Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Strani investitori predlažu drugačiji obračun zarade, fleksibilne uslove rada i digitalizaciju


Sagledavajući stanje u srpskoj privredi Unija poslodavaca Srbije (UPS) navodi da deli stav Saveta stranih investitora (FIC) da je 2021. godina premašila očekivanja, ali i da će biti potrebno menjati zakone kako bi se poboljšala poslovna klima u Srbiji. Neki od predloga koje investitori navode u Beloj knjizi 2021 su i poboljšanja Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

FIC savetuje da se radni učinak predvidi samo kao mogućnost, a ne da bude obavezni deo zarade. Takođe, predlog je i da osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustva sa rada bude jednaka osnovnoj zaradi uvećanoj za minuli rad.

Iz Unije poslodavaca objašnjavaju da analize pokazuju da je način obračuna zarade komplikovan, i da je savet FIC-a potpuno opravdan.

“Ovo stvara probleme naročito u fazi planiranja budžeta kompanije ili u situacijama kad su vam potrebne brze informacije o bruto zaradi, trošku nekog bonusa koji želite da isplatite, za potrebe planiranja ili budžetiranja troška određene zarade. Takođe, elementi za utvrđivanje zarade su nedovoljno precizni, odnosno nisu zakonski razrađeni”, kažu iz Unije.

Sagovornici dodaju da je, kako bi se obezbedio radno-socijalni mir i izbegli konflikti vezani za zarade, potrebno napraviti jednostavan sistem za obračun (strukturu) zarade koji će obezbediti odgovarajuću nadoknadu za svaki posao koji treba da se izvrši i koji će motivisati zaposlene da daju svoj puni doprinos ostvarivanju ciljeva kompanije.

“S tim u vezi postavlja se i pitanje uređenja podsticaja zarada vodećih osoba u firmi, koje treba da pripada korpusu vođenja poslovne politike, a koje je često nemoguće sprovesti u sadašnjem sistemu obračuna. Utvrđivanje kvalitetnog sistema sigurno će doprineti i smanjenju troškova za dodatna administriranja kompanije, biti olakšanje u procesu formiranja zarada i omogućiti veću fleksibilnost prilikom zaključivanja ugovora o radu, ali i u vezi sa planiranjem budžeta. Takođe, doprineće borbi protiv rada na crno”, ističu iz UPS-a.

Predlog Saveta stranih investitora da osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustva sa rada bude jednaka osnovnoj zaradi uvećanoj za minuli rad je opravdan, s obzirom na to da u prosečnu zaradu u prethodnih 12 meseci ulaze i nagrade, bonusi koji su isplaćivani zaposlenom i koja takođe sadrži poreze i doprinose, ali ga treba pažljivo razmotriti, ocenjuju sagovornici.

Takođe, predlog FIC-a je i da se izmenama Zakona o radu jasno definiše šta su elementi za utvrđivanje osnovne zarade, kao i da se odrede uslovi za ponudu aneksa kojim se ugovara izmena osnovne ugovorene naknade.

“Dobro osmišljena i postavljena politika bonusa i podsticaja kompaniji može pomoći da privuče i zadrži najbolje pojedince, čiji će individualni učinak kontinuirano doprinositi ukupnom poslovanju. To treba da nam bude cilj i s obzirom na sve prisutniji nedostatak stručne i kvalitetne radne snage”, kažu iz UPS.

Oni dodaju da i pitanje “оpšteg akta”, u smislu Zakona o radu, možda treba redefinisati, pošto poslodavci sve više imaju potrebu da u cilju regulisanja određenih aspekata rada, a u odnosu na druge propise koji su u vezi sa radom i poslovanjem, donose i druge opšte akte.

U Beloj knjizi FIC-a savetuje se i digitalizacija radno-pravnih dokumenata, radi usklađivanja sa trendovima, rešenjima i mogućnostima koje donosi proces digitalizacije.

“Potrebno je izmeniti Zakon o radu u cilju definisanja alternativnog načina administriranja prava i obaveza iz radnog odnosa uz upotrebu elektronskih dokumenata i elektronskog potpisa”, stoji u preporukama FIC-a.

Iz Unije poslodavaca Srbije dele mišljenje o evropskom putu Srbije, o potrebi da se radi na održivoj fiskalnoj konsolidaciji, kao i na poboljšanju implementacije zakona.

“Takođe, svesni smo da tempo reformi ne može biti isti u svim delovima pravnog sistema. Usvajanje strategije značajno je i u oblasti radnog zakonodavstva, za koju stvarnost diktira neminovnost promena. Ističemo da su reforme u ovoj sferi preduslov za kreiranje poslovnog okruženja u kojem će srpsko tržište biti atraktivno za dugoročne investicije i koje će podupirati kreiranje novih poslova. Zato se pogotovo u njih treba upuštati sa dodatnom pažnjom, uz prethodno sprovedenu studioznu analizu, a za ceo proces je potrebno i odgovarajuće vreme i aktivno učešće socijalnih partnera”, ocenjuje UPS.

Što se tiče stanja i preporuka koje se odnose na rad i radno zakonodavstvo, Unija je saglasna da u ovoj oblasti postoji prostor za unapređenje koje će doprineti održivom rastu i razvoju privrede, uz očuvanje dostojanstva zaposlenih.

Predlog za izmene Zakona o radu koji je dat u Beloj knjizi Saveta stranih investitora jeste da se urede fleksibilni uslovi rada van prostorija poslodavca. Savetuju da se uvede mogućnost uređivanja rada prilikom zasnivanja ili tokom radnog odnosa tako da zaposleni jedan deo radnog vremena radi van prostorija poslodavca (a ne samo od kuće), kao i mogućnost menjanja režima rada i u toku radnog odnosa zaključenjem aneksa ugovora o radu.

“Rad od kuće i različiti modaliteti trenutno su prisutni u mnogim kompanijama u svetu, ali i u Republici Srbiji. Ovo je sigurno realnost uslovljena pandemijom Covid-19, ali i ubrzanim razvojem tehnologija, promenom načina poslovanja i organizacije rada, ali se nameće kao logično rešenje i u budućnosti za mnoge delatnosti. Zato je bitno ove promene uočiti, analizirati i pravno uobličiti, u cilju održivog razvoja privrede i očuvanja dostojanstva na radu zaposlenih, kao i uspostavljanja balansa između poslovnog i privatnog života”, ocenjuje Unija poslodavaca Srbije.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 20.11.2021.
Naslov: Redakcija