Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O OČUVANjU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA MANASTIRA HILANDAR - Tekst propisa


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način pružanja podrške i pomoći Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.

Član 2.

Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar (u daljem tekstu: manastir Hilandar), koji, od svog osnivanja 1198. godine, neprekidno postoji kao samoupravna monaška ustanova koja predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije, i predstavlja neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe, i upisan je, zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske, u listu Svetske baštine Uneska.

Član 3.

Republika Srbija pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandara tako što:

1) preko svojih nadležnih organa preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na: očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretne i nepokretne kulturno-istorijske baštine u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na toj baštini, obnovu i rekonstrukciju i druge mere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara, konzervaciju, restauraciju i druge mere zaštite ostale istorijske i kulturne baštine u sastavu manastira Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.), kao i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar i Zadužbine Svetog manastira Hilandar u cilju čuvanja, održavanja i prezentacije baštine i održivog razvoja manastira Hilandar;

2) preko svojih nadležnih organa učestvuje i u organizaciji proslava značajnih datuma iz istorije manastira Hilandara i obavlja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika manastira Hilandara.

Član 4.

Poslovi nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. ovog zakona imaju za cilj:

1) očuvanje ustanove manastira Hilandar;

2) očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju celokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa manastira Hilandar;

3) obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje graditeljskog nasleđa manastira Hilandar;

4) očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasleđa manastira Hilandar;

5) unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar;

6) podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetske baštine i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva;

7) podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj Gori Atonskoj.

Sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 5.

Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Vlade i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar kao posebno radno telo Vlade i utvrđuje njene zadatke i sastav.

Član 6.

Obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandara rukovode manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. ovog zakona i nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture, koje učestvuju u razmatranju i usvajanju planova radova i izveštaja o izvršenim radovima.

Obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandara sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.

Budžetska sredstva iz stava 2. ovog člana opredeljuju se za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije, polazeći od usvojenih planova radova i izveštaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara, na razdelu ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Član 7.

Sve aktivnosti u kojima učestvuje Republika Srbija a odnose se na očuvanje, obnovu i rekonstrukciju manastira Hilandara nastavljaju da se realizuju na osnovu akata na osnovu kojih su i započete i realizovane do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 99. Ustava Republika Srbije, kojima je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti kulture i zaštite kulturnih dobara (tačka 10), kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom (tačka 17).

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Manastir Hilandar, koji je zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan u listu Svetske baštine Uneska, predstavlja neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe. Pored toga, manastir Hilandar postoji od svog osnivanja 1198. godine, kao samoupravna monaška ustanova koja svojim neprekinutim postojanjem predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije.

Cilj ovog zakona jeste da se obezbedi kontinuirana i na zakonu zasnovana podrška i pomoć Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i u tom okviru pomoć obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara, uz stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Radi pružanja podrške i pomoći očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar predlaže se da Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na: očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretne i nepokretne kulturno-istorijske baštine u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na toj baštini, obnovu i rekonstrukciju i druge mere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara, konzervaciju, restauraciju i druge mere zaštite ostale istorijske i kulturne baštine u sastavu manastira Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.) i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar i Zadužbine Svetog manastira Hilandar u cilju čuvanja, održavanja i prezentacije baštine i održivog razvoja manastira Hilandar, kao i da Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, učestvuje i u organizaciji proslava značajnih datuma iz istorije manastira Hilandara i obavlja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika manastira Hilandara (član 3).

Poslovi nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. predloženog zakona imaju za cilj: 1) očuvanje ustanove manastira Hilandar; 2) očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju celokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa manastira Hilandar; 3) obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje graditeljskog nasleđa manastira Hilandar; 4) očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasleđa manastira Hilandar; 5) unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar; 6) podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetske baštine i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva; 7) podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj Gori Atonskoj (član 4. stav 1).

Sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. predloženog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije (član 4. stav 2).

Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Vlade i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar kao posebno radno telo Vlade i utvrđuje njene zadatke i sastav (član 5).

Obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandara rukovode Sveti manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. predloženog zakona i nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture, koje učestvuju u razmatranju i usvajanju planova radova i izveštaja o izvršenim radovima; obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandara sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije, koja se opredeljuju za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije, polazeći od usvojenih planova radova i izveštaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara (član 6).

Manastir Hilandar, u skladu sa svojim samoupravnim statusom i pravima, kao neodvojivi i konstitutivni deo Svete Gore Atonske, samostalno upravlja, održava i čuva svoje celokupno nasleđe, imovinu i monašku ustanovu.

Zadužbina Hilandara je nedobitna fondacija u Republici Srbiji, čiji je osnivač Manastir Hilandar sa ciljem da, u javnom interesu, pomogne i podstakne očuvanje i predstavljanje celokupnog nasleđa manastira Hilandara, kao i njegov razvoj, negovanje sveze sa Srbijom i savremeni doprinos srpskoj kulturi.

Čl. 7. i 8. uređuju prelazna rešenja i stupanje zakona na snagu.

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za potrebe obnove i zaštite manastira Hilandara, u budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva kulture, opredeljeno je za 2021. godinu, u okviru projektnih aktivnosti, 80.000.000 dinara.

Prema rešenjima iz predloženog zakona, zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije opredeljuje se za svaku tekuću godinu određeni iznos sredstava za obnovu, rekonstrukciju i očuvanje manastira Hilandara. Takođe, sredstva za obavljanje predviđenih poslova nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. predloženog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 09.07.2021.