Zastava Bosne i Hercegovine

PLAN OTKLANJANJA POSLEDICA U RADU SUDOVA NAKON OKONČANJA PROGLAŠENOG VANREDNOG STANJA I ODLUKA O VANREDNIM MERAMA ZAŠTITE STANOVNIŠTVA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID 19


Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević dana 16.11.2020. godine doneo je plan otklanjanja posledica u radu sudova nakon okončanja proglašenog vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama zaštite stanovništva zbog epidemije virusa COVID 19.

PLAN OTKLANjANjA POSLEDICA U RADU SUDOVA NAKON OKONČANjA PROGLAŠENOG VANREDNOG STANjA I ODLUKA O VANREDNIM MERAMA ZAŠTITE STANOVNIŠTVA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA SORUTR 19

1.

Rad sudova u Republici Srbiji se, posle proglašenja vanrednog stanja počev od 15.03.2020. godine, odvijao u skladu sa podzakonskim aktima donetim od strane Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, preporukama Ministarstva pravde od 17.03.2020. godine za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, uputstvima Vrhovnog kasacionog suda od 16.03.2020. godine / Int br. 17/2020, kao i uputstvima predsednika sudova o radu sudova za vreme vanrednog stanja.

Takođe, u skladu sa Zaključkom Visokog saveta sudstva od 18.03.2020. i 19.03.2020. za vreme vanrednog stanja održavala su se samo suđenja koja ne trpe odlaganje, a u svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. pa do okončanja vanrednog stanja, glavni pretresi i ročišta se odlažu.

U skladu sa navedenim propisima, za vreme vanrednog stanja do njegovog ukidanja 06.05.2020. godine, sudovi su postupali samo u hitnim predmetima, i to:

U krivičnoj materiji, suđenja u prvom stepenu koja nisu trpela odlaganje bila su ona:

- u kojima je određen pritvor ili se tražilo određivanje pritvora,

- koja se vode za krivična dela iz čl. 245, 248 i 249 KZ,

- prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz Glave 18. KZ,

- koja se odnose na nasilje u porodici,

- u kojima postoji opasnost od zastarelosti,

- za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem i

- u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja.

U građanskoj materiji suđenja koja nisu trpela odlaganja bila su ona:

- u kojima treba odlučiti o privremenoj meri,

- u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici,

-u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije i

- izvršenje isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

Posle ukidanja vanrednog stanja, sudovi su postupajući po Zaključku Visokog saveta sudstva broj 021-05-46/2020-01 od 07.05.2020. godine, radi normalizacije rada, postupali po Pravilima ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima, a Vrhovni kasacioni sud je 07.05.2020. godine doneo pod Su 1- 1 br 57/20 Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9, u Beogradu (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud i Apelacioni sudu Beogradu)".

Uslovi za normalizaciju rada sudova u Republici Srbiji stekli su se počev od 11.05.2020. godine, uz posebne mere zaštite u skladu sa propisima o vanrednim merama i vanrednoj situaciji zbog epidemije virusa SORTO 19.

2.

Iz Izveštaja o radu svih sudova u Republici Srbiji za prvo polugođe 2020. godine proizlazi da je za prvih šest meseci 2020. godine primljeno manje predmeta nego u istom periodu prošle godine, da je rešeno manje predmeta, jer sudovi praktično nisu radili za vreme vanrednog stanja, s tim što je ukupan broj nerešenih predmeta smanjen u odnosu broj predmeta na kraju 2019. godine.

Struktura rešenih i nerešenih predmeta ukazuje da je broj predmeta izvršenja smanjen, ali da je u sudećim materijama broj nerešenih predmeta isti ili je nešto veći obzirom da su ročišta koja su bila zakazana odložena, a da je posle ukidanja vanrednog stanja bilo potrebno vreme da bi se svi nezakazani predmeti zakazali.

Kako se posledice neaktivnosti sudova za vreme vanrednog stanja i uticaja vanrednih mera zaštite stanovništva odražavaju na broj nerešenih predmeta u sudovima, neophodno je preduzeti opšte, pojedinačne i posebne mere radi ublažavanja ovih negativnih posledica na rad sudova, u skladu sa ovim Planom, koji će sprovesti Radna grupa radi sprovođenja Plana otklanjanja posledica proglašenog vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama zaštite stanovništva zbog epidemije virusa COVID 19, koju je osnovao v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, uz podršku projekata "EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu i projekat USAID – "Vladavina prava".

Navedena radna grupa treba da:

1. Na osnovu Izveštaja o radu sudova za prvo polugođe 2020. godine i zatraženih pojedinačnih izveštaja od sudova na elektronskim obrascima koji se odnose na program rešavanja starih predmeta odredi opšte, pojedinačne i posebne mere radi ubrzanja sudskih postupaka u sudovima da bi se do kraja 2020. godine normalizovalo stanje u sudovima, a broj predmeta u sudećim materijama smanjio do nivoa opterećenosti starim predmetima prema Izveštaju za prošlu godinu;

2. Da na osnovu izveštaja predsednika sudova utvrdi stanje ljudskih resursa u sudovima i stanje sudskih objekata, da bi se u sudovima rad organizovao u skladu sa svim merama zaštite, distance i uz obaveznu dezinfekciju, kao i da utvrdi potrebe pojedinačnih sudova za nabavku zaštitne opreme;

3. Da utvrdi mogućnost obavljanja pojedinih administrativnih poslova van sudskih zgrada (organizovati rad od kuće) za određene vrste poslova i kategorije zaposlenih ili dvokratno, uz obaveznu dezinfekciju prostorija.

