Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Omogućen grejs period od šest meseci za građane, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva


Narodna banka Srbije donela je odluke o novim olakšicama za građane i privrednike koji imaju kredit ili lizing, a koji imaju problema sa otplatom. Ovaj propis stupio je na snagu, a njime se, između ostalog omogućava i grejs period od šest meseci za građane, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva.

Dakle, sada se umesto moratorijuma, koji je u dva navrata ove godine ponuđen kao pomoć u otplati kredita, kao opcija nudi grejs period, tako da dužnici pola godine neće morati da otplaćuju dospele mesečne rate. Napominje se da mesečne obaveze klijenata posle isteka tih 6 meseci ne smeju biti veće nego pre odobravanja olakšica.

A kako to izgleda u praksi? U NBS navode da "tokom grejs perioda banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka".

To praktično znači da grejs period baš i neće biti potpuno "grejs" ako se korisnik odluči da plaća kamatu tokom njegovog trajanja, ali je još interesantnija računica po kojoj se dospele rate plaćaju nakon njegovog isteka, i to tako da "mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica".

Konkretno, ovakvo rešenje moguće je jedino ako banke odobre dužnicima produžetak roka otplate upravo za grejs period, jer samo tako dospele neplaćene obaveze mogu da se rasporede na dovoljno rata kako mesečne obaveze ne bi premašile nivo pre odobravanja olakšica.

Na primer, ako vam je mesečna rata stambenog kredita 300 evra, od čega 150 čini glavnica i 150 kamata, vi ćete banci nakon 6 meseci grejs perioda dugovati 1.800 evra. Jedini način da vam banka naplati taj dug, a da vam mesečna rata ne bude veća nego pre olakšice, je refinansiranjem zajma tako da ga na kraju otplaćujete dodatnih 6 meseci sa istom ratom, odnosno pod istim uslovima.

Dakle, neće biti moguća opcija koja je važila nakon moratorijuma, da se dospela kamata podeli na broj preostalih rata, jer bi tako mesečna obaveza bila uvećana.

- Kako se prijaviti? -

Naime, banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra ove godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koje u tom smislu treba da ispunjavaju.

Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica i elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema.

- Ko ima pravo na olakšice? -

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

Isto važi i za korisnike kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa, gde olakšice mogu da znače da banka odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu.

Za razliku od prvog paketa mera, kada su pravo na olakšice imali svi dužnici, NBS je sada izdvojila prioritete, ali je bankama i ostavila prostor da same procene kome je potrebna pomoć. NBS je tako procenila da potrebu za olakšicama imaju posebno nezaposleni, zatim dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji, kao i dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji je prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na period pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti iznad 40 odsto tih prihoda.

Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa, od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Takođe, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji kasne sa otplatom više od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze (kredita, lizinga, kartice) na koje se odluka primenjuje.

"Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice", ističu u NBS.

Izvor: Vebsajt Blic, 16.12.2020.
Naslov: Redakcija