Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU NA ZAPADNOM BALKANU - Tekst propisa


Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, potpisan u Berlinu, 3. novembra 2022. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma, u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik, glasi:

SPORAZUM O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJA

U VISOKOM OBRAZOVANjU NA ZAPADNOM BALKANU

Predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, “Kosova”, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije (u daljem tekstu “Strane”)

UZIMAJUĆI U OBZIR “Deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu - katalizator za dublju regionalnu ekonomsku integraciju i odskočna daska ka jedinstvenom tržištu EU” lidera Zapadnog Balkana, usvojenu na Samitu lidera Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa;

UZIMAJUĆI U OBZIR to da je visoko obrazovanje javno dobro i javna odgovornost, i svesni potrebe da se poštuju i štite principi akademske slobode i autonomije visokoškolskih ustanova;

U ŽELjI DA unaprede i ojačaju bliske veze i da prošire temelje saradnje na Zapadnom Balkanu, kao i da razviju saradnju između visokoškolskih i istraživačkih ustanova Strana i da unaprede akademsku mobilnost;

UVERENI DA će priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju olakšati međuzavisno učenje i razvoj znanja putem mobilnosti studenata, akademika, istraživača i stručnjaka i da će unaprediti saradnju u visokom obrazovanju;

U ŽELjI DA odgovori na potrebu za Globalnom konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju kojom se dopunjavaju regionalni sporazumi o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju i da se poboljša kohezija između njih;

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskom regionu i obaveze Evropskog prostora visokog obrazovanja (EPVO), uključujući primenu alata Bolonjskog procesa;

IMAJUĆI U VIDU razvoj eksternih i internih mehanizama osiguranja kvaliteta zasnovanih na standardima i smernicama za osiguranje kvaliteta u EPVO;

UVERENI u potrebu pronalaženja zajedničkih, praktičnih i transparentnih rešenja za unapređenje prakse priznavanja u visokom obrazovanju uspostavljanjem standarda i procedura za priznavanje kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja;

UVERENI da će ovaj Sporazum unaprediti akademsku mobilnost, kao i saradnju u pogledu poštenih i transparentnih procedura za priznavanje i osiguranje kvaliteta, i akademski integritet u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu;

Ovim je dogovoreno sledeće:

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(I)         Ovim Sporazumom se reguliše priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, nastavak studija i pristup neregulisanom tržištu rada u svakoj od Strana.

(II)        Ovaj Sporazum se primenjuje na kvalifikacije u visokom obrazovanju (VO) stečene u javno akreditovanim visokoškolskim ustanovama (VŠU) Strana, čiju će listu Komisija dalje precizirati.

(III)       Jurisdikcija pojedinačnih visokoškolskih ustanova Strana je zaštićena u svrhu pristupa visokom obrazovanju, nastavka studija i sticanja visokoškolskih kvalifikacija. One uživaju ovu jurisdikciju u kontekstu svoje autonomije i u skladu sa svojim sistemima, uzimajući u obzir koordinacioni okvir koji se uspostavlja ovim Sporazumom.

(IV)      Korespondencija između visokoškolskih kvalifikacija navedenih u ovom Sporazumu ne podrazumeva izuzeće od drugih obaveza u vezi sa pristupom visokoškolskim ustanovama Strana, upisom na studijski program.

(V)       Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje i neće umanjiti bilo koji prethodni dogovor, praksu ili sporazum između dve ili više Strana koji je korisniji za fizička lica/nosioce visokoškolskih kvalifikacija i ne predstavlja prepreku za uspostavljanje bilo kakvog takvog daljeg dogovora ili sporazuma.

PRIZNAVANjE KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANjU

Član 2.

(I)         Za potrebe ovog Sporazuma, kvalifikacija u visokom obrazovanju predstavlja svaku diplomu ili drugu potvrdu koju je izdala nadležna visokoškolska ustanova jedne od Strana, kojom se potvrđuje uspešan završetak studijskog programa neke akreditovane institucije.

(II)        Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija koje izdaju visokoškolske ustanove Strana po završetku odgovarajućeg studijskog programa, u skladu sa zakonskim okvirom koji je na snazi u dotičnoj Strani, ostvaruje se u skladu sa korespondencijom, kojom se takođe preciziraju procedure i pravila priznavanja kako sledi:

-           Kvalifikacije će se vrednovati i priznavati u skladu sa pravom stečenim tom kvalifikacijom u Strani koja ju je izdala;

-           Strane priznaju kvalifikacije na fleksibilan način i samo suštinska razlika koju treba razraditi može dovesti do nepriznavanja. Na zahtev drugih centara ENIC/NARIC, centar ENIC/NARIC odgovara u roku od nedelju dana ili obaveštava da je potrebna dodatna istraga;

-           Za dobijanje dodatnih informacija, na zahtev centra ENIC/NARIC te Strane, svaka ustanova Strane treba da odgovori u roku od 7 dana.

