Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19: Od 25.10.2021. godine obavezno posedovanje kovid sertifikata za boravak u zatvorenom ugostiteljskom objektu i u salama za održavanje zabavnih i svečanih manifestacija


Uredbu o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021 - dalje: Uredba o dopuni Uredbe) donela je Vlada Republike Srbije na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Uredba o dopuni Uredbe objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 99/2021 od 22.10.2021. godine, prema članu 3. stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 23.10.2021. godine, a počela da se primenjuje 25.10.2021. godine.

Uredbom o dopuni Uredbe nisu dopunjavani i menjani postojeći već su dodati novi čl. 13a, 13b, 13v, 13g, 13d i 14d.

Samo pružalac ili korisnik usluge koji poseduje Kovid sertifikat, može boraviti u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena tog radnog dana u:

 • objektu na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića, kao i
 • objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl).

Navedeno se ne odnosi:

 • na objekte u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat - tzv. šalterska prodaja,
 • kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili
 • kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekta i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima.

Kovid sertifikat je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

 • negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;
 • negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija (negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" - član 13d);
 • dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;
 • pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;
 • dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dokument može biti:

 • Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;
 • EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod) (dalje: EU DCC);
 • digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku - matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza elektronskim putem.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja, pružalac navedenih usluga (član 13a) dužan je da vrši obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata - digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku - QR kod.

Provera validnosti EU COVID sertifikata i COVID sertifikata druge zemlje vrši se uvidom u dokument (član 13b stav 2. tač. 2. i 3).

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja dužan je da identitet nosioca Kovid sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr.). (član 13v)

Kontrolu vrši:

 • organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju i
 • organi jedinica lokalnih samouprava zaduženi za poslove komunalne inspekcije i komunalne milicije, kao i
 • drugi zakonom ovlašćeni državni organi.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat.

Izvor: Redakcija, 25.10.2021.