Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: U toku je dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje. Porez se plaća u godišnjem iznosu za svaki komad oružja, a rok za plaćanje je 15 dana od dana dostavljanja rešenja


Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2021. godinu. Sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2021. godinu biće predata pošti 01.12.2021. godine.

U skladu sa članom 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021) rešenja će se smatrati dostavljenim 15-og dana od dana predaje pošti odnosno 16.12.2021. godine. Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn., 104/2018 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - usklađeni din. izn. i 156/2020 - usklađeni din. izn.), obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.790, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje - 18.870 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.960 dinara, a za poluautomatsku 5.600 dinara.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 23.11.2021.
Naslov: Redakcija