Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u cilju poboljšanja uslova za zadovoljenje njihovih osnovnih potreba, podsticaja rađanja dece i pružanja podrške materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja.

Ovim izmenama roditeljski dodatak povećan je sa dosadašnjih 100.000 na 300.000 dinara, isplaćuje se jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije.

Druga nova mera populacione politike je novo pravo koje je definisano pod nazivom pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Srbije.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i/ili je državljanin Republike Srbije.

Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.

Vlada Srbije usvojila je Zaključak o saglasnosti da Ministarstvo zdravlja preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem zapošljavanja najboljih 200 diplomaca medicinskih fakulteta u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji.

U nastavku tendencije daljeg podsticanja pozitivne selekcije kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućavanja mladim lekarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlji, čini se krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije, što doprinosi daljem razvoju srpske medicine.

Vlada Srbije na ovaj način podržava najuspešnije studente koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i omogućava im da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite.

Na sednici, takođe, je usvojen Zaključak o saglasnosti da Ministarstvo zdravlja preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem zapošljavanja najboljih 500 diplomaca srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji.

Ovim odlukama Vlada Srbije želi da doprinese popravljanju starosne strukture kadrova u zdravstvenim ustanovama i poboljšanju nivoa zdravstvene zaštite angažovanjem najboljih zdravstvenih radnika visoke i srednje stručne spreme.

Vlada Srbije usvojila je rešenje o prestanku mandata direktora policije Vladimira Rebića.

Na sednici je usvojen Zaključak o preporukama visokoškolskim ustanovama u vezi sa studentima koji su postali roditelji i sprečeni su da prate nastavu, izvršavaju predispitne obaveze i polažu ispite.

U cilju podsticanja nataliteta i motivaciju studenata da se opredele za rađanje dece, Vlada Srbije preporučila je mere visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se odnose na uslove za upis u narednu godinu studija, broj i termine ispitnih rokova, postupak mirovanja prava i produžetka roka za završetak studija.

Usvojen je i Zaključak o saglasnosti da se u skladu sa Uredbom kojom se uređuju mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid - 19 na osnovu faktičkog reciprociteta, prihvate potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti Covid - 19 koje izdaju nadležni organi ili ustanove Republike Kube i Islamske Republike Mauritanije i dozvoli ulazak u Republiku Srbiju licima koja poseduju potvrde koje izdaju nadležni organi ili ustanove navedenih država, bez negativnog PCR testa na prisustvo SARS-COV-2 ili antigen FIA RAPID testa.

Navedena odluka o reciprocitetu odnosi se na vakcine: AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer Bio NTech, Janssen, Moderna, Sinovac i Covishield.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.12.2021.
Naslov: Redakcija