Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA: Javna preduzeća moraju da planiraju troškove za 2021. godinu


Šta da očekuju u 2021. godini ali i naredne dve godine, javna preduzeća bi ovog puta trebalo dobro da promisle. Vlada je na nedavnoj sednici usvojila nove smernice po kojima treba da sastavljaju plan poslovanja. U slučaju pojedinih rashoda ne smeju da budu velikodušniji nego ove godine, ali pre toga moraju dobro da prouče šta su isposlovali ove godine kako se narednih godina ne bi - precenili.

Pandemija je potpuno preokrenula situaciju u pojedinim delatnostima. Putovanja vozom skoro su stala, auto-putevima se vozilo, a samim tim i plaćalo - znatno manje. Upravo ove okolnosti, jer je neizvesno dokle će im korona mrsiti konce, državna i lokalna preduzeća moraju da imaju na umu. Država im poručuje da prilikom planiranja računaju postojeće cene svojih usluga.

- Prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dala Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno drugi nadležni organ - stoji u smernicama. - Sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu. Uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju.

Preporučuje im se da ovog puta urade više na unapređenju korporativnog upravljanja. Raspodelu procenjene dobiti za ovu godinu treba da usklade sa budžetskim pravilima, odnosno da deo preliju u državnu, pokrajinsku ili lokalnu kasu. Prilikom planiranja zarada i zapošljavanja moraju precizno da predstave trenutno stanje, broj zaposlenih po sektorima, njihove kvalifikacije, starosnu i polnu strukturu.

- Dodatno zapošljavanje, ukoliko je planirano programom poslovanja, popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonskim aktima - podseća Vlada. - Sredstva za zarade zaposlenih planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim aktima. Racionalno planirati nabavku službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procenjene vrednosti nabavke, kao i obrazložiti zbog čega je nabavka neophodna. Sredstva za posebne namene - sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, planirati najviše do nivoa za 2020. godinu. Javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja i ona koja su poslovala sa gubitkom, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Komisije za reviziju u javnim preduzećima možda će raditi volonterski. Nadležnima je ostavljeno na volju da procene da li će utvrđivati naknadu za njihov rad. Neophodno je da se prilikom utvrđivanja visine naknade rukovodi finansijskim stanjem i poslovnim rezultatima javnog preduzeća.

Javna preduzeća su prošlu godinu završila sa gubitkom od 574 miliona dinara. Reč je o rezultatu 549 državnih i lokalnih firmi. Godinu dana su bili u "plusu" od 3,47 milijardi dinara. Gubitak u 2019. su "zaradila" 134 preduzeća i to u ukupnom iznosu 23,3 milijarde dinara, koji je u ukupnom zbiru umanjen za profit preostalih.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 22.10.2020.
Naslov: Redakcija