Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU - Test propisa


Član 1.

U Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 95/19-dr. zakon), u članu 24. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

,,Operater je dužan da najmanje 85% od ostvarenih prihoda po osnovu zakona kojim se propisuje upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadu tj. po osnovu naplate usluge za upravljanje ambalažom po toni materijala iz prethodne poslovne godine uloži u razvoj sakupljanja komunalnog ambalažnog otpada uključujući i promotivno - edukativne aktivnosti sa ciljem uključivanja, podizanja kapaciteta i obezbeđivanja podrške javnosti i lokalne zajednice.ˮ

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 30. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

,,Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac ima obavezu da svaki put kad prvi put na tržište Republike Srbije stavlja povratnu ambalažu istu prijavi Operateru."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 3.

U članu 31. stav 2. posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4), koja glasi:

,,4) ima najmanje tri stalno zaposlena lica odgovorna za stručni rad za upravljanje ambalažom i/ili ambalažnim otpadom."

Član 4.

Čl. 39. i 40. menjaju se i glasi:

,,Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac, kao i operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, dužni su da do 31. marta tekuće godine dostave Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agenciji) odgovarajuće godišnje izveštaje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine propisuje format, izgled i rokove dostavljanja godišnjih izveštaja.

 

Član 40.

Sakupljači otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, kao i svi drugi vlasnici otpada dužni su da vode dnevne evidencije i dostavljaju Agenciji dnevne i           godišnje izveštaje o upravljanju ambalažnim otpadom, u skladu sa zakonom kojim se propisuje upravljanje otpadom.

Izveštavanje o upravljanju ambalažnim otpadom je uređeno zakonom kojim se propisuje upravljanje otpadom.

Godišnji izveštaji iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se Agenciji do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

Dnevni i godišnji izveštaji dostavljaju se unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine propisuje format, izgled i rokove dostavljanja dnevnih i godišnjih izveštaja."

Član 5.

U članu 42. stav 4. menja se i glasi:

,,Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola, obrazac izveštaja iz čl. 39. i 40. ovog zakona, kao i način i rokove za njegovo dostavljanje."

Član 6.

Član 44. menja se i glasi:

,,Član 44.

Uspostavlja se depozitni sistem za jednokratnu ambalažu (od plastike, stakla i aluminijuma), radi postizanja nacionalnih ciljeva i razvoja sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Krajnji snabdevač koji proizvod upakovan u jednokratnu ambalažu stavlja u promet, naplaćuje od krajnjeg korisnika depozit po jedinici prodajne ambalaže radi uspostavljanja sistema povraćaja iskorišćene jednokratne ambalaže.

Jednokratna ambalaža pod depozitom obeležava se posebnim simbolom depozita, različitim za jednokratnu povratnu ambalažu.

Jednokratna ambalaža za napitke pod depozitom obeležava se nacionalnim bar kodom.

Proizvođač ili uvoznik proizvoda koji je upakovan u povratnu ambalažu ustanovljava kaucijski sistem.

Krajnji snabdevač koji stavlja u promet proizvod upakovan u povratnu ambalažu dužan je da od krajnjeg korisnika naplati kauciju za ovu vrstu ambalaže.

Krajnji snabdevač dužan je da od krajnjeg korisnika prihvati jednokratnu i povratnu ambalažu.

Nakon povraćaja ambalaže iz stava 7. ovog člana krajnji snabdevač dužan je da vrati naplaćen depozit, odnosno kauciju krajnjem korisniku.

Iznos depozita iz stava 8. ovog člana krajnji snabdevač posebno ističe na prodajnom mestu odvojeno od maloprodajne cene.

Iznos depozita proizvođač i uvoznik proizvoda plaćaju telu za upravljanje depozitnim sistemom, a naplaćuju je od krajnjeg snabdevača, odvojeno od maloprodajne cene proizvoda.

Krajnji snabdevač naplaćuje iznos depozita od krajnjeg korisnika odvojeno od maloprodajne cene proizvoda.

Iznos depozita oslobođen je poreza na dodatu vrednost.

Prihod ostvaren od sredstava za jednokratnu ambalažu koja nije vraćena kroz depozitni sistem kao i prihod ostvaren od prodaje materijala za reciklažu sakupljenih preko depozitnog sistema, koriste se isključivo za finansiranje ovog sistema.

Radi efikasne primene depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu formira se telo za upravljanje depozitnim sistemom.

Prihod iz stava 13. ovog člana koji ostvari telo za upravljanje depozitnim sistemom oslobođen je poreza na dobit.

Ministar propisuje vrste jednokratne ambalaže za koje se uspostavlja depozitni sistem, način funkcionisanja tog sistema, visinu depozita, način njegove naplate kao i rokove za uspostavljanje i primenu depozitnog sistema.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 3. koje se primenjuju od 1. jula 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Zbog identifikovanih problema u oblasti sakupljanja i izdvajanja ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada, radi reciklaže i ponovnog iskorišćenja otada, što potvrđuju urađene razne analize u prethodnom periodu ali i Izveštaji o stanju životne sredine Agencije za zaštitu životne sredine za prethodne godine, kao i Izveštaji Agencije o ambalaži i ambalažnom otpadu, bilo je potrebno pristupiti izmena Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu na način da se ovaj problem prevaziđe i postigne cilj za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada za naredni period od 5 godina.

