Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS


Beogradski centar za ljudska prava podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 - dalje: Uredba), donete za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije Covid-19. Inicijativa se odnosi na predviđenu mogućnost dvostrukog kažnjavanja, krivičnog i prekršajnog, lica koja prekrše zabranu.

Pomenutom Uredbom propisano je da će lice koje prekrši zabranu o ograničenju i zabrani kretanja biti kažnjeno novčano, kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara (član 1). Sporan je, međutim, član 2. ove Uredbe koji propisuje da se za ovaj prekršaj može pokrenuti postupak i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, "bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon)".

Iako je naredbom ministra određeno da će se nepoštovanje uvedenih zabrana kažnjavati kao krivično delo – u skladu sa Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), a kao prekršaj – u skladu sa pomenutom Uredbom, po oceni Beogradskog centra za ljudska prava nema nikakvog opravdanja da građani koji prekrše navedene zabrane budu dvostruko kažnjeni (u krivičnom postupku – za krivično delo iz člana 248. Krivičnog zakonika, a potom i u prekršajnom postupku za prekršaj iz člana 1. Uredbe), što osporeni član 2. Uredbe upravo omogućava.

Beogradski centar za ljudska prava podseća da član 34 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Protokol 7 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (član 4) garantuju načelo ne bis in idem, od koga se ne može odstupiti ni u vreme vanrednog stanja.

Izvor: Vebsajt Beogradski centar za ljudska prava, 25.03.2020.
Naslov: Redakcija