Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU: Primena Uredbe počinje 1. januara 2021. godine


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 19. novembra 2020. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: CT2021).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2021 je izvršeno usaglašavanja nomenklature Republike Srbije sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2021 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

•           Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,

•           Deo II - Carinska tarifa za 2021. godinu,

•           Deo III - Korelaciona tabela CT2020 - CT2021 i

•           Deo IV - Tabele sa kvotama.

Novine propisane u CT2021 sadržane su u delu II i III Priloga.

CT2021 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 22.11.2020.