Zastava Bosne i Hercegovine

NA OSMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI USVOJENO VIŠE PREDLOGA ZAKONA


U Danu za glasanje, 24. decembra 2020. godine, Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, većinom glasova narodnih poslanika usvojila je:

- Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i

- Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zakon

Stupanje na snagu

Odredbe koje se menjaju a utiču na primenu zakona

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

• Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama

Zakona o državnim službenicima

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 100[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine, izuzev odredaba čl. 23. i 24, člana 25. stav 2, u delu u kojem se odnose na preuzimanje državnog službenika sa Evidencije internog tržišta rada i čl. 26, 78, 86. i 87. koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, člana 28. stav 1. u delu koji se odnosi na učestvovanje na internom konkursu državnih službenika koji su u radni odnos na određeno vreme primljeni nakon sprovedenog javnog konkursa zbog privremeno povećanog obima posla, člana 36. st. 2, 3. i 4. i člana 37. koji se primenjuju od 1. januara 2023. godine.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

• Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Stupanje na snagu zakona

Član 163

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, izuzev odredaba čl. 30, 31, 32, člana 157. st. 1. i 3. i člana 159. koje se primenjuju od dana stupanja ovog zakona na snagu i odredaba čl. 93-96, čl. 98. i 101, člana 117. st. 1-7, čl. 124, 133, 142. i člana 145. stav 1. tačka 2) koje se primenjuju od 1. januara 2023. godine

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

• Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Stupanje na snagu zakona

Član 40

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2022. godine, odnosno od 1. jula 2017. godine - na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izuzev odredaba člana 10. i čl. 37-39. ovog zakona koje se primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

• Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Stupanje na snagu

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2022. godine, izuzev odredaba čl. 32, 34, 35. i 39. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i čl. 21. i 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2023. godine.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

• Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Stupanje na snagu zakona

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Narodna skupština usvojila je i:

- Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica,

- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja,

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji i

- Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Narodni poslanici usvojili su i Predlog odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Izvor: Redakcija, 24.12.2020.