OSTALI STUDIJSKI PROGRAMI VISOKOG OBRAZOVANjA

Član 3.

Kvalifikacije skraćenih i drugih obrazovnih kurseva koje nude visokoškolske ustanove Strana mogu se vrednovati i priznati kao validne sve dok se njima stiču postignuća u visokom obrazovanju koja odgovaraju ESPB ili ishodima učenja, kao i u odnosu na odgovarajući nivo kvalifikacionog okvira i relevantnih propisa Strana.

PRIZNAVANjE KVALIFIKACIJA ZA SVRHE PRISTUPA MODULIMA SLEDEĆEG NIVOA

Član 4.

Upis na studijske programe vrši se u skladu sa internim propisima VŠU u Strani primaocu.

SARADNjA IZMEĐU CENTARA ENIC/NARIC

Član 5.

Kako bi se olakšala evaluacija kvalifikacija u visokom obrazovanju koje su izdale dotične VŠU i kako bi se povećale veštine evaluacije stranih kvalifikacija u visokom obrazovanju, takođe iz sistema trećih strana, Strane se obavezuju da će podsticati maksimalnu saradnju između odgovarajućih domaćih centara za priznavanje (centri ENIC/ NARIC), uključujući razmenu iskustava, alata i baza podataka, uključujući saradnju kroz Regionalnu bazu podataka o procedurama priznavanja (RRD) Zapadnog Balkana, kao i međusobnu saradnju na sprovođenju projekata koji se odnose na procenu kvalifikacija u visokom obrazovanju, transparentnost dokumentacije koja se podnosi za priznavanje stranih kvalifikacija u visokom obrazovanju i saradnju u borbi protiv pojave falsifikovanja dokumenata koje izdaju VŠU.

Kako bi se izbegla pojava falsifikovanja iz prethodnog stava, svaka VŠU iz Strana je dužna da odgovori na zahtev centara ENIC/NARIC svake od Strana, besplatno i u roku od 14 dana od prijema zahteva za potvrdu autentičnosti kvalifikacije.

ZAJEDNIČKA KOMISIJA ZA PRIZNAVANjE KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANjU

Član 6.

Zajednička komisija za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju (Komisija) osniva se na osnovu ovog Sporazuma, sa zadatkom da organizuje, koordinira i prati aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog Sporazuma.

Član 7.

(I)         Komisija je sastavljena od tri predstavnika svake Strane.

(II)        Rad Komisije koordinira Savet za regionalnu saradnju u saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE).

Član 8.

(I)         Strane će dostaviti Komisiji sopstvenu listu akreditovanih visokoškolskih ustanova, koje su predmet ovog Sporazuma, najkasnije 3 meseca nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, koju Komisija može da revidira ako jedna od Strana to zatraži.

(II)        Komisija se sastaje najmanje dva puta godišnje, ili na zahtev neke Strane, i jednom godišnje podnosi izveštaj Stranama o sprovođenju i primeni ovog Sporazuma.

(III)       Komisija donosi svoja pravila i procedure.

(IV)      Sve odluke Komisije donose se konsenzusom svih Strana.

Član 9.

Komisija se takođe fokusira, između ostalog, na sledeće:

a)         Olakšanje saradnje i komunikaciju između Agencija za osiguranje kvaliteta, uključujući posete Agencijama za akreditaciju, ako je primenjivo;

b)         Omogućavanje nesmetane saradnje relevantnih ustanova kroz RRD;

v)         Rešavanje problema vezanih za suštinske razlike u vezi sa priznavanjem kvalifikacija;

g)         Analiziranje različitih problema u vezi sa priznavanjem kvalifikacija i predlaganje zajedničkih akcija.

Član 10.

Komisija pregleda i odobrava ažurirane liste koje obezbede Strane kako bi se odrazile promene u statusu akreditacije visokoškolskih ustanova u Stranama. Ova ažuriranja poštuju odgovornost Strana za organizaciju obrazovnih sistema.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ovaj Sporazum može biti izmenjen samo uz pisanu saglasnost svih Strana po istom postupku neophodnom za zaključenje ovog Sporazuma.