Predložena zakonodavna rešenja nemaju negativno dejstvo na privredne subjekte, naprotiv, doprineće efikasnijoj primeni propisa jer se odnose na međusobno usklađivanje i preciziranje odredbi, a takođe istovremeno obezbeđuju zaštitu prirodnih resursa i korišćenje otpada kao isplativijeg resursa. Imajući u vidu značaj pitanja koja su u praksi pokazala neophodnost njihovog preciznijeg uređenja, kao i potrebu međusobnog usklađivanja odredbi radi efikasnije primene propisa, sačinjen je nacrt izmena i dopuna ovog zakona.

III.        OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona predlaže se dopuna člana 24. Zakona na način da se propisuje obaveza za operatera na osnovu koje je dužan da najmanje 85% od ostvarenih prihoda po osnovu zakona kojim se propisuje upravljanje ambalažom i     ambalažnim otpadu tj. po osnovu naplate usluge za upravljanje ambalažom po toni materijala iz prethodne poslovne godine uloži u razvoj sakupljanja komunalnog ambalažnog otpada uključujući i promotivno - edukativne aktivnosti sa ciljem uključivanja, podizanja kapaciteta i obezbeđivanja podrške javnosti i lokalne zajednice.

Članom 2. Nacrta zakona, predlaže se dopuna člana 30. Zakona, na način da se proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac obavezuju da svaki put kad prvi put na tržište Republike Srbije stavlja povratnu ambalažu ima obavezu da istu prijavi Operateru.

Članom 3. predlaže se dopuna člana 31. stav 2. Zakona, na način da se propisuje još jedan uslov koji operater mora da ispuni kako bi dobio dozvolu ministarstva za upravljanje ambalažnim otpadom, i to da ima stalno zaposleno najmanje tri zaposlena odgovorna za stručni rad za upravljanje ambalažom i/ili ambalažnim otpadom.

Članom 4 Nacrta zakona predlaže se izmena čl. 39. I 40. Zakona. Naime, propisuje se obaveza za proizvođača, uvoznika, pakera/punioca i isporučioca, kao i operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, da do 31. marta tekuće godine dostave Agenciji za zaštitu životne sredine odgovarajuće godišnje izveštaje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Propisano je i da ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine propisuje format, izgled i rokove dostavljanja godišnjih izveštaja.

Izmene člana 40. Zakona kojim se propisuje obaveza sakupljača otpada, operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, kao i svih drugih vlasnika otpada odnosi se na obavezu navedenih subjekata da vode dnevne evidencije i da Agenciji dostavljaju dnevne i godišnje izveštaje o upravljanju ambalažnim otpadom, u skladu sa zakonom kojim se propisuje upravljanje otpadom.

Ovim članom propisuje se rok za dostavu godišnjeg izveštaja - do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu, kao i način dostavljanja dnevnog i godišnjeg izveštaja dostavljaju - unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Propisano je i da ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine propisuje format, izgled i rokove dostavljanja dnevnih i godišnjih izveštaja.

Članom 5. Nacrta predlaže se izmena stava 4. u članu 42. Zakona na način da se proširuje ovlašćenje ministra da pored sadržine i načia vođenja registra izdatih dozvola, obrasca izveštaja iz čl. 39. i 40. ovog zakona, propiše i način i rokove za njegovo dostavljanje."

Članom 6. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 44. Zakona.

Ovim članom propisuje se da se za jednokratnu ambalažu (od plastike, stakla i aluminijuma), uspostavlja se depozitni sistem radi postizanja nacionalnih ciljeva i razvoja sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Ovim članom propisuje se naplata depozita, način obeležavanja jednokratne ambalaže pod depozitom, nacionalni bar kod i sl.

Takođe propisuje se da proizvođač ili uvoznik proizvoda koji je upakovan u povratnu ambalažu ustanovljava kaucijski sistem, a da krajnji snabdevač koji stavlja u promet proizvod upakovan u povratnu ambalažu od krajnjeg korisnika naplaćuje kauciju za ovu vrstu ambalaže.

Propisuje se da je krajnji snabdevač dužan da od krajnjeg korisnika prihvati jednokratnu i povratnu ambalažu.

Predviđeno je da iznos depozita krajnji snabdevač posebno ističe na prodajnom mestu odvojeno od maloprodajne cene, kao i da je nakon povraćaja ambalaže krajnji snabdevač dužan je da vrati naplaćen depozit, odnosno kauciju krajnjem korisniku

Iznos depozita proizvođač i uvoznik proizvoda plaćaju telu za upravljanje depozitnim sistemom, a naplaćuju je od krajnjeg snabdevača, odvojeno od maloprodajne cene proizvoda.

Takođe, propisuje se da se iznos depozita od krajnjeg korisnika odvojeno od maloprodajne cene proizvoda, kao i da je iznos depozita oslobođen je poreza na dodatu vrednost.

Propisano je da se prihod ostaren od sredstava za jednokratnu ambalažu koja nije vraćena kroz depozitni sistema i prihod ostvaren od prodaje materijala za reciklažu sakupljenih preko depozitnog sistema, koriste isključivo za finansiranje ovog sistema.

Predviđeno je da se radi efikasne primene depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu formira telo za upravljanje depozitnim sistemom. Takođe, predviđeno je da je prihod koji ostvari telo za upravljanje depozitnim sistemom oslobođen poreza na dobit.

Ovim članom propisuje se osnov da ministar podzakonskim aktom propiše vrste jednokratne ambalaže za koje se uspostavlja depozitni sistem, način funkcionisanja tog sistema, visinu depozita, način njegove naplate kao i rokove za uspostavljanje i primenu deopozitnog sistema.

Članom 7. Nacrta zakona predlaže se stupanje na snagu zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 20.02.2020.