Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 32. menja se i glasi:

“Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2025. godinu”.

U članu 32. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”.

Član 2.

U članu 38. reči: “2023. godine” zamenjuju se rečima: “2026. godine”, a reči: “2021. i 2022. godini” zamenjuju se rečima: “2024. i 2025. godini”.

Član 3.

U članu 42. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”, a reči: “2023. godine” zamenjuju se rečima:”2026. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predlog zakona menja se naslov i član 32. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave kojim se uređuje način utvrđivanja osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave prilikom prelaska na nov sistem plata, odnosno za 2025. godinu i naredne dve budžetske godine.

Članom 2. menja se član 38. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno propisuje da se odredbe o nagrađivanju službenika po osnovu rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta primenjuju počev od 2026. godine, a na osnovu ocena ostvarenih u 2024. i 2025. godini.

Članom 3. menja se član 42. navedenog zakona redefinisanjem rokova od kojih počinje primena pojedinih odredaba navedenog zakona.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene pre 1. januara 2022. godine, s obzirom da nisu stvoreni uslovi za primenu Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Navedenim se izbegavaju štetne posledice za rad organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.11.2021.