Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA APV: Donete pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika i o rebalansu budžeta APV


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 36. sednicu na kojoj je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Navedena pokrajinska skupštinska odluka doneta je u cilju usklađivanja izbornog zakonodavstva na svim nivoima u Republici Srbiji, nakon donošenja Zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima. Između ostalog, izmenama i dopunom, obuhvaćeno je spuštanje izbornog cenzusa sa dosadašnjih pet na tri procenta kao i to da na izbornim listama mora biti 40 odsto manje zastupljenog pola.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Ukupna sredstva raspoređena rebalansom budžeta iznose 77.792.768.480,39 dinara i povećana su za 450.000.000,00 dinara, ili za 0,58% u odnosu na obim budžeta koji je utvrđen početnom Pokrajinskom skupštinskom odlukom u visini od 77.342.760.480,39 dinara. Ukupno povećanje obima budžeta u iznosu od 450 miliona dinara, planirano je isključivo iz prenetih sredstava iz ranijih godina.

Rebalans budžeta za 2020. godinu sačinjen je isključivo sa jednim razlogom, a to je uključivanje prenetih sredstava za koja se istekom budžetske 2019. godine pokazalo da su veća od projektovanih prilikom izrade prvobitnog budžeta. Nizak početni nivo intervencijskih sredstava, relativno visoka upotreba istih u prvim danima ove godine i potreba da se obezbedi optimalan nivo fleksibilnosti budžeta do kraja godine, opredelili su donošenje ovog rebalansa.

Nakon rebalansa, pokrajinske poslanice i poslanici izglasali su i Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Cilj donošenja ove pokrajinske skupštinske odluke jeste da se obezbede neophodna sredstva za finansiranje izgradnje objekta "Kamenica 3" sa PET centrom i za uvođenje sistema automatizovane odbrane od grada na području Radarskog centra "Fruška gora".

U nastavku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2021. do 2035. godine. Naime, postojeći Regionalni prostorni plan AP Vojvodine, donet 2011. godine, važi do 2020. čime su stvoreni uslovi za izradu novog. Aktivnosti na izradi novog Prostornog plana za područje AP Vojvodine koordinisane su sa aktivnostima na izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine. Novi Regionalni prostorni plan daće rešenja za dugoročne osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora AP Vojvodine u skladu sa novim Republičkim prostornim planom. Uporedo sa izradom Regionalnog prostornog plana, biće izrađena i strateška procena njegovog uticaja na životnu sredinu.

Na sednici je izglasana i Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje. Skupština je na današnjoj sednici donela i Odluku o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Izvor: Vebsajt Skupštine APV, 24.02.2020.
Naslov: Redakcija