Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Rešenje će se dostavljati na tri načina, čak i mejlom


Upis nekretnina u katastar trebalo bi uskoro da bude i brži i jeftiniji za građane. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela poslanica Katarina Rakić.

Izmene Zakona treba da ubrzaju dostavu, poboljšaju dostupnost rešenja strankama i povećaju pravnu sigurnost u vezi sa konačnošću upisa, kao i da ubrzaju i pojeftine postupak upisa u katastar. Izmene Zakona su donete kako bi se njegove odredbe uskladile i sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018).

Rešenje katastra ubuduće će se dostavljati na tri načina, a jedan od njih je elektronskom poštom.

Sva rešenja koja se ubuduće budu donosila u katastru istog časa po potpisivanju će biti objavljena na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, što znači da će oni koji su predali zahtev za upis nepokretnosti, moći prema broju predmeta da ih pretražuju. Rok od 30 dana do pravosnažnosti će početi da teče kada rešenje bude objavljeno na sajtu.

Zakon predviđa i da se rešenje dostavi i putem poštanskog operatera, međutim, ukoliko poštar ne nađe stranku na adresi i ne uspe da uruči rešenje odmah pri dolasku, ostavlja obaveštenje da će svoje rešenje moći da preuzme u pošti, i to u narednih 15 dana, a ne u roku od 24 časa kako je do sada bilo predviđeno.

Kada je reč o upisu, stranke neće morati ni da podnose zahtev, neće morati ni da podižu rešenje za određenu vrstu zabeležbi i neće morati da plaćaju taksu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 20.02.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija