Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17) u članu 21. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Rešenje Ministarstva kojim se odlučuje o dozvoli iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 2.

U članu 29. tačka 1. menja se i glasi:

"1. planskim dokumentima kojima se uređuju javne politike u oblasti zapošljavanja;".

U tački 2. reči: "programima i" brišu se.

Član 3.

U članu 31. stav 1. tačka 5. reči: "programima i" brišu se.

U stavu 3. reči: "programa i" brišu se.

Član 4.

U članu 34. stav 1. tačka 4. reči: "programima i" brišu se.

Član 5.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Aktivna politika zapošljavanja predstavlja sistem mera i aktivnosti usmerenih ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti."

Član 6.

Naslov iznad člana i član 37. menjaju se i glase:

"1. STRATEGIJA ZAPOŠLjAVANjA U REPUBLICI SRBIJI

Član 37.

Osnovni dokumenti javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja jesu Strategija zapošljavanja (u daljem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) koje usvaja Vlada, na predlog Ministarstva.

Izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenata iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem."

Član 7.

U članu 38. posle reči: "sprovođenjem" dodaju se reči: "Strategije i", a reč: "njegovom" zamenjuje se rečju: "njihovom".

Član 8.

Član 39. menja se i glasi:

"Član 39.

Akcioni plan, pored elemenata utvrđenih propisima kojima se uređuje planski sistem, sadrži i:

1.         mere aktivne politike zapošljavanja;

2.         kategorije teže zapošljivih lica koje imaju prioritet za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja;

3.         uslove i kriterijume za učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja;

4.         pokazatelje rezultata za mere iz tačke 1. ovog stava;

5.         druge elemente."

Član 9.

U naslovu iznad člana 40. reči: "akcioni planovi" zamenjuju se rečima: "planski dokumenti u oblasti".

Član 10.

Član 40. menja se i glasi:

"Član 40.

Nadležni organ teritorijalne autonomije može, po pribavljenom mišljenju Pokrajinskog saveta, usvojiti pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem."

Član 11.

Član 41. menja se i glasi:

"Član 41.

Nadležni organ lokalne samouprave može, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Ukoliko je formiran lokalni savet za područje više lokalnih samouprava, nadležni organi lokalnih samouprava mogu, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, sporazumom usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za područje tih lokalnih samouprava.

Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom, a lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine i sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana vršiće se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem."

Član 12.

U članu 42. na kraju stava 1. dodaju se zapeta i reči: "koji se zaključuje za kalendarsku godinu".

U stavu 3. tačka 6. menja se i glasi:

"6. podnošenje redovnih mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja, kao i vanrednih izveštaja Nacionalne službe Ministarstvu o sprovođenju mera i aktivnosti iz Akcionog plana iz nadležnosti Nacionalne službe."

Član 13.

U članu 43. stav 2. reči: "na godišnjem nivou" brišu se.

Član 14.

U članu 47. stav 2. tačka 2. reči: "programa i" brišu se.

Član 15.

U članu 59. stav 1. reči: "Programi i mere" zamenjuju se rečju: "Mere".

Član 16.

U Članu 60. stav 1. reči: "akcionog plana" zamenjuju se rečima: "planskog dokumenta u oblasti", reči: "određenog programa ili" zamenjuju se rečju: "određene", a reči: "tog programa ili" zamenjuju se rečju: "te".

U stavu 3. reči: "određenog programa ili" zamenjuju se rečju: "određene", reči: "taj program ili" zamenjuju se rečju: "ta", a reč: "usmeren" zamenjuje se rečju: "usmerena".

Član 17.

U članu 61. reči: "planova, programa i mera aktivne politike zapošljavanja" zamenjuju se rečima: "Strategije i Akcionog plana".

Član 18.

U članu 62. stav 1. posle reči: "subjektima" zapeta i reči: "koji obezbeđuju:

1.         podatke o stanju i kretanjima na tržištu rada;

2.         praćenje uspešnosti programa i mera aktivne politike zapošljavanja" brišu se.

Član 19.

U članu 90. stav 2. reči: "tržišta rada" zamenjuju se rečju: "zapošljavanja".

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), kao i usklađivanje, odnosno preciziranje pojedinih termina.

Naime, odredbom člana 54. stav 2. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije propisana je obaveza usklađivanja zakona i podzakonskih akta koji uređuju postupak donošenja dokumenata javnih politika, sa odredbama ovog zakona, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako je Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17) uređen postupak donošenja dokumenata javnih politika u oblasti zapošljavanja, i to strategije i akcionog plana, to je potrebno izvršiti usklađivanje njegovih odredbi sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona, precizirano je da osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja predstavlja Strategija zapošljavanja i Akcioni plan.

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 37/11) je doneta za period od deset godina, dok su se akcioni planovi počev od 2009. godine donosili na godišnjem nivou. Kako je odredbom člana 11. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije propisano da se strategija po pravilu usvaja za period od pet do sedam godina, a ostvarivanje njenih ciljeva planira se i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje strategije, to je izmenama i dopunama važećeg zakona predloženo da se strategija zapošljavanja donosi za period od šest godina, dok se prateći akcioni planovi donose na period od po tri godine.

Dalje, predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona opredeljeno je da dokument javnih politika na lokalnom nivou bude program zapošljavanja, a u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem. Navedeno podrazumeva da program ima prateći akcioni plan kojim se planiraju i prate ciljevi programa ili da sam program sadrži detaljno razrađene aktivnosti na nivou mera. Program ne mora da se odnosi isključivo na politiku zapošljavanja, već u sebi može da sadrži i ostale oblasti od značaja za unapređenje i razvoj javnih politika na lokalnom nivou, ali svakako mora da sadrži deo, odnosno oblast ili poglavlje kojim se razrađuju mere politike zapošljavanja. Jedinice lokalne samouprave, primenom odredbi Zakona o planskom sistemu Republike Srbije koje se odnose na formu i sadržinu dokumenta javnih politika, biće u obavezi da za svaku od mera urade procenu finansijskih sredstava i finansijskih efekata na godišnjem nivou, na osnovu čega će ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) moći da odluči o sufinansiranju aktivnih mera politike zapošljavanja na lokalnom nivou, po zahtevu koji jedinice lokalne samouprave podnose svake godine (kao i do sada).

Predloženim zakonskim izmenama, Ministarstvu, kao organu državne uprave zaduženog za koordinaciju i praćenje stanja u oblasti zapošljavanja i nosiocu izrade dokumenta javne politike, omogućava se efikasnije planiranje javnih politika, praćenje sprovođenja politike zapošljavanja, analiza efekata sprovođenja, koordinacija i dr, dok se drugim učesnicima u planskom sistemu definišu određene aktivnosti radi njihovog pravilnog učešća. Na ovaj način će se održati i unaprediti postojeći mehanizmi u koordinaciji i komunikaciji, kako sa drugim resornim ministarstvima i nadležnim organima, tako i sa jedinicama lokalne samouprave.

Takođe, predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona doprineće se standardizaciji mera javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, što će doprineti još efikasnijem praćenju učinka javne politike od strane Ministarstva.

S tim u vezi, potrebno je napomenuti i da se termin "lokalna samouprava", u smislu odredbi Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, odnosi i na gradske opštine, iako one nisu jedinice lokalne samouprave, odnosno nisu lokalna samouprava, a sve u cilju prepoznavanja specifičnosti na određenoj teritoriji, odnosno da se mere aktivne politike zapošljavanja realizuju u skladu sa potrebama i mogućnostima date teritorije. Ova situacija je i do sada bila u praktičnoj primeni, gde su pojedine gradske opštine osnivale lokalne savete zapošljavanja i donosile lokalne akcione planove zapošljavanja.

U dosadašnjoj praksi Nacionalni akcioni plan zapošljavanja bio je osnov za donošenje lokalnih akcionih planova, a zajedno su predstavljali instrumente za planiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, odnosno za unapređenje stanja u oblasti zapošljavanja. Lokalni akcioni planovi omogućili su da se prepoznaju specifične potrebe teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, koje na svoj način i u skladu sa svojim mogućnostima planiraju mere i aktivnosti za unapređenje stanja na lokalnom tržištu rada, čime se podstiče decentralizacija lokalne samouprave i omogućava regionalni razvoj.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona izvršeno je preciziranje odredbe člana 21. važećeg zakona u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative "e-Papir" za period 2020-2021. godine, aktivnost 1.3.24. "Optimizacija 17 administrativnih postupaka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja".

Čl. 2‒4. Predloga zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, odnosno precizirano je da plan zapošljavanja predstavlja planski dokument kojima se uređuju javne politike u oblasti zapošljavanja.

Članom 5. Predloga zakona izvršeno je preciziranje termina aktivne politike zapošljavanja, tako da ona predstavlja sistem mera i aktivnosti, usmerenih ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.

Članom 6. Predloga zakona menja se član 37. važećeg zakona, tako što se precizira da je osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja strategija i prateći akcioni plan.

Članom 7. Predloga zakona precizirano je da pored akcionog plana, Ministarstvo upravlja pripremom i sprovođenjem strategije.

Članom 8. Predloga zakona vrši se usklađivanje člana 39. važećeg zakona sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, tako što se preciziraju elementi, odnosno sadržina akcionog plana.

Čl. 9. i 10. Predloga zakona izvršeno je terminološko usklađivanje naslova iznad člana 40. važećeg zakona i menja se pomenuti član, tako što se precizira da nadležni organ teritorijalne autonomije može usvojiti pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja koji mora biti u saglasnosti sa strategijom i akcionim planom. Takođe, propisano je da se sama izrada i izveštavanje o pokrajinskom planskom dokumentu u oblasti zapošljavanja vrši u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.

Članom 11. Predloga zakona menja se član 41. važećeg zakona, tako da se precizira način usvajanja lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, odnosno izrada i izveštavanje o rezultatima njegovog sprovođenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem Republike Srbije.

Čl. 12‒15. Predloga zakona precizirani su rokovi za podnošenje izveštaja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o sprovođenju mera i aktivnosti iz akcionog plana, a takođe je precizirano da mere aktivne politike zapošljavanja predstavljaju poslove, sredstva i aktivnosti koje su umerene ka unapređenju zaposlenosti. Ovim odredbama izvršeno je i ostalo terminološko usklađivanje sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Čl. 16‒19. Predloga zakona izvršeno je terminološko usklađivanje.

Članom 20. Predloga zakona propisano je stupanje ovog zakona na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 23.04.2021.