Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u javnim službama (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), u članu 155. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”, a reči: “2022. godini” zamenjuju se rečima: “2025. godini”.

Član 2.

U članu 161. stav 2. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”.

Član 3.

U članu 163. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”, a reči: “2023. godine” zamenjuju se rečima: “2026. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama je potreba da se utvrdi nov rok za početak primene Zakona o zaposlenima u javnim službama, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona menja se član 155. Zakona o zaposlenima u javnim službama, redefinisanjem rokova od kojih počinje primena odredaba o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata koja se utvrđuje u budžetu Republike Srbije za 2025. godinu na način da se primenom ovog zakona troškovi za plate i druga primanja zaposlenih u 2025. godini kreću u okviru raspoložive mase sredstava za isplatu plata i drugih primanja zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Takođe, osnovice za obračun i isplatu plata koja se utvrđuje u budžetu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave za 2025. godinu utvrdiće se tako da se primenom ovog zakona ukupna sredstva za plate i druga primanja zaposlenih u 2025. godini kreću u okviru raspoložive mase sredstava za isplatu plata i drugih primanja zaposlenih.

Članom 2. menja se član 161. Zakona odlaganjem roka za donošenje prvog kadrovskog plana u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Članom 3. kojim se menja član 163. navedenog zakona redefenišu se rokovi od kojih počinje primena pojedinih odredaba Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene pre 1. januara 2022. godine, s obzirom da nisu stvoreni uslovi za primenu Zakona o zaposlenima u javnim službama. Navedenim se izbegavaju štetne posledice za rad javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih u javnim službama.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.11.2021.