Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE ZA PODRŠKU RADU BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok za prijavu 15. dana


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Javni poziv za utvrđivanje prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Način korišćenja sredstava

 Sredstva subvencija, koja će biti utvrđena posebnim aktom Vlade, (u daljem tekstu: sredstva) dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku radu noćnim barovima i noćnim klubovima otvoren kod Uprave za trezor, sa kog će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor. Korisnici otvaraju posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata dopunjen brojevima tih računa.

Pravo na korišćenje sredstava

 Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa ovim Programom pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 160/2020 – dalje: privredni subjekti), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji na dan objavljivanja ove Uredbe ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 • da su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali
 • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekat ili
 • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;
 • da im Ministarstvo finansija – Poreska uprava (u daljem tekstu: Poreska uprava) nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020);
 • da su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost, sa datumom evidentiranja u sistem poreza na dodatu vrednost ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost ;
 • da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće posebne uslove:

 • da nisu dobili pomoć po drugom osnovu sektorske pomoći, i to kao podršku radu za hotelske industrije;
 • da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima, koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine;
 • da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;
 • da su u periodu od aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća porez na dodatu vrednost, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava poreza na dodatu vrednost za odgovarajući period;
 • da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Izuzetno od stava 2. tačke 2) ovog odeljka, pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti čija dugovanja po osnovu javnih prihoda koje administrira Poreska uprava ne prelaze iznos od 10.000,00 dinara na dan 29. februar 2020. godine.

Privredni subjekti gube pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

 • prestane da obavlja delatnost iz stava 1. tačka 1) ovog odeljka, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;
 • ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu jula 2021. – 30. juna 2022. u odnosu na period 1. aprila 2019. – 31. marta 2020. godine.

Proveru da li je privredni subjekat izgubio pravo na korišćenje sredstava u vezi sa stavom 2. tačka 1) i stavom 4. ovog odeljka vršiće Ministarstvo.

Privredni subjekti su dužni da Ministarstvu kvartalno, od dana isplate sredstava, do petog u mesecu za prethodni kvartal dostavljaju dokaz u vezi sa stavom 4. ovog odeljka, i to:

– periodični izveštaj za kvartal, kojim iskazuju zbirni promet za objekat koji posluje u vrsti noćni bar, odnosno noćni klub, ostvaren za taj kvartal;

– kopije listova EDI knjige za odgovarajući kvartal.

Izuzetno od stava 4. tačka 2) ovog odeljka, privredni subjekti neće izgubiti pravo na dodeljena sredstava, ako su aktom Vlade ili naredbom ministra, odnosno aktom jedinice lokalne samouprave ograničeni u obavljanju delatnosti u periodu između 02 časa do 05 časova posle ponoći, u ukupnom trajanju ne manje od 120 dana.

Privredni subjekat koji izgubi pravo na korišćenje sredstava je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj dodeljenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu sredstva isplaćena do dana kada vrši povraćaj.

Povraćaj sredstava, privredni subjekt će izvršiti na poseban namenski dinarski podračun Ministarstva, otvoren kod Uprave za trezor.

Zahtev za utvrđivanje prava na subvencije i prilozi

 Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja Poreskoj upravi radi provere ispunjenosti uslova iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava stav 1, stav 2. tač. 2)-5) i stav 3., preko portala ePorezi, u delu "Izjava o zainteresovanosti za pomoć".

Uz zahtev, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:

– kopiju isečka o otvaranju fiskalne kase, prvog i poslednjeg fiskalnog isečka za dva uzastopna radna dana u okviru jedne nedelje, po radnom vremenu poreskog obveznika, za svaki kvartal od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine;

– kopije svih listova EDI knjige za isti period;

– odluku o radnom vremenu poreskog obveznika.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Poreska uprava će nakon sprovedenog postupka provere po svakom privrednom subjektu sačiniti Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava st. 1-3 (u daljem tekstu: Spisak) i dostaviti ga Ministarstvu i Upravi za trezor.

Radi utvrđivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova, ministar nadležan za poslove turizma, rešenjem obrazuje Komisiju sa zadatkom utvrđivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova, na osnovu Spiska.

Spisak će sadržati sve relevantne podatke o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spisak se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Isplata sredstava

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćenih sredstava, nakon čega će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo je dužno da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći po osnovu Programa i da izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći.

Za vođenje posebnog namenskog dinarskog podračuna za isplatu, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim podračunima, Uprava za trezor ne naplaćuje naknadu, niti druge troškove. Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor naknade, niti druge troškove za izvršenje platnih transakcija u vezi s tim računima u platnim sistemima čiji je operator.

Ostale informacije

 Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/3139-676, 011/3139-677 i 011/3139-678.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 22.05.2021.
Naslov: Redakcija