Član 12.

Obim ovog Sporazuma može da se proširi na akreditovane privatne visokoškolske ustanove, uz pisanu saglasnost svih Strana.

Član 13.

Strane su saglasne da će se o svim sporovima koji proisteknu iz sprovođenja ovog Sporazuma raspravljati u okviru Komisije osnovane u skladu sa članom 8.

STUPANjE NA SNAGU

Član 14.

(I)         Ovaj Sporazum podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu sa zahtevima predviđenim relevantnim zakonodavstvom Strana. Zvanično obaveštenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju biće deponovano kod depozitara.

(II)        Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana nakon deponovanja trećeg zvaničnog obaveštenja o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju za one Strane koje su deponovale svoje zvanično obaveštenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju.

(III)       Za svaku Stranu koja deponuje svoje zvanično obaveštenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju nakon datuma deponovanja trećeg zvaničnog obaveštenja o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana kada ta Strana deponuje svoje zvanično obaveštenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju.

(IV)      Severna Makedonija ima dužnost depozitara i obaveštava sve Strane o svakom obaveštenju primljenom u skladu sa ovim članom i svakom drugom aktu ili obaveštenju u vezi sa ovim Sporazumom.

Član 15.

Ako se jedna Strana povuče iz ovog Sporazuma, on prestaje da važi samo za tu Stranu u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja o tome depozitaru.

Član 16.

Ovakav prekid Sporazuma nema uticaj na sledeće:

(a) Odluke o priznanju koje su ranije donete u skladu sa odredbama ovog Sporazuma;

(b) Procene priznanja koje su još uvek u toku prema ovom Sporazumu.

Član 17.

Sporazum je sastavljen na engleskom jeziku u jednoj originalnoj verziji koja ostaje u posedu depozitara. Svaka Strana će dobiti po jednu overenu kopiju Sporazuma.

Sačinjeno u Berlinu dana 3/11/2022

Član 3.

Prilikom potpisivanja Sporazum o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, Republika Srbija je podnela depozitaru Izjavu, koja u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glasi:

“Taking into consideration that the territory of Kosovo and Metohija is a part of the Republic of Serbia which is under international administration in accordance with the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999), the signing of and the subsequent expression of consent to be bound by the Agreement on the Recognition of Higher Education Qualifications in the Western Balkans, by the Republic of Serbia, cannot be interpreted as a recognition of the purported independence of Kosovo*, nor does it create between the Republic of Serbia and Kosovo* a treaty relation within the meaning of the Vienna Convention on Law of Treaties (1969), which regulates the conclusion and application of treaties between states.

The conclusion and the application of the Agreement on the Recognition of Higher Education Qualifications in the Western Balkans by no means prejudice the issue of the status of Kosovo*, or the competences and powers of the Special Representative of the UN Secretary General and KFOR in accordance with the UN Security Council Resolution 1244 (1999) and the Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo (UNMIK Regulation 2001/9 of 15 May 2001).

No action taken by the Provisional Institutions of Self-Government from Kosovo* in the course of the conclusion and the application of this Agreement can be considered valid if it exceeds the competences of the Provisional Institutions of Self-Government from Kosovo* or if it impinges on the competences and powers reserved for the Special Representative of the UN Secretary General, as defined by the UN Security Council Resolution 1244 (1999) and the Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo

*This designation in without prejudice to position on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of independence.ˮ

“Budući da je teritorija Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije i da se na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) nalazi pod međunarodnom upravom, potpisivanje i pristanak Republike Srbije da bude obavezana Sporazum o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu,ne može se tumačiti kao priznavanje navodne nezavisnosti Kosova*, niti se time između Republike Srbije i Kosova* formira ugovorni odnos u smislu Bečke konvencije o ugovornom pravu (1969) kojom je regulisano zaključivanje i sprovođenje ugovora između država.

Zaključivanjem i sprovođenjem Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, se ni na koji način ne dovodi u pitanje status Kosova* kao ni nadležnosti i ovlašćenja Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN i KFOR-a u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 (1999) i Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu (Uredba UNMIK br. 2001/9 od 15. maja 2001. godine).

Nijedna radnja koju Privremene institucije samouprave sa Kosova* preduzmu prilikom zaključivanja i sprovođenja ovog Sporazuma ne može se smatrati validnom ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja Privremenih institucija samouprave sa Kosova* ili zadire u nadležnosti ili ovlašćenja koja su rezervisana za Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN kako je određeno Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 (1999) i Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu.

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. ˮ

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori”.

