Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Moratorijum se ne primenjuje na master kartice


Klijente pojedinih banaka ovih dana sačekalo je neprijatno iznenađenje. Verujući da se zastoj u otplati obaveza od kraja jula do kraja septembra odnosi na sve bankarske proizvode, opušteno su tokom avgusta "provlačili" standardnu "master" karticu.

Na ovu plastiku, koja inače odlaže naplatu mesec dana bez kamate - moratorijum se na transakcije tokom avgusta i septembra ne primenjuje! Tako je pauzi podlegla samo kupovina u julu, a sve naredne se regularno naplaćuju, iako je klijent odlučio da prihvati drugi moratorijum.

Kako bankari kažu, na internet prezentacijama jasno stoji da se kod kartica koje plaćanje odlažu 30 dana, drugi moratorijum primenjuje samo na transakcije u julu. Samo što to za većinu korisnika koje je šokiralo stanje na računu u septembru, očigledno nije bilo očekivano! Tako će jedino julske kupovine biti podeljene na tri dela koji će se naplaćivati tokom tri meseca po završetku moratorijuma, i to u novembru, decembru 2020. i januaru 2021. godine, a sve ostale stizaće redovno na naplatu - 30 dana nakon kupovine. Naplata u oktobru se preskače, jer tada dospevaju obaveze čija je naplata odložena u prethodnom moratorijumu.

- Pošto nije u pitanju kartica koja ima otplatu na rate, limit za potrošnju koji se odobrava svakog meseca, utvrđuje se na osnovu zarade usmerene preko računa banke i ocene ukupnog boniteta klijenta - objašnjavaju bankari. - Limit za avgust i septembar je obnovljen regularno i smatra se novoodobrenim kreditnim limitom koji je dat na korišćenje korisniku nakon 28. jula i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraju se u skladu sa Ugovorom, odnosno na njih se ne primenjuje moratorijum, tako da je sva potrošnja iz avgusta redovno naplaćena u septembru i klijentu je obnovljen raspoloživi limit.

Ovu odluku finansijske ustanove zapravo pravdaju brigom za klijente. Kako kažu, ako bi se stopirala naplata potrošnje po ovoj kartici od avgusta, sve transakcije bi došle na naplatu po prestanku moratorijuma i to bi bio veliki trošak za klijente. Uz to, ako bi se zastoj primenjivao i na obnovu punih mesečnih limita, a ako se obaveze ne bi naplaćivale, došlo bi do nakupljanja limita tri meseca.

- To bi bilo izuzetno štetno po klijente, što je suprotno duhu odluke regulatora o moratorijumu, zbog sabijanja i nagomilavanja obaveza - kažu u bankama.

- Banka je zapravo izašla u susret klijentima jer nije "zamrzla" jednomesečni limit na celokupni period trajanja moratorijuma od tri meseca i omogućila korišćenje kartice.

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita, i drugih proizvoda banke odobrenih dužniku pre stupanja na snagu Odluke o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020) - kažu u Narodnoj banci Srbije. - U konkretnom slučaju, reč je o takvom proizvodu banke koji ima prirodu platne kartice sa odloženim dejstvom. Kako pretpostavljamo da je reč o zaduživanju klijenta nakon stupanja na snagu Odluke, takozvana nova potrošnja, koju klijent obavlja svestan svojih platežnih sposobnosti. Imajući u vidu karakteristike ove kartice, nema mesta primeni zastoja na potrošnju nakon stupanja na snagu Odluke.

Drugi zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio, omogućen je Odlukom o privremenim merama za banke. Primenjuje se na obaveze nastale po osnovu kredita, ali i dozvoljenog minusa i kreditnih kartica bez izuzetka, pod uslovom da dužnik nije odbio moratorijum.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 17.09.2020.
Naslov: Redakcija