Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2022. GODINU: Uredba će se primenjivati od 1. januara 2022. godine


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25. novembra 2021. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu (u daljem tekstu: CT2022).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2022 je izvršeno usaglašavanja nomenklature Republike Srbije sa Međunarodnom konvencijom o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije - verzija HS2022 i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2022. godinu (CN2022), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2022 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2022. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2021 - CT2022 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

Novine propisane u CT2022 sadržane su u svim delovima Priloga.

CT2022 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 25.11.2021.