Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA I O LJUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA: Biće otklonjene sporne odredbe o doniranju organa i tkiva umrlih lica


Nakon što je Ustavni sud Srbije utvrdio da su neustavne odredbe članova dva zakona koji regulišu uslove za doniranje organa i tkiva umrlih lica, trebalo bi da se stane sa njihovom primenom i da se u narednih šest meseci sporne odredbe upodobe Ustavu, smatraju stručnjaci za ustavno pravo.

Ustavni sud je utvrdio da nije u sladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) član 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018), kao i član 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018) i u oba slučaja odložio objavljivanje navedenih odluka u "Službenom glasniku Republike Srbije" za šest meseci od dana njihovog donošenja, što znači da je odložio njihovu primenu.

Profesor Ustavnog prava Slobodan Orlović kaže da bi, iako nema izričite naredbe, trebalo da se zastane sa primenom tih neustavnih zakonskih odredbi, iako ove odluke Ustavnog suda još nisu izvršne, pošto je odloženo njihovo izvršenje.

Na pitanje zašto se odlaže izvršenje odluka, on je ukazao da se na taj način ostavlja mogućnost donosiocu zakona - Narodnoj skupštini, da neustavni član izmeni, u skladu sa obrazloženjem Ustavnog suda koje mu bude dostavljeno.

Orlović je dalje ukazao da Ustavni sud može posebnim rešenjem odložiti objavljivanje svoje odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije", ali najduže za šest meseci od dana njenog donošenja.

"U slučaju iz stava 4. ovog člana, Ustavni sud odluku kojom je utvrđeno da opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava ili potvrđenim međunarodnim ugovorom, dostavlja donosiocu opšteg akta zajedno sa rešenjem o odlaganju objavljivanja", naveo je Orlović.

Osporeni član Zakona o presađivanju ljudskih organa je predviđao da se ljudski organi mogu uzimati svakom licu u stanju moždane smrti ako se za života nije izjasnilo da se tome izričito protivi, što je po mišljenu podnosilaca inicijative za ocenu ustavnosti, kršenje ljudskih prava i što bi neminovno dovelo do zloupotreba i nelegalne trgovine ljudskim organima.

U spornom članu 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa se pored ostalog navodi da se ljudski organi sa umrlog lica mogu uzeti radi presađivanja: "ukoliko se punoletni poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života protivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog".

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako umrlo lice nema srodnike iz stava 1. ovog člana, ljudski organi sa umrlog lica mogu se uzeti ako se tome, u trenutku smrti, nije izričito usprotivio pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva", glasi drugi stav neustavnog člana Zakona.

Utvrđivanje neustavnosti odnosi se i na narednih pet stavova istog člana, kao i stavovi člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima

Izvor: Vebsajt RTV, 22.05.2021.
Naslov: Redakcija