Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 47/18, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

“Utvrđivanje osnovice za 2025. godinu”.

U članu 28. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”, reči: “2022. godini” zamenjuju se rečima: “2025. godini”, a reči: “2021. godinu” zamenjuju se rečima: “2024. godinu”.

Član 2.

U članu 33. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene tog zakona, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se naslov iznad člana i član 28. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem roka za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata za 2025. godinu, tako da se primenom ovog zakona i zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru troškovi za plate i druga primanja zaposlenih kreću u okviru raspoložive mase sredstava za plate utvrđene donetim finansijskim planovima. Planiranje ukupnih sredstava za plate zaposlenih u 2025. godini vrši se na osnovu elemenata na osnovu kojih su planirana ta sredstva za 2024. godinu.

Članom 2. menja se odredba člana 33. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odlaganjem početka primene tog zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene pre 1. januara 2022. godine, s obzirom da nisu stvoreni uslovi za primenu Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Navedenim se izbegavaju štetne posledice za rad javnih agencija i za ostvarivanje prava zaposlenih u javnim agencijama.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.11.2021.