disciplinskog postupka protiv tog inspektora, kao i protiv njegovog neposrednog rukovodioca. Republički prosvetni inspektor ovlašćen je i da, u skladu sa zakonom, predloži udaljenje s rada ovih službenih lica protiv kojih se pokrene disciplinski postupak”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

“Nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa ovim zakonom.

Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije”.

Član 12.

U članu 18. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. – 8. koji glase:

“Ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja i ministar nadležan za poslove državne uprave i lokalne samouprave zajednički propisuju kriterijume za utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Opštinska, odnosno gradska uprava će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stava 7. ovog člana usaglasiti akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i broj prosvetnih inspektora, u skladu sa propisanim kriterijumima”.

Član 13.

U članu 20. reč “zakon” zamenjuje se rečju “zakonima”.

Član 14.

“Posle člana 20. dodaju se nazivi glava, nazivi članova i čl. 20a – 20g koji glase:

 IVa GODIŠNjE IZVEŠTAVANjE

 Godišnji izveštaj o radu

Član 20a.

Godišnji izveštaj o radu donosi se za prethodnu školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje utvrđeno zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

 IVb SAMOPROVERA I SAMOPROCENA

Samoprovera ispunjenosti zahteva i samoprocena rizika

Član 20b.

Nadzirani subjekti u oblasti obrazovanja i vaspitanja, javno priznati organizatori aktivnosti, nadzirani subjekti u oblasti nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija mogu prosvetnoj inspekciji dostaviti izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, sa propratnom dokumentacijom, koje su sproveli saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika.

Prosvetna inspekcija može dostaviti kontrolnu listu nadziranom subjektu i zatražiti od njega da sačini i prosvetnoj inspekciji dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

 IVv STRUČNO USAVRŠAVANjE

Stručno usavršavanje prosvetnog inspektora

Član 20v.

Prosvetni inspektor je dužan da se stalno stručno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja inspekcijskog nadzora.

Program i oblike stručnog usavršavanja prosvetnog inspektora propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 IVg SLUŽBENA ODEĆA I OBUĆA

Službeno odelo i obuća prosvetnog inspektora

Član 20g

Republički prosvetni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora koristi službenu odeću i obuću.

Izgled republičkog prosvetnog inspektora propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 15.

Član 22. briše se.

Član 16.

Član 23. briše se.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o prosvetnoj inspekciji (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 14. aprila 2018. godine istakao je posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti obrazovanja u odnosu na zakon koji na opšti način uređuje inspekcijski nadzor i znatno podigao i unapredio kvalitet inspekcijskog nadzora u obrazovanju. Međutim, svakako je, tokom primene, ukazao na potrebu unošenja nekoliko konkretnih, novih instituta, odnosno izmena i dopuna, koje će proširiti delovanje prosvetne inspekcije i sveobuhvatnije i potpunije unaprediti sistem inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji u oblasti obrazovanja.

Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji najpre se odnose na preciziranje odredaba koje su sadržane u posebnim zakonima koji su doneti u međuvremenu, a propisuju nadležnost prosvetne inspekcije u vršenju nadzora nad primenom istih zakona: Zakon o nauci i istraživanjima (“Službeni glasnik RS”, broj 49/19), Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 27/19 i 6/20) i Zakon o dualnom modelu obrazovanja u visokoškolskim ustanovama (“Službeni glasnik RS”, broj 66/19).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru iz 2018. godine propisuje potpuno novi institut samoprovere ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoprocene rizika. Navedene odredbe specificirane u odnosu na prosvetu, precizirane su u Nacrtu zakona.

Tokom trogodišnje primene Zakona stekli su se uslovi za unošenje novih zakonskih odredaba koje se odnose na službenu odeću i obuću republičkog prosvetnog inspektora i stručnog usavršavanja, kao na izmenu, dopunu, preciziranje pojedinih zakonskih odredbi koje su predložene u Nacrtu zakona, a koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, odnosno gradovima, odnosno pokrajini i proceduru donošenja pravilnika kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona kojim se menja član 2. Zakona propisuje se da Prosvetna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora, pored oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, dualnog obrazovanja, visokog obrazovanja, udžbenika i učeničkog i studentskog standarda, ispituje i primenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija. Ovim članom propisano je i da Prosvetna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.

