Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće


Zaposleni koji rade od kuće ne smeju da imaju manja prava i nepovoljnije uslove rada od zaposlenih koji obavljaju iste ili slične poslove u prostorijama poslodavca, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Ministar je rekao da je to predviđeno Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), odnosno da radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće.

"To se pokazalo korisnim u ovo vreme pandemije i vanrednog stanja, a zahvaljujući tome zaštitili smo i spasili dosta ljudi jer su radili od kuće nisu bili izloženi zarazi korona virusom", rekao je Đorđević.

Ministar je ukazao da svi poslodavci, privatni i državne službe imaju mogućnost da iskoriste to pravo, a da radnici koji rade od kuće treba da imaju sva prava kao kada su na radnom mestu.

Dodao je da ministarstvo može da daje preporuke, ali da ne može da nalaže kako će se u kompanijama opredeliti za organizaciju rada.

Pomenuo je da je bilo žalbi da su neke privatne kompanije mogle da organizuju rad od kuće za zaposlene, ali da to nisu učinile.

"Apelujem i na njih da probaju da izađu radnicima u susret i omoguće im da rade od kuće ili neka druga prava koja im Zakonom o radu pripadaju. Država to sprovodi i vidi se da se to može organizovati", rekao je Đorđević.

Kao primer je naveo da su u resornom ministarstvu za dve osobe sa invaliditetom koje održavaju sajt omogućili rad od kuće.

Ministar je dodao da se do sada pokazalo da je takav rad najpogodnije organizovati u oblasti IT, finansija i računovodstva, zatim i na poslovima primanja određenih žalbi građana.

Zakonske odredbe koje uređuju rad od kuće mogu da se primene u svim slučajevima kada to odgovara poslodavcu i zaposlenom i kad god je takav rad moguć.

Zbog specifičnosti obavljanja poslova van prostorija poslodavca, precizirana je sadržina ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Pored obaveznih elemenata propisanih Zakonom o radu, ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca sadrži i odredbu o trajanju radnog vremena prema normativima rada, o način obavljanja nadzora nad radom i kvalitetom, o sredstvima za rad koja je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava, o korišćenju sredstava za rad zaposlenog i naknadi troškova za njihovu upotrebu, o naknadi drugih troškova...

Zakonom o radu je propisano da osnovna zarada zaposlenih koji rade van prostorija poslodavca ne može biti manja od osnovne zarade zaposlenih koji rade u prostorijama poslodavca na istim poslovima.

Odredbe Zakona o radu u vezi sa rasporedom radnog vremena, prekovremenim radom, preraspodelom radnog vremena, noćnim radom, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, osim ako drugačije nije određeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Zaposleni koji radi van prostorija poslodavca ostvaruje pravo na ograničeno radno vreme, odmore i odsustva.

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju po osnovu ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca ne mogu se odrediti na način kojim se zaposlenom onemogućava da koristi prava na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor, u skladu sa zakonom i opštim aktom.

Izvor: Vebsajt Blic, 21.10.2020.
Naslov: Redakcija