Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Obaveze korisnika sistema elektronskih faktura


Obaveštenje Ministarstva finansija o obavezama korisnika sistema elektronskih faktura, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022) dostupno je na sledećem linku.

Dana 1. januara 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022). Ovim zakonom, između ostalog, izvršena su određena preciziranja po pitanju izdavanje elektronske fakture subjektima javnog sektora.

Naime, prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022 - dalje: Zakon), obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

  • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija i po osnovu transakcija sa subjektom javnog sektora, uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora;
  • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, uključujući i sve zahteve za isplatu, kao i po osnovu transakcija sa subjektom privatnog sektora;
  • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima javnog i privatnog sektora.

Odredbama člana 9. st. 2. i 3. Zakona propisana je obaveza prijema elektronske fakture.

Kaznene odredbe:

Za povredu obaveze izdavanja elektronske fakture i obavezu prijema elektronske fakture Zakonom su propisane novčane kazne.
S tim u vezi, u skladu sa odredbama člana 18. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – subjekt privatnog sektora, odnosno javno preduzeće ako povredi obavezu izdavanja elektronske fakture, kao i ako ne primi elektronsku fakturu u skladu sa Zakonom. St. 2. i 3. istog člana propisano je da će se za navedene prekršaje kazniti preduzetnik - subjekt privatnog sektora novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara, kao i odgovorno lice pravnog lica – subjekta privatnog sektora, odnosno javnog preduzeća, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.


Podsećamo, odredbama člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona propisano je da je “subjekt javnog sektora" entitet koji pripada sektoru države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javno preduzeće, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, nezavisno od toga da li je u obuhvatu sektora države, a “subjekt privatnog sektora" obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora. Odredbom člana 2. stav 2. istog člana Zakona propisano je da se obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuje za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora, dok je odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano da se na Narodnu banku Srbije shodno primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.

Korisnici sistema elektronskih faktura navedeni su u listi korisnika sistema elektronskih faktura propisanoj odredbom člana 5. stav 9. Zakona, koja predstavlja javnu listu koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uvid u listu korisnika sistema elektronskih faktura može se izvršiti na adresi: https://www.efaktura.gov.rs/tekst/907/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php.

Napominjemo, izuzeci od obaveze izdavanja elektronske fakture taksativno su nabrojani u članu 3. stav 2. Zakona, što znači da ova obaveza ne postoji za:

  • promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
  • nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga, uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke;
  • isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;
  • promet dobara i usluga bez naknade;
  • transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
  • zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.

Dodatno, ukoliko subjekt javnog sektora primi zahtev za isplatu u papirnom obliku, potrebno je da proveri da li je reč o zahtevu za isplatu koji se odnosi na transakcije navedene u članu 3. stav 2. Zakona za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, odnosno da li je zahtev za isplatu upućen od strane fizičkog lica koje nije obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana. Ukoliko se zahtev za isplatu odnosi na navedene transakcije, subjekt javnog sektora postupa u skladu sa drugim odgovarajući propisima.

Međutim, ukoliko postoji obaveza da se zahtev za isplatu izda, odnosno primi u skladu sa Zakonom, potrebno je da subjekt javnog sektora obavesti izdavaoca o postojanju obaveze izdavanja elektronske fakture u skladu sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt eFaktura, 24.01.2023.
Naslov: Redakcija