Članom 2. Nacrta zakona kojim se menja član 5. Zakona preciziraju se nazivi prosvetnih inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju u ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja, pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja i opštinskom, odnosno gradskom organu kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti prosvete.

Zbog specifičnog i jedinstvenog modela poveravanja poslova inspekcijskog nadzora organu pokrajinske uprave nadležne za poslove obrazovanja i vaspitanja i gradskom, odnosno opštinskom organu predloženo je navedeno rešenje.

 

Članom 3. Nacrta zakona kojim se menja član 7. Zakona dopunjuju se i preciziraju odredbe Zakona u odnosu na novu zakonsku terminologiju u oblasti obrazovanja i vaspitanja naročito kod verifikacije ustanova i provere verodostojnosti javnih isprava koje izdaje škola. Ovaj član, takođe, definiše i naziv člana 7. Zakona: Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Članom 4. Nacrta zakona kojim se menja član 9. Zakona uređeni su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih i javno priznatih

organizatora aktivnosti, kojim se precizira podnošenje predloga za oduzimanje odobrenja za status javno priznatog organizatora aktivnosti.

 Članom 5. Nacrta zakona kojim se menja član 10. Zakona preciziraju se nove odredbe koje se odnose na status studenata i zaštite prava studenata;

 Članom 6. Nacrta zakona dodaje se novi član 10a Zakona koji propisuje poslove inspekcijskog nadzora u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Ovom odredbom precizirana je zakonska odredba Zakona o dualnom modelu obrazovanja u visokom obrazovanju koja se odnosi na inspekcijski nadzor tako što se propisuje da prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Članom 7. Nacrta zakona kojim se menja član 11. Zakona propisuju se poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti učeničkog i studentskog standarda i briše se reč staratelja u skladu sa terminologijom iz posebnih zakona.

Članom 8. Nacrta zakona dodaju se novi članovi 14a i 14b propisuju se poslovi inspekcijskog nadzora u nauci i istraživanjima i poslovi inspekcijskog nadzora u kontroli Nacionalnog okvira kvalifikacija. Ovom odredbom precizirane su zakonske odredbe Zakona o nauci i istraživanjima i Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije koje se odnose na inspekcijski nadzor tako što se propisuje da prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti nauke i istraživanja u Republici Srbiji u skladu sa ovim i posebnim zakonom i u pogledu primene zakona kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija.

Članom 9. Nacrta zakona kojim se menja član 15. Zakona propisana su ovlašćenja prosvetnog inspektora. Postojeća ovlašćenja prosvetnog inspektora, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora, proširuju se i na vršenje poslova iz članova 14a i 14b koja se odnose na poslove inspekcijskog nadzora u nauci i istraživanjima i poslove inspekcijskog nadzora u kontroli Nacionalnog okvira kvalifikacija. U trogodišnjoj primeni ovog Zakona praksa je pokazala da je potrebno obrisati tačku 4) ovog člana koja se odnosi na privremeno zabranjivanje rešenjem rada ustanove koja obavlja delatnost, a ne ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika.

Navedena tačka je regulisana zakonom koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

 Preostale su terminološke izmene sačinjene u skladu sa postojećim terminima u važećim propisima.

Članom 10. Nacrta zakona kojim se menja član 16. Zakona definisan je inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor. Ovim članom uređuje se terminološka izmena sačinjena u skladu sa postojećim terminima u važećim propisima, te se stručno – pedagoškom nadzoru dodaje spoljašnje vrednovanje. Stručno – pedagoški nadzor vrše prosvetni savetnici u vršenju terenskog nadzora.

Članom 11. Nacrta zakona kojim se menja član 17. Zakona uređena su ovlašćenja Ministarstva prema organima kojima su povereni poslovi. Ovim članom se menja naziv “prosvetni inspektora ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” u naziv “republički prosvetni inspektor”.

Dodaje se stav koji je premešten iz člana 5. važećeg zakona da nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa ovim zakonom.

