Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA APV: Doneta Pokrajinska skupštinska odluka o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je, na svojoj 35. sednici, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Budžet za narednu godinu iznosi 77,3 milijarde dinara.

Opredeljenim budžetskim sredstvima održaće se visok nivo kapitalnih ulaganja. Od započetih projekata, između ostalog, biće nastavljena adaptacija Gimanzije "Isidora Sekulić" u Novom Sadu, rekonstrukcija i izgradnja kompleksa "Heterlendi", opremanje Naučno-tehnološkog parka, adaptacija Narodnog pozorišta u Subotici. Najznačajnija nova ulaganja u Pokrajini u 2020. godini, obuhvatiće izgradnju objekta Kamenica 3 sa pet - centrom i početak realizacije projekata izgradnje i opremanja automatizovanog sistema odbrane od grada na području Radarskog centra Fruška Gora. U novom budžetskom ciklusu nastaviće se sa unapređivanjem zdravstvenog sistema i sa merama podrške javnom zdravlju kroz čitav set zdravstvenih programa čija je lista proširena u odnosu na tekuću godinu. Nastaviće se intenzivno ulaganje u socijalnu zaštitu, kao i u infrastrukturu i opremanje obrazovnih ustanova.

Kada je u pitanju dominantna privredna grana poljoprivreda, najavljen je nastavak podsticaja u svim oblastima te grane, za šta je planirano nešto više sredstava nego ove godine. Predviđene su nove subvencije, kao i novi povoljni konkursi Razvojne agencije Vojvodine i povećanje sredstava za vodoprivredni sistem kroz intenzivnije ulaganje u izgradnju novih fabrika vode i prečistača otpadnih voda na području AP Vojvodine. U tom smislu, potpisani su ugovori za izgradnju prečistača u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i Srpskoj Crnji, a Vlada Republike Srbije opredelila je prvi iznos od 150 miliona dinara za izgradnju prečistača u Temerinu. Veći iznos sredstava predviđen je i za sufinansiranje projekata od nacionalnog značaja u oblasti kulture, a obezbeđeno je i dodatno ulaganje u sport i zaštitu životne sredine.

Na 35. po redu sednici, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je i sledeće pokrajinske skupštinske odluke: Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Na sednici je doneto i više pokrajinskih skupštinskih odluka u oblasti zdravstva i to: Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicama oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, zatim, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu kao i Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Izglasana je i Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje, kao i više pokrajinskih skupštinskih odluka u vezi sa donošenjem prostornih planova za područja posebne namene. U tom smislu, donete su: Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Državnog puta prvog b reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-Granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas-Bezdan od ušća u Kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Državnog puta drugog a reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad - Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem grada Beograda), sa detaljnom razradom.

Pokrajinske poslanice i poslanici su na sednici većinom glasova izglasali i Pokrajinsku skupštinsku odluku o otpisu duga nastalog u okviru Programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine, Pokrajinsku skupštinsku odluku o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta na Mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Ustanove "Muzej 20 21". Skupština je donela i Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 20.12.2019.
Naslov: Redakcija