IZ OBRAZLOŽENjA

I.          USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, potpisanog 3. novembra 2022. godine, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4 Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Na Samitu lidera zapadnog Balkana u Sofiji, održanog pod okriljem Berlinskog procesa, potpisana i usvojena politička Deklaracija lidera Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu (Common Regional Market - CRM).

Predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije (u daljem tekstu “Stranke”), u želji da promovišu i ojačaju bliske veze i da prošire temelje saradnje na Zapadnom Balkanu, kao i da razviju saradnju između visokoškolskih i istraživačkih institucija usaglasile su tekst Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Potpisivanjem ovog Sporazuma storiće se pravni prostor za priznavanje kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja olakšati razvoj znanja putem mobilnosti studenata, akademika, istraživača i stručnjaka i da će unaprediti saradnju u visokom obrazovanju.

Članom 1. Sporazuma predviđa se priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, nastavak obazovanja na visokoškolskim ustanovama, kao i pristup neregulisanom tržištu rada u svakoj od Strana. Predviđeno je da se sporazum primenjuje na kvalifikacije visokog obrazovanja stečene u javno akreditovanim visokoškolskim ustanovama, čiju će listu dalje precizirati Komisija.

Članom 2. propisano je da javna isprava predstavlja diplomu ili drugu potvrdu koju je izdala nadležna visokoškolska ustanova jedne od Strana koja potvrđuje završetak studijskog programa koji nudi akreditovana institucija. Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija koje izdaju visokoškolske ustanove po završetku odgovarajućeg studijskog programa, u skladu sa zakonskom regulativom, ostvaruje se na sledeći način:

- Kvalifikacije će se priznavati u skladu sa pravom stečenim kvalifikacijom u Strani koja ih je izdala;

- Stranke će priznavati kvalifikacije na fleksibilan način. Na zahtev drugih ENIC/NARIC centara, ENIC/NARIC centar će odgovoriti u roku od nedelju dana ili obavestiti da je potrebna dodatna analiza.Za dobijanje dodatnih informacija, na zahtev ENIC/NARIC centra, svaka institucija treba da odgovori u roku od 7 dana.

Član 3.i 4. regulisani su ostale studijske programe visokog obrazovanja i

priznavanje kvalifikacija za pristup sledećem nivou obrazovanja.

Članom 5. propisana je saradnja između ENIC/NARIC centara, kako bi se olakšala evaluacija kvalifikacija visokog obrazovanja koje su izdale VŠU.Kako bi se izbegla mogućnost falsifikata, svaka VŠU iz Strana je dužna da odgovori na zahtev ENIC/NARIC centara, besplatno i u roku od 14 dana od prijema zahteva za potvrdu autentičnosti kvalifikacije.

Članovima 6.-10. predviđa formiranje Zajedniče komisije za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju,koja će biti formiraa na osnovu sporazuma sa zadatkom da organizuje, koordinira i prati aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma. Komisija će biti sastavljena od tri predstavnika svake Strane.Radom Komisije koordiniraće Savet za regionalnu saradnju u saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE). Komisija će pregledati i odobriti ažurirane liste koju obezbedi svaka Strane kako bi prikazala promene u statusu akreditacije visokoškolskih ustanova.

Članovima 11.-13. regulišu se prelazne i završne odredbe, kojim je propisano da Sporazum može biti izmenjen samo uz pismenu saglasnost svih Strana koje podležu istom postupku neophodnom za zaključenje ovog Sporazuma, kao i da važenje ovog sporazuma može se proširiti na akreditovane privatne visokoškolske ustanove, uz pismenu saglasnost svih Strana. Eventualni sporov koji proisteknu iz sprovođenja ovog sporazuma raspravljati u okviru Zajedničke Komisije.

Stupanje na snagu Sporazuma regulisano je članovima 14.- 17. Koji predviđaju da sporazum podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu sa zahtevima predviđenim relevantnim zakonodavstvom, stupanje na snagu Sporazuma, imenovanje depozitara Sporazuma, prekid Sporazuma i jezik.

III. STVARANjE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANjEM SPORAZUMA

Izvršavanjem Sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANjE SPORAZUMA

Za realizaciju ovog Sporazuma, nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, tako da i za realizaciju predmetnog zaključka nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ukoliko se za realizaciju navedenog programa bude pojavila potreba za nepredviđenim sredstvima, Ministarstvo prosvete će predviđene aktivnosti sprovesti u okviru raspoloživog budžeta, koji mu bude odobren za narednu budžetsku godinu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.02.2023.