3.

Rad na izvršnim predmetima treba organizovati u saradnji sa projektom "EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu".

Pojedinačne mere, koje predsednici sudova mogu da sprovedu u sudovima su:

1. Pohađanje online obuke za upravitelje sudskih pisarnica i šefove odseka u sudskim pisarnicama, koja će pomoći izradi pojedinačnih izveštaja za sudije o stanju starih predmeta. Online obuka se nalazi na internet prezentaciji Pravosudne akademije

2. Izrada pojedinačnih izveštaja za sudije o stanju starih predmeta (mogućnost za sudove koji poseduju AVP softver - osnovni, privredni i viši sudovi), radi utvrđivanja tačnog broja starih predmeta, sa predikcijama za naredni period;

3. Analiza izrađenih izveštaja i definisanje planova, ciljeva i aktivnosti, kako bi svaki pojedinačni sudija u narednom periodu isplanirao rad na predmetima u skladu sa prioritetima, i o tome obavestio Vrhovni kasacioni sud;

4. Nastavak angažovanja pomoćnog osoblja preko studentske zadruge (u sudovima u kojima je ova podrška obezbeđena), na administrativno-tehničkoj obradi predmeta izvršenja u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je stupio na snagu 03.08.2019. godine.

Na osnovu Strategije razvoja pravosuđa za period 2020 - 2025" (SRP) i Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23! (AP23) koji je ujedno i Akcioni plan za primenu mera iz Strategije razvoja pravosuđa predviđene su, između ostalih, odgovarajuće aktivnosti i mere koje vode daljem smanjenju broja starih predmeta, odnosno utiču na sprečavanje nastanka novih nerešenih starih predmeta.

Na osnovu Revidiranog akcionog plana, analiza broja nerešenih starih predmeta, analiza do sada urađenog i donošenje novog Jedinstvenog programa njihovog rešavanja za period 2021 - 2025 i praćenje njegovog sprovođenja biće predmet zajedničkog rada Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde, u saradnji sa projektom "EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu". Kao rok za realizaciju ove aktivnosti predviđen je četvrti kvartal 2020. godine, s tim što je za praćenje sprovođenja Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta kroz održavanje redovnih sastanaka Radne grupe predviđeno kvartalno izveštavanje počev od prvog kvartala 2021. godine.

4.

Korišćenje elektronskih oglasnih tabli i elektronsku prodaju u izvršnim postupcima treba organizovati u saradnji sa Ministarstvom pravde, u skladu sa navedenim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

5.

Pravosudna akademija će, u saradnji sa Visokim savetom sudstva, sve obuke koje se odnose na specijalizaciju i posebna znanja i veštine, organizovati i uživo, poštujući sve propisane mere zaštite, ali i alternativno – opšte, kroz elektronske obuke (učenje na daljinu) sudija, sudijskih pomoćnika, sudskog i administrativnog osoblja.

Posebnu pažnju Pravosudna akademija će posvetiti razvijanju programa obuke za upravljanje predmetima i izradu individualnog plana sudije za smanjenje broja starih predmeta, u skladu sa novim Jedinstvenim programom rešavanja starih predmeta koji treba da donese Vrhovni kasacioni sud za period 2021 – 2025. godine.

Pored toga, Pravosudna akademija će omogućiti i online obuku na temu izrada i analiza izveštaja o radu sudija i sudova na nivou odeljenja, što predstavlja deo šire obuke na temu posebna znanja i veštine i upravljanje predmetima.

U saradnji sa USAID-ovim Projektom vladavine prava Pravosudna akademija će organizovati online obuke za sudijske pomoćnike, koje će biti dostupne na internet prezentaciji Pravosudne akademije.

6.

Prednost u rešavanju predmeta treba da imaju hitni, prioritetni i stari predmeti, ali i tzv. repetitivni predmeti u sudećim materijama.

Izvršne predmete, u kojima se primenjuju sistemska rešenja iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je stupio na snagu 03.08.2019. godine, treba rešiti do kraja 2020. godine, uz podršku Ministarstva pravde i projekta "EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu".

7.

Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u toku sprovođenja Plana pružaće podršku radnoj grupi u vidu angažovanja eksperta i praćenja implementacije.

8.

Projekat "OAG' Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) će u toku realizacije ovog Plana, organizovati sledeće:

- Online obuke za Elektronski registar koruptivnih predmeta za zaposlene u pisarnicama, sudijske pomoćnike i sudije iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu;

- Opšte obuke za AVP u sklopu pripreme za implementaciju Elektronskog registra koruptivnih predmeta;

- Redovne šestomesečne sastanke sudija i sudijskih saradnika Posebnih odeljenja za sprečavanje korupcije.

9.

Radna grupa će u saradnji sa predsednicima sudova ovaj plan realizovati do kraja 2020. godine.

Potrebno je da radna grupa ostvari neposrednu komunikaciju i obiđe sudove koji imaju najveći broj nerešenih predmeta u oktobru i novembru 2020. godine, i to:

osnovne sudove u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Mladenovcu, Čačku, Novom Pazaru, Vranju, Smederevu, Kraljevu i Kruševcu.

Radna grupa će ići i u obilazak viših sudova i to u: Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu.

10.

Na osnovu izveštaja i analiza preduzetih za vreme sprovođenja ovog Plana, radna grupa će predložiti i pojedinačne mere za ubrzanje rada pojedinih sudova i njihovo angažovanje posebno pa rešavanje predmeta koji se po zakonu smatraju hitnim i starim predmetima.

Izvor: Vebsajt VSS, 20.11.2020.