Zastava Bosne i Hercegovine

DONETA INSTRUKCIJA O NAČINU PRIVREMENE ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA S DINARSKIH I DEVIZNIH TEKUĆIH RAČUNA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I PRUŽANJA USLUGE NOVČANE DOZNAKE


Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, kada je veliki broj ljudi usled bolesti izazvane virusom korona i zbog povećanog rizika od obolevanja onemogućen da lično ode u prostorije banaka kako bi zahtevao isplatu novca s računa, Narodna banka Srbije je 21. jula 2020. godine donela Instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznake.

Ovom instrukcijom određenim kategorijama korisnika platnih usluga omogućeno je da zahtevaju isplatu novca i na osnovu jednokratnog punomoćja koje ne mora biti overeno od strane javnog beležnika, a koje bi banci podnelo ovlašćeno lice, uz obavezu stavljanja na uvid originalnih važećih ličnih dokumenata i lica koje je izdalo punomoćje, i lica koje je tim punomoćjem ovlašćeno da zahteva isplatu s računa.

Na ovaj način banke su dužne da omoguće isplatu s računa korisniku koji ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova:

1. korisnik je lice koje je navršilo 55 ili više godina života;

2. korisnik je lice kome se pružaju usluge smeštaja za odrasle u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita;

3. korisnik je lice koje je radi lečenja smešteno u zdravstvenu ustanovu;

4. korisnik je lice kome je oduzeta poslovna sposobnost ili tu sposobnost nije steklo;

5. korisnik je lice lišeno slobode u smislu zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija;

6. korisniku nije izdata platna kartica kojom može raspolagati novčanim sredstvima s tekućeg računa.

Za ostale kategorije korisnika, tj. za one korisnike koji ne ispunjavaju navedene uslove, banka, ako tako sama opredeli, može u skladu sa sopstvenom procenom rizika od zloupotreba i prevarnih radnji primeniti odredbe ove instrukcije i u drugim slučajevima kada proceni da je to posebno opravdano.

Na ovaj način može se isplatiti najviše 100.000 dinara mesečno (odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 100.000 dinara), pri čemu se u navedeni iznos ne uračunava novac koji se isplaćuje s računa korisnika po osnovu penzije, kao ni novac koji je na tekući račun korisnika prenet po osnovu drugih davanja javnih sredstava (npr. naknada za slučaj nezaposlenosti, dečji dodatak, 100 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime jednokratne novčane pomoći i sl.).

Instrukcijom je predviđeno da su banke i drugi pružaoci platnih usluga dužni da shodnom primenom odredaba ove instrukcije omoguće korisniku i isplatu novčane doznake u njenom punom iznosu.

Punomoćje se može dati na obrascima koji su odštampani uz ovu instrukciju, u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, pri čemu punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

U skladu s procenom rizika od zloupotrebe i prevarnih radnji, banka može upotrebom sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti podatke korisnika i ovlašćenog lica i potvrditi autentičnost punomoćja, a ako već postoji lice ovlašćeno da raspolaže sredstvima s tekućeg računa korisnika u skladu sa okvirnim ugovorom o platnim uslugama, a ne nalazi se u jednoj od gorenavedenih kategorija lica, banka može korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu da zatraži od korisnika da obrazloži davanje punomoćja drugom licu.

NBS posebno naglašava da je reč o privremenom načinu isplate novca s računa korisnika, koji je pre svega uslovljen trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji i da je reč o izuzetku u odnosu na redovne procedure koje banke i drugi pružaoci platnih usluga primenjuju radi sprečavanja zloupotreba i prevarnih radnji. S obzirom na to da se zbog navedenih okolnosti u slučaju podnošenja jednokratnog punomoćja za isplatu novca ne zahteva overa tog punomoćja od strane javnog beležnika, neophodno je da ovlašćeno lice podnese banci na uvid važeće lične dokumente (ne njihove kopije ili kopije očitanih dokumenata), čime u odsustvu overe koju bi izvršio javni beležnik pokazuje visok stepen poverenja koje im je ukazalo lice koje ih ovlašćuje da raspolažu njegovim sredstvima s računa i čime umanjuju sumnju da je reč o prevarnim radnjama.

NBS ističe i to da se ovom instrukcijom korisnicima pruža dodatna mogućnost da na navedeni način zatraže isplatu novca sa svog računa, tako da je isključivo na njima da li će to pravo iskoristiti ili ne. U slučaju da se opredele da iskoriste navedeno pravo, to moraju učiniti u skladu sa odredbama Instrukcije.

Budući da je reč o privremenom rešenju, mole se korisnici da navedenu mogućnost koriste zaista jednokratno i u nužnim i opravdanim situacijama. U slučaju da postoje razlozi koji ih trajnije onemogućavaju da lično zahtevaju isplatu sredstava s računa (npr. duža i teža bolest usled koje je u potpunosti onemogućeno ili izrazito otežano kretanje korisnika, rad u inostranstvu u dužem vremenskom periodu i sl.), ovlaste drugo lice u skladu s redovnom procedurom koju omogućava banka ili davanjem trajnog ovlašćenja za raspolaganje sredstvima s računa koje će overiti javni beležnik.

Takođe, kada je reč o pružanju usluge novčane doznake, a s obzirom na karakteristike i prirodu te usluge, savet korisnicima je da prilikom slanja novčane doznake kao primaoca navedu lice za koje su uvereni da će zaista moći lično da se pojavi u prostorijama pružaoca platnih usluga, čime je davanje dodatnog jednokratnog punomoćja izlišno, a rizici od prevarnih radnji i zloupotreba mnogo manji.

NBS poziva sve korisnike da se pre donošenja odluke o isplati novčanih sredstava s računa podnošenjem jednokratnog punomoćja detaljno upoznaju sa odredbama Instrukcije, kao i prilozima koji su objavljeni uz nju.

Preuzmite priloge:

Izvor: Vebsajt NBS, 21.07.2020.
Naslov: Redakcija