Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Za nepoštovanja pravila kućnog reda propisana je kazna za pravno lice, kao stanara, u fiksnom iznosu od 50.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu 5.000, za preduzetnika od 25.000 dinara, za upravnika zgrade, kazna u iznosu od 10.000 dinara, a za fizička lica-stanare, kazna u iznosu od 5.000 dinara


Ako živite u stambenoj gradi ili kući sa slabijom zvučnom izolacijom, a poželeli ste da u popodnevnim časovima odvrnete muziku "do daske" ili uključite veš mašinu u toku noću, razmislite još jednom. Ukoliko narušite "vreme odmora" ili prekoračite "dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade" na vrata vam može zakucati komunalna milicija.

Tako bar piše u propisu koji uređuje pravila kućnog reda u stambenim jedinicama u Beogradu, koji je na snazi od kraja 2019. godine.

- Odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2019 - dalje: Odluka) uređuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada - rečeno je iz gradske uprave.

- Šta znači dozvoljeni nivo buke i ko to određuje? -

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) kaže da je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, koja može odrediti i uslove pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.

Ipak, ako spadate u red onih kojima komšije "skaču nad glavom", možete se požaliti upravniku zgrade, a onda i komunalnoj inspekciji i miliciji, u zavisnosti od vrste problema.

- Poslove inspekcijskog nadzora vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za inspekcijske poslove, preko građevinskog inspektora, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, dok komunalno-milicijske i druge poslove na održavanju kućnog reda uređenog ovom Odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019) i posebnom odlukom, vrši komunalna milicija - kažu iz Grada Beograda.

Neretko se dešava, pak, da red i mir stanara jedne zgrade mogu ugroziti i građevinski radovi, kako u samoj zgradi, tako i u susedstvu. U tom slučaju, izvođači radova dužni su da prijave planirane aktivnosti, kako bi one bile usklađene da pravilima kućnog reda.

Iz gradske uprave ističu da najpre o tome treba obavestiti upravnika zgrade.

- Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da mu prikaže odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Kako je navedeno, stanar koji izvodi radove dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi vrati u prvobitno stanje, odnosno u stanje koje služi nameni.

- Radovi, osim kada su u pitanju hitne intervencije, ne mogu se izvoditi u vreme odmora - istaknuto je.

A kada prijava stigne na adresu nadležnih tj. komunalna inspekcija gradske opštine i gradska građevinska inspekcija, kao i komunalna milicija, onda na inspektor ili komunalni milicajac na licu mesta utvrđuju činjenično stanje, na osnovu koga preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Ukoliko dobijete prijavu za kršenje pravila kućnog reda, možete ostati "kratki" u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara, zavisi u koju kategoriju stanara spadate.

- Za nepoštovanja pravila kućnog reda propisana je kazna za pravno lice, kao stanara, u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000,00 dinara, za preduzetnika od 25.000,00 dinara, za upravnika zgrade, kazna u iznosu od 10.000,00 dinara, a za fizička lica-stanare, kazna u iznosu od 5.000,00 dinara - rečeno je.

Kako Odluka nalaže, vreme za odmor radnim danima je predviđeno za period od 16 do 18 sati, kao i od 22 do 7 sati narednog dana.

I tada je strogo zabranjeno vikom, trčanjem, skakanjem i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi, kao i korišćenjem kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade.

Svi inspektori za zaštitu životne sredine i komunalni milicajci imaće uskoro specijalne naprave za merenje zvuka i bez prethodnog upozorenja moći će da proveravaju nivo buke, pa čak i za kaznu privremeno da oduzmu uređaje sa kojih se emituje nedozvoljena buka, nedavno je najavljeno.

Reč je o tehnologiji pomoću koje će novi uređaji moći da mere buku kako na zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru.

Već postojeći uređaji za merenje buke kojima raspolaže komunalna policija mogu da rade samo u ograničenim uslovima.

- Mogu da mere buku samo u zatvorenom prostoru. To znači kada nam se neko žali na nesnosnu buku u komšiluku, komunalni milicajac dođe u stan kod toga ko se žali da izmerimo buku i vidi da su otvoreni prozori ne može da izmeri buku, a sa zatvorenim prozorima rezultat merenja je sasvim drugačiji. Zato ti novi uređaji moraju da omoguće merenje buke i na otvorenom odnosno sa udaljenog mesta - saopšteno je.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Aleksandra Popović, 19.05.2021.
Naslov: Redakcija