Takođe, ovim članom dodaje se novi stav koji glasi: Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.

Predloženim stavom se precizira zakonsko rešenje koje već postoji u važećem pravnom sistemu. Zakonom koji uređuje državnu upravu izričito je propisano u članu 51. da Vlada i organi državne uprave zadržavaju i posle poveravanja poslova državne uprave odgovornost za njihovo izvršavanje, dok je članom 47. stav 6. zakona koji uređuje državnu upravu, u delu koji propisuje opšta ovlašćenja u vršenju nadzora nad radom, propisano da je organ državne uprave ovlašćen da u vršenju nadzora nad radom neposredno izvrši neki posao ako oceni da se drukčije ne može izvršiti zakon ili drugi opšti akt.

Navedeni stav ne menja zakonska rešenja iz zakona kojim je uređena državna uprava. Na osnovu ovog stava, uz poštovanje postojećih zakonskih rešenja, republička prosvetna inspekcija može neposredno da izvrši inspekcijski nadzor u nadziranom subjektu na teritoriji cele Republike Srbije imajući u vidu javni interes i osetljivost grupa (dece, učenika, studenata…) čije interese prevashodno štiti.

Članom 12. Nacrta zakona se menja član 18. Zakona kojim je uređeno poveravanje poslova opštinskoj i gradskoj upravi. Zbog neprimenjivanja odredaba važećeg pravilnika kojim je uređen broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima tako što iste ne angažuju uopšte prosvetne inspektore, ili angažuju manji broj prosvetnih inspektora, te u takvim situacijama moraju inspekcijski nadzor da realizuju republički inspektori kojih ima malo u odnosu na broj ustanova, odnosno nadziranih subjekata, predloženo je sledeće rešenje:

Ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja i ministar nadležan za poslove državne uprave i lokalne samouprave zajednički propisuju kriterijume za utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Opštinska, odnosno gradska uprava će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stava 7. ovog člana usaglasiti akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i broj prosvetnih inspektora, u skladu sa propisanim kriterijumima.

Članom 13. Nacrta zakona se menja član 20. Zakona kojim je propisano da se godišnji plan inspekcijskog nadzora donosi za školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje definisano zakonom iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u smislu što se umesto reči zakonom predlaže reč zakonima.

Članom 14. Nacrta zakona dodaju se nazivi glava, novi nazivi članova i čl. 20a – 20g Zakona.

Članom 20a propisuje se donošenje godišnjeg izveštaja o radu za prethodnu školsku, odnosno radnu godinu čije je trajanje utvrđeno zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Godišnji izveštaj o radu za prethodnu godinu usvaja Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade i isti se objavljuje se na sajtu Ministarstva u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 20b uređuje se primena potpuno novog instituta samoprovere ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoprocene rizika u oblasti obrazovanja, a koji je uveden zakonom koji uređuje inspekcijski nadzor iz 2018. godine. Nadzirani subjekti u oblasti obrazovanja i vaspitanja, javno priznati organizatori aktivnosti, nadzirani subjekti u oblasti nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija mogu prosvetnoj inspekciji dostaviti izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, sa propratnom dokumentacijom, koje su sproveli saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika. Navedene odredbe su u smislu obuka direktora i sekretara predviđene i u Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno u Akcionom planu Ministarstva za period od 2021. do 2023. godine.

Članom 20v uređuje se stručno usavršavanje prosvetnog inspektora. Ovim članom se propisuje da je prosvetni inspektor dužan da se stalno stručno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja inspekcijskog nadzora. Program i oblike stručnog usavršavanja prosvetnog inspektora propisuje ministar. Sektor za inspekcijske poslove će u narednom periodu realizovati obuke predviđene u Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno u Akcionom planu Ministarstva za period od 2021. do 2023. godine, stručne skupove radi ujednačavanja rada inspektora i godišnje sektorske posebne programe obuke prosvetnih inspektora koje se realizuju u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Nacionalnom agencijom za javnu upravu.

Članom 20g propisuje se nabavka službenog odela i obuće prosvetnog inspektora, kao i propisivanje obaveze da ministar bliže propiše izgled republičkog prosvetnog inspektora.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 16